Hidrologia c�rstica de Mallorca : karst hydrology of Mallorca
ENDINS, n." 20 1 Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 3.1995. Palma de Mallorca.
HlDROLOGlA CARSTICA DE MALLORCA
KARST HYDROLOGY OF MALLORCA
Resum
Els aqüífers carstics de Mallorca resulten d'importancia essencial per a I'abastiment
d'aigua de I'llla. Es poden distingir dos tipus d'aqüifers carstics: els desenvolupats en ma-
t e r i a l ~
dolomítics i calcaris del Jurassic inferior i els que es troben en els diposits tabulars
del Mioce superior. Els primers representen materials fortament aixecats i estructurats on
es presenta freqüentment una doble permeabilitat, que registra una circulació a través de
grans cavitats ¡/o de petites fissures. Els aqüífers carstics del segon tipus s'estenen sobre
diposits subhoritzontals, lleugerament aixecats i amb una intensa relació amb les oscil.la-
cions del nivel1 de la mar.
Abstract
Karstic aquifers of Mallorca are of vital importance for the water supply of the island.
Two types have been distinguished: the first one corresponds to greatly structured and
folded dolomites and limestones, early Jurassic in age, which usually develop a double
permeability characterized by flows both through large karst conduits and through small
fissures. The second type of karst aquifers develops in tabular upper Miocene deposits
gently structured and uplifted, located in the coastal zones in southern Mallorca.
Indroducció
Introduction
A Mallorca les roques carbonatades representen
Carbonate rocks are one of the bestrepresented
la majoria deis materials aflorants; fins i tot els dipo-
lithologies outcropping in Mallorca. Limestones and
sits terrígens estan freqüentment constituits per frag-
dolomites built up the Majorcan stratigraphy from
ments de litologies calcaries. Així, les dolomies i les
middle Triassic up to middle Miocene, moreover
calcaries formen bona part de la seqüencia estra-
many of the terrigenous sediments are also formed by
tigrafica des del Triasic mitja al Mioce mitja.
carbonate components. The island's water supply
Les aigües subterranies constitueixen la quasi
comes mainly from the underground and, although
totalitat dels recursos hídrics de Mallorca i encara que
many of the water wells are located in the terrigenous
molts dels aqüífers es troben en els retjliments de les
filling of the Tertiary basins, the karstic reservoirs of
conques terciaries i quaternaries, bona part de les ai-
the island are of essential irnportance.
gües provenen d'aqüífers carstics. Així doncs, I'estu-
di de la hidrologia subterrania és d'importancia capi-
tal per a la gestió dels recursos hidraulics de
Hydrology of kars t terrains
Mallorca.
Knowledge of karst hydrology has increased so
much in the last years that many of the mysteries and
legends dealing with karst and water in Mallorca,

1 Seccio d'Estudis. Junta d'Aigües de Balears. Palma de Mallorca.
2 Departament de Ciencies de la Terra. Universitat de les llles Ba-
which have lasted throughout decades, could be
lears. Ctra de Valldemossa km 7,5. E-07071 Palma de Mallorca.
explained nowadays in a scientific way. The

Hidrologia dels terrenys
development of karst as well as water circulation and
storage in carbonate rocks are related to structure,
carst ics
topography, climate, stratigraphy and hydrogeology
as well as other factors (LA MOREAUX & POWELL,
El coneixement de la hidrologia carstica ha
1963) (Figures 1 and 2).
avancat suficientment en els darrers anys, per esbo-
The structural setting defines both the volume of
rrar amb explicacions científiques els misteris i les Ile-
rock capable of being karstified as well as their spatial
gendes que durant molts d'anys han envoltat el món
arrangement. The first parameter is not independent
de les aigües subterranies. El desenvolupament del
from the second and both have to be correlated with
carst per la circulació de I'aigua que s'infiltra dins les
the other factors; neither of them is totally
roques carbonatades és ben conegut i depen de
independent from the others. In fact, carbonate rocks
molts de factors (Figures 1 i 2) entre els que desta-
have to be removed from their depositional setting
quen la disposició estructural, la topografia, el clima,
-where they cannot be dissolved effectively-
to a
I'estratigrafia i la hidrologia (LA MOREAUX & PO-
new emplacement where enough water rich in carbon
WELL, 1963).
dioxide is available to get through the carbonate unit.
Infilüació a través del sol
Infiltració sobre carst nu
Infilrration rhrough rhe soil
Infiltrarion in bare karstic rocks
m Roques carstificades
Flux subterrani
Conductes cirstics actius
m
Karsric rocks
Undergroundfiow
Active karstic conduirs
C;-__l Roques permeables
Surgkncia pemanent
Nivel1 impemeable dins el carst
m
Porous sedimenrs
Karstic permanenr spring
Impermeable layer inside karstic rocks
Roques impermeables
Surgencia intermitent
Nivel1 de la mar
@
m
m
Impermeable sedimenrs
Karsric intermittent ~priflg
~ e a - l e v e l
Figura 1: Diagrama esquematic d e la infiltració i d e la circulació
Figurel:
Schematic diagram of infiltration and groundwater
s u b t e r r a n i a e n l e s a r e e s c a r s t i q u e s . Modificat d e
circulations in karstic areas. Modified from BABUSHKIN
BABUSHKIN etal. (1975).
et al. (1975).
La disposició estructural defineix tant el volum de
According to LE GRAND & LA MOREAUX
roca disponible per ésser carstificat com la seva dis-
(1975), there are three main categories of rising the
posició espacial. El primer parametre no és indepen-
carbonate rock from their depositional setting: a)
dent del segon, i al seu torn, tots dos estan interrela-
gently structural uplifting or lowering of sea level; b)
cionats amb molts altres factors; cap d'ells és
great structural uplifting; c) arching and erosion of the
absolutament independent. De fet, per a ser carstifi-
clastic cover. As we will describe later, the first and
cades, les roques calcaries han de ser desplacades
the second case applied quite accurately to some of
del seu lloc de deposició -a on no poden ser dis-
the hydrologic units of Mallorca. The degree of karst
soltes de forma efectiva-
i situades en un nou em-
activity is related to the importance of the uplift; it
placament, a on es disposi de suficient aigua enriqui-
provides the potential energy that the water needs to
da en dioxid de carboni per circular al seu través.
move through the rock.
D'acord amb LE GRAND & LA MOREAUX
The dissolving potential of the carbonates
(1 975), es poden distingir tres categories d'aqüífers
correlates, among other factors, with the total amount
en relació a la seva disposició estructural: a) aqüífers
of water that flows through the rock unit; thus, the
amb aixecament estructural suau o baixada del nivel1
uplift results in an increase of the water circulation

marí; b) aqüífers amb un gran aixecament estructu-
a n d a s a consequence it starts or increases karst
ral; i c) aqüífers per abombament i erosió de la seva
activity.
cobertura. El grau d'activitat carstica és proporcional,
Topography, as well as structural setting, defines
entre d'altres, a I'aixecament que hagin sofert les ro-
both the recharge and discharge areas of the
ques carbonatades, ja que aquest aixecament pro-
carbonate units. Hydraulic head is also dependent on
porciona la diferencia de nivell hidraulic -energia
topography as much as on the structural setting. The
potencial- necessaria per desenvolupar el carst. Tal
stream incision provides excellent discharge
i com descriurem més endavant, els aqüífers mallor-
opportunities in the river valleys although some
quins s'adapten molt bé a les dues primeres categories.
circulation and solution would take place well below
D'igual forma, la potencialitat de dissolució dels
the level of the major streams.
carbonats depen, entre altres factors, de la quantitat
There is n o t a simple relationship between the
d'aigua que circula a través de la unitat carbonatada;
extent of the carbonate outcrops and the
així, I'aixecament estructural provoca un increment
development of the karst system (Figure 1). Other
de la circulació d'aigües que inicia o augmenta la dis-
factors like time will surely influence this
solució dels carbonats.
development.
La topografia és un altre dels factors el qual,
Permeability is also a factor that defines the
igual que la disposició estructural, condiciona tant les
hydraulic regime of karstic aquifers. Its development
zones de recarrega de les unitats carbonatades, com
is a function of the rock solubility, precipitation,
les arees de descarrega. El potencial hidraulic depen
presence of carbonic acid (highly conditioned by the
de fet, de la relació entre la topografia i la disposició
presence of soil cover and vegetation), rockporosity
estructural. L'encaixament de la xarxa fluvial propor-
and hydraulic head. Bare carbonate rocks tend to be
ciona el nivell de base de la descarrega als talvegs
more resistant to physical and chemical erosion than
principals; no obstant, és prou freqüent que hi hagi
soil-covered carbonates do.
una certa circulació i dissolució per davall dels colec-
Karstic morphologies not only record the karst
tors principals.
history, they also reflect the permeability evolution of
No existeix una relació simple entre I'extensió
the karst system and the dynamic features of the karst
dels afloraments carbonatats i el desenvolupament
aquifer. Karst cavities will develop in an upstream
dels sistemes carstics (Figura 1). Possiblement exis-
direction as they enlarge, leading to piracy on small
teixen altres factors determinants, entre els que el
solution channels. Morphologies like dolines and uvalas
factor temps resulta d'importancia capital.
record a lowering of the upland topography, which place
La permeabilitat és també un factor que determi-
the water-table well below the land surface and
na el regim hidraulic dels aqüífers carstics. El seu de-
increase the permeability. Stages in the development
senvolupament depen, entre altres parametres, de la
of karst are closely related to the development of
solubilitat de la roca, de la precipitació, la presencia
permeability. Karstic subhorizontal caves form mainly
d'acid carbonic (molt influenciada per I'existencia de
at the phreatic level, but they will be placed in the
cobertura edafica i per la vegetació), la porositat i la
vadose zone as the local water-table is lowered.
carrega hidraulica. Els afloraments de roques carbo-
The presence of soil and/or a less soluble
natades nues, sense cap tipus de cobertura, tendei-
sedimentary cover on top of the carbonate units
xen a ser més resistents que els coberts pel sol, tant
greatly increases the development of dolines or other
a I'erosió física com a la química.
subsuperficial karst features. They reduce the water
Les morfologies carstiques no SOIS
registren
run-off and increase both the verticalpercolation and
I'evolució del sistema carstic, si no que també reflec-
the water corrosion potential.
teixen la seva permeabilitat i els elements més dina-
The relationship between recharge and
mics de I'aqüífer carstic. Les cavitats carstiques ten-
discharge zones conforms a pattern which defines the
deixen a desenvolupar-se aigües amunt tot i
setting and extent of the solution channels. When
eixamplant-se, amb lo qual poden ser capturats els
discharge takes place along a straight line, lateral
canals més petits de les zones altes del sistema. Les
channels tend to be parallel to each other and at a
dolines, uvales o altres formes carstiques semblants
right angle to the line of discharge. Coastal
reflecteixen un descens de la superfície topografica
discharges are dominated by the influence of sea-
que desplaca avall el nivell freatic incrementant així
level changes. Lower Pleistocene base levels
la permeabilitat. Els diversos estadis a través dels
determine the presence of large caves nowadays
que es desenvolupa un sistema carstic influencien
flooded by sea water.
molt clarament I'evolució de la permeabilitat. Les ca-
Water-tables are quite complex in karstic zones.
vitats carstiques es formen en relació amb el nivell
As the carbonate rocks are almost impermeable, local
freatic local, pero al descendir aquest queden des-
water-tables will show a discontinuous pattern.
placades a la zona vadosa.
Perched water-tables are also frequently present in
La presencia de nivells edafics ¡/o recobriments
karstic units; they record the fragmentation of karst
sedimentaris poc solubles damunt les unitats carbo-
aquifers. Variation in the recharge would also
natades, augmenta de forma important el desenvolu-
produce very rapid changes of the water-table.

GENERAL DESCRIPTION
LOCAL DESCRIPTION
1
1- -1
DESCRIPCI~
GENERAL
DESCRIPC16 LOCAL
Balan$, hidrogrames, reserves,
Diicció i quantitat de
recursos, etc.
I'escorrentia, espessor de
m
,

I'aoüffer. etc.
I
I
KARSTIC S . v T E M
---
SISTEMA CARSTIC
I
MODELING OF KARSTIC SYSTEM
l
M0DEI-s DE SIMULACI~
RECHARGE l DISCHARGE
PHISICAL CHARACTERS
SEITlNG
CARACTER~STIQUES
CONDICIONS DE LA
FiSIQiJES (K, S, m)
RECARREGA I DE LA
DESCARREGA
POROSITY
POROS!TAT
Distnbució, onentaci6, etc
CHEMICAL PROCESSES
PROCESSOS QU~MICS
1
1 1 GEOLOGICAL FACTORS 1
1
GEOMORPHOLOGICAL
1 ! 1
I I l FACTORS GEOL~ICS
FACTORS
Figura 2:
Esmctura i defomació
FACTORS G E O M O R F O L ~ I C S
Esquema dels factors que condicionen el desenvolu-
Litolosa i í?tcies
Relleu, moriologies cirstiques,
1 xarxa de drenatge superficial i
pament dels aqüífers carstics i de les seves relacions.
subtednia
1 1 Modificat de KIRALY (1975).
Figure 2:
CUMATIC AND BIOLOGICAL
Scheme of factors conditioning the development o f
FACTORS
karstic aquifers and their respective relationships.
FAC~ORS CLIMATICS
I BIOLOGICS
Modified from KlRALY (1975).
Temperatura, precipitació
Sbls, vegeraci6
Evapotranspiració
pament de dolines o altres morfologies carstiques
Seasonal variations change piezometries that would
subsuperficials. Aquest fet s'explica perque aquests
even affect the flow direction. Analysis of the water-
recobriments disminueixen I'escorrentia superficial i
table fluctuation would indicate the degree of
incrernenten la percolació vertical, augmentant el po-
variations of the karst permeability.
tencial corrosiu de I'aigua.
Another of the main parameters dealing with the
Els models de la distribució i de I'extensió dels
study of karstic circulation is the streamflow analysis.
canals de dissolució responen a la relació entre les
Run-off waters are closely influenced by the
zones de recarrega i de descarrega. Quan la desca-
permeability variations of karst terrains. Mature karst
rrega té llolc al llarg d'una Iínia més o menys recta, els
areas show very high permeable surface landforms
canals de dissolució laterals tendeixen a distribuir-se
which lead to place water-table well below the
paral-lelament entre si i perpendiculars a la Iínia de
topographic surface; in this situation run-off and
descarrega. Les descarregues que tenen lloc a la zo-
stream density tend to be very low. The main streams
na costanera són plenament controlades per la in-
of these areas are mainly fed by karstic waters and
fluencia dels canvis en el nivell de la mar; així, els ni-
they could flow higher than their water-tables. Peak-
vells de base del Pleistoce inferior determinen la
flows produced in zones with a well developed karst
presencia de grans cavitats que es troben avui en dia
are usually lower than those taken place in non
inundades per I'aigua marina, en trobar-se el nivell de
karstic areas; the rain-water infiltrates in great
la mar actual clarament per damunt d'aquells nivells
percentages and it runs slower than on the surface,
pleistocenics.
thus, it takes more time to reach the main stream,
La disposició dels nivells freatics dels sistemes
smoothing the discharge. Moreover, waters from the
carstics és bastant complexa. Degut a que les roques
major trunk stream might flow to lateral caves
carbonatades són practicament impermeables, els ni-
diminishing their flux.
vells freatics locals poden presentar-se de forma dis-
The high permeability that characterizes most of
contínua; amb freqüencia existeixen nivells freatics
the karstic zones also reduces the spring density.
penjats que reflecteixen la fragmentació dels aqüífers
Most of the underground streams end down as big
carstics. Endemés, les variacions en les recarreges
springs at the leve1 of the major stream. In turn, major
dels aqüífers carstics poden produir canvis rapids
streams will act both as a discharge of the karstic
dels nivells freatics. Els canvis estacionals modifi-
network and as a recharge of the water-table when it
quen també les piezometries i poden arribar a modi-
is depressed below the stream-level. Streamflow

ficar fins i tot la direcció del flux. En aquest sentit,
would then decrease as a consequence of infiltration
I'analisi de les fluctuacions del nivell freatic ens pot
or increase by the output of the karst circulation;
indicar el grau de variació de la permeabilitat del sis-
streamflow changes tend to correlate with rock
tema carstic.
boundaries between karst and non karst terrains.
Un altre dels parametres importants pera I'estu-
Nevertheless, as well as the streamflow,
di de la circulació dins els sistemes carstics és I'ana-
catchment areas of the surface streams would be
lisi dels fluxos superficials. Les aigües d'escorrentia
enlarged or reduced by their relationship with the
superficial estan fortament influenciades per les va-
extension and the pattern of karst circulation. On the
riacions en la permeabilitat dels terrenys carstics pels
contrary, artificial or natural modifications of the
que circulen. Els sistemes cárstics que han adquirit
surface or underground drainage system would affect
una certa maduresa presenten superfícies d'una alta
the development of karstic environment.
permeabilitat, la qual cosa fa que els diversos nivells
freatics es trobin forqa enfonsats en relació a la su-
perfície topografica; en aquesta situació I'escorrentia
Karst hydrologic units
superficial i la densitat d'afluents acostumen a ser
molt baixes. Els corrents principals d'aquestes zones
of Mallorca
es nodreixen fonamentalment d'aigües procedents
del sistema carstic i poden situar-se bastant per da-
Lithology and topography of Mallorca define at
munt dels seus nivells freatics. Els cabals-punta que
least three main karstic hydrologic units. Two of them
es produeixen en aquestes arees solen estar per da-
-Serra de Tramuntana and Serres de Llevant-
are
val1 dels que tenen lloc a les zones equivalents que
characterized by a relatively high relief and faulted
no presenten característiques carstiques. Aixo és ai-
and folded Mesozoic limestones. The third unit -Les
xí degut a que I'escorrentia superficial s'infiltra rapi-
Marines-
corresponds to raised coastal plains of
dament i en percentatges molt elevats, i després
Tertiary carbonates. The recharge of Mesozoic
flueix més lentament en relació a com circularia en
carbonates comes mainly from rainfalk, that reach up
superficie, per dins del carst; per tant, en emprar més
to 1,200 mm per year in the central part of Serra de
temps en el seu recorregut, suavitza la punta de
Tramuntana; the discharge of these units goes both
descarrega. Més encara, les aigües de la descarrega
to the sea and to the detritical basins of the island, as
del col-lector principal poden derivar-se vers cavitats
well to Les Marines units. In turn, Les Marines units
laterals disminuint el flux dels cabals de la revinguda.
recharge from Serres de Llevant and from
L'elevada permeabilitat que caracteritza la major
precipitation, while their discharge takes place to
part de les zones carstiques també té com efecte el
the sea.
reduir la densitat d'afluents. Molts dels cursos subte-
Those units are entrenched by ephemeral
rranis acaben en forma de grans surgencies situades
streams which could reach very high peak-flows from
a nivell del col.lector principal. D'aquesta forma,
time to time. Some of the main streams show a karstic
aquests col.lectors actuen tant com una zona de
development and could be called canyons. Autumn
descarrega peral sistema carstic, com recarregant el
rain storms are mainly responsible for these extreme
mateix sistema quan el nivell freatic es troba per da-
rainfalls attaining more than 200 litres per hour; they
val1 del nivell del col.lector. En aquest darrer cas, el
lead to peak-flows up to 1,500 cubic metres per
cabal en superfície disminueix corn a conseqüencia
second, even though drainage basins are usually
de la infiltració, mentre que en el primer suposit aug-
small, reaching only come tens of square kilometres
menta per efecte de les aportacions d'aigües provi-
(GRIMALT & RODR~GUEZ-PEREA,
1990).
nents del sistema carstic. Els canvis en el flux ten-
deixen a correlacions positives amb els contactes
litologics entre eis terrenys carstics i els que no ho són.
Serra de Tramunfana units
De totes maneres, no SOIS
els cabals augmenten
o disminueixen en relació al tipus de circulació cars-
Serra de Tramuntana is a mountain range,
tica i a la seva extensió, també ho fan les conques de
running from SW to NE, that builds the NW side of
drenatge superficial. D'altra banda, les modificacions,
Mallorca. It is 90 km long and 15 km wide and its
tant artificials com naturals, dels sistemes de drenat-
peaks rise to 1,445 m in the centralpart of the range.
ge, tant superficials com subterranis, afecten al seu
The drainage pattern of the Serra shows subsequent
torn al desenvolupament del sistema carstic.
streams running onto the thrust edges and the
syncline structures and converging to antecedent

Unitats hidrologiques
canyons, that end towards the sea on the NW side of
the range, and to the centralplains of Mallorca, on the
carstiques de Mallorca
SE side.
Carbonate rocks form most of the stratigraphy of
Els caracters fisiografics, climatics, litologics i es-
Serra de Tramuntana. Dolomites build up the middle
tructural~
de Mallorca defineixen almenys tres unitats
Triassic and the lowermost Jurassic, and limestones

hidrologiques de tipus carstic. Dues d'elles -la Se-
form the Liassic and some of the Dogger and Malm
rra de Tramuntana i les Serres de Llevant-
es ca-
deposits; Eocene and Miocene rocks are also
racteritzen per un relleu relativament energic i una es-
represented, as well as the Oligocene con-
tructura geologica dominada per
lamines
glomerates. In spite of that, lower Jurassic limestones
encavalcants formades principalment per carbonats
build up most of the karst aquifers of Serra de
mesozoics. La tercera unitat -les Marines-
co-
Tramuntana; they reach more than 300 m in thickness
rrespon a plataformes tabulars, subhoritzontals i ai-
and build most of the thrust sheets and folds of this
xecades, formades per calcaries i calcarenites ter-
mountain range. Many of these structures dip towards
ciaries i quaternaries. La recarrega dels carbonats
the SE and, as a consequence, the water circulation
mesozoics es produeix principalment per la infiltració
and discharges mainly take this direction. lmpervious
de I'aigua de pluja (les precipitacions arriben als
layers are formed by shales, mark and gypsum, late
1.200 mm per any en la part central de la Serra de
Triassic in age.
Tramuntana); la descarrega d'aquestes unitats es
The complexity of the structure, that
produeix vers la Iínia de costa o vers les unitats vei-
compartmentalizes the carbonate units in small
nes (les unitats de les Marines i les conques detríti-
pieces, results in a broad number of karstic hydrologic
ques). En les unitats de les Marines la recarrega es
units. Some of them are too small for water
produeix per aportacions dels fluxos que provenen de
exploitation purposes, others are very complex; so,
les Serres de Llevant i per infiitració de la pluja, men-
few of them -Na Burguesa, fonts de la Vila i de na
tre que les descarreges es produeixen a la mar.
Pere, S'Estremera, fonts de Sóller, Sa Costera, Ses
Totes aquestes unitats es troben solcades per to-
Ufanes de Gabellí andS'Almadrava-
have been
rrents en els que periodicament es produeixen revin-
described nowadays (BARÓN & GONZÁLEZ, 1987)
gudes amb cabals punta forqa elevats. Alguns
(Figure 3).
d'aquests torrents rnostren caracters carstics que
permeten considerar-los com a canyons. Les tem-

Na Burguesa unit is situated in the SW of Serra de
pestes, que tenen lloc principalment a la tardor, són
Tramuntana, close to the city of Palma. Its area of
les causants de les principals revingudes ja que arri-
recharge extends along 40 km2 and corresponds to
ben a intensitats horaries superiors als 200 litres. En
the SE limb of an asymmetrical anticline formed by
aquestes circumstancies es poden produir puntes de
limestones and dolomites early Jurassic in age.
revingudes superiors als 1.500 m31s (GRIMALT &
lnfiltration has been estimated between 25 to 30 % of
R O D R ~ G U E Z - P E R E A ,
1990), fins i tot a conques re-
the rainfall(480 mm/year) which indicates an average
lativament petites d'unes poques desenes de quilo-
of 5.5 hmVyear. The discharge of this unit takes place
metres quadrats.
towards the Palma quaternary basin and to the sea,
but, from the seventies, the heavy pumping for
Palma's water supply brought the aquifer to a
Unitats de la Serra
progressive saline intrusion. A conspicuous karst
system outcrops on the SE side of the unit; it shows
de Tramuntana
very large cavities, some of them placed in a rubbly
dolomitic
breccia
very poorly
cemented.
La Serra de Tramuntana és la serralada que
Transmissivity tests show figures of 1,000 m2/day.
orientada de SW a NE conforma el costat nord-occi-
dental de Mallorca. Assoleix uns 90 km de longitud, la
Fonts de la Vila i de na Pere unit is located on the
seva amplaria mitjana és d'uns 15 km i arriba a ele-
Southeast side of Serra de Tramuntana, northwards
vacions de 1.445 m a la seva pari central. La xarxa de
of Palma. It is formed by limestones and dolomites
drenatge de la Serra de Tramuntana presenta cursos
from middle Triassic to lower Jurassic, placed in a
conseqüents, els quals segueixen les estructures ple-
complex structural setting that could be considered,
gades i les traces dels encavalcaments fins a con-
in a broad cense, as an anticlinorium bordered by
vergir en torrents antecedents que desaigüen a la
faults. The recharge of this unit comes mainly from
mar, en els vessants NW, i a les conques centrals de
the precipitation over 30 km 2 of carbonatic outcrops.
Mallorca en els vessants del SE.
According to the discharge data, the circulation of
Les litologies predominants a la Serra de Tra-
water through the unit is not simple. Discharge takes
muntana són carbonatades. Les dolornies hi són pre-
place by two big fault springs, one of them -Font de
sents al Triasic mitja i la part més baixa del Jurassic,
la Vila-
is being used for Palma's supply and the
mentre que les calcaries formen bona part del Lias i
other -Font de na Pere-
is still used for irrigation.
parts dels diposits del Dogger, del Malm i del Creta-
Figures from the outflow of Font de la Vila spring
cic; I'Eoce i el Mioce també estan representats amb
suggest the presence of a double permeability, one
alguns nivells carbonatats, mentre que I'Oligoce es
coming from a well-developed karst system of great
margós i conglorneratic. No obstant, els aqüífers
permeability and another, less permeable, located
carstics de la Serra de Tramuntana es desenvolupen
below the first one. Discharge from the first system
majoritariament sobre les calcaries liasiques; aquests
only correlates with the highest rain events, whereas

diposits presenten potencies proximes als 300 m i
the second system presents a more continuous but
s'estructuren en diversos plecs i en lamines encaval-
less important circulation. A continuous pumping of
cants. El cabussament principal de les estructures és
water from wells close to Font de la Vila has
vers el SE i, com a conseqüencia, la circulació sub-
depressed the water-table and reduced its discharge
terrania i les principals descarregues es produeixen
to a minimum.
en aquesta direcció. Els nivells impermeables estan
formats per les argiles, margues i guixos del Triasic
S'Estremera unít is located on the southern side of
superior.
the central part of Serra de Tramuntana. It is one of
La complexitat estructural de la Serra comparti-
the most important aquifers for the supply of water for
menta les unitats carbonatades en peces més petites,
the city of Palma, and has been heavilypumped since
de les que resulten un gran nombre de subunitats hi-
1974. The geologic structure of this unit is quite
drologiques de característiques carstiques. Algunes
complex: it could be described as two thrust sheets
d'elles són masca petites per a una explotació hídri-
facing the NW and slightly tilted towards the SE; the
ca de consideració, d'altres són extremadament com-
lower thrust sheet is built up by dolomites and
plexes i no han estat estudiades fins ara; no obstant,
limestones early Jurassic in age, whereas the upper
algunes són prou conegudes i representen una part
one is formed by marly limestones, dolomites and
molt important dels recursos hidraulics de Mallorca.
limestones from the upper Triassic to the Liassic. The
Entre elles descriurem les de na Burguesa, les fonts
overlapping of the thrust sheets occurs in the
de la Vila i de na Pere, sJEstremera, les fonts de Só-
southern part of the unit and is marked by the outcrop
Iler, sa Costera, ses Ufanes de Gabellí i sJAlmadra-
of chales and marls with gypsum, late Triassic in age.
va, seguint a BARÓN & GONZÁLEZ (1 987) (Figura 3).
Thus, the hydrology of the unit does not correspond
1
UFANES DE
GABEU~
SESTREMERA
FONTS DE L A VILA 1 NA PERE
Cabussamait
;
Sfrike and dip direcfion
Anticlinal IAnficiinal
J Sinciii lSynclinaI
NABURGUESA
/ Encavaicament / & u r f
Figura 3: Unitats hidrologiques carstiques de la Serra de Tramun-
Figure 3: Karstic hydrologic units of Serra de Tramuntana, after
tana, segons BARÓN & GONZÁLEZ (1 987). Vegeu la Fi-
BARÓN & GONZÁLEZ (1975). See Figure 6 for location.
gura 6 pera la situació d'aquesta area geografica.
La unitat de na Burguesa es localitza al SW de la
to a single aquifer: the water-table of the lower thrust
Serra de Tramuntana, en les proximitats de la ciutat
sheet is located up to 300 m higher than the one of the
de Palma. La seva area de recarrega s'estén al llarg
upper thrust sheet. Moreover, transmissivity of the

d'uns 40 km', i ocupa el flanc SE d'un anticlinal
upper thrust sheet aquifer is exceptionally high
asimetric format per calcaries i dolomies del Jurassic
(50,000 m Vday). Some perched aquifers also exist.
inferior. La infiltració s'estima entre un 25 i un 30 %
The recharge of the unit comes from the infiltration of
de la pluja (480 mmlany) el que significa un total
the rainfall(27 %) over 44 km2 of carbonatic outcrops,
d'uns 5,5 hm3Iany. La descarrega tenia lloc vers la
whereas the discharge takes place by karstic springs
conca de Palma i a la mar; no obstant, I'intens bom-
(about 10 %) and by pumping for Palma's supply.
beig a que ha estat sotmes aquest aqüífer per a
Before the seventies some underground discharges
I'abastiment de Palma des dels anys setanta, ha pro-
are supposed to have taken place towards the Palma
duit una salinització progressiva de la unitat. A I'ex-
basin through a fault boundary; nowadays, the
trem NE d'aquesta unitat, el sistema carstic de na
continuous pumping keeps the water-table well below
Burguesa es presenta per mitja de cavitats obertes a
this boundary and the discharge does not occur any
la superfície i excavades en bretxes dolomítiques
more.
sense matriu i poc cimentades. Les proves de trans-
missivitat donen valors forga elevats proxims als
Fonts de Sóller unit is located in the central part of
1 .O00 mzldia.
Serra de Tramuntana, northwards of S'Estremera
unit. Its extension reaches 46 km2 of permeable
La unitat de les fonts de la Vila i de na Pere se si-
carbonate outcrops. It is formed by dolomites and
tua al sud-est de la Serra de Tramuntana, al nord de
limestones from the upper Triassic to the Ct!etaceous;
la ciutaf de Palma. Esta constituida per calcaries i do-
they conform a complex structure descríbed as a
lomies del Triasic mitja i del Lias inferior. Estructural-
hangingwall anticlinal and synclinal set. Although
ment constitueixen una estructura complexa, que a
some perched aquifers exist, this unit could be
grans trets conforma un monoclinal cabussant al SE
considered as a single aquifer; recharge takes place
i limitat per fractures. La recarrega es produeix prin-
through rainfall infiltration (25 %) and discharge by
cipalment per infiltració de la pluja sobre uns 30 km2
severa1 karstic springs.
d'afloraments carbonatats. Les dades de la desca-
rrega tradueixen un funcionament hidraulic relativa-
Sa Costera unit is located on the northern side of the
ment complex: en efecte, la descarrega es produeix
centralpart of Serra de Tramuntana, North of Sóller.
a través de dues surgencies carstiques relacionades
Although their limits are not known precisely, it is
amb les fractures que limiten la unitat. La primera
defined by a big karstic spring (Font des Verger) that
-la Font de la Vila-
es ve utilitzant pera I'abasti-
has a very rapid response to the rainfall (more than
ment de Palma, mentre que la segona -la Font de na
1,000 mm/year). Its outflow varies from 10 //S up to
Pere-
s'utilitza per al reguiu. Els registres de les
1,100 //S in terms of hours. The catchment afea of this
sortides de la Font de la Vila suggereixen la presen-
unit shows one of the most spectacular karstic
cia d'una doble permeabilitat en la unitat; aquest fet
sceneríes of Mallorca: karren fields are widely
podria explicar-se per I'existencia d'un aqüífer doble:
represented in the landscape, as well as a
un superior, en el que se situaria un sistema carstic
conspicuous joint system, dolines, pits, other karst
ben desenvolupat, i un altre, inferior, molt menys per-
depressions and canyons. Karstic circUlation is not
meable. La descarrega del nivell superior es correla-
clearly understood, but according to the spring
cionable amb els episodis de pluja més intensos,
outflow regime and the almost absence of surface
mentre que la del nivell inferior donaria lloc a una cir-
run-off, infiltration has to be extremely high (more
culació menys important, pero més contínua. El bom-
than 50 % of the precipitation). Actually, the karst
beig continuat de la Font de la Vila ha provocat un
network almost replaces the surface drainage and the
descens molt important del seu nivell piezometric que
spring discharge has the same behaviour as a
redueix les seves descarregues al mínim.
surface stream. The permanence of some outflow for
long periods records the presence of a double

La unitat de ~'Estremera
esta situada en el vessant
permeability in the karstic system: large conduits
meridional de la part central de la Serra de Tramun-
collect the main circulation of the karstic network,
tana. S'Estremera és un dels aqüífers més importants
whereas small fissures are responsible for the
pera I'abastiment de Palma de Mallorca, i ha estat in-
permanence of a residual diccharge
tensament explotat des de 1974. La seva estructura
geologica és forca complicada i pot ser descrita com
Ses Ufanes de Gabellí unit is located on the
formada per dues Iamines encavalcants al NW i Ileu-
southern side of Serra de Tramuntana, north-
gerament basculades vers el SE; la lamina encaval-
eastwards of S'Estremera. Its structure corresponds
cant inferior esta formada per dolomies i calcaries lia-
to a folded and faulted thrust sheet facing NW.
siques, mentre que la superior presenta dolomies,
Dolomites, dolomitic breccias and limestones from
calcaries i margocalcaries d'edats que van del Tria-
uppermost Triassic to lower Jurassic form the
sic superior al Cretacic. Les argiles i les margues amb
pervious lithologies of this unit. The recharge of this
guixos del Triasic superior assenyalen, en la part sud
unit comes from the rainfall infiltration (up to 37 % of a
de la unitat, la superposició de les dues lamines. Ai-
precipitation close to 1,000 mm/year) on 43 km %f

xí, la hidrologia de s'Estremera no correspon a la d'un
perrneable outcrops and the discharge is rnade
únic aqüífer: el nivell freatic de la Iamina inferior es
through severa1 karstic springs. One of thern, Ses
troba uns 300 m per damunt del de la lamina superior.
Ufanes that could be described as an overflow-spring,
Endemés, la transmissivitat de I'aqüífer superior és
is responsible for rnost of the discharge (79 %) with
excepcionalment alta (50.000 m2/dia) i existeixen di-
rnaxirnurn values of 20-30 rn Vsecond. An underground
versos aqüífers penjats. La recarrega de la unitat es
discharge also exists, but the way it is rnade is not
produeix a través de la infiltració (24%) de la precipi-
well understood yet. The lower carbonates of the unit
tació que té lloc sobre uns 44 km2 d'afloraments car-
show karst features filled with clays which lead to a
bonatats. La descarrega es produeix per algunes
low perrneability. On the other hand, the upper parts
surgencies (un 10%) i sobretot per un elevat bom-
of the unit have a large quantity of karst voids with a
beig. Amb anterioritat als anys setanta -quan en-
very high perrneability that extends to tens of rnetres
cara no s'havia iniciat el bombeig intensiu-
una part
below the surface. This high perrneability together
important de la descarrega es produia vers la conca
with a small storage coefficient could explain the very
de Palma a través d'un contacte tectonic; en I'actua-
fast response of Ses Ufanes spring to the rainfall
litat el nivell freatic es troba permanentment per da-
(Figure 4); actually, there is not so rnuch difference
val1 d'aquest umbral i ja no hi ha lloc per aquesta
between the response frorn the surface waters and
descarrega subterrania.
the discharge of this spring.
La unitat de les fonts de Sóller esta localitzada en
el vessant septentrional de la part central de la Serra
de Tramuntana, al nord de ~'Estremera.
L'extensió
dels afloraments carbonatats, on es produeix la seva
recarrega, arriba a uns 46 km2. Esta formada per
calcaries i dolomies del Triasic superior al Cretacic,
que conformen un conjunt anticlinal-sinclinal de bloc
superior. La unitat és considerada com un aqüífer
únic, malgrat I'existencia d'alguns aqüífers penjats; la
recarrega es produeix per infiltració (25%) de la plu-
ja i les descarreges tenen lloc per diverses surgencies.
La unitat de sa Costera es troba situada al vessant
-nord de la part central de la Serra de Tramuntana, al
nord de Sóller. Encara que els seus Iímits no han es-
tat clarament definits, pren el seu nom del paratge (sa
Costera) on es localitza la Font des Verger, una
surgencia carstica situada practicament al nivell de la
mar i en una zona d'una gran pluviositat (més de
1 .O00 mmlany). La descarrega de la Font des Verger
es caracteritza per la rapida resposta a la precipita-
ció, amb variacions de cabal des de 10 I/s a 1.1 00 11s
en molt poques hores. La zona de recarrega de la uni-
tat de sa Costera mostra un dels paisatges carstics
més espectaculars de Mallorca: els camps de rellar
són omnipresents arreu, juntament amb un sistema
de diaclasis, avencs, dolines i alguns espectaculars
canyons carstics. La circulació de la unitat de sa Cos-
tera no és gaire coneguda, pero les dades de la
Figura 4: Variacions piezometriques a la unitat de ses Ufanes.
descarrega de la font i la practica absencia d'esco-
rrentia superficial suggereixen una infiltració extre-
Figure 4: Piezometric variations in Ses Ufanes unit.
madament elevada (més del 50 % de la precipitació).
En realitat, el sistema carstic substitueix el drenatge
SYAlmadrava unit is located at the NE end of Serra
superficial i la surgencia presenta un comportament
de Trarnuntana. It is built up by two thrust sheets
similar al d'un curs superficial. La permanencia d'un
facing the NW; their infernal structure is rnade by
cert cabal durant Ilargs períodes reflecteix la presen-
slightly folded dolornites and limestones late Triassic
cia d'una doble porositat en el sistema carstic: els
to Cretaceous in age, plus calcarenites and rnarls
conductes majors recullen la circulació principal,
frorn lower Miocene. The hydrology of this unit is
mentre que les fissures més petites són les respon-
poorly known and sorne problerns still rernain
sables de I'existencia d'una descarrega residual.
unsolved: the recharge takes place through a high

La unitat de ses Ufanes de Gabellí es localitza al
rainfall infiltra tion (37 %) over 4 1 km 2 of permeable
vessant meridional de la Serra de Tramuntana, al
outcrops, whereas the discharge is supposed to
nord-est de ~'Estremera.
Correspon a una estructura
be made by the S'Almadrava spring. There is not
plegada encavalcant al NW. La seva litologia esta for-
an explanation for the way this spring is connected to
mada per dolomies, bretxes dolomítiques i calcaries
the karstic aquifers developed in the thrust
des del Triasic fins al Jurassic inferior. La recarrega
sheets, although the amount of the spring discharge
de la unitat prové de la infiltració de les precipitacions
(1 7 hm Vyear) requires such connection; moreover,
(fins al 37% d'una pluja que arriba als 1.000 mmlany)
the water is highly contaminated by sea water
sobre uns 43 km2 d'afloraments carbonatats. La seva
chlorides (up to 9,000 mg/l) whose mechanism of
descarrega té lloc a través de diverses surgencies,
emplacement still remains unknown. Karst aquifer
entre les que destaquen les fonts de ses Ufanes que
developed in the northern thrust sheet seems to
donen nom a la unitat. Es pot descriure aquesta font
evolve to a confined aquifer below the southern
com una important surgencia temporal que endemés
sheet; both aquifers show a high permeability, but
és responsable de la major part de la descarrega (79 %),
there are transmissivity data (5 to 200 m2/day) only
la qual assoleix cabals maxims de 20-30 m31segon.
for the upper one.
Encara que poc coneguda, existeix una altra part de
la descarrega que es produeix de forma subterrania.
Els carbonats que conformen la part inferior de la uni-
Serres de Llevant units
tat presenten fissures carstiques reomplertes per ar-
giles, per la qual cosa la seva permeabilitat és baixa;
The Serres de Llevant is a mountain range that
en canvi, la part superior presenta una porositat tipus
extends in a SW-NE direction in the eastern part of
caverna molt abundant, amb una permeabilitat molt
Mallorca. It is built up by highly structured Mesozoic
alta que s'estén desenes de metres per davall de la
and Tertiary rocks. Several thrust sheets form a range
superfície bopografica. És aquesta permeabilitat la
of hills and peaks characterized by small cliffs of
responsable d'una baixa capacitat d'emmagatzemat-
Jurassic limestones and hilly areas of crushed
ge que explica, al seu torn, la resposta tan rapida-de
dolomites early Jurassic in age, and thin bedded
ses Ufanes a la pluja (Figura 4); en realitat, no hi ha
limestones and marls from middle Jurassic to
moltes diferencies entre el comportament de la font i
Cretaceous. The main aquifers of Serres de Llevant
el que tendrien aigües d'escorrentia superficial equi-
are developed in the crushed dolomites, but their
valents.
behaviour is similar to the isotropic aquifers and
cannot be considered as a karstic unit. The Jurassic

La unitat de ~'Almadrava
se situa a I'extrem NE de
limestones thrust sheets show small and very
la Serra de Tramuntana. Esta formada per dues Ia-
compartmented karstic aquifers (Figure 5).
mines encavalcants vers el NW de dolomies i calca-
Nevertheless, huge caves exist, like Coves d'Arta
ries del Triasic superior al Cretacic lleugerament ple-
ones; some of them are located in the coastal zone,
gades i per margues i calcarenites del Mioce inferior.
but their relationship with the present-day water-table
La hidrologia d'aquesta unitat és poc coneguda i en-
or with mixing marine waters is not still clear. The
cara resten per resoldre diversos problemes. La reca-
recharge of these units comes from the rainfall
rrega té lloc per una elevada infiltració (37%) sobre
infiltration and their discharge takes place by pumping
uns afloraments calcaris que ocupan uns 41 km2,
and underground flux to the neighbour units, and to
mentre que la descarrega es produeix per la surgen-
the sea.
cia de la Font de slAlmadrava. No es coneix com esta
connectada aquesta font amb la Iamina encavalcant,
encara que el volum de la descarrega (1 7 hmJ1any)
requereix I'existencia de la mencionada connexió.
Les Marines units
Endemés, I'aigua de la font es troba contaminada per
clorurs d'origen marí (fins a 9.000 mgll), desconei-
Les Marines units are formed by tabular
xent-se també el mecanisme necessari pel seu em-
calcarenites, calcisiltites and reefal limestones, upper
plaqament. L'aqüífer carstic es desenvolupa en la Ia-
Miocene in age, located in the southern parts of
mina més septentrional que cap el sud, en situar-se
Mallorca (Marina de Llucmajor, Marina de Migjorn
per davall de la Iamina meridional, adquireix carac-
and Marina de Llevant). They unconformably overlap
ters d'aqüífer confinat; tots dos presenten permeabi-
the central part of Mallorca and the southern and
litat alta, encara que només hi ha dades de transmis-
eastern part of Serres de Llevant (Figure 6). At least
sivitat (de 5 a 200 m21dia) per a I'aqüífer superior.
in the innerparts of the unit, their behaviour is similar
to an isotropic aquifer, but in the coastal zones,
particularly in Marina de Llevant, an important karst
network exists. Karstic cavities develop at the
present-day phreatic level; come of them are located
in the coastal zone and are flooded by sea-water.

Les unitats de les Serres
de Llevant
Les Serres de Llevant constitueixen una alinea-
ció muntanyosa que s'estén de SSW a NNE al llevant
de Mallorca. Estan formades per diposits mesozoics
i terciaris deformats de forma prou complexa. Cons-
titueixen un paisatge de turons i valls, estructurat per
nombroses lamines encavalcants, de forma que les
calcaries jurassiques defineixen els relleus més ener-
gics i les dolomies trinxades del Lias inferior els més
suaus, mentre que les valls es conformen damunt les
margocalcaries del Jurassic mitja al Cretacic. Els
principals aqüífers de les Serres de Llevant es de-
senvolupen en les dolomies trinxades, pero el seu
comportament hidrologic és similar al d'un aqüífer
isotropic, pel que no poden ser considerats com a
aqüífers carstics. Les lamines encavalcants amb
calcaries jurassiques es presenten com aqüífers
calcaris poc extensos i molt compartimentats (Figu-
ra 5). No obstant, localment existeixen grans cavitats
-com les Coves d3Arta-
localitzades prop de la
costa, encara que les seves relacions amb el nivell
freatic i el nivell de la mar no són prou conegudes. La
recarrega de les unitats de les Serres de Llevant es
produeix per infiltració de la precipitació, mentre que
la descarrega té lloc per bombeig i fluxos subterranis
a la mar i a les unitats veines.
Les unitats de les Marines
Figura 5: Unitats hidrologiques carstiques de les Serres de Lle-
vant. Vegeu la Figura 6 pera la situació d'aquesta area
Les Marines estan formades per diposits tabulars
geografica.
de calcarenites, calcilutites i calcaries esculloses del
Mioce superior que es localitzen basicament en les
Figure 5: Karstic hydrologic units of Serres de Llevant. See Figure
parts meridionals de Mallorca (Marina de Llucmajor,
6 for locafion.
Marina de Migjorn i Marina de Llevant). Aquests dipo-
sits es disposen discordantment damunt les parts
having a great interest as a tourictic resort (Coves del
centrals de I'llla i damunt els vessants oriental i meri-
Drac, Coves des Hams). The influence of the mixing
dional de les Serres de Llevant (Figura 6). El seu
zone between continental and marine waters is not
comportament hidrologic és similar als aqüífers
clear concerning the development of karst system;
isotropics en les parts més llunyanes de la costa; en
although dissolution events have been recorded,
canvi, al litoral, en especial a les Marines de Migjorn
carbonate precipitation seems to be the main process
i de LLevant, s'han desenvolupat importants sistemes
during their Quaternary history. The recharge of these
carstics. Les cavitats més espectaculars -algunes
units comes partially from the rainfall infiltration and
com les Coves del Drac i les Coves des Hams, amb
partially from the underground flux of the neighbour
un elevat interes turístic-
es troben situades al ni-
units; the discharge takes place by pumping and
vell freatic actual i algunes d'elles han estat inunda-
towards the sea.
des perla mar; no obstant aixo, no esta suficientment
aclarida la influencia de la zona de mescla sobre el
desenvolupament de les cavitats. Tot el que pot dir-
se és que durant el Quaternari en aquestes cavitats
Conclusions
han predominat els processos de precipitació; també
s'han detectat processos de dissolució pero de molt
Mallorca's karst hydrology has an enormous
menor importancia. La recarrega d'aquestes unitats
importance in the water supply of the island. Many of
prové tant de la infiltració de la pluja com de les apor-
the main aquifers are of karst origin and the major
tacions de les unitats veines; la descarrega es pro-
rainfall episodes infiltrate into them. Two types of
dueix per bombeig i per sortides a la mar.
karst aquifers may be distinguished: the first type

ISOPIEZES (MAIG, 1979)
EQUIP OTENTIAL LINES (MAY, 1979)
a
MARINA
DE LLUCMAJOR

Figura 6:
Unitats hidrologiques carstiques de les Marines.
MARINES
v'oi;"
Figure 6:
1

DE LLEVANT
MIGJORN
Karstic hydrologic units of Les Marines.
o
10
20Lm
I
Conclusions
develops in dolomites and limestones, early Jurassic
in age; they are located in Serra de Tramuntana.
La hidrologia carstica de Mallorca ha tingut i té
Frequently their recharge areas extend by tens of
una enorme importancia pera I'abastiment d'aigua de
square kilometres of bare carbonate rocks and their
I'llla, ja que bona part dels aqüífers presenten carac-
discharge takes place by karstic springs. A great
ter carstic i en ells s'hi produeix la major infiltració de
structural uplifting characterized these units which
I'aigua de pluja. Poden distingir-se dos tipus d'aqüí-
are commonly entrenched by temporary streams.
fers carstics; el primer es desenvolupa en els diposits
Although karst circulation tends to be complex and
carbonatats, predominantment calcaries i dolomies,
poorly known, a double permeability distinguishes
del Jurassic inferior. Correspon a molts dels aqüífers
their behaviour: the main circulation is made through
de la Serra de Tramuntana, els quals es caracteritzen
large conduits and it replaces in some way the
per arees de recarrega d'unes poques desenes de
surface run-off, whereas small fissures are
quilometres quadrats, formades per afloraments de
responsible for the basa1 outflow of karstic springs.
roca nua. Les seves descarreges es produeixen per
The second type of karst aquifers of Mallorca
mitja de surgencies carstiques. Aquestes unitats pre-
develops in gently structured Miocene tabular
senten un aixecament estructural i topografic impor-
deposits (Les Marines). They work as an isotropic
tant i estan solcades per torrents íntimament relacio-
aquifer in the inner parts of these units, and
nats amb la dinarnica dels aqüífers. Malgrat que els
simultaneously as a karst aquifer close to the coastal
seus models de circulació solen ser complexos i poc
zone. The relationship between the development of
coneguts encara, pot distingir-se clarament la
karstic cavities and the sea leve1 changes produced
presencia d'una doble permeabilitat: la circulació
during Pliocene to Quaternary tímes is not well-
principal es produeix a través de les grans obertures
established.
del sistema carstic i ve a reemplacar de qualque ma-
nera I'escorrentia superficial, mentre que el flux de
base de les surgencies respon a la presencia d'una
segona porositat de caracter fissural.
El segon tipus d'aqüífers carstics es localitza en
els diposits tabulars, lleugerament aixecats, del
Mioce (les Marines). Funcionen com a aqüífers
isotropics en les parts més internes, i com a carstics
en les proximitats del litoral. De totes maneres, no
esta ben establerta, encara, la relació entre el seu de-
senvolupament i els canvis de nivel1 de la mar pro-
dui'ts durant el Plioce i el Quaternari.

Agraiments
Acknowledgement
Treball finanqat pel projecte ClCYT AMB93-
This work is part of the CICYTproject AMB93-
O 1 78.
O 1 78.
Bibliograf ia 1 References
BABUSHKIN, V.D.; BOCKER, T.; BOREVSKY, B.V. & KOVA-
KIRALY, L. (1975): Rapport sur I'état actuel des connaissances dans
LEVSKY, V.S. (1975): Regime of subterranean water flows in
le domaine des caracteres physiques des roches karstiques. In:
karst regions. In: BURGER, A. & DUBERTRET, L. (Eds.):
BURGER, A. & DUBERTRET, L. (Eds.): HydrogeologyofKars-
Hydrogeology of Karstic Terrains. lnternational Association of
tic Terrains. lnternational Association of Hydrogeologists. 53-
Hydrogeologists.69-78. Paris.
67. Paris.
BARON, A. & GONZALEZ, C. (1987): Hidrología de la Isla de Ma-
LA MOREAUX, P.E. & POWELL, W.J. (1963): Stratigraphic and
llorca. Servei Hidraulic. Govern Balear. 83 pags. Palma de Ma-
structural guides to the development of water wells and well
llorca.
fields in a limestone terrane. Alabama Geol. Survey. ser. 6 :
GRIMALT, M. & RODR~GUEZ-PEREA, A. (1990): Caudales punta de
363-375.
avenida y morfología de cuencas en Mallorca. In: GUTIÉRREZ,
LE GRAND, H. & LA MOREAUX, P.E. (1975): Hydrogeology and
M.; PENA, J.L. & LOZANO, M.V. (Eds.): Actas de la 1 Reunión
Hydrology of Kalst. In: BURGER, A. & DUBERTRET, L. (Eds.):
Nacional de Geomorfología. 427-436. Teruel.
Hydrogeology of Karstic Terrains. lnternational Association of
Hydrogeologists. 9-19. Paris