Aportaci� al coneixement espeleol�gic del cap des Pinar a Alc�dia: Mallorca
ENDINS, n.O 19. 1993. Palma de Mallorca.
APORTACIÓ AL CONEIXEMENT ESPELEOLOGIC
DEL CAP DES PINAR A ALCÚDIA
(Mallorca)
per Román SUÁREZ LANTARÓN
del Grup d'Espeleologia de Badalona (G.E.B.)
Surnmary
We show five unknown cavities. These cavities were explored and topographied by the
author for 1980-81. During this time he did the militar service in the Alcúdia base.
The cavities are in the militar zone called Cap des Pinar, into the municipal district of Al-
cúdia (Balears).
Résurné
Nous montrons cinq cavités inédites, explorées et topographiées par I'auteur dans les an-
nées 1980-81. Dans cette époque il fit le service militaire a la base d'Alcúdia.
Les cavités se trouvent a la zone militaire de Cap des Pinar, Alcúdia (Balears).
Antecedents
La zona del Cap des Pinar va ser visitada per es-
Pinar. Aixecant topografia de Reganots i Microgours
peleolegs del grup barceloni G.G.G. els anys 1965,
(ESCUDERO, 1974).
1970 i 1971. Aquest grup va explorar i topografiar les
Al 1980 i 1981, i amb motiu de fer el servei militar
cavitats C-1, C-2, C-3, C-4 i C-5. Desgraciadament les
a la Base d'Alcúdia vaig tenir accés a la zona, ja que
dades d'aquestes cavitats resten perdudes, a més a
és recinte militar, vaig trobar i topografiar les cavitats
més no he pogut localitzar les seves boques degut a
C-6, C-7, C-8, C-9, C-10 i C-11, constatant I'existencia
I'espes de la vegetació existent a la contrada. Al 1973
de més cavitats que es van quedar cense explorar.
el G. E. Fosquers explora quatre cavitats: La Cova de
D'aquestes cavitats catalogades destaca la C-9 o Co-
Reganots (sin.: Cova del Telemetre), el Forat des Mi-
vota de Sa Penya Roja (sin.: Cova Eddy) amb un des-
crogours, el Forat des Pinot i la Cova Gran des Cap
nivel1 de 139 m i un recorregut de 703 m (TRIAS, 1986).
Cataleg de cavitats
Desnivel1
Recorregut
C-l. Sense dades.
C-6.
-7 m
20 m
C-2. Sense dades.
C-7.
+8 m
1 5 3 m
C-3. Sense dades.
C-8.
-14,5 m
18 m
C-4. Sense dades.
C-9.
138,6 m
703 m
C-5. Sense dades.
C-10.
+29 m
225 m
C-11.
+ 1 0 m
247m

T. M. : Alcúdia
PLANTA
topo: R.Suarez
P. Aroca
R E C O R R E G U T : 20M.
D E S N I V E L L : -1 M.
0 1 2 3 4
._.
18-4-80
i
+ 8
Topo: R.Suarez
P. Aroca
REC: 15 M
DES:+!
M.
18-4-80
Descripció de les cavitats
C-6: Es tracta d'una petita cova amb algunes for-
que posteriorment M. Trias, J. A. Alcover, J. Castelló i
macions i dues boques.
F. Comas (13-X-85) van aixecar una més completa, ja
C-7: Cavitat ascendent que puja fins +8 m.
publicada en un interessant article de M. Trias de la
C-8: Ací tenim un forat amb un pou únic per on
S. E. del G. E. M. a la revista ENDINS.
arribem fins a -14,5 m.
És una cavitat d'interes arqueologic.
C-9: Sin.: Covota de Sa Penya Roja, Cova Eddy.
C-10: Cova d'amplia entrada que va pujant fins la
Desn.: 138,6 m (-104 m, +34,6 m). Rec.: 703 m.
cota $29 m donant un recorregut comode de 225 m.
La topog~rafia
d'aquesta cavitat va ser realitzada per:
C-1 1 : Sin.: Cova des Bastons. És una interessant
E. Sans, J. M. Rico, P. Aroca i R. Suárez el 19-IV-80.
cova amb un sifó terminal. El recorregut total dóna
J. A. E., M. Trias i R. Suárez el 12-X-80. M. P., J. S.
i R. Suárez 1'1 1 -Vll-81. Topografia que no adjuntem, ja


Bibliografia
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. Planol 1 :25.000.
ESCUDERO, M. (1974): -Exploración y topografía de las cavidades
situadas en el Cabo Pinar,,. Endins, 1 1: 27-31. Palma de Mallorca.
TRIAS, M. (1986): -La Covota de Sa Penya Roja (Alcúdia, Mal1orca)n.
Endins, 12: 13-1 8. Palma de Mallorca.
gg
E
Z

A
o
1
2
3

Cap d e s P i n a r
i
-
;
-14,5 rnp.
Topo.- E. ~ a r z o / R . S u a r e z .
Di b.- R. Suorez
24-4-80
o -
4
6
8
ECN 2mts
COVA C-10
C a p d e s P i n a r
2 2 5 m t s de r e c o r r i d o
Topo: R. A s c a s o R.Suarez
Dib.- R . S u a r e z