25 anys d'Endins : revista de la Federaci� Balear d'Espeleologia
ENDINS, nV3.
2000. Palma de Mallorca
25 ANYS D'ENDINS, REVISTA DE LA FEDERACIÓ
BALEAR D'ESPELEOLOGIA
per Vicenc PLA
i Damia VICENS
Resum
Presentam una breu historia de la revista ENDINS, -editada actualment per la
Federació Balear dlEspeleologia- des del seu naixement I'any 1974 fins a I'actualitat. També
es comenten les caracteristiques que han definit la revista, es a dir, la.portada, les topogra-
fies, els articles, els autors i el financament. Finalment, es presenten quatre apendixs:index
dels articles de cada volum, per ordre alfabetic d'autors; llistat dels articles, ordenats alfa-
beticament per autor o autors; llistat dels noms dels autors dels articles, amb les abrevia-
cions emprades i index de les topografies publicades a la revista ordenades per municipi. A
I'hora de realitzar el treball, s'han entrat les dades d'aquest mateix volum.
Resumen
Presentamos una breve historia de la revista ENDINS, -editada actualmente por la
Federació Balear dlEspeleologia- desde su nacimiento en 1974 hasta la actualidad.
También se comentan las características que han definido la revista, es decir, la portada, las
topografías, los artículos, los autores y la financiación. Para finalizar, se presentan cuatro
apéndices:indice de los artículos de cada volumen, ordenados alfabéticamente por nombre
de autor; listado de los articulos, ordenados por autor o autores; listado de los nombres de
los autores de los artículos, con las abreviaciones utilizadas y el índice de las topografías
publicadas en la revista, ordenadas por municipio. A la hora de realizar el trabajo, se han
tenido en cuenta los datos de este mismo volumen.
Abstract
We present a brief history of the journal ENDINS, currently edited by the Federació
Balear d'Espeleologia, from its birth in 1974 to the present. We also comment on the cha-
racteristics that have defined the journal, such as the cover, the topographical surveys, the
authors, the papers and its financing. This paper also has four appendixes: a index of the
papers from each issue, alphabetically ordered by author; a list of papers ordered by lead-
author, including cross-referencing with any co-authors; a list of the authors of each paper,
with the abreviations used, and an index of the topographical surveys, ordered by munici-
pality. We have also taken into account the present edition when compiling this data.
Introducció
Cany 1999 es va complir el vint-i-cinque aniversari
alguns anys es varen fer volums dobles en una sola
de la revista ENDINS. Al llarg d'aquests vint-i-cinc anys
revista (1 979, 1985, 1989, 1992). Tot plegat fa que els
(1 974-1 999) han vist la llum 18 nombres amb una perio-
vint-i-cinc anys dYENDINS
no se corresponguin exacta-
dicitat molt variable, que va des de menys d'un any
ment amb el número que apareix a la portada. Cany
(núm. 12, juny 1986/núm. 13, maig 1987) fins a més de
2000 surt el que per ara és el darrer exemplar, el que fa
dos anys (núm. 9, desembre 1982lnúm. 10-11, gener
el 19 de la serie, i que en el seu llom porta el núm. 23.
1985), encara que la mitjana és de 16 mesos. A més,
Aquesta variabilitat en la freqüencia de sortida
(Figura 1) esta motivada pels problemes de tot caire
que implica editar una revista científicocultural i a més
1 Gmp Excursionista de Mallorca (GEM).
de forma totalment altruista: manca de mitjans econo-
2 Museu Balear de Ciencies Naturals (MBCN). Ctra. Palma-Port de
mics en alguns moments de la vida de la revista, manca
Sóller, km. 303 E-07100. Sóller.
3 Societat d3Histbria Natural de les Balears (SHNB). Estudi General
de treballs científics presentats, equip de redacció molt
Lulia. Sant Roc, 4 E-07001. Palma de Mallorca.
reduit, etc.
155

r
N
O
V
í
?
b
a
m
r
C
U
O
V
)
í
O
O
3
m
O
r
C
U
O

7
7
r
7
7
7
7
-
N
N
N
C
U

V)
o
4-
6
r
r
7
ENDINS
Figura 1 : Periodicitat en el temps de softida entre els distints números
rlgure 1: r e r ~ o o ~ c ~ r y
oerween eacn issue or rne joumai tNUINS,
de la revista. Es pot 0 b ~ e ~ a r
una tendencia molt irregular en
where a very irregular trend between pwbiishing dates can
les dates de publicació.
be seen.
No obstant tots aquests problemes, ENDINS ha
del primer moment les pagines d'ENDINS han romas
assolit un grau de reconeixement molt alt per part de la
obertes a col~laboracions
d'altres espeleblegs i investi-
comunitat espeleologica nacional i internacional que
gador~
tant de I'estat espanyol com de I'estranger.
I'han dut a ser considerada com una de les millors revis-
Amb aquest treball, els autors volem resumir la his-
tes científiques d'Europa en espeleologia i temes rela-
toria d'aquesta revista i sintetitzar en grafiques, estadís-
cionats amb el carst. En un inventari de revistes, butlle-
tiques i apendixs els diferents treballs que han omplert
tins i circulars internes editades per entitats espeleolo-
les seves planes. Desitjam que sigui una eina útil per la
giques de I'Estat Espanyol fins desembre de 1993
consulta de la bibliografia d'aquests 26 anys.
(LLORET, 1993), es recullen 1096 números amb 151
També volem retre un petit homenatge a totes
títols, dels quals només 29 havien arribat al núm. 10 i
aquelles persones que d'una forma o un altra han tre-
tan SOIS
58 havien publicat algun exemplar a la decada
ballat en el passat per fer de I'ENDINS un mitja recone-
dels 90, el que demostra la dificultat per mantenir la
gut i valuós de divulgació de I'espeleologia i el carst de
continuitat d'una revista. No són gaires les revistes
les llles Balears.
espeleologiques periodiques que varen tenir la seva
aparició abans que I'ENDINS i que encara segueixen
amb la seva tasca.
Historia
És evident que les pagines dlENDINS representen
una estimable aportació dins el conjunt de la cultura de
La historia del naixement d'ENDINS esta íntima-
les nostres llles en general i de Mallorca en particular,
ment lligada a la necessitat que varen tenir els espe-
abracant les diferents branques de les Ciencies relacio-
leolegs balears de donar a coneixer a la resta de la
nades amb el carst i les coves, intentant harmonitzar i
societat, les activitats i els treballs que realitzaven.
atendre els diferents topics que convergeixen en un
Les primeres incursions en les cavernes de
ambit d'estudi essencialment interdisciplinari com és el
Mallorca s'efectuen entre els segles XIX i principis del
cas de I'espeleologia (GINÉS, 1990).
XX per científics i aventurers estrangers i nacionals.
Els avencos en el coneixement de la geomorfologia
Tenim constancia de les exploracions d'en Edouard A.
carstica de Mallorca, i en especial el seu vessant espe-
Martel, Emil G. Racovitza, Jacques Maheu, Dorothy
leologic, s'han produit paral.lelament a la consolidació
M.A. Bate i Robert de Joly entre els primers i lsidor
de la Federació Balear dgEspeleologia (GINÉS 8
Antillón, J.MWover, Pere d'Alcantara Penya i Bartomeu
GINÉS, 1995) i també gracies a la possibilitat que han
Darder entre els segons. Als anys 50 un grup de natu-
tingut els espeleolegs de publicar els seus estudis i tre-
ralistes locals efectuaven els seus estudis sota el nom
balls en les pagines d'una revista com ENDINS.
d'Equip Mallorquí d'Espeleologia al si de la Societat
Les principals cavitats de les Balears han estat
d1Historia Natural de les Balears (GINÉS, 1993). Pero
objecte d'estudi en els números d'ENDINS i moltes
és a mitjans de la decada dels seixanta, quan es conei-
d'elles han estat descrites sistematicament per primera
xien ja un centenar escas de cavitats, en que I'espeleo-
vegada a les seves pagines (GINÉS, 1993).
logia a les Balears i en especial a Mallorca comenca a
Encara que el principal eix de la publicació esta
practicar-se de forma sistematica. Un nombre reduit de
constituW pels treballs dels espeleolegs de les Illes, des
joves inquiets, atrets pel desconeixement i misteri que

des dels inicis de la humanitat han suposat les coves,
comencen a organitzar-se en grups i a explorar amb
inquietuds culturals les cavitats que en aquells anys
eren conegudes (GINES et al., 1989). A partir de 1970
s'incrementen d'una forma molt considerable els tre-
balls espeleologics a les Balears, i a principis d'aquesta
decada apareixen articles d'espeleolegs balears a les
revistes Karst i Speleon majoritariament (ENCINAS &
REDONDO, 1972). A finals dels anys seixanta i princi-
pis dels setanta, encara no s'havia constituit una fede-
ració d'espeleologia a nivell estatal, i els espeleolegs
s'agrupaven en comités que funcionaven com organs
tecnics dins la Federación Española de Montañismo.
Les Illes Balears estaven incloses dins I'organisme
nomenat Comité Catalano-Balear de Espeleología
(CCBE) i els espeleolegs balears lluitaven per aconse-
guir una autonomia plena. Tant en el primer Congrés
Nacional dJEspeleologia, organitzat pel CCBE de la
Federació Catalana de Montanyisme, celebrat a
Barcelona el 1970, com en el segon congrés celebrat a
Oviedo en 1972, els espeleolegs mallorquins donen a
coneixer la feina que es feia a les Illes. Els anys 1972 i
1973 se celebren a Catalunya -Barcelona 1972 i Mataró
1973- dos Simposis del CCBE centrats en els temes de
topografia i geoespeleologia respectivament, en els que
també es mostren a la societat espeleologica els estu-
dis que es realitzen a les Balears.
Com a conseqüencia del 11 Congreso Nacional,
celebrat a Oviedo, se crea la Delegación Balear del
Foto 1:
Claustre del monestir de Santa Mana de la Real, on es va
CCBE i gracies a la intervenció de Adolfo Eraso, és
imprimir, utilitzant I'aparell de ciclostil del mateix monestir, el
nomenat delegat Angel Ginés i s'aconsegueix una peti-
número 1 dlENDINS. Foto: V. Pla.
ta dotació economica. La necessitat de donar llum més
Photo 1: Cloister of the Monestir de Santa Mana de la Real, where the
facilment als treballs realitzats a les Illes i mostrar la
here the first ENDINS, number 1, was printed using the
capacitat d'independencia d'altres organismes territo-
monastety's cyclostyle. Photo: K Pla
rial~,
provoca que surti la idea de crear una revista d'es-
peleologia a nivell de les Balears. El 1973 es nomenat
impresa per I'impremta IMAGEN 170 i es va muntar i
representant de la Delegación Balear del CCBE Miquel
enquadernar al domicili de M. Trias (J. Ginés, A. Ginés
Trias.
i M. Trias, com. pers.). La tirada va ser de 500 exem-
En el mes de marc de I'any següent veu la llum el
plars amb un cost total de 10.421 ptes. Ceditorial i les
primer númlero de la revista ENDINS. Aquesta primera
normes de publicació així com la capcalera de portada
publicació es una de les fites que s'havien marcat els
estan en catala, encara que només un dels vuit treballs
dirigents de la Delegación Balear del CCBE. Va néixer
esta escrit en aquesta Ilengua, el que representa una
com una iniciativa dels espeleolegs mallorquins, que
declaració d'intencions molt agosarada tenint en comp-
decidiren gastar així la subvenció de 12.000 ptes. que
te I'epoca historica en que surt el primer número.
els havia concedit el CCBE per I'any 1973. El nom de la
És remarcable assenyalar la joventut dels impul-
publicació és proposat en una assemblea de la
sors d'ENDINS. Molts d'ells gairebé no sobrepassaven
Delegación, celebrada a Pollenca, per Sebastia Orell
la vintena d'anys. Des del primer moment varen decidir
del Grup Nord de Mallorca (GNM) i més tard, el logotip,
que la revista havia d'ésser científica i rigorosa, allun-
que apareixera a les portades de tots els números, és
yada de la simple publicitat i difusió de les conquestes
dissenyat per M. Trias. Els vuit treballs presentats en
esportives realitzades pels grups espeleologics balears.
aquest primer número, varen ser mecanografiats utilit-
En tot cas, aquestes, havien d'anar acompanyades
zant una maquina d'escriure electrica marca Olivetti,
d'estudis descriptius i topografics de les cavitats. Aixo
cedida per Miquel Garau. Els mecanografs varen ésser
denota una maduresa i unes inquietuds poc comunes
Joan Pons, Joaquín Ginés, Lluís Roca i Mateu Borras.
en persones tan joves.
Es va imprimir al Monestir de la Real (Palma de
El 1975 se constitueix el Comité Balear de
Mallorca) utilitzant I'aparell de ciclostil del mateix
Espeleología independent del CCBE. M. Trias és elegit
monestir. La coberta, on la portada és una imatge d ' ~ .
president i apareix el segon número d'ENDINS, aques-
Ginés de la Cova de Cornavaques (Pollenca), va ser
ta volta ja utilitzant un metode d'impressió més sofisti-

cat: I'offset. Aquest número va ser financat per la
Les conseqüencies del desenvolupament de les
Diputació Provincial de les Balears, la Delegació Balear
activitats humanes en les zones carstiques foren I'ob-
de Muntanya i diferents cases comercials que poc o
jecte d'una reunió del Grup d'Estudi sobre I'lmpacte
gens estaven relacionades amb I'espeleologia (Taula
Huma sobre el Carst, que se celebra a Palma del dia 25
4). Fins el núm. doble 5-6 (1979), en que es fa carrec A.
al 30 d'agost de 1986; amb aquest motiu vingueren a
Ginés, la coordinació de la publicació no estava ben
Mallorca un redult grup de carstolegs de diversos pai-
definida i era la suma d'aportacions de diferents mem-
sos, interessats en aquesta tematica específica.
bres del Comité (A. Ginés, J. Ginés, M. Trias, fonamen-
Aquesta trobada era part de les activitats de la
talment).
Conferencia Regional sobre els Paisos Mediterranis de
la UNIÓ GEOGRAFICA INTERNACIONAL, que tingué
ENDINS
lloc a Barcelona durant el mes de setembre d'aquell
mateix any. A I'esmentada reunió foren presentades 12
comunicacions que es varen publicar I'any 1987 a
I'ENDINS núm. 13 (GINÉS, 1987).
El 1983 es va decidir incloure la serra de
Tramuntana de Mallorca en el Atles Internacional del
Carst, com exempie d'un terreny carstic en una llla
mediterrania amb estructura alpina. El marc de 1984 es
varen efectuar els treballs de camp per W.-F. Bar, F.
Fuchs i G. Nagel . Els resultats i el mapa aparegueren
a la revista alemanya Zeitschriít für Geomorphologie,
I'any 1986. Anys després, el 1989, a I'ENDINS 14-15
surt el treball i el mapa a color adjuntat a la part poste-
rior de la coberta.
El núm. 20 d'ENDINS (1995) va ser el darrer publicat
com a coordinador per A. Ginés i representa un número
especial dins la Iínia habitual de la revista. Es tracta d'una
monografia -editada conjuntament amb la SHNB- que
presenta els coneixements carstologics i espeleologics
disponibles fins aquell moment, a I'illa de Mallorca. Va
En aquests anys, es comenca una política d'inter-
coincidir amb I'organització per part del Museu Balear de
canvis bibliografics amb altres revistes espanyoles i de
Ciencies Naturals (MBCN-Sóller) i la Universitat de les
la resta del món. Aquesta idea va ser impulsada en
llles Balears (UIB) de I'lnternational Symposium on
bona mida pel bibliotecari de la Societat dlHistoria
Karren Landforms, per la qual cosa tots els articles del
Natural de les Balears (SHNB) en aquella epoca, el Sr.
núm. 20 varen ser publicats en catala i angles.
Lluís Gasull. A través deis anys, aixo ha fet que la FBE
A finals de 1995, just després d'haver-se publicat el
tingui una de les millors biblioteques d'Espanya en
núm. 20, es fa carrec de la coordinació de la publicació
temes espeleologics i carstologics, molt superior a
de la revista, Francesc Gracia, i es constitueix formal-
altres federacions territorials molt més grans tant en
ment una junta de publicacions renovada, que repre-
pressupost com en nombre de membres.
senta una nova etapa, pero que pretén mantenir la Iínia
El 1979, s'estableix un consell de redacció integrat
científica i seriosa que fins aquell moment havia dut
per aquells autors que haguessin publicat en més d'una
ENDINS. A partir de I'ENDINS 21 (1997), al revers del
ocasió a ENDINS i fossin espeleolegs en actiu. Des d'a-
primer full de la revista consten els components de la
quest número fins el 19 (1 993), les tasques de maque-
junta directiva de la Federació Balear d'Espeleologia i
tació i paginació son dutes a terme per J. Ginés i Lina
els de la junta de publicacions d'ENDINS. Es decideix
Borras a la fi d'abaratir costos i assolir una paginació
enumerar la revista amb un sol número encara que
més bona i sense errades. L'any 1980 ENDINS és
tocas ser doble, ja que feia quasi dos anys que no sor-
publicat per la Secció Balear d'Espeleologia, que s'ha
tia la revista. Les normes de publicació són renovades
creat aquell mateix any i de la qual n'és elegit president
en aquest núm. 23, adaptant-se als nous temps.
J. Ginés. Aquesta Secció és un simple tramit en el camí
No es pot acabar aquest apartat sense comentar
de la constitució d'una Federació Balear d'Espeleologia,
on s'ha impres ENDINS. A partir del núm. 2 fins aquest
fet que es produeix el 1982 sent reelegit president J.
mateix núm. 23, la impremta IMAGEN 70 (actualment
Ginés, carrec que ostentara fins el 1992 en que és
IMATGWO) propietat del Sr. Miquel Font, ha realitzat
escollit Antoni Merino.
les feines d'impressió de la coberta i de les pagines de
Des de I'any 1981 fins el 1990 una entitat pública,
la revista, així com de I'enquadernació. En Gabriel
I'lnstitut d'Estudis Balearics -encapcalada per la figura
Tugores, fotomecanic de I'impremta, sempre ha donat
del seu director Sr. Jordi Gaya- va ser fonamental per
bones idees perque les imatges i el text reproduit a la
la subsistencia economica de la revista.
revista quedin el millor possible.
158

La decada dels 90
Quant a I'estudi dels antics nivells del Mediterrani, han
estat molt fructíferes les campanyes de recol.lecció
A continuació, i per demostrar el potencial que
d'espeleotemes freatics de coves costaneres de
encara té el nostre carst, comentarem breument unes
Mallorca i la seva datació isotopica, tant per sobre I'ac-
quantes fites importants de la decada dels anys 90 rela-
tual nivel1 de la mar (GINÉS & GINÉS, 1993; TUCCIMEI
cionades amb I'estudi de les cavitats de les Balears, ja
et al., 1998), com per davall (TUCCIMEI et al., 2000).
que es produeixen sorprenents descobriments espeleo-
Per veure la importancia que té el carst dins I'ambit
Iogics, que queden escrits a les pagines d'ENDINS.
naturalístic a les nostres Illes, creiem oportú comentar
Cany 1991 comenca la topografia de la cova del Pas
que a una exposició recent, "Les Balears abans dels
de Vallgornera (Llucmajor), descoberta I'any 1968
humans" (coordinada per la SHNB i "Sa Nostra") realit-
(MERINO, 1993), de la que anys després els espeleo-
zada en el Centre de Cultura "Sa Nostra" i inaugurada
legs Miquel Angel Barceló i Pere Riera troben una
el 27 de gener de 2000, la unitat expositiva més grossa
impressionant continuació donant com a resultat els
i una de les més impressionants, era una maqueta
més de 6400 m de recorregut coneguts actualment, que
d'una cova idealitzada (ALCOVER et al., 2000).
la fan la cova de més recorregut de les Balears (MERI-
Aquesta ha estat dissenyada i construida sota la direc-
NO, 2000). A I'any 1994 comenca la topografia de la
ció de I'espeleoleg, Miquel Trias, gran coneixedor del
cova des Coll (Felanitx), -la cavitat subaquatica més
món subterrani de les Balears i un dels autors que més
gran de I'Estat Espanyol aleshores- (GRACIA et al.,
ha publicat a I'ENDINS (Figura 5).
1997), i es finalitza el 1996. Cestudi apareix al núm. 21
d'ENDINS. El 21 de desembre de 1998, la Societat
d'Historia Natural de les Balears atorga a Francesc
La portada, el format i
Gracia el premi Bartomeu Darder, destinat a guardonar
la maquetació
el millor treball científic publicat sobre les Balears I'any
1997. El mateix 1997, es comenca I'exploració i topo-
Moltes revistes científiques no tenen una portada
grafia de la cova d'en Passol, cavitat que té 2176 m de
vistosa i mantenen la mateixa maquetació durant
recorregut (GRACIA et al., 1998). El 1998 s'inicia I'ex-
llargs períodes de temps. Les revistes d'espeleologia
ploració i topografia de la part subaquatica de la cova
esportiva solen tenir una portada cridanera amb foto-
de sa Gleda (Manacor); hores d'ara no s'ha acabat I'ex-
grafies de tema esportiu; en canvi les de caire més cien-
ploració i en el mes d'abril de 2000 es va donar a conei-
tífic, tenen temes relacionats amb el carst ja sigui d'en-
xer als mitjans de comunicació que el recorregut sub-
docarst o d'exocarst, sense excloure en cap moment
aquatic és superior a la cova des Coll.
les fotografies esportives.
Referent a la paleontologia, es troben importants
ENDINS és una revista científica, que ha mantingut
jaciments carstics amb vertebrats terrestres quaterna-
al llarg de tota la seva existencia I'estructura de la seva
ris: la cova Estreta a Mallorca (ENCINAS & ALCOVER,
portada, si bé hi ha petites variacions entre els diferents
1997), i la cova C-2 a Menorca (SEGU~
et al., 1998).
números. La majoria de les portades tenen el terc supe-
NUMS
TEMA DE LA PORTADA
AUTOR
1
Cova de Cornavaques (Pollenca)
A. Ginés
2
Cova des Pont (Manacor)
M. Trias
3
Coves Petites (Capdepera)
A. Ginés
4
Gravat de I'obra de M. Conrado Exploració de I'avenc de Son Pou (1 865)
5-6
Gour de les coves de Son Berenguer (Sta. Maria del Camí)
A. Ginés
7
Typhlocirolana moraguesi de la cova del Drac (Santanyi)
A. Ginés
8
Dibuix de les coves d'Arta fet I'any 1862
P.A. Penya
9
Dibuixos de la cova de s'Ermita (Capdepera) i coves del Drac (Manacor)
S. Gay / B. Champsaur
publicats en 1885
10-1 1 Espeleotemes freatics de la cova de Sa Bassa Blanca (Alcúdia)
A. Ginés
12
Myotragus balearicus de la cova Nostra (Pollenca)
M. Trias
13
Esquetjar de la Coma de ses Trutges (Escorca)
J. Ginés
14-1 5 Concrecions zenitals de la cova Primera (Alcúdia)
M.Trias
16
Avenc de Fra Rafel (Escorca)
D. Elliot
17-1 8 Cova de na Mitjana (Capdepera)
J. Ginés
19
Avenc des Llorer (Escorca)
A. Merino
20
Clots Carbons (Escorca) / Espeleotemes de les coves del Drac (Manacor)
J. Ginést C.Drac
21
Cova des Coll (Felanitx)
M. Farr
22
Cova de sa Campana (Escorca)
A. Merino; J. Vega;
G. Mulet
23
,Cova des pas de Vallgornera (Llucmajor)
A. Merino
Taula 1:
Temes que han servit de portada als diferents números de la
Table 1:
Cover themes and author by issue.
revista i els seus autors.

rior ocupat pel logotip ENDINS, I'organisme editor
Del núm. 1 fins el núm. 5-6 les planes són a una
(FBE) i la data de sortida (mes i any) i el fons, de color
columna i a partir del 7, ho són a dues.
blanc -excepció feta de les tres darreres i les dels núms.
Totes les il.lustracions interiors són en blanc i negre
4 i 12-. El dos tercos inferiors per una fotografia o dibuix
a excepció del núm. 23 en que per primera vegada les
referit a un tema del carst balear, a excepció del núm. 9
fotografies d'alguns articles surten en color. El nombre
i el 20. Del núm. 1 al núm. 16 la portada és en bln, i a
de fotografies ha augmentat significativament en els
partir del núm. 17-1 8 és a color. Els temes de les 19
darrers números. També per primera vegada en aquest
portades aparegudes, són variats i reflecteixen els
número, els peus de taules, fotos i figures surten arnb
diversos ambits de I'espeleologia: 7 portades són dedi-
una traducció a I'angles.
cades a imatges de sales de cavitats horitzontals, 6 a
formacions endocarstiques i exocarstiques, 3 a cavitats
verticals, i una portada a cadascun d'aquests altres
Les topografies
temes: bioespeleologia, paleontologia, i cavitats sub-
aquatiques. No hi ha cap fotografia arnb un tema
Les labors de topografia subterrania requereixen
arqueologic a pesar de haver-hi publicats 12 treballs
molta paciencia i dedicació, i són el resultat d'una feina
d'aquesta tematica. Cal destacar que dues fotografies
d'equip. Tota exploració d'una cavitat, hauria d'anar
de portada han obtingut premis, la de I'ENDINS núm. 2
associada a I'aixecament del plano1 topografjc, cosa
el Premi Nacional de Diapositiva del Saló de Reus, i la
que malauradament no sempre passa (GINÉS, 1993).
que porta aquest núm. 23 el primer premi del concurs
Els planols topografics són I'eina basica per poder
de diapositives HIDDEN-EARTH 2000 (Bristol).
documentar les cavitats i realitzar posteriors estudis i
Les il~lustracions de les portades (Taula 1) són
exploracions, per la qual cosa és imprescindible que
quasi exclusivament d'autors que han tingut molta de
siguin acurats i clarificadors.
Caparenqa en que els espeleotopografs presenten
relació arnb la FBE, a excepció de Dave Elliot i de
les topografies és molt variada i de mides molt diverses.
Martin Farr, que són els autors de les dels núms. 16 i
21 respectivament. Fins al núm. 20 la fotografia de la
Aixo és degut que els autors tenen diferents concep-
cions de com s'han de realitzar els dibuixos per repre-
portada I'havia triat la junta de publicacions. En el núm.
21 i el núm. 22 la trien la junta de publicacions i la junta
sentar una mateixa realitat, a més d'intervenir elements
subjectius d'estetica i habilitat a I'hora de dibuixar.
directiva de la FBE. En aquest núm. 23, els assistents
Depenent de la mida de la cavitat plasmada en la topo-
al campament de la FBE realitzat en es Tossals, varen
poder escollir la millor fotografia d'entre les presenta-
grafia, de la seva importancia relativa, dels seus valors
espeleologics, etc. algunes han estat publicades des-
des, que no eren poques i cridava I'atenció la seva
tacant-les en un format major i en forma desplegada
qualitat. Moltes vegades, la fotografia de portada no té
(Taula 2). S'ha d'observar que el nombre de plecs en
relació directa arnb cap dels articles publicats al seu
que esta doblegada la topografia no correspon arnb el
interior.
En resum, es pot dir que I'estructura de la portada
de pagines que ocupa realment.
A les pagines d'ENDINS han aparegut un total de
és racionalista (propi de finals dels seixanta i principis
398 topografies de cavitats (Figura 2) -incloent les d'a-
dels setanta), bastant rígida (per la seva maquetació
quest número-, de les quals 339 són de Balears (el
practicament sempre igual) i que les modificacions
85,18%), 40 de la península Iberica (el 10,05%) , 1 de
s'han basat en canvis cromatics (de b/n a color). Altres
les illes Canaries (0,25%) i 15 de la resta del món (el
revistes espeleologiques segueixen canons semblants
4,52%) (veure apendix D).
a I'ENDINS, i aixo possiblement es deu al fet que els
editors saben que els espeleolegs valoren molt una
bona fotografia, ja que coneixen les condicions adver-
Els treballs
ses que hi ha per a obtenir-la, ja sigui pel transport de
I'equip fotografic, la dificultat d'il.luminar adequadament
Des del seu inici ENDINS ha publicar 205 treballs
tant sales de dimensions descomunals com petits
científics, incloent els del present volurn (veure apendix
detalls, la humitat que fa malbé I'equip, etc.
A). En primer Iloc, s'ha intentat separar-los segons la
Les imatges de totes les portades es poden veure
tematica tractada, resultant una tasca n~o
gaire facil, ja
distribuides al llarg del present treball.
que n'hi ha que difícilment es poden encasellar a una
La mida de la revista és un poc més petita que les
concreta, perque tracten diversos temes en el rnateix
dimensions d'un full DIN A4 i tots els números estan
treball. En aquest cas s'ha intentat situar el treball a la
impresos en paper setinat exceptuant els núms. 1, 2, 4
tematica que en el nostre criteri és la rnés adient o
i 5-6.
important. Hem separat els articles segons la següent
El tipus de lletra emprat s'ha mantingut constant al
divisió:
llarg dels anys, utilitzant-se I'Helvetica. Cúnica excepció
precisament va ser el primer número, degut al fet que
Documentació: Treballs histbrics, bibliografics i
I'edició va ser feta arnb una maquina d'escriure electri-
inventaris.
ca (veure apartat d'Histbria).
Tecnica, organització i gestió: Treballs descriptius
160

ENDINS
ARTICLE
TOPOGRAFIA
PAG
4:21-42
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Cova des Pont (Manacor)
2
5-6:81-88
La representación de cavidades en perspectiva axonométrica-
Sima G.E.S.M.
3
trimétrica
859-74
Noticia preliminar del jaciment islamic de la cova dets Amagatalls Cova dets Amagatalls (Manacor)
2
8:59-74
Noticia preliminar del jaciment islamic de la cova dets Amagatalls Cova dets Amagatalls Sector Oest-Central
2
(Manacor)
9:37-40
Avenc de s'Aigo (Escorca, Mallorca)
Avenc de s'Aigo (Escorca)
3
12:13-18
La covota de sa penya Rotja (Alcúdia-Mallorca)
Covota de sa penya Rotja (Alcúdia)
3
12:35-40
Algunos resultados de las campañas de 1984 y 1985 en Escuain CV-1 (Escuain, Huesca)
2
(Huesca)
14-1 5: 5-1 6 Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Cova d'en Curt (Ferreries)
3
16:5-10
Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del
Forat dets Amics
3
Massanella (Escorca, Mallorca)
16:11-15
L'avenc de Fra Rafel (Escorca, Mallorca)
Avenc de Fra Rafel (Escorca)
2
16:17-20
El modelat carstic de sa Mitjania (Escorca, Mallorca)
Avenc de sa Mitjania
23-
17-18:21-23 Noves dades sobre la cova des Coloms 1 (Manacor, Mallorca)
Cova des Coloms 1 (Manacor)
2
19:17-23
La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)
Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor)
3,5
21 :5-36
Les coves de la zona de ses Partions-Portocoiom (Felanitx,
Cova des Coll (Felanitx)
3,5
Mallorca)
22:5-18
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Cova d'en Passol (Felanitx)
3 3
Nau i cala Mitjana (Felanitx, Mallorca)
22:55-66
La cova des Drac de cala Santanyí (Santanyí, Mallorca)
Cova des Drac de cala Santanyí
3,5
(Santanyí)
23
Les coves de cala Varques (Manacor, Mallorca)
Cova de cala Varques B (Manacor)
3,5
23
La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Alguns destacats aspectes Cova des Moro (Manacor)
2
de la seva morfologia
23
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4 ( l a part): puig
Covota des puig Gros de Bendinat (Calvia)
2
Gros de Bendinat (Calvia, Mallorca).
23
Nuevas extensiones de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor)
3,5
Mallorca)
Taula 2:
Topografies impreses en desplegats amb el número de pagi-
Table 2:
Fold-out topographical surveys with the number of leaves
nes que ocupen i I'article on apareixen.
and the paper where they appear.
Figura 2: Número de topografies aparegudes per cada exemplar
Figure 2: The number of published surveys in each issue. An incre-
d'ENDINS. Es pot apreciar I'increment en els. tres darrers.
ment Ni this number can be observed in the last three edi-
tions.
d'equipament espeleologic, estudis economics, tec-
Carstologia (exocarst): Treballs geomorfologics que
niques de dibuix, organització d'estudis i campan-
estudien els fenomens i la morfologia de la part
yes espeleologiques i conservació i gestió adminis-
superficial del carst, estudis tipologics de lapiaz,
trativa del carst i les coves.
camps de lapiaz, dolines, canyons carstics i altres
Descripció i topografia de cavitats: Aixecament topo-
formes exocarstiques.
grafic de planols de coves i avencs i la seva des-
Bioespeleologia: Estudis dels animals cavernícoles,
cripció morfologica.
vegetació de dolines i flora de les entrades de cavi-
Carstologia (endocarst): Treballs geomorfologics
tats.
que estudien els fenomens i la morfologia de la part
Paleontologia: Estudis dels fossils i processos tafo-
subterrania del carst, treballs de datació isotopica
nomics, dipositats a I'interior de cavitats.
d'espeleotemes i processos de cristalització freatica.
Arqueologia: Investigacions de I'ús per part dels

mesura de temperatures i humitat dins cavitats
carstiques.
Alfres: Treballs que no s'insereixen dins cap de les
anteriors categories, pero fan referencia d'una o
altra forma a I'espeleologia ¡/o el carst i el seu estu-
di.
A la figura 3 es pot observar que la tematica que ha
rebut major atenció és la descripció i topografia de cavi-
tats amb 57 articles, representant el 27,8 % dels treballs
publicats a la revista, seguides de la Bioespeleologia
amb 30 articles (14,63 %) i de la paleontologia amb 29
articles (1 4,15 %).
En relació a I'area d'estudi (Taula 3), el 77,56% del
treballs publicats corresponen a les Balears, d'acord
amb els objectius fonamentals de I'ENDINS i un 22,44'/0
al conjunt d~investi~acions
fetes a la península Iberica,
illes Canaries i la resta del món. Cal assenyalar que I'i-
Ila de Mallorca ha estat objecte d'un major estudi per
part dels espeleolegs, per motius ben obvis: major
superfície, majors altituds, major nombre d'espeleolegs,
un terreny majoritariament calcari, etc.
El nombre de treballs que apareixen a cada
Figura 3: Número d'articles distribults per temes
ENDINS, varia entre un mínim de 8 i un maxim de 17;
Figure 3: Number of papers by subjects.
la mitjana pero, és de quasi 11.
Els autors
Un total de 141 persones han signat treballs publi-
cats per ENDINS (veure apendix B). Són molt variats i
de diferents procedencies, tant academiques com geo-
grafiques. En relació al seu origen geografic (Figura 4),
Taula 3: Número i percentatge d'articles, segons la zona geografica
del seu estudi, publicat a ENDINS. S'han diferenciat dues
zones: els atnbults a les ilies Balears i els d'altres parts del
món. Pel que fa a la zona Balear, s'han diferenciat els arti-

cles referits a una illa tota sola i les de les Pitiüses -Eivissa
i Formentera- i Balears -Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera
i Cabrera-
Table 3: Number and percentage of papers according geographical
zone of study published by ENDINS. These are broken down
1
llles Balears
Estat
Estrangers
1
into the Balearic lslands and the rest of the world. The
Espanyol
Balearic have been broken down into papers which refer to
a single island and those which cover the Pityusic Islands
Procedencia dels autors
(Eivissa and Formentera) and the Balears (Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera and Cabrera).
Figura 4: Procedencia dels autors dels articles, diferenciats en tres
humans de les cavitats, utilitzant com a documents
grans grups: illes Balears, resta del estat espanyol i estran-
qualsevol mena de vestigis materials deixats en
gers.
elles.
F@ure 4: Ongin of the authors of the papers, divided into three diffe-
Climatologia: Aspectes bioclimatics dels carst,
rent groups: illes Balears, resf of Spain, and from abroad.

s'observa que les aportacions del nostre entorn més
proper, és a dir les Balears, constitueixen el 55% dels
articles de la revista. El 18% correspon a autors de la
resta de I'estat espanyol i el 28% a autors d'origen
estranger. Aquestes xifres no són semblants a les dels
autors que han publicat al Bolletí de la Soc. Hist. Nat. de
les Balears (FORNÓS et al., 1994). Molts dels autors
han assolit un gran prestigi nacional i internacional,
pero no en ressenyem cap d'ells per evitar malentesos,
per la qual cosa remetem el lector a I'apendix C perque
hi pugui donar un cop d'ull. Els autors que més articles
han publicat a I'ENDINS, ja sigui SOIS
o en col.laboració,
surten a la figura 5 i és pot veure que els tres primers
Autors
han tingut molta relació amb la FBE (veure Historia).
Quant al nombre d'autors dels treballs, es pot
Figura 5: Autors amb més articles publicats. Els cinc primers desta-
observar que la major part (Figura 6), esta signat per un
quen de la resta.
sol autor, seguides pels de dos i tres .autors.
Figure 5: Authors with the most published papers. The first five over-
Nogensmenys alguns han necessitat I'ajuda d'un equip
shadow the rest.
d'espeleolegs més nombrós per dur-los a terme.
Els treballs estan publicats en diferents Ilengües
(Figura 7), basicament segons la procedencia dels
120
autors, si bé els de I'ENDINS 20 estan en dues llengües
1 O0
(catala i angles), per la qual cosa els hem comptabilitzat
V)
tant per una llengua com per I'altra.
80
.-
-E 60
40
z
20
ENDINS és una revista científicocultural publicada
per una federació esportiva. La subvenció donada per
o
la Federación Española de Espeleologia és del tot insu-
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ficient per cobrir el seu cost, el que fa necessari dema-
Núm. d'autors per article
nar suport als organismes institucionals locals. En els
primers números d'ENDINS, entitats privades i públi-
Figura 6: Número d'autors per cada article. Els publicats per 1 i 2
autors representen el 77,07% del total.
ques participaren en el financament de la revista. En els
últims, la presencia d'aquestes darreres ha sofert un
Figure 6: The number of authors per paper. Those with 1 and 2
notable increment i aixo es deu a la perseveranca a
authors account for 77.07% of the total.
I'hora de sol.licitar subvencions i a la seriositat i prestigi
que ha assolit la revista durant 26 anys d'existencia
(Taula 4). No totes les institucions que han aportat
120
diners per publicar ENDINS ho han fet de la mateixa
1 O0
forma i amb el mateix compromís. Durant bona part de
la seva vida, la major quantitat venia només d'una sola
80
entitat: I'lnstitut d'Estudis Balearics. Les aportades per
U)
Q)

altres institucions públiques o privades, no passaven
0
m-
60
'E
d'ésser merament testimonials. És de valorar que la UIB
40
20
1 NUM. 1 ENTITATS COL. LABORADORES EN EL FINANCAMENT
o
1 1 Cornit6 Catalano-Balear de Espeleologia
,S
.m
-
2 IExcma. Diputació Provincial de les Balean
m
m
%
-
S
*a
C
1
e,
.-
I~elegació
Balear de Muntanya
I
m
O
0
UJ
3
8
E:
~ristina
~ o d a s
LI
E
L
3
Foto Iris
AGAMA
ldiomes
Mecanización Limpiezas
Radio Borne
Esports Kenia

Figura 7: Divisi6 dels articles segons la llengua en que estan escrits.
LAVAUTO
Comercial Garage Segura

Figure 7: Breakdown of papers according to language.
l ~ o t
Sport
1

22 Federación Española de Espeleologia
Delegació Balear de Muntanya
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govem Balear
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia)
Conselleria de Medi Ambient i Ord. Territon del Govem Balear
Facultat de Ciencies de Balears
Comissió d'Esports i Joventut del Consell Insular de Mallorca
Caixa de Pensions pera la vellesa i dlEstalvis
Comissió de Cultura i Patnmoni del Consell Insular de Mallorca
1 LAVAUTO
Ajuntament de Felanitx
4 I~xcma.
Diputació Provincial de les Balears
Ajuntament de Calvia
Caixa d1&taivis i Mont de Pietat de les Balears
Ajuntament de Santanyi
Caixa de Pensions pera la vellesa i dlEstalvis
Ajuntament de Sóller
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia)
23 Direcció General de Cultura. Conselleria d'Educació i Cultura.
Facultat de Ciencies de Balears
Govern de les Illes Balears
LAVAUTO
-
. .
Direcció General d'Esports. Conselleria de Benestar Social.
5-6 Excma. Diputació Provincial de les Balears
Govern de les Illes Balears
Caixa d'ktalvis i Mont de Pietat de les Balears
Direcció General de Biodiversitat. Consellena de Medi Ambient.
Caixa de Pensions pera la vellesa i d'Estalvis
Govern de les Illes Balears
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia)
"Sa Nostra" Obra Social i Cultural
Facultat de Ciencies de Baiears
Federación Española de Espeleologia
Ajuntament de Llucmajor
Caixa d'ktalvis de Balears "Sa Nostra"
Ajuntament de Calvia
Facultat de Filosofia i Lletres (Den
~. Geoarafia)
Ajuntament de Manacor
"
,

1 Facultat de Ciencies de Baiears
8 1 lnstitut d'Estudis Balearics
I I
Tauia 4:
Entitats que han col.laborat en el financament del5 diferents
Caixa d'btalvis de Balears "Sa Nostra"
volums d'ENDINS.
Facultat de Filosofia i Lletres (Dep. Geoprafia)
Table 4: Entities that have helped to finance the publication of the dif-
ferent editions of ENDINS.
Facultat de Ciencies de Balears (Dept. Geologia)
participés durant molts d'anys aportant una petita quan-
titat, pero sobretot recolzant amb la seva presencia la
Ajuntament de Palma
Caixa dlEstalvis de Balears "Sa Nostra"
tasca realitzada. A hores d'ara, la revista practicament no
Facultat de Ciencies de Balears (Dept. Geolooia)
li ocasiona cap costa la FBE, -gracies a les subvencions
I~acultat
de Filosofia i Lletres ( ~ e b .
~ e o ~ r a f i a )
'
concedides pel Govern de les Illes Balears, els Consells
12 1 lnstitut d'Estudis Balearics
I l Ajuntament de Palma
lnsulars i els municipis sobre els que els articles fan refe-
Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra"
rencia- i obté a partir d'intercanvis amb altres revistes, un
I~acultat
de Filosofia i Lletres (Dep. Geografia)
increment notable de la seva biblioteca any rera any i un
13 1 lnstitut d'Estudis Balearics
S e ~ e i
de Publicacions de I'UIB
prestigi per I'espeleologia i els espeleolegs balears, que
Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra"
difícilment podria assolir d'altres formes.
Ajuntament de Palma
1 Departament de Cihncies de la Terra (UIB)
14-1 5 1 lnstitut d'Estudis Balearics (Cons. Cultura Govern Balear)
Ajuntament de Palma
Caixa d'btalvis de Balears "Sa Nostra"
1 Departament de Ciencies de la Terra (UIB)
Volem agrair el suport rebut per part dels membres
16 1 Institut dlEstudis Balehrics (Cons. Cultura Govern Balear)
1
de la Junta Directiva de la Federació Balear
Federación Española de Espeleologia
l~juntament
de Palma
d'Espeleologia per a la realització d'aquest estudi. En
IConsell Insular de Mallorca
especial al seu bibliotecari Antoni Croix. 1 tarnbé a la
17-1 8 1 Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear
1
1
Junta de Publicacions BENDINS que va recolzar des
Federación Española de ~ s ~ e l e o l o ~ í a
IAjuntament de Palma
del primer moment I'execució d'aquest article.
19 IConsellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear
Als treballadors de I'impremta IMATGERO, per la
seva bona disponibilitat a I'hora de rebre els treballs Iliu-
Consellena d'Agricultura i Pesca del Govern Balear
rats per la Junta de Publicacions. En especial al foto-
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear
mecanic Gabriel Tugores.
Societat d'Histona Natural de les Balears
Ajuntament d'Escorca
A Núria Salord volem agrair-li els seus comentaris
Ajuntament de Sóller
sobre el disseny d'ENDINS i a Antelm Ginard, els seus
1 Federación Española de Espeleologia
suggeriments i ajuda a I'hora de fer les grafiques que
21 1 Federación Española de Espeleoloaia
Ajuntament de'~elanitx
apareixen al text.
Comissió dlEsports i Joventut del Consell Insular de Mallorca
A Francesc Gracia per les tasques d'edició i
Comissió de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca
correcció d'aquest article.
Consellena de Medi Ambient i Ord. Territori del Govem Balear
A Magdalena Ferrando i Francesca Valentí les sug-
Consellena de Cultura, Educació i Esports del Govem Balear
Ajuntament de Pollenca
gerencies que han fet millorar el text.
Ajuntament de Palma
A Joaquín Ginés, Angel Ginés i Miquel Trias, la
nostra major gratitud per les seves informacions tant
escrites com orals i per la revisió crítica del manuscrit.
Sense ells no hagués estat possible fer aquest treball,
perque cense ells no hagués vist rnai la llum ENDINS.

Bibliografia
RIPOLL,
F. & ROCA,
L. - Algunas observaciones sobre sa Font
des Verger y su funcionamiento hidrológico. 1 : 21 -24.
ALCOVER, J.A.; LLABRES, M. & MORAGUES, L. (eds.) (2000): Les
SOBERATS,
J. - Nota sobre la presencia de hielo en una sima de
Balearc abans dels humans. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 8: 1-78.
Mallorca. 1 : 25-26.
ENCINAS, J.A. & ALCOVER, J.A. (1997): El jaciment fossilífer de la
TRIAS,
M. - Una campanya a les illes de Cabrera. 1: 33-39.
cova Estreta (Pollenca). Endins, 21:83-92.
ENCINAS, J.A. & REDONDO, M.L. (1972): Notas sobre bibliografia
espeleológica de Baleares. Speleon, 19:133-139.
1975 - ENDINS núm. 2
FORNÓS, J.J.; RAMON G. & RAYO, J.M. (1994): 40 anys del Bolletí de
BELTRAN,
J.M.; GINÉS,
A. & RIERA,
G.
- Bibliografía bioespeleo-
la Societat d'Historia Natural de les Balears. Boll. Soc. Hict. Nat.
1óg;ica de Baleares. 2: 39-41.
Baleaffi 37: 187-218.
GINÉS,
A. - Relación actualizada de las cavidades más profun-
GINES, A. (1990): Aportacions de la publicació espeleolbgica ENDINS
das de la isla de Mallorca. 2: 44-47.
a la bibliografia naturalística de les Balears. 11 Jornades del medi
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. - LOS medios lacustres hipogeos repre-
ambient de les Balears. UIB-SHNB, 229-231
sentados en el karst mallorquín y sus respectivas tenden-
GINES, A. (1993): El conocimiento espeleo-topográfico de las cavida-
cias morfogénicas. 2: 9-1 2.
des baleares. Endins, 19: 55-70.
GINÉS,
J. - Recopilación de las cuevas más largas de Mallorca.
GINES, A & GIINES, J (1995): El carst i les coves de Mallorca.
2: 43.
Prehmbul. Endins, 205-6.
KOPPER,
J.S. - Prelimhary note on the paleomagnetic reversal
GINES, J. (1987):Grup d'Estudi sobre I'lmpacte Huma en el Carst.
record obtained from two mallorcan caves. 2: 7-8.
Preambul. Endins, 13:48.
POMAR,
L.; GINES,
A.; GINÉS,
J.; MOYA,
G. & RAMÓN,
G. - Nota
GINÉS, J. & GINÉS, A. (1993): Dataciones isotópicas de espeleotemas
previa sobre la petrología y mineralogía de la calcita flo-
freáticos recolectados en cuevas costeras de Mallorca (España).
tante de algunas.cavidades del levante mallorquín. 2: 3-5.
Endins, 19:9-15.
GINÉS, J.; BORRAS, L. & GINÉS, A. (1989): Grup Espeleologic EST
PONS,
J. - Nuevos yacimientos paleontológicos de la isla de
1968-1988. Vint anys d'espeleologia mallorquina. Endins, 14-
Menorca. 2: 13-1 3.
15:lOl-116.
ROMERO,
M. - Notícia de la cova dets Estudiants (Sóller). 2: 35-
GRACIA, F.; CLAMOR, B.; WATKINSON, P. (1998): La cova d'en
37.
Passol i altres cavitats litorals situades entre cala Sa Nau i cala
TRIAS,
M. & ROCA,
L. - Noves aportacions al coneixement de les
Mitjana (Felanitx, Mallorca). Endins, 225-18
coves de sa Mola (Formentera) i de la seva importancia
GRACIA, F.; WATKINSON, P.; MONTSERRAT, T.; CLARKE, O. & LAN-
arqueologica. 2: 15-33.
DRETH, R. (1997): Les coves de la zona de Ses Partions -
Portocolom (Felanitx, Mallorca). Endins, 215-36.
LLORET, J. (1 993): Publicaciones periódicas espeleológicas españolas
(hasta 1993). Exploracions, 16: 21 -49.
MERINO, A. (1993): La cova des Pas de Vallgornera. Endins, 1937-23
MERINO, A. (2000): Nuevas extensiones de la cova des Pas de
Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). Endins, 23: 7-21
SEGU~,
B.; BOVER, P.; TRIAS, M. & ALCOVER, J.A. (1998): El jaciment
fossilífer de la cova C-2 (Ciutadella, Menorca). Endins, 2291-97.
TUCCIMEI, P., GINÉS, J., DELITALA, C., PAZZELLI, L., TADDEUCCI,
A,, CLAMOR, B., FORNÓS, J.J., GINÉS, A. &GRACIA, F. (2000):
Dataciones ThIU de espeleotemas freáticos recolectados a cotas
inferiores al actual nivel marino en cuevas costeras de Mallorca
(España): Aportaciones a la construcción de una curva eustática
detallada de los últimos 300 ka para el Mediterráneo Occidental.
Endins, 23: 59-71
TUCCIMEI, P.; GINÉS, J.; GINÉS, A,; FORNÓS, J.J. & VESICA, P.
(1998): Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos controlados
por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de Mallorca
(España). Endins, 22:99-107.
1976 - ENDINS núm. 3
ALCOVER,
J.A. - Recull de la bibliografia existent sobre els ver-
tebrats quatemaris (incluits els Holocenics) de les illes
Apendix A. índex dels números
Balears. 3: 61 -66.
d'ENDINS apareguts fins I'any
BELLÉS,
X. - Resultados de una campaña bioespeleológica en
Mallorca. (Coleópteros). 3: 47-55.
2000
GINÉS,
J. & GINÉS,
A. - Ses Coves del Pirata. 3: 41-45.
LLOBERA,
P.J. & LLOBERA,
M. - Campaña espeleológica en Picos
Appendix A. Index of al1 the
de Europa. 3: 71 -76.
MIR, F. -
Les formes hipogees del bamnc &Algendar
ENDINS
(Menorca). 3: -27-39.
POMAR,
L.; GINÉS,
A. & FONTARNAU,
R. - Las cristalizaciones fre-
Els articles estan ordenats alfabeticament per autors.
áticas. 3: 3-25.
1974 - ENDINS núm. 1
PONS,
J . & MOYA,
S. - Presencia de 12 y sus características; en
ENCINAS,
J.A. - Apuntes para un estudio socio-económico de la
diferentes mandíbulas de Myotragus baleancus Bate. 3:
espeleología en nuestro país. 1 : 29-32.
57-59.
ENCINAS,
J.A.; LLOBERA,
M . & LLOBERA,
P.J. - Introducción a una
R E D A C C I ~ .
Crónica de bibliografía y actividades (Julio 75 -
clasificación espeleogenética de las cuevas y simas de
Septiembre 76). 3: 77-79.
Mallorca (Baleares). 1 : 3-1 O.
TRIAS,
M. - Bibliografia espeleoarqueologica de les illes
ESCUDERO,
M . - Exploración y topografía de las cavidades
Balears. 3: 67-69.
situadas en el %bo Pinar (Alcudia). 1 : 27-28.
1977 - ENDINS núm. 4
GINES,
J. & GINÉS,
A. - Estudio estadístico de las cavernas de
ALCOVER,
J.A. - Segona dada de Tadarida teniotis (Raf. 1814)
Mallorca. 1 : 11 -1 6.
(Chiroptera, Molossidae) a Villa de Mallorca. 4: 43-44.
PONS,
J. & ROCA,
L. - Restos de grulla fósil en el Avenc de na
ALCOVER,
J.A. - Nota sobre els materials mastozoologics reco-
Corna (Arta). 1 : 17-20.

llits per I'Speleo Club Mallorca durant la campanya de
Myotragus Bate, 1909 (Mammalia, Bovidae) en la isla de
1977a les Pitiüses. 4: 45-48.
Menorca: Myotragus binigausensis nov. sp. Implicaciones
DAMIANS,
J. - Senzilla construcció &un carburer d'autopressió.
paleozoogeográficas. 7: 37-47.
4: 65-66.
PONS, J. & MOYA, S. - Nuevo representante del género
DAMIANS,
J. - Troballa arqueologica a Sencelles. 4: 53-56.
Nesiotites Bate, 1944; Nesiotites meloussae nov. sp.
GINES, Á. & GINÉS, J. - Discusión bibliográfica comparativa
(Insectivora, Soricidae) de los rellenos cársticos del
entre las entalladuras de corrosión y otras morfologias de
"Barranc de Binigaus", (Es Mercadal, Menorca). 7: 53-56.
aspecto semejante. 4: 13-20.
ROSSELLO,
J.A. & GINÉS, A. - Introducció a la brioflora dels
GINES,
J. & GINÉS, A. - El medio fluvio-lacustre hipogeo en las
avencs mallorquins. 7: 27-35.
cuevas de Mallorca y su asociación de morfologias. 4: 3-
SANGES,
M. & ALCOVER,
J.A. - Notícia sobre la microfauna ver-
12.
tebrada holocenica de la Groita su Guano o Gonagosula
GINÉS, J.; GINÉS, Á. & BORRAS,
L. - Bibliografía espeleológica de
(Oliena, Sardenya). 7: 57-62.
las Baleares. Espeleología física. 4: 57-64.
TRIAS,
M. - Aportació a I'estudi de na Patarra. 7: 63-67.
TRIAS,
M. - Cova Xives: Troballes prehistoriques a Eivksa. 4:
49-52.
TRIAS,
M. & MIIR, F. - Les coves de la zona de Can Frasquet
cala Varques. 4: 21 -42.
PUB WC16 DESPELEOL001A
PVBL~CACIO
OESPELEOLOOIA
COMITk BALEAR OESPELEOLOOIA
SECUÚ B ~ U R DESPELEOLOOU
N? 6.6 M I 0 1979 .
MPiLLORCA
N? 7 i
DESEMBRE QBO i
fA4LLORCA
PUBLICACI~ DESPELEOLOGIA
COMITC BALEAR DESPELEOLOOIA
No 3 DESEMBRE 1978 MALLORCA

1981 - ENDINS núm. 8
NOTICIARI
- 8: 95-96.
CARBONELL,
E.; ESTÉVEZ,
J.; MOYA,
S.; PONS,
J.; AGUST~,
J. & DE
VIL~LTA,
J.F. - "Cueva Victoria" (Murcia, España): Lugar
1979 - ENDINS núm. 5-6
de ocupación humana más antiguo de la Península
Boscti, X. & ROMERO,
D. - Sobre unes estalagmites de fang a
Ibérica. 8: 47-57.
la cova dels Gcaners (Laspuña, Aragó). 5-6: 33-37.
CARBONELL,
E.; MORA,
R.; PONS,
J. & COLL, J. - La indústria en
GINÉS, J. & GINÉS, A. - L'avenc Fonda (Pollenp, Mallorca). 5-
sílex del jaciment a I'aire Iliure de la zona del Rafal des
6: 39-42.
Porcs-Cova des Drac (Santany,; Mallorca). 8: 75-80.
GOURBAULT,
N. & LESCHER-MOUTOUÉ,
F. - Faune des eaux sou-
DAMIANS,
J. & GINES,
J. - Algunas observaciones mineralógicas
terraines de Majorque. 5-6: 43-54.
y morfológicas sobre el sistema Cueto-Coventosa
MIR, F. - Noves aportacions al coneixement de les coves de
(Santander). 8: 13-1 9.
Menorca. 5-6: 19-28.
GINES,
A. & FIOL, L. - Estratigrafía del yacimiento de la Cova
MOYA,
S. & PONS,
J. - Catálogo de los yacimientos con fauna
des Fum (Sant Llorenp, Mallorca). 8: 25-42.
de vertebrados del Plioceno, Pleistoceno y Holoceno de
GINÉS, J.; BORRAS,
L. & GINÉS, A. - Estudigeo-espeleologic del
las Baleares. 5-6: 59-74.
massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 2.-
Les cavi-
PEREZ,
J.A. & RAM~REZ,
F. - La representación de cavidades en
tats de la serra des Teix. 8: 3-1 2.
perspectiva acnomética-trimétrica. 5-6: 81 -88.
HENNIG, G.J.; GINÉS, A.; GINÉS, J. & POMAR,
L. - Avance de los
POMAR,
L.; GINES,
A. & GINES,
J. - Morfología, estructura y ori-
resultados obtenidos mediante datación isotópica de algu-
gen de los espeleotemas epiacuáticos. 5-6: 3-1 7.
nos espeleotemas subacuáticos mallorquines. 8: 91 -93.
PONS,
J.; MOYA,
S. & KOPPER,
J.S. - La fauna de mamíferos de
MAROTO,
A.L. & FONT,
A. - "Proyecto Hades". Desarrollo de las
la Cova de Canet (Esporlas) y su cronología. 5-6: 55-58.
campañas de 1.981. 8: 81 -90.
TRIAS, M. - L'avenc de ses Papallones. 5-6: 29-31.
PONS,
J. - El Canis etruscus Major (Carnivora, Mammalia) del
TRIAS, M. - Nota previa a I'estudi de les ceramiques de la cova
Villafranquiense terminal de la Cueva Victoria (Murcia,
des Diners. 5-6: 75-80.
España). 8: 43-46.
TRIAS,
M.; PAYERAS,
C & GINÉS, J. - lnventari espeleologic de les
PRETUS,
J.L. - Nota preliminar a I'estudi de la distribució del
Balears. 5-6: 89-1 08.
genere Typhlocirolana Racovitza (Crustacea, Isopoda).
1980 - ENDINS núm. 7
Primera cita a Menorca. 8: 21-24.
AGUST~,
J. - Hypnomis eliomyoides nv. sp., nuevo glírido
TRIAS, M. - Notícia preliminar del jaciment isPmic de la cova
(Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno de Menorca (lslas
dets Amagatalls. 8: 59-74.
Baleares). 7: 49-52.
DAMIANS,
J. - Distribución en Mallorca del género Duvalius,
1982 - ENDINS núm. 9
De!arouzée (1859) (Coleoptera, Trechidae). 7: 23-25.
AGUST~,
J. - LOS roedores (Mammalia) del pleistoceno inferior
GINES, A. - Bibliografía bioespeleológica actualizada de las
de la Cueva Victoria (Murcia, España). 9: 49-55.
lslas Baleares. 7: 69-73.
GASULL, L. & ALCOVER,
J.A. - La cova de Ca na Reia:
GINÉS, J.; BORRAS,
L. & GINES, Á. - Estudi geo-espeleologic del
Desconcertant estació m a l a c o l ~ c a
del pleistoce de les
massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 1.- Les cavi-
Pitiüses. 9: 41 -44.
tats del puig d'en Galileu. 7: 3-1 6.
GINÉS, Á. - Inventario de especies cavernícoi'as de las lslas
MEDIAVILLA,
M. - Las simas del Pla de les Basses. 7: 17-21.
Baleares. 9: 57-75.
MOYA, S. & PONS, J. - Una nueva especie del género
GINÉS, J.; BORRAS,
L. & GINÉS, Á. - Estudi geo-espeleologic del

massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 3.- Les cavi-
TRIAS, M. - La covota de sa Penya Roqa (Alcúdia, Mallorca).
tats del puig de Massanella. 9: 3-1 3.
12: 13-1 8.
GRUP
ESPELEOLOGIC
EST - Avenc de s'Aigo. 9: 37-40.
PONS,
J. - Hyaenidae (Carnivora, Mammalia) del pleistoceno
inferior de la Cueva Victoria (Murcia, España). 9: 45-48.
TRIAS,
M. - Noves dades sobre les cavernes pitiüses. 9: 15-27.
TRIAS,
M. - Consideracions sobre les formes epifreatiques de la
PuBLlc~ad
DESPELEOL~OIA
FEOERlCld I N E A R OESRLEOLMIU
N'
OWER 1085 M N L O R U
cova de ses Gerres (Escorca, Mallorca). 9: 29-36.
1987 - ENDINS núm:13
BÁRÁNY-KEVEI,
l . - Tendencies to change in the compositions of
the karstic soiland the vegetation in the dolines in the hun-
garian Bükk Mountain. 13: 87-92.
GAMS,
l. - Adaptation of the karst land for the agrarian use in
the mediterranean. Problems of research and of conser-
1985 - ENDINS núm. 10-1 1
v a F n (A survey). 13: 65-70.
ALCOVER,
J.A. & AGUST~,
J. - Eliomys (Eivissa) canarreiensis n.
GINÉS, A. & GINES, J. - Características espeleológicas del karst
sgen., n. sp., nou glírid del pleistoce de la cova de Ca na
de,Mallorca. 13: 3-1 9.
Reia (Pitiüses). 1 0-1 1 : 51 -56.
GINÉS, A,; HERNANDEZ,
J.; GINÉS, J. & POL, A. - Observaciones
ALCOVER,
J.A. & VESMANIS,
l. - Sobre les restes subfossils de la
sobre la concentración de dióxido de carbono en la
musaranya de dents blanques Crocidura russula
atmósfera de la Cova de les Rodes (PolJenp, Mallorca).
(Hermann 1780) de la Groita de su Guanu, illa de
13: 27-38.
Sardenya (Mammalia, Insectivora). 1 0-1 1 : 63-70.
GINÉS, J. - Unió geografica internacional. Grup d'Estudi sobre
Au~oux, L. - Concreciones pisolíticas en cavidades de
I'lmpacte Huma en el Carst. Actes de la reunió de 1.986.
Mallorca. 10-1 1 : 27-31 .
Palma de Mallorca. Preambul. 13: 47-48.
BOUR,
R. - Una nova tortuga terrestre del pleistoce d'Eivksa:
GOLDIE, H.S. - Human impact on limestone pavement. 13: 71-
La tortuga de la cova de Ca na Reia. 10-1 1 : 57-62.
81.
GINÉS, J.; MEDIAVILLA,
M. & BORRAS,
L. - Algunes cavitats del
HABIC, P. - Use and regulation of karst poljec N, Yugoslavia. 13:
massís des Tossals. 10-1 1 : 13-20.
83-86.
MART~N,
J.L.;
OROM~,
P. & BARQU~N,
J. - Estudio ecológico del
JAKUCS,
L. - Traces of effects of acid rain (sedimentation) in the
ecosistema cavernícola de una sima de origen volcánico:
re-diccolution of cave dripstones. 13: 49-57.
La Sima Robada (Eenerife, Islas Canarias). 10-1 1 : 37-46.
JIANYI, T. & JIAN, C. - Preliminary study of Karst Collapse.
PONS,
J. - Nota preliminar sobre el hallazgo de Homo sp. en los
Forecast method. 13: 99-1 04.
rellenos cársticos de Cueva Victoria (Murcia, España). 10-
KIERNAN,
K. - Soil erosion from hilltribe opium swiddens N1 the
11 : 47-50.
golden triangle, and the use of karren asan erosion yards-
SENDRA,
A. - Campodeidos cavernícolas de Baleares (Diplura:
tick. 13: 59-63.
Campodeidea). 1 0-1 1 : 33-35.
KIERNAN,
K. - Timber hawesting on karst lands: Some opera-
TRIAS, M. - Glossari de terminologia espeleologica i carstica.
tional considerations and procedural requirements. 13:
10-11: 71-76.
105-1 09.
TRIAS, M. - La cova d'en Jaume Orat (Parroquia d'Albarca, Sant
KIERNAN,
K. - Some planning requirements prior to forest
Antoni, Eivissa). 10-1 1 : 21 -25.
industry development of carbonate landscapes. 13: 11 9-
TRIAS, M. - Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca.
125.
10-11: 3-12.
MARKER,
M.E. & GAMBLE,
F.M. - Karst in Southem Africa. 13:
93-98.
1986 - ENDINS núm. 12
MITSUI, K. - On the characteristics of yugoslavian riveffi in com-
ALCOVER,
J.A. & MUNTANER,
J. - Els quiropters de les Balears i
parison with japanese rivers. 13: 11 1-1 17.
Pit!üses: Una revisió. 12: 51-63.
STOCK,
J.H. & ILIFFE, T.M. - The status of Bogidiella balearica
GINÉS, A. & PONS,
J. - Aproximación al origen del yacimiento
Dancau, 1.973, A Stygobiont amphipod from Mallorca. 13:
paleontológico del pleistoceno inferior de Casa Blanca 1
39-46.
L
(Almenara, Castelló). 12: 41 -49.
TRIAS,
M. - Apunts sobre els avencs del puig Major. 13: 21 -26.
GRUN, R. - ESR-Dating of a flowstone core from Cova de sa
URUSHIBARA-YOSHINO,
K. - The problems of soils in limestone
Basca Blanca (Mallorca, Spain). 12: 19-23.
afea of the Nansei Shoto, southwest Japan. 13: 127-131.
GRUP
ESPELEOLOGIC
EST - Algunos resultados de las campañas
1989 - ENDINS núm. 14-15
de 1984 y 1985 en Escuain (Huesca). 12: 35-40.
NOTICIARI - 14-1 5: 123-1 25.
GRUP
ESPELEOL~GIC
EST - S'Era d'Escorca (Escorca, Mallorca)
ALCOVER,
J.A. - Les aus foscils de la cova de Ca na Reia. 14-
i algunes cavitats vei'nes. 12: 3-11.
15: 95-100.
PONS, J. & COLL, J. - Observaciones sobre la estratigrafía y las
ANDREWS,
J.N.; GINÉS, A.; PONS, J.; SMART,
P.L. & TRIAS, M. -
dataciones absolutas de los sedimientos holocénicos de
Noves dades sobre el jaciment paleontologic de la cova
la cova de Canet (Esporles, Mallorca). 12: 31-34.
de na Barxa (Capdepera, Mallorca). 14-1 5: 17-25.
TRIAS,
M. - Contribució al cataleg espeleolOgic de Formentera.
BAR,W-F. - Atlas internacional del Karst. Hoja 5 :
Lluc/Sierra
12: 25-29.
Norte (Mallorca). 14-1 5: 27-42.

BECH, M. - Dades malacologiques. Sobre alguns mol.luscs
leologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
recollits en cavitats subterranies a I'illa de Menorca. 14-
16: 5-1 O.
15: 77-79.
TRIAS, M.; ESPINAR,
M. & BOSCH,
J.R. - L'avenc de Fra Rafe1
BELLÉS, X. & DAMIANS,
J. - Aglenus brunneus (Gyllenhal)
(Escorca, Mallorca). 16: 11 -1 5.
(Coleoptera) al medi cavernícola de Mallorca (cova de
s'Algar, Arta). 14-1 5: 65-67.
1992 - ENDINS núm. 17-18
BELLÉS,
X.; DAMIANS,
J. & PRETUS,
J.L. - "Minor-87": Una cam-
ALCOVER,
J.A. & MCMINN, M. - Presencia de I'aguila marina
Haliaeetus albicilla (Linnaeus 1.758) al jaciment espeleo-
panya biospeleologica a Menorca. 14-1 5: 69-75.
CRUZ, A. - Isópodos terrestres de Menorca (Crustacea,
logic quaternari des Pouas (Sant Antoni de Portmany,
Eivissa).
17-1 8: 81 -87.
Isopoda, Oniscidea). 14-1 5: 89-93.
FORNOS,
J.J.; PRETUS,
J.L. & TRIAS, M. - La cova de sa Gleda
BARCELO,
M. A. - Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona
(Manacor, Mallorca), aspectes geologics i biologics. 14-
1 :S'Hostalet (Calvia, Mal!orca). 17-1 8: 25-36.
FIOL, L.; FORNÓS,
J.J. & GINÉS, A. - El Rillenkarren: Un tipuspar-
15: 53-59.
GINÉS, Á.; FIOL, L.; POL, A. & ROSSELL~,
J.A. - Morfologia i vege-
t i c e r de biocarst? Primeres dades. 17-1
8: 43-49.
tació d'un grup de dolines de la serra de Tramuntana
GINÉS, A. & GINÉS, J. - Las Coves del Drac (Manacor, Mallorca).
(Mallorca). 14-1 5: 43-52.
Apytes históricos y espeleogenéticos. 17-1 8: 5-20.
GINÉS, J.; BORRAS,
L. & GINÉS, Á. - Grup Espeleologic EST
GINÉS, A. & GINES, P. - Principals caracteristiques climatiques
1.968- 1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina. 14-1 5:
des clot des Sero (Calvk, Mallorca). 17-1 8: 37-42.
101-116.
JAUME,
D. & GARC~A,
L. - Nota preliminar sobre la presencia de
MAHNERT,
V. - Les pseudoscorpions (Pseudoscorpiones,
crustacis talasoestigobionts a una cova litoral de I'illa de
Arachnida) récoltés pendant la campagne biospéologique
Cabrera (Balears). 17-1 8: 57-59.
1.987 a Minorque. 14-1 5: 85-87.
MERINO,
A. - Aportación al conocimiento de la miha "San
NAVARRETE,
J.
Mateo" (Bunyola, Mallorca). 17-1 8: 89-95.
& SIMÓ, B. - lnventari espeleologic dels termes
d'Andratx i Estellencs. 14-1 5: 11 7-1 21.
PONS, G. - El genere Leptoneta Simon, 1.872 (Araneae,
PRETUS,
J.L. - Noves dades per a la distribució de I'estigofauna
Leptonetidae) a Mallorca. Apunts biogeografics. 17-1
8:
61 -66.
balear. 14-1 5: 61 -64.
RIBERA,
C. - Araneidos cavernícolas de la isla de Menorca. 14-
PONS,
G. & DAMIANS,
J. - Els aracnids de la cova de sa Cometa
15: 81-83.
des Morts (Escorca, Mallorca).l7-18: 51 -56.
TRIAS, M.
PONS,
G.
& GINÉS, J. - Algunes noves cavitats de I'illa de
& DAMIANS,
J. - Fauna malacologica d'algunes cavi-
Menorca. 14-1 5: 5-1 6.
tats de I'illa de Mallorca. 1 7-1 8: 67-72.
TRIAS,
M. - Noves dades sobre la cova des Coloms 1 (Manacor,
Mallorca). 1 7-1 8: 21 -23.
TRIAS,
M.; SOBERATS,
F. & BOSCH,
J.R. - lfoballes d'epoca isla-
mica al puig Caragoler de Femenia, la coveta des Rovell
(Escorca, Mallorca). 17-1 8: 73-80.
1990 - ENDINS núm. 16
NOTICIARI 16: 73-74.
BORDOY,
M. & GINÉS, Á. - Observaciones morfométricas sobre
la profundidad de estrías de lapiaz (rillenkarren) en
1993 - ENDINS núm. 19
Mallorca. 16: 21 -25.
GINES,
Á. - El conocimiento espeleo-topográfico de las cavida-
CAÑABATE,
J.A & PONS, R. - Eljaciment pre-talaiotic de la cova
des baleares (1.862-1.992). 19: 55-70.
de la Ceramica 11. 16: 53-57.
GINÉS, J. & GINES,
A. - Dataciones isotópicas de espeleotemas
GINÉS, Á. - Utilización de las morfologías de lapiaz como geoin-
freáticos recolectados en cuevas costeras de Mallorca.
dicadores ecológicos en la serra de Tramuntana
1 9: 9-1 5.
(Mallorca). 1 6: 27-39.
LLORET,
J. & UBACH,
M. - Els Cenotes del Yucatán (Mexic). 19:
GINÉS, J. -
El modelat carstic de sa Mítjania (Escorca,
29-36.
Mallorca). 1 6: 17-20.
MCMINN, M.; ALTABA,
C.R. & ALCOVER,
J.A. - La fauna fossil de
JAUME,
D. - Estigofauna de les petites illes del sud de Mallorca:
la cova &en Jaume Orat (Parroquia &Albarca, Sant
Cabrera i Dragonera. 1 6: 41 -46.
Antoni de Portmany, Eivissa). 19: 49-54.
MCMINN, M.; JAUME,
D. & ALCOVER,
J.A. - Puffhus olsoni N. sp.:
MERINO,
A. - La cova des Pas de Vallgornera. 19: 17-23.
Nova especie de baldrifia recentment extingida provienent
PONS, G. - Noves dades sobre biospeleologia de Sardenya:
de deposifs espeleologics de Fuerteventura i Lanzarote
(Arachnida, Araneae). 19: 43-47.
(//les Canaries, Atlantic Oriental). 16: 63-71.
PONS, G.; BENZAL,
J.; HINCHCLIFFE, G. & STRACHAN,
R. -
PONS,
J. - Estratigrafía y fauna del yacimiento kárstico de Cala
Murciélagos (Mammalia, chiroptera) del archipiélago de
Morlanda (Manacor, Mallorca). 16: 59-62.
Cabrera. Evaluación de las poblaciones y propuestas de
PRETUS,
J.L. & STOCK,
JAN H. A new hyporheic Bogidiella
conservación. 19: 37-41.
(Crustacea, Amphipoda) from Mallorca. 16: 47-51.
SUÁRU, R. - Aportació al coneixement espeleologic del cap
TRIAS, M. & GINES,
J. - Noves aportacions al coneixement espe-
des Pinar a Alcúdia (Mallorca). 19: 25-28.

TRIAS, M. - L'avenc d'en Patrona (Pollenp, Mallorca). 19: 5-8.
TRIAS, M.; OTTENWALDER,
J.A.; JAUME,
D. & ALCOVER,
J.A. - Una
campaña en la República Dominicana. Resultados preli-
1995 - ENDINS núm. 20
minares. 21 : 63-74.
B A R ~ N ,
A.; GONZÁLU, C. & RODR~GUEZ-PEREA,
A. - Hidrologia
carstica de Mallorca. 20: 45-57.
1998 - ENDINS núm. 22
FIOL, L. - Flora de les entrades de les cavitats de Mallorca. 20:
BARCEL~,
M.A.; GRACIA, F.; CRESP~,
D.; VICENS, D.; PLA, V.;
145-1 53.
GINARD,
A. & CASAS,
J.A. - Les cavitats de la serra de na
FORNOS,
J.J. & GELABERT,
B. - Litologia i tectonica del carst de
Burguesa. Zona 3 : Col1 des Pastors (Calvia, Mallorca).
Mallorca. 20: 27-43.
22: 19-35.
FORNOS,
J.J.; GINÉS, A.; GINÉS, J. & RODR~GUEZ-PEREA,
A. - El
CIFRE, P. & BELMONTE,
E. - Les cavitats de la serra des Pinotelis
pa!eocarst a Mallorca. 20: 11 3-1 24.
(Calvia - Estellencs, Mallorca). 22: 37-42.
GINÉS, A. - Els espeleotemes de les coves de Mallorca. 20: 87-
CRESP~,
D. & MERINO, A. - Contribució al coneixement de les
97..
mines de coure situades en el Permo-Trias de Menorca.
GINÉS, A & GINÉS, J. - El carst i les coves de Mallorca.
22: 11 9-1 23.
Preambul. 20: 5-6
GINÉS, Á. - Dades morfometriques sobre les estries de lapiaz
GINES, Á. & GINÉS, J. - Les formes exocarstiques de I'illa de
dels A l p calcaris suissos i la seva comparació amb les
Mallorca. 20: 59-70.
estries de la serra de Tramuntana. 22: 109-1 18.
GINÉS, A. & MAYOL,
J. - Conservació del carst i les coves a
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B.; AGUILÓ,,~. & WATKINSON,
P. - La cova
Mallorca. 20: 205-21 6.
des Drac de Cala Santanyí (Santanyí, Mallorca). 22: 55-
GINÉS, J. - L'endocarst de Mallorca: Eis mecanismes espeleo-
66.
genetics. 20: 71 -86.
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B:; WATKINSON,
P. - La cova d'en,Passol i
GINÉS, J. - Les coves turfstiques de Mallorca. 20: 191-203.
altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i cala
GINÉS, J. & GINÉS, A. - Aspectes espeleocronologics del carst
Mitjana (Felanitx, Mallorca). 22: 5-1 8.
de Mallorca. 20: 99-1 12.
MERINO,
A. - Estudi geoespeleolOgic del puig de s'Alzinar i els
GUIJARRO,
J.A. - Aspectes bioclimatics dels carst de Mallorca.
seus voltants (Escorca, Mallorca). 22: 43-50.
20: 17-26.
MERINO,
A. - Resultados de dos campañas espeleológicas en
PONS, G.; JAUME, D. & DAMIANS,
J. - Fauna cavernícola de
Picos de Europa (Asturias). 22: 67-79.
Mallorca. 20: 125-1 43.
SEGU~,
B.; BOVER,
P.; TRIAS, M. & ALCOVER,
J.A. - El jaciment
SERVERA,
J. - Distribució geografica del carst a Mallorca. 20: 7-
fossilífer de la cova C-2 (Ciutadella, Menorca). 22: 81-97.
16.
TRIAS, M. - La font des Patró La? (Sóller, Mallorca). 22: 51-54.
SONDAAR,
P.Y.; MCMINN,
M.; SEGU~,
B. & ALCOVER,
J.A. - lnteres
TUCCIMEI,
P.; GINES, J.; GINES, A.; FORNÓS,
J.J. & VESICA, P. -
paleontologic dels jaciments carstics de les Gimnesies i
Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos controlados
les Pitiüses. 20: 155-1 70.
por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de
TRIAS,
M. - Arqueologia de les cavernes de Mallorca. 20: 171 -
Mallorca (España). 22: 99-1 07.
190.
EL CARST 1 LES COVES DE MALLORCA
KdRST AND CAVES I N MALLORCA
UV3iffi %'?":I,Y."2":
FUBUUCld OECPUEOLWlA
F E D E R A C I ~ BILCIR
D ESPLLFOLOD<A
FEOEFAa6 ü A M
D E F U W L W U \\
N'R.DESEMBREWiMP.LWFC4
1997 - ENDINS núm. 21
2000 - ENDINS núm. 23
ALCOVER,
J.A.; FONT, A. & TRIAS, M. - Primera troballa de fauna
ARNAU,
P.; BOVER,
P.; SEGU~,
B. & ALCOVER,
J.A. - Sobre alguns
vertebrada plistocenica a Cabrera. 21 : 79-82.
jaciments de Myotragus balearicus Bate
1890
ENCINAS,
J.A. - lnventari espeleologic de les illes Balears -Any
(Artiodactyla, Caprinae) de tafonomia infreqüent. 23: 89-
1997-. 21: 103-128.
1 o0
ENCINAS,
J.A. & ALCOVER,
J.A. - El jaciment fossilífer de la cova
BOVER, P. & ALCOVER,
J.A. - La identitat taxonomica de
Estreta (Pollenpa). 21 : 83-92.
Myotragus binigausensis Moya Sola i Pons Moya 1980.
GRACIA, F.; CRESP~,
D.; BARCELO,
M.A.; PLA, V.; CASAS,
J.A. &
23: 83-88
VICENS, D. - Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona
CARBONELL,
E.; RODR~GUEZ,
X.P. & SALA, R. - La Gran Dolina:
2 :
puig d'en Bou (Calvia, Mallorca). 21 : 37-49.
Ocupacions humanes en el Plistoce inferior de la Sierra
GRACIA, F.; WATKINSON,
P.; MONSERRAT,
T.; CLARKE, O. &
de Atapuerca (Burgos, Espanya). 23: 123-1 29
LANDRETH,
R. - Les coves de la zona de Ses Partions -
CORELLA,
J.E.; ECHTINGER,
H. & GUARCH,
J.J. - Caractericticas
Portocolom (Felanitx, Mallorca). 21 : 5-36.
espeleológicas del karst de la región de Gibara (Cuba).
MERINO,
A. - Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig
23: 131-138
d'en Massot (Escorca - Pollenpa), Mallorca. 21 : 51 -62.
ECHTINGER,
H. - Die caverna Tanque Azul. 23: 145-154
PONS,
G. & PONS,
J. - Tanatocenosi dels mol~luscs
marins de la
ECHTINGER,
H. & GUARCH,
J.J. - Formaciones fungiformes del
cova de na Mitjana (Capdepera, Mallorca). 21 : 75-78.
medio vadoso en la Sima de los Portales (Cuba). 23: 139-
SALVA,
B. - Les coves naturals de Portocolom i la seva ocupa-
1 44
ció humana al llarg del temps. 21 : 93-1 01 .
GINÉS, A. - Morfologia carstica i vegetació a la serra de

Tramuntana. Una aproximació ecol0gíca a la dinamica de
AGUST~,
J. (1 982) - Los roedores (Mammalia) del pleistoceno
I'exocarst 23: 101-110
inferior de la Cueva Victoria (Murcia, España). 9: 49-55.
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B. & LAVERGNE,
J.J. - Les coves de cala
AGUST~,
J. (1981): vid. Carbonell, E.; Estévez, J.; Moya, S.;
Varques (Manacor, Mallorca). 23: 41 -57
Pons, J.; Agustí, J. & de Villalta, J.F. (1981).
MERINO,
A. - Nuevas extensiones de la cova des Pas de
AGUST~,
J. (1985): vid. Alcover, J.A. & Agustí, J. (1985).
Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). 23: 7-21
ALCOVER,
J.A. (1976) - Recull de la bibliografia existent sobre
MERINO, A. - La cova de sa Coa de Ca sa Santa (Sóller,
els vertebrats quaternaris (incluits els Holodnics) de lec
Mallorca). 23: 79-81
illes Balears. 3: 61 -66.
MERINO,
A. - Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa,
ALCOVER,
J.A. (1977) - Nota sobre els materials mastozoolo-
Asturias). 23: 111-121
gics recollits per I'Speleo Club Mallorca durant la cam-
PLA, V. & VICENS, D. - 25 anys d'ENDINS, revista de la
panya de 1977 a les Pitiüces. 4: 45-48.
Federació Balear d'Espeleologia. 23: 155-1 86
ALCOVER,
J.A. (1 977) - Segona dada de Tadarida teniotis (Raf.
TRIAS,
M. - La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Alguns des-
1814) (Chiroptera, Molossidae) a I'illa de Mallorca. 4: 43-44.
tacats aspectes de la seva morfologia. 23: 73-77
ALCOVER,
J.A. (1989) - Les aus fossils de la cova de Ca na
TUCCIMEI,
P.; GINÉS, J.; DELITALA,
C.; PAUELLI, L.; TADDEUCCI,
A,;
Reia. 14-1 5: 95-1 00.
CLAMOR,
B.; FORN~S,
J.J.; GINÉS, A. & GRACIA, F. -
ALCOVER,
J.A. & AGUST~,
J. (1985) - Eliamys (Eivissa) cana-
Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos recolectados
rreiensis n. sgen., n. sp., nou glírid delpleistoce de la cova
a cotas inferiores al actual nivel marino en cuevas coste-
de Ca na Reia (Pitiüses). 1 0-1 1 : 51 -56.
ras de Mallorca (España): Aportaciones a la construcción
ALCOVER,
J.A.; FONT,
A. & TRIAS,
M. (1 997) - Primera troballa de
de una curva eustática detallada de los Últimos 300 ka
fauna vertebrada plistocenica a Cabrera. 21 : 79-82.
para el Mediterráneo Occidental. 23: 59-71
ALCOVER,
J.A. & MCMINN, M. (1992) - Presencia de I'aguila
VICENS,
D.; CRESP~,
D.; PLA, V.; BARCEL~,
M.A.; GRACIA,
F.;
marina Haliaeetus albicilla (LNmaeus 1.758) al jaciment
GINARD,
A. & BOVER,
P. - Les cavitats de la serra de na
espeleologic quaternari des Pouas (Sant Antoni de
Burguesa. Zona 4 ( l a part): puig Gros de Bendinat
Portmany, Eivissa). 1 7-1 8: 81 -87.
(Calvia, Mallorca). 23: 23-40
ALCOVER,
J.A. & MUNTANER,
J. (1986) - Els quirbpters de les
Balears i Pitiüces: Una revisió. 12: 51 -63.
ALCOVER,
J. A. & VESMANIS,
1. (1 985) - Sobre les restes subfos-
sils de la musaranya de dents blanques Crocidura russu-
la (Hermann 1780) de la Grotta de su Guanu, illa de
Sardenya (Mammalia, Insectivora).
1 0-1 1 : 63-70.
ALCOVER,
J.A. (1980): vid. Sanges, M. & Alcover, J.A. (1980).
ALCOVER,
J.A. (1982): vid. Gasull, L. & Alcover, J.A. (1982).
ALCOVER,
J.A. (1990): vid. McMinn, M.; Jaume, D. & Alcover,
J.A. (1 990).
ALCOVER,
J.A. (1993): vid. McMinn, M.; Altaba, C.R. & Alcover,
J.A. (1993).
ALCOVER,
J.A. (1995): vid. Sondaar, P.Y.; McMinn, M.; Seguí, B.
& Alcover, J.A. (1 995).
ALCOVER,
J.A. (1997): vid. Encinas, J.A. & Alcover, J.A. (1997).
ALCOVER,
J.A. (1 997): vid. Trias, M.; Ottenwalder, J.A.; Jaume,
D. & Alcover, J.A. (1 997).
ALCOVER,
J.A. (1998): vid. Seguí. B.; Bover, P.; Trias, M. &
Alcover, J.A. (1 998).
ALCOVER,
J.A. (2000): vid. Bover, P. & Alcover, J.A. (2000).
ALCOVER,
J.A. (2000): vid. Arnau, P.; Bover, P.; Seguí, B. &
Alcover, J.A. (2000).
ALTABA,
C.R. (1993): vid. McMinn, M.; Altaba, C.R. & Alcover,
J.A. (1993).
ANDREWS,
J.N.; GINÉS, A.; PONS, J.; SMART,
P.L. & TRIAS, M.
Apendix B. Relació alfabetica
(1 989) - Noves dades sobre el jaciment paleontologic de
la cova de na Barxa (Capdepera, Mallorca).
14-1 5: 17-25.
d'autors i articles publicats a
ARNAU,
P.; BOVER,
P.; SEGU~,
B. & ALCOVER,
J.A. (2000) - Sobre
alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1890
ENDINS
(Artiodactyla, Caprinae) de tafonomia infreqüent. 23: 89-
1 O0
Appendix B. Alphabetical rela-
Au~oux,
L. (1985) - Concreciones pisolíticas en cavidades de
tionship of authors and papers
Mallorca. 1 0-1 1 : 27-31.
BAR,W.F. (1989) - Atlas internacional del Karst. Hoja 5:
published in ENDINS
Lluc/Sierra Norte (Mallorca). 14-1 5: 27-42.
BÁRÁNY-KEVEI,
1. (1 987) - Tendencies to change in the compo-
sitions of the karstic soil and the vegetation N, the dolines
En aquest apendix es recullen tots els articles publicats a
NI the hygarian Bükk Mountain. 13: 87-92.
ENDINS referenciats per autors en orde alfabetic.
BARCEL~,
M.A. (1 992) - Cavidades de la zona de na Burguesa.
Zona 7:SJHostalet (Calvia, Mallorca). 17-1 8: 25-36.
(1981) - Noticiari. 8: 95-96.
BARCEL~,
M.A.; GRACIA,
F.; CRESP~,
D.; VICENS, D.; PLA, V.;
(1 989) - Noticiari. 14-1 5: 123-1 25.
GINARD,
A. & CASAS,
J.A. (1998). Les cavitats de la serra
(1 990) - Noticiari. 16: 73-74.
de na Burguesa. Zona 3: Col1 des Pastors (Calvia,
AGUIL~,
C. (1998): vid. Gracia, F.; Clamor, B.; Aguiló, C. &
Mallorca). 22: 19-35.
Watkinson, P. (1 998).
BARCELO,
M.A. (1997): vid. Gracia, F.; Crespí, D.; Barceló,
AGUST~,
J. (1980) - Hypnomis eliomyoides nv. sp., nuevo glírido
M.A.; Pla, V.; Casas, J.A. & Vicens, D. (1 997).
(Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno de Menorca (Islas
BARCELO,
M.A. (2000): vid. Vicens, D.; Crespí, D.; Pla, V.;
Baleares). 7: 49-52.
Barceló, M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).

BAR~N,
A.; GONZÁLEZ,
C. & RODR~GUEZ,
A. (1995) - Hidrologia
A. & Gracia, F. (2000).
carstica de Mallorca. 20: 45-57.
CLARKE,
0. (1 997): vid. Gracia, F.; Watkinson, P.; Monserrat, T.;
BARQU~N,
J. (1985): vid. Martín, J.L.; Ororní, P. & Barquín, J.
Clarke, O. & Landreth, R. (1 997).
(1 985).
COLL, J. (1981): vid. Carbonell, E.; Mora, R.; Pons, J. & Coll, J.
BECH, M. (1989) - Dades malacologiques. Sobre alguns
(1981).
molluscs recollits en cavitats subterranies a I'illa de
COLL,
J. (1986): vid. Pons, J. & Coll, J. (1986).
Menorca. 14-1 5: 77-79.
CORELLA,
J.E.; ECHTINGER,
H. & GUARCH,
J.J. (2000) -
BELLÉS,
X. (1 976) - Resultados de una campaña bioespeleoló-
Caractekticas espeleológicas del karst de la región de
gica en Mallorca. (Coleópteros). 3: 47-55.
Gibara (Cuba). 23: 131 -138
BELLES,
X. & DAMIANS,
J. (1 989) - Aglenus brunneus (Gyllenhal)
CRESP~,
D. & MERINO,
A. (1 998) - Contribució al coneixement de
(Coleoptera) al medi cavernícola de Mallorca (cova de
les mines de coure situades en el Permo-Trias de
S'Algar, Arta). 14-1 5: 65-67.
Menorca. 22: 11 9-1 23.
BELLES,
X.; DAMIANS,
J. & PRETUS,
J.L. (1 989) - "Minor-87": Una
CRESP~,
D. (1997): vid. Gracia, F.; Crespí, D.; Barceló, M.A.;
campanya biospeleologíca a Menorca. 14-15: 69-75.
Pla, V.; Casas, J.A. & Vicens, D. (1 997).
BELMONTE,
E. (1998): vid. Cifre, P. & Belmonte, E. (1998).
CRESP~,
D. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
BELTRAN,
J.M.; GINES, A. & RIERA, G. (1 975) - Bibliografía bioes-
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1998).
peleológica de Baleares. 2: 39-41.
CRESP~,
D. (2000): vid. Vicens, D.; Crespí, D.; Pla, V.; Barceló,
BENZAL,
J. (1993): vid. Pons, G.; Benzal, J.; Hinchcliffe, G. &
M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).
Strachan, R. (1 993).
CRUZ,
A. (1 989) - Isópodos terrestres de Menorca (Crustacea,
BOROOY,
M. & GINÉS, Á. (1990) - Observaciones mon'ométricas
Isopoda, Oniscidea). 1 4-1 5: 89-93.
sobre la profundidad de estrías de lapiaz (rillenkarren) en
DAMIANS,
J. (1 977) - iroballa arqueologíca a Sencelles. 4: 53-
Mallorca. 1 6: 21 -25.
56.
BORRAS,
L. (1977): vid. Gines, J.; Ginés, Á. & Borras, L. (1 977).
DAMIANS,
J. (1 977) - Senzilla construcció d'un carburer d'auto-
BORRAS,
L. (1980): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1980).
pressió. 4: 65-66.
BORRAS,
L. (1981): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1981).
DAMIANS,
J. (1980) - Distribución en Mallorca del género
BORRAS,
L. (1982): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1982).
Duvalius, Delarouzée (1859) (Coleoptera, Trechidae). 7 :
BORRAS,
L. (1985): vid. Ginés, J.; Mediavilla, M. & Borras, L.
23-25.
(1 985).
DAMIANS,
J. & GINES,
J. (1981) - Algunas observaciones mine-
BORRAS,
L. (1989): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, Á. (1989).
ralógicas y morfológicas sobre el sistema Cueto-
B o s c ~ ,
J.R. (1990): vid. Trias, M.; Espinar, M. & Bosch, J.R.
Coventosa (Santander). 8: 13-1 9.
(1 990).
DAMIANS,
J. (1989): vid. Bellés, X. & Damians, J. (1989).
Bosc~,
J.R. (1992): vid. Trias, M.; Soberats, F. & Bosch, J.R.
DAMIANS,
J. (1989): vid. Bellés, X.; Damians, J. & Pretus, J.L.
(1 992).
(1 989).
B o s c ~ ,
X. & ROMERO,
D. (1 979) - Sobre unes estalagmites de
DAMIANS,
J. (1992): vid. Pons, G. & Darnians, J. (1992).
fang a la cova dels Graners (Laspuña, Aragó). 5-6: 33-37.
DAMIANS,
J. (1992): vid. Pons, G. & Darnians, J. (1992).
BOUR, R. (1985) - Una nova tortuga terrestre del pleistocé
DAMIANS,
J. (1995): vid. Pons, G.; Jaurne, D. & Damians, J.
d'Eivissa: La tortuga de la cova de Ca na Reia. 10-1 1 : 57-62.
(1 995).
BOVER,
P. & ALCOVER,
J.A. (2000) - La identitat taxonomica de
DE VILLALTA,
J.F. (1981): vid. Carbonell, E.; Estévez. J.; Moya,
Myotragus binigausensis Moya Sola i Pons Moya 1980.
S.; Pons, J.; Agustí, J. & de Villalta, J.F. (1981).
23: 83-88
DELITALA,
C. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
BOVER,
P. (1 998): vid. Seguí, B.; Bover, P.; Trias, M. & Alcover,
Pazzelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
J.A. (1998).
A. & Gracia, F. (2000).
BOVER,
P. (2000): vid. Arnau, P.; Bover, P.; Seguí, B. & Alcover,
ECHTINGER,
H. (2000) - Die caverna Tanque Azul. 23: 145-1 54
J.A. (2000).
ECHTINGER,
H. & GUARCH,
J.J. (2000) - Formaciones fungifor-
BOVER,
P. (2000): vid. Vicens, D.; Crespí, D.; Pla, V.; Barceló,
mes del medio vadoso en la Sima de los Portales (Cuba).
M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).
23: 139-144
CANABATE,
J.A & PONS,
R. (1 990) - El jaciment pre-talaiotic de
ECHTINGER,
H. (2000): vid. Corella, J.E.; Echtinger, H. &
la cova de la Ceramica 11. 16: 53-57.
Guarch, J.J. (2000).
CARBONELL,
E.; ESTEVEZ,
J.; MOYA, S.; PONS,
J.; AGUST~,
J. & DE
ENCINAS,
J.A. (1 974) - Apuntes para un estudio socio-económi-
VILLALTA,
J. F. (1 98 1 ) - "Cueva Victoria" (Murcia, España):
co de la espeleologia en nuestro país. 1 : 29-32.
Lugar de ocupación humana más antiguo de la Peninsula
ENCINAS, J.A. (1997) - lnventari espeleologic de les illes
Ibérica. 8: 47-57.
Balears -Any 1997-. 21 : 102-128.
CARBONELL,
E.; MORA,
R.; PONS,
J. & COLL, J. (1981) - La indús-
ENCINAS,
J.A. & ALCOVER,
J.A. (1997) - Eljaciment fossilífer de
tria en sílex del jaciment a I'aire Iliure de la zona del Rafal
la cova Estreta (Pollenga). 21: 83-92.
des Porcs-cova des Drac (Santanyi, Mallorca). 8: 75-80.
ENCINAS, J.A.; LLOBERA, M. & LLOBERA,
P.J. (1974) -
CARBONELL,
E.; RODR~GUEZ,
X.P. & SALA, R. (2000) - La Gran
Introducción a una clasificación espeleogenética de las
Dolina: Ocupacions humanes en el Plistoce inferior de la
cuevas y simas de Mallorca (Baleares). 1 : 3-1 0.
Sierra de Atapuerca (Burgos, Espanya). 23:123-129
ESCUDERO,
M. (1 974) - Exploración y topografía de las cavida-
CASAS,
J.A. (1997): vid. Gracia, F.; Crespí, D.; Barceló, M.A.;
des situadas en el Cabo Pinar (Alcudia). 1 : 27-28.
Pla, V.; Casas, J.A. & Vicens, D. (1997).
ESPINAR,
M. (1990): vid. Trias, M.; Espinar, M. & Bosch, J.R.
CASAS,
J.A. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
(1 990).
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1998).
ESTÉVEZ,
J. (1981): vid. Carbonell, E.; Estévez, J.; Moya, S.,
CIFRE, P. & BELMONTE,
E. (1 998) - Les cavitats de la serra des
Pons, J.; Agustí, J. & de Villalta, J.F. (1981).
Pinotells (Calvia. Estellencs, Mallorca). 22: 37-42.
FIOL, L. (1995) - Flora de les entrades de les cavitats de
CLAMOR,
B. (1998): vid. Gracia, F.; Clamor, B.; Aguiló, C. &
Mallorca. 20: 145-1 53.
Watkinson, P. (1 998).
FIOL, L.; FORN~S,
J.J. & GINÉS, Á. (1992) - El Rillenkarren: Un
CLAMOR,
B. (1998): vid. Gracia, F.; Clamor, B.; Watkinson, P.
tipus particular de b i o c v t ? Primeres dades. 17-1 8: 4349.
(1 998).
FIOL, L. (1981): vid. Ginés, A. & Fiol, L. Antoni (1981).
CLAMOR,
B. (2000): vid. Gracia, F.; Clamor, B. & Lavergne, J.J.
FIOL, L. (1989): vid. Ginés, Á.; Fiol, L. A.; Pol, A. & Rosselló,
(2000).
J.A. (1989).
CLAMOR,
B. (2000): vid. Tuccirnei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
FONT,
A. (1981): vid. Maroto, A.L. & Font, A. (1981).
Pauelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
FONT,
A. (1997): vid. Alcover, J.A.; Font, A. & Trias, M. (1997).

FONTARNAU,
R. (1976): vid. Pomar, L.; Ginés, Á. & Fontarnau,
GINÉS,
Á. & MAYOL,
J. (1 995) - Conservació del carst i les coves
R. (1976).
a Mallorca. 20: 205-21 6.
F O R N ~ S ,
J.J. & GELABERT,
B. (1995) - Litologia i tectonica del
GINÉS,
A. & PONS,
J. (1 986) - Aproximación al origen del yaci-
carst de Mallo-.
20: 27-43.
miento paleontológico del pleistoceno inferior de Casa
F O R N ~ S ,
J.J.; GINÉS,
A.; GINÉS,
J. & RODR~GUEZ,
A. (1995) - El
Blanca 1 (Almenara, Castelló). 12: 4.49.
paleocarst a Mallorca. 20: 11 3-1 24.
GINÉS,
Á. (1974): vid. Ginés, J. & Ginés, A. (1974).
FORNóS, J.J.; PRETUS,
J.L. & TRIAS,
M. (1989) - La cova de sa
GINÉS,
Á. (1975): vid. Beltrán, J.M.; Ginés, A. & Riera, G.
Gleda (Manacor, Mallorca), aspectes geologics i biologics.
(1 975).
14-1 5: 53-59.
GINÉS,
Á. (1975): vid. Pomar, L.; Ginés, Á.; Ginés, J.; Moyá, G.
F O R N ~ S ,
J.J. (1992): vid. Fiol, L.; Fornós, J.J. & Ginés, Á.
& Ramón, G. (1975).
(1 992).
GINÉS,
Á. (1 976): vid. Ginés, J. & Ginés, Á.,(1976).
F O R N ~ S ,
J.J. (1998): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Ginés, Á.;
GINÉS,
Á. (1976): vid. Pomar, L.; Ginés, A. & Fontamau, R.
Fornós, J.J. & Vesica, P. (1 998).
(1 976).
F O R N ~ S ,
J.J. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
GINÉS,
Á. (1977): vid. Ginés, J. & Ginés, Á. (1977).
Pazzelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
GINÉS,
Á. (1977): vid. Ginés, J.; Ginés, Á.,& Borras, L. (1977).
A. & Gracia, F. (2000).
GINÉS,
Á. (1979): vid. Ginés, J. & Ginés, A. (1979).
GAMBLE,
F.M. (1987): vid. Marker, M.E & Gamble, F.M. (1987).
GINÉS,
Á. (1979): vid. Pomar, L.; Ginés, A. & Ginés, J . (1979).
GAMS,
1. (1987) - Adaptation of the karst land for the agrarian
GINÉS,
Á. (1980): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1980).
use in the mediterranean. Problems of research and of
GINÉS,
Á. (1980): vid. Rosselló, J.A. & Ginés, Á. (1980).
conservation (A suwey). 13: 65-70.
GINÉS,
Á. (1981): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1981).
GARCiA, L. (1992): vid. Jaume, D. & García, L. (1992).
GINES,
Á. (1981): vid. Hennig, G.J.; Ginés, Á.; Ginés, J. &
GASULL,
L. & ALCOVER,
J.A. (1982) - La cova de Ca na Reia:
Pomar, L. (1 981).
Desconcertant estació malacologica del pleistoce de les
GINÉS,
Á. (1982): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, A. (1982).
Pitiüses. 9: 41 -44.
GINES,
Á. (1989): vid. Andrews, J.N.; Ginés, A.; Pons, J.;
GELABERT,
B. (1995): vid. Fornós, J.J. & Gelabert, B. (1995).
Smart, P.L. & Trias, M. (1 989).
GINARD,
A. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
GINÉS,
A. (1989): vid. Ginés, J.; Borras, L. & Ginés, Á. (1989).
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1 998).
GINES,
Á. (1990): vid. Bordoy, M. & Ginés, Á. (1990).
GINARD,
A. (2000): vid. Vicens, D.; Crespí, D.; Pla, V.; Barceló,
GINÉS,
A. (1992): vid. Fiol, L.; Fornós, J.J; & Ginés, Á. (1992).
M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).
GINÉS,
A. (1993): vid. Ginés, J. & Ginés, A. (1993).
GINÉS,
Á. (1975) - Relación actualizada de las cavidades más
GINÉS, A. (1995): vid. Fornós, J.J.; Ginés, A,; Ginés, J. &
prqfundas de la isla de Mallorca. 2: 44-47.
Rodríguez, A. (1 995).
GINÉS,
A. (1980) - Bibliografía bioespeleológica actualizada de
GINÉS,
Á. (1995): vid. Ginés, J. & Ginés, A. (1995).
las, lslas Baleares. 7: 69-73.
GINÉS,
Á. (1 998): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Ginés, Á.; Fornós,
GINÉS,
A. (1982) - Inventario de especies cavernícolas de las
J.J. & Vesica, P. (1998).
lslas Baleares. 9: 57-75.
GINÉS,
A. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
GINÉS,
A. (1 990) - Utilización de las morfologías de lapiaz como
Pazzelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
geoindicadores ecológicos en la Serra de Tramuntana
A. & Gracia, F. (2000).
(Mallorca). 16: 27-39.
GINÉS,
J. (1975) - Recopilación de las cuevas más largas de
GINÉS,
A. (1993) - El conocimiento espeleo-topográfico de las
Mallorca. 2: 43.
ca yidades baleares (1.862- 1.992). 19: 55-70.
GINÉS,
J. (1987) - Unió geografica internacional. Grup d'Estudi
GINÉS,
A. (1 995) - EIs espeleotemes de les coves de Mallorca.
sobre I'lmpacte Huma en el Carst. Actes de la reunió de
20: 87-97.
1.986. Palma de Mallorca. Preambul. 13: 47-48.
GINÉS,
Á. (1998) - Dades morfometriques sobre les estries de
GINÉS,
J. (1 990) - El modelat carstic de sa Mítjania (Escorca,
lapiaz dels Alps calcaris sui'ssos i la seva comparació amb
Mallorca). 1 6: 1 7-20.
les estries de la serra de Tramuntana. 22: 1 09-1 1 8.
GINÉS,
J. (1995) - L'endocarst de Mallorca: Els mecanismes
GINÉS,
A. (2000) - Morfologia carstica i vegetació a la serra de
espeleogenetics. 20: 71 -86.
Tramuntana. Una aproximació ecolagica a la dinamica de
GINÉS,
J. (1 995) - Les coves turístiques de Mallorca. 20: 191 -
I'exocarst. 23: 101 -1 10
203.
GINÉS,
Á. & FIOL,
L. (1981) - Estratigrafía del yacimiento de la
GINÉS,
J.; BORRAS,
L. & GINÉS,
Á. (1980) - Estudigeo-espeleo-
Cova des Fum (Sant Lloreng, Mallorca). 8: 25-42.
logíc del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 1.-
GINÉS,
A.; FIOL,
L.; POL,
A. & ROSSELLO,
J.A. (1 989) - Morfologia
Les cavitats del puig den Galileu. 7: 3-1 6.
i vegetació d'un grup de dolines de la serra de
GINÉS,
J.; BORRAS,
L. & GINÉS,
A. (1981) - Estudigeo-espeleo-
Tra,muntana (Mallorca). 14-1 5: 43-52.
Iogic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 2.-
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. (1975) - Los medios lacustres hipogeos
Les cavitats de la serra des Teix. 8: 3-12.
representados en el karst mallorquín y sus respectivas
GINÉS,
J.; BORRAS,
L. & GINÉS,
A. (1982) - Estudigeo-espeleo-
tendencias morfogénicas. 2: 9-1 2.
Iogic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca). 3.-
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. (1977) - Discusión bibliográfica compara-
Les cavitats del puig de Mascanella. 9: 3-1 3.
tiva entre las entalladuras de corrosión y otras morfolo-
GINÉS,
J.; BORRAS,
L. & GINÉS,
A. (1989) - Grup Espeleologic
g í a ~
de aspecto semejante. 4: 13-20.
EST: 1968- 1988. Vint anys d'espeleologia mallorquina.
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. (1987) - Características espeleológicas
14-15: 101-116.
de! Karst de Mallorca. 13: 3-1 9.
GINÉS,
J. & GINÉS,
Á. (1 974) - Estudio estadrCtico de las caver-
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. (1 992) - Las Coves del Drac (Manacor,
nas de Mallorca. 1 : 11 -1 6.
Mallorca). Apuntes históricos y espeleogenéticos. 1 7-1 8:
GINÉS,
J. & GINÉS,
A. (1976) - Ses Coves del Pirata. 3: 41-45.
5-20.
GINÉS,
J. & GINÉS,
A. (1977) - El medio fluvio-lacustre hipogeo
GINÉS,
A. & GINÉS,
J. (1 995) - Les formes exo&rstiques de I'i-
en las cuevas de Mallorca y su asociación de morfologias.
lla de Mallorca. 20: 59-70.
4: 3-1 2.
GINÉS,
Á. & GINÉS,
P. (1992) - Principals característiques cli-
GINÉS, J. & GINÉS,
Á. (1979) - L'avenc Fonda (Pollenp,
mat!ques des clot des Sero (Calvia, Mallorca). 17-1 8: 37-42.
Mallorca). 5-6: 39-42.
GINES,
A.; HERNANDEZ,
J.; GINÉS,
J. & POL, A. (1987) -
GINES,
J. & GINÉS,
A. (1 993) - Dataciones isotdpicas de espe-
Observaciones sobre la concentración de dióxido de car-
leotemas freáticos recolectados en cuevas costeras de
bono en la atmósfera de la Cova de les Rodes (Pollenga,
Mallorca. 19: 9-1 5.
Mallorca). 13: 27-38.
GINÉS,
J. & GINÉS,
A. (1995) - Aspectes espeleocronologics del

carst de Mall,orca. 20: 99-11 2.
HENNIG,
G.J.; GINÉS, Á.; GINÉS, J. & POMAR,
L. (1981) - Avance
GINÉS, J.; GINÉS, A. & BORRAS,
L. (1 977) - Bibliografía espeleo-
de los resultados obtenidos mediante datación isotópica
lógica de las Baleares. Espeleología física. 4: 57-64.
de algunos espeleotemas subacuáticos mallorquines. 8:
GINÉS, J.; MEDIAVILLA,
M. & BORRAS,
L. (1985) - Algunes cavitats
91-93.
del massís des Tossals. ,lo-1 1 : 13-20.
HERNÁNDEZ,
J. (1987): vid. Ginés, Á.; Hernández, J.; Ginés, J.
GINÉS, J. (1975): vid. Ginés, A. & Ginés,,J. (1975).
& Pol, A. (1 987).
GINES,
J. (1975): vid. Pomar, L.;
Ginés, A.; Ginés, J.; Moyá, G.
HINCHCLIFFE,
G. (1993): vid. Pons, G.; Benzal, J.; Hinchcliffe, G.
& Ramón, G. (1 975).
& Strachan, R. (1993).
GINÉS, J. (1 977): vid. Ginés, A. & Ginés,, J. (1 977).
ILIFFE,
T.M. (1 987): vid. Stock, J.H. & Iliffe, T.M. (1 987).
GINES, J. (1979): vid. Pomar, L.; Ginés, A. & Ginés, J. (1979).
JAKUCS,
L. (1 987) - Traces of effects of acid rain (sedimenta-
GINÉS, J. (1979): vid. Trias, M.; Payeras, C & Ginés, J. (1979).
tion) in the re-dissolution of cave dripstones. 13: 49-57.
GINES, J. (1981): vid. Damians, J. & Ginés, J. (J981).
JAUME,
D. (1 990) - Estigofauna de les petites illes del sud de
GINÉS, J. (1981): vid. Hennig, G.J.; Ginés, A.; Ginés, J. &
Mallorca: Cabrera i Dragonera. 16: 41 -46.
Pomar, L. (1981).
JAUME,
D. & GARC~A,
L. (1992) - Nota preliminar sobre la pre-
GINÉS, J. (1987): vid. Ginés, A. & Ginés, J. (1987).
sencia de crustacis talasoestigobionts a una cova litoral
GINÉS, J. (1987): vid. Ginés, A.; Hernández, J.; Ginés, J. & Pol,
de I'illa de Cabrera (Balears). 17-1 8: 57-59.
A. (1 987).
JAUME,
D. (1990): vid. McMinn, M.; Jaume, D. & Alcover, J.A.
GINÉS, J. (1989): vid. Trias, M. & Ginés, J. (1989).
(1 990).
GINÉS, J. (1990): vid. Trias, M & Ginés, J. (1990).
JAUME,
D. (1995): vid. Pons, G.; Jaume, D. & Damians, J.
GINÉS, J. (1992): vid. Ginés, A. & Ginés, J. (1992).
(1 995).
GINÉS, J. (1995): vid. Fornós, J.J.; Ginés, A.; Ginés, J. &
JAUME,
D. (1997): vid. Trias, M.; Ottenwalder, J.A.; Jaume, D. &
Rodríguez, A. (1995).
Alcover, J.A. (1 997).
GINÉS. J. (1995): vid. Ginés, A. & Ginés, J. (1995).
JIAN, C. (1987): vid. Jianyi, T. & Jian, C. (1987).
GINÉS, J. (1998): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Ginés, Á.; Fornós,
JIANYI, T. & JIAN, C. (1987) - Preliminary study of Karst
J.J. & Vesica, P. (1 998).
Collapse. Forecast method, 13: 99-1 04.
GINÉS, J. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
KIERNAN,
K. (1987) - SoiI erosion from hilltribe opium swiddens
Pauelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
in the golden triangle, and the use of karren as an erocion
A. & Gracia, F. (2000).
yardstick. 13: 59-63.
GINÉS, P. (1992): vid. Ginés, Á. & Ginés, P. (1992).
KIERNAN,
K. (1 987) - Timber harvesting on karst lands: Some
GOLDIE, H.S. (1987) - Human impact on limestone pavement.
operational considerations and procedural requirements.
13: 71-81.
13: 105-109.
GONZÁLEZ,
C. (1 995): vid. Barón, A.; González, C. & Rodríguez,
KIERNAN,
K. (1 987) - Come planning requirements prior to foresr
A. (1 995).
industry development of carbonate landscapes. 13: 11 9-
GOURBAULT,
N. & LESCHER-MOUTOUÉ,
F. (1979) - Faune des
125.
eaux souterraines de Majorque. 5-6: 43-54.
KOPPER,
J.S. (1 975) - Preliminary note on the paleomagnetic
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B.; AGUIL~,
C. & WATKINSON,
P. (1998) - La
reversal record obtained from two mallorcan caves. 2: 7-
cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyí, Mallorca). 22:
8.
55-66.
KOPPER,
J.S. (1979): vid. Pons, J.; Moya, S. & Kopper, J.S.
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B.; WATKINSON,
P. (1998) - La cova d'en
(1 979).
Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau
LANDRETH,
R. (1997): vid. Gracia, F.; Watkinson, P.; Monserrat,
i cala Mitjana (Felanitx, Mallorca). 22: 5-1 8.
T.; Clarke, O. & Landreth, R. (1997).
GRACIA,
F.; CLAMOR,
B. & LAVERGNE,
J.J. (2000) - Les coves de
LAVERGNE, J.J. (2000): vid. Gracia, F.; Clamor, B. & Lavergne,
cala Varques (Manacor, Mallorca). 23: 41 -57
J.J. (2000).
GRACIA, F.; CRESP~,
D.; BARCEL~,
M.A.; PLA, V.; CASAS,
J.A. &
LESCHER-MOUTOUÉ,
F. (1979): vid. Gourbault, N. & Lescher-
VICENS, D. (1997) - Les cavitats de la serra de na
Moutoué, F. (1979).
Burguesa. Zona 2: Puig d'en Bou (Calvia, Mallorca). 21:
LLOBERA,
M. (1974): vid. Encinas, J.A.; Llobera, M. & Llobera.
37-49.
P.J. (1 974).
GRACIA, F.; WATKINSON, P.; MONSERRAT,
T.; CLARKE, O. &
LLOBERA,
M. (1976): vid. Llobera, P.J. & Llobera, M. (1976).
LANDRETH,
R. (1997) - Les coves de la zona de Ses
LLOBERA,
P.J. & LLOBERA,
M. (1976) - Campaña espeleológica
Partions. Portocolom (Felanitx, Mallorca). 21 : 5-36.
en Picos de Europa. 3: 71-76.
GRACIA, F. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
LLOBERA,
P.J. (1974): vid. Encinas, J.A.; Llobera, M. & Llobera,
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1998).
P.J. (1974).
GRACIA,
F. (2000): vid. Vicens, D.;
Crespí, D.; Pla, V.; Barceló,
LLORET,
J. & UBACH,
M. (1993) - EIs Cenotes del Yucatán
M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).
(Mexic). 19: 29-36.
GRACIA,
F. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
MAHNERT,
V. (1 989) - Les pseudoscorpions (Pseudoscorpiones,
Pazzelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
Arachnida) récoltés pendant la campagne biospéologique
A. & Gracia, F. (2000).
1.987 a Minorque. 14-1 5: 85-87.
GRUN, R. (1 986) - ESR-Dating of a flowstone core from Cova
MARKER,
M.E & GAMBLE,
F.M. (1987) - Karst in Southern Africa.
de sa Basca Blanca (Mallorca, Spain). 12: 19-23.
13: 93-98.
GRUP
ESPELEOLOGIC
EST (1982) - Avenc de S'Aigo. 9: 37-40.
MAROTO,
A.L. & FONT,
A. (1 981) - "Proyecto Hades". Desarrollo
GRUP ESPELEOLOGIC
EST (1986) - SrEra d'Escorca (Escorca,
de las campañas de 1.981.8: 81 -90.
Mallorca) i algunes cavitats veines. 12: 3-1 1.
MART~N,
J.L.; OROM~,
P. & BARQU~N,
J. (1985) - Estudio ecológi-
GRUP ESPELEOLOGIC
EST (1986) - Algunos resultados de las
co del ecosistema cavernícola de una sima de origen vol-
campañas de 1984 y 1985 en Escuain (Huesca). 12: 35-
cánico: La Sima Robada (Tenerife, Islas Canarias). 10-1 1 :
40.
37-46.
GUARCH,
J.J. (2000): vid. Echtinger, H. & Guarch, J.J. (2000).
MAYOL,
J. (1995): vid. Ginés, Á. & Mayol, J. (1995).
GUARCH,
J.J. (2000): vid. Corella, J.E.; Echtinger, H. & Guarch,
MCMINN, M.; ALTABA,
C.R. & ALCOVER,
J.A. (1993) - La fauna
J.J. (2000).
fossil de la cova d'en Jaume Orat (Parroquia d'Albarca,
GUIJARRO,
J.A. (1995) - Aspectes bioclimatics dels carct de
Sant Antoni de Portmany, Eivissa). 19: 49-54.
Mallorca. 20: 17-26.
MCMINN, M.; JAUME,
D. & ALCOVER,
J.A. (1990) - Puffinus olso-
HABIC, P. (1987) - Use and regulation of karst poljes in
ni N. sp.: Nova especie de baldrva recentment extingida
Yugoslavia. 13: 83-86.
provinent de deposits espeleologics de Fuerteventura i

Lanzarote (Illes Canaries, Atlantic Oriental). 16: 63-71.
POL, A. (1987): vid. Ginés, Á.; Hernández, J.; Ginés, J. & Pol,
MCMINN,
M. (1992): vid. Alcover, J.A. & McMinn, M. (1992).
A. (1987).
MCMINN,
M. (1995): vid. Sondaar, P.Y.; McMinn, M.; Seguí, B.
POL, A. (1989): vid. Ginés, Á.; Fiol, L. A.; Poli, A. & Rosselló,
& Alcover, J.A. (1 995).
J.A. (1989).
MEDIAVILLA,
M. (1 980) - Las simas del Pla de les Basses. 7: 17-21.
POMAR,
L.; GINES,
Á. & FONTARNAU,
R. (1976) - Las crisfaliza-
MEDIAVILLA,
M. (1 985): vid. Ginés, J.; Mediavilla, M. & Borras, L.
ciones freátiqs. 3: 3-25.
(1 985).
POMAR,
L.; GINÉS,
A.; GINÉS,
J.; MOYA,
G. & R A M ~ N ,
G. (1975) -
MERINO,
A. (1 992) - Aportación al conocimiento de la mina "San
Nota previa sobre la petrología y mineralogía de la calcita
Mateo" (Bunyola, Mallorca). 17-1 8: 89-95.
flotante de algunas cavidades del levante mallorquín. 2: 3-
MERINO,
A. (1 993) - La cova des Pas de Vallgornera. 19: 17-23.
5.
MERINO,
A. (1997) - Nuevas cavidades de la zona de Mortitx.
POMAR,
L.; GINÉS,
A. & GINES,
J. (1979) - Morfología, estructu-
Puig d'en Massot (Escorca. Pollen~a),
Mallorca. 21: 51 -
ra y origen de les espeleotemas e p i a c u á t e . 5-6: 3-1 7.
62.
POMAR,
L. (1981): vid. Hennig, G.J.; Ginés, A.; Ginés, J. &
MERINO,
A. (1998) - Estudi geoespeleologic del puig de
Pomar, L. (1 981).
S'Alzinar i els seus voltants (Escorca, Mallorca). 22: 43-
PONS,
G. (1992) - Elgenere Leptoneta Simon, 1.872 (Araneae,
50.
Leptonetidae) a Mallorca. Apunts biogeografics. 17-1 8:
MERINO,
A. (1 998) - Resultados de dos campañas espeleológi-
61-66.
cas en Picos de Europa (Asturias). 22: 67-79.
PONS, G. (1993) - Noves dades sobre biospeleologia de
MERINO,
A. (2000) - Nuevas extensiones de la cova des Pas de
Sardenya: (Arachnida, Araneae). 19: 43-47.
Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). 23: 7-21
PONS,
G.; BENZAL,
J.; HINCHCLIFFE,
G. & STRACHAN,
R. (1993) -
MERINO,
A. (2000) - La cova de sa Coa de Ca sa Santa (Sóller,
Murciélagos (Mammalia, chiroptera) del archipiélago de
Mallorca). 23: 79-81
Cabrera. Evaluación de las poblaciones y propuestas de
MERINO,
A. (2000) - Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de
conservación. 19: 37-41.
Europa, Asturias). 23: 11 1-1 21
PONS,
G. & DAMIANS,
J. (1 992) - Els aracnids de la cova de sa
MERINO,
A. (1998): vid. Crespí, D. & Merino, A. (1998).
Cometa des Morts (Escorca, Mallorca). 17-1 8: 51 -56.
MIR,
F. (1976) - Les formes hipogees del barranc d'Algendar
PONS,
G. & DAMIANS,
J. (1 992) - Fauna malacologica d'algunes
(Menorca). 3: 27-39.
cavitats de I'illa de Mallorca. 1 7-1 8: 67-72.
MIR,
F. (1 979) - Noves aportacions al coneixement de les coves
PONS,
G.; JAUME,
D. & DAMIANS,
J. (1995) - Fauna cavernícola
de Menorca. 5-6: 19-28.
de Mallorca. 20: 125-1 43.
MIR,
F. (1977): vid. Trias, M. & Mir, F. (1977).
PONS,
G. & PONS,
J. (1997) - Tanatocenosi dels molluscc
MITSUI,
K. (1 987) - On the characteristics of yugoslavian rivers
marins de la cova de na Mifiana (Capdepera, Mallorca).
N, comparkon wifh japanese rivers. 1 3: 11 1 -1 1 7.
21 : 75-78.
MONSERRAT,
T. (1997): vid. Gracia, F.; Watkinson, P.; Monserrat,
PONS,
J. & MoYÁ, S. (1 976) - Presencia de 12 y sus caracterís-
T.; Clarke, O. & Landreth, R. (1997).
ticas; en diferentes mandíbulas de Myotragus balearicus
MORA,
R. (1981): vid. Carbonell, E.; Mora, R.; Pons, J. & Coll,
Bate. 3: 57-59.
J. (1981).
PONS,
J.; MOYA,
S. & KOPPER,
J.S. (1979) - La fauna de mamí-
MOYA,
G. (1975): vid. Pomar, L.; Ginés, Á.; Ginés, J.; Moyá, G.
feros de la Cova de Canet (Esporlas) y su cronología. 5-
& Ramón, G. (1975).
6: 55-58.
MOYA,
S. & PONS,
J. (1 979) - Catálogo de los yacimientos con
PONS,
J. & ROCA,
L. (1 974) - Restos de grulla fósil en el Avenc
fauna de vertebrados del Plioceno, Pleistoceno y
de na Corna (Arta). 1 : 17-20.
Holoceno de las Baleares. 5-6: 59-74.
PONS,
J. (1975) - Nuevos yacimientos paleontológicos de la
MOYA,
S. & PONS,
J. (1 980) - Una nueva especie del género
isla de Menorca. 2: 13.
Myotragus Bate, 1909 (Mammalia, Bovidae) en la isla de
PONS, J. (1981) - El Canis etruscus Major (Carnivora,
Menorca: Myotragus binigausensis nov. Sp. lmplicaciones
Mammalia) del Vilafranquiense terminal de la Cueva
paleozoogeográficas. 7: 37-47.
Victoria (Murcia, España). 8: 43-46.
MOYA,
S. (1976): vid. Pons, J. & Moyá, S. (1976).
PONS,
J. (1982) - Hyaenidae (Carnivora, Mammalia) del pleis-
MOYA,
S. (1979): vid. Pons, J.; Moya, S. & Kopper, J.S. (1979).
toceno inferior de la Cueva Victoria (Murcia, España). 9:
MOYA,
S. (1980): vid. Pons, J. & Moya, S. (1980).
45-48.
MOYA, S. (1981): vid. Carbonell, E.; Estévez, J.; Moya, S.;
PONS,
J. (1985) - Nota preliminar sobre el hallazgo de Homo
Pons, J.; Agustí, J. & d e Villalta, J.F. (1981).
sp. en los rellenos cársticos de Cueva Victoria (Murcia,
MUNTANER,
J. (1986): vid. Alcover, J.A. & Muntaner, J. (1986).
España). 10-1 1 : 47-50.
NAVARRETE,
J. & SIMO,
B. (1989) - lnventari espeleologic deis
PONS,
J. (1 990) - Estratigrafía y fauna del yacimiento kárstico
termes d'Andratx i Estellencs. 1 4-1 5: 11 7-1 21.
de Cala Morlanda (Manacor, Mallorca). 16: 59-62.
O R O M ~
P ,
. (1985): vid. Martín, J.L.; Oromí, P. & Barquín, J.
PONS,
J. & COLL,
J. (1986) - Observaciones sobre la estratigra-
(1 985).
fía y las dataciones absolutas de los sedimientos holocé-
OTTENWALDER,
J.A. (1997): vid. Trias, M.; Ottenwalder, J.A.;
nicos de la Cova de Canet (Esporles, Mallorca). 12: 31 -34.
Jaume, D. & Alcover, J.A. (1997).
PONS,
J. & MOYA,
S. (1 980) - Nuevo representante del género
PAYERAS,
C. (1979): vid. Trias, M.; Payeras, C & Ginés, J.
Nesiotites Bate, 1944; Nesiotites meloussae nov. sp.
(1 979).
(lnsectivora, Soricidae) de los rellenos cársticos del
PAUELLI,
L. (2000): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Delitala, C.;
"Barranc de Binigaus" (Es Mercadal, Menorca). 7: 53-56.
Pauelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
PONS,
J. (1979): vid. Moya, S. & Pons, J. (1979).
A. & Gracia, F. (2000).
PONS,
J. (1980): vid. Moya, S. & Pons, J. (1980).
PEREZ,
J.A. & RAM~REZ,
F. (1 979) - La representación de cavi-
PONS,
J. (1981): vid. Carbonell, E.; Estévez, J.; Moya, S.; Pons,
dades en perspectiva axonomética-trimétrica. 5-6: 81-88.
J.; Agustí, J. & de Villalta, J.F. (1981).
PLA, V. & VICENS,
D. (2000) - 25 anys d'ENDINS, revista de la
PONS,
J. (1981): vid. Carbonell, E.; Mora, R.; Pons, J. & Coll, J.
Federació Balear d'Espeleologia. 23: 155-1 86
(1981).
PLA, V. (1997): vid. Gracia, F.; Crespí, D.; Barceló, M.A.; Pla, V.;
PONS,
J. (1986): vid. Ginés, Á. & Pons, J. (1986).
Casas, J.A. & Vicens, D. (1997).
PONS,
J. (1989): vid. Andrews, J.N.; Ginés, A.; Pons, J.; Smart,
PLA, V. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
P.L. & Trias, M. (1 989).
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1 998).
PONS,
J. (1997): vid. Pons, G. & Pons, J. (1997).
PLA, V. (2000): vid. Vicens, D.; Crespí, D.; Pla, V.; Barceló,
PONS,
R. (1990): vid. Cañabate, J.A & Pons, R. (1990).
M.A.; Gracia, F. Ginard, A. & Bover, P. (2000).
PRETUS,
J.L. (1 981) - Nota preliminar a I'estudi de la distribució

del genere Typhlocirolana Racovitza (Crustacea,
SUÁREZ,
R. (1 993) - Aportació al coneixement espeleologic del
Isopoda). Primera cita a Menorca. 8: 21 -24.
cap des Pinar a Alcúdia (Mallorca). 19: 25-28.
PRETUS,
J.L. (1989) - Noves dades pera la distribució de I'es-
TADDEUCCI,
A. (2000): vid. Tuccimei, P.; GinBs, J.; Delitala. C.;
tigofauna balear. 14-1 5: 61 -64.
Pazzelli, L.; Taddeucci, A.; Clamor, B.; Fornós, J.J.; Ginés,
PRETUS,
J.L. & Stock, J.H. (1990) - A new hyporheic Bogidiella
A. & Gracia, F. (2000).
(Crustacea, Amphipoda) from Mallorca. 16: 47-51.
TRIAS, M. (1 974) - Una campanya a les illes de Cabrera. 1 : 33-35.
PRETUS,
J.L. (1989): vid. Bellés, X.; Damians, J. & Pretus, J.L.
TRIAS,
M. (1 976) - Bibliografia espeleoarqueolOgica de les illes
(1 989).
Balears. 3: 67-69.
PRETUS,
J.L. (1989): vid. Fornós, J.J.; Pretus, J.L. & Trias, M.
TRIAS, M. (1977) - Cova Xives: Troballes prehistoriques a
(1 989).
Eivicca. 4: 49-52.
RAM~REZ,
F. (1979): vid. Pérez, J.A. & Ramíjez, F. (1979).
TRIAS,
M. (1979) - L'avenc de ses Papallones. 5-6: 29-31.
RAMÓN,
G. (1975): vid. Pomar, L.; Ginés, A.; Ginés, J.; Moyá,
TRIAS,
M. (1 979) - Nota previa a I'estudi de les ceramiques de
G. & Ramón, G. (1975).
la cova des Diners. 5-6: 75-80.
REDACCI~
(1976) - Crónica de bibliografía y actividades (Julio
TRIAS,
M. (1980) - Aportació a I'estudi de na Patarra. 7: 63-67.
75. Septiembre 76). 3: 77-79.
TRIAS,
M. (1 981) - Notícia preliminar del jaciment islamic de la
RIBERA,
C. (1989) - Araneidos cavernícolas de la isla de
cova dets Amagatalls. 8: 59-74.
Menorca. 14-1 5: 81 -83.
TRIAS,
M. (1 982) - Noves dades sobre les cavernes pitiüses. 9:
RIERA, G. (1975): vid. Beltrán, J.M.; Ginés, A. & Riera, G.
15-27.
(1 975).
TRIAS, M. (1982) - Consideracions sobre les formes epifreati-
RIPOLL,
F. & ROCA,
L. (1 974) - Algunas observaciones sobre sa
ques de la cova de ses Gerres (Escorca, Mallorca). 9: 29-
Font des Verger y su funcionamiento hidrológico. 1 : 21 -
36.
24.
TRIAS, M. (1 985) - Les campanyes espeleologiques' del 84 a
ROCA,
L. (1974): vid. Pons, J. & Roca, L. (1974).
Menorca. 10-1 1 : 3-1 2.
ROCA,
L. (1974): vid. Ripoll, F. & Roca, L. (1974).
TRIAS, M. (1985) - La cova d'en Jaume Orat (Parroquia
ROCA,
L. (1975): vid. Trias, M. & Roca, L. (1975).
&Albarca, Sant Antoni, Eivksa). 10-11 : 21 -25.
RODR~GUEZ,
A. (1995): vid. Barón, A.; González, C. &
TRIAS, M. (1985) - Glossari de terminologia espeleologica 1
Rodríguez, A. (1995).
carstica. 10-1 1 : 71 -76.
RODR~GUEZ,
A. (1995): vid. Fornós, J.J.; Ginés, Á.; Ginés, J. &
TRIAS, M. (1 986) - La covota de sa Penya Rotja (Alcúdia,
Rodríguez, A. (1 995).
Mallorca). 12: 13-1 8.
RODR~GUEZ,
X.P. (2000): vid. Carbonell, E.; Rodríguez, X.P. &
TRIAS, M. (1986) - Contribució al cataleg espeleologic de
Sala, R. (2000).
Formentera. 12: 25-29.
ROMERO,
M. (1975) - Notícia de la cova dets Estudiants
TRIAS,
M. (1 987) - Apunts sobre els avencs del Puig Major. 13:
(Sóller). 2: 35-37.
21-26.
ROMERO,
D. (1979): vid. Bosch, X. & Romero, D. (1979).
TRIAS, M. (1 992) - Noves dades sobre la cova des Coloms 1
ROSSELLO,
J.A. & GINES, A. (1980) - lntroducció a la brioflora
(Manacor, Mallorca). 17-1 8: 21 -23.
dels avencs mallorquins. 7: 27-35.
TRIAS', M. (1993) - L'avhnc d'en Patrona (Pollenqa, Mallorca).
ROSSELLO,
J.A. (1989): vid. Ginés, A.; Fiol, L. A.; Pol, A. &
19: 5-8.
Rosselló, J.A. (1 989).
TRIAS,
M. (1 995) - Arqueologia de les cavernes de Mallorca. 20:
SALA,
R. (2000): vid. Carbonell, E.; Rodríguez, X.P. & Sala, R.
171 -1 90.
(2000).
TRIAS,
M. (1998) - La font des Patró Lau (Sóller, Mallorca). 22:
SALVA,
B. (1 997) - Les coves naturals de Portocolom i la seva
51 -54.
ocupació humana al llarg del temps. 21 : 93-1 01.
TRIAS, M. (2000) - La cova des Moro (Manacor, Mallorca).
SANGES,
M. & ALCOVER,
J.A. (1 980) - Notícia sobre la microfau-
Alguns destacats aspectes de la seva morfologia. 23: 73-
na vertebrada holocenica de la Grotta su Guanu o
77
Gonagosula (Oliena, Sardenya). 7: 57-62.
TRIAS, M.; ESPINAR,
M. & BOSCH,
J.R. (1990) - L'avenc de Fra
SEGU~,
B.; BOVER,
P.; TRIAS, M. & ALCOVER,
J.A. (1998) - El jaci-
Rafe1 (Escorca, Mallorca). 16: 11 -1 5.
ment fossilífer de la cova C-2 (Ciutadella, Menorca). 22:
TRIAS,
M. & GINÉS, J. (1989) - Algunes noves cavitats de I'illa
81 -97.
de Menorca. 14-1 5: 5-16.
SEGU~,
B. (1995): vid. Sondaar, P.Y.; McMinn, M.; Seguí, B. &
TRIAS, M. & GINÉS, J. (1990) - Noves aportacions al coneixe-
Alcover, J.A. (1 995).
ment espeleologic del massís del Massanella (Escorca,
SEGU~,
B. (2000): vid. Arnau, P.; Bover, P.; Seguí, B. & Alcover,
Mallorca). 1 6: 5-1 O.
J.A. (2000).
TRIAS, M. & MIR, F. (1 977) - Les coves de la zona de Can
SENDRA,
A. (1 985) - Campodeidos cavernícolas de Baleares
Frasquet-cala Varques. 4: 21 -42.
(Diplura: Campodeidea). 10-1 1 : 33-35.
TRIAS,
M.; OT~ENWALDER,
J.A.; JAUME,
D. & ALCOVER,
J.A. (1997)
SERVERA,
J. (1 995) - Distribució geografica del carst a Mallorca.
- Una campaña en la República Dominicana. Resultados
20: 7-1 6.
preliminares. 21 : 63-74.
SIMÓ, B. (1989): vid. Navarrete, J. & Simó, B. (1989).
TRIAS, M.; PAYERAS,
C & GINES, J. (1 979) - lnventari espeleolo-
SMART,
P.L. (1989): vid. Andrews, J.N.; Ginés, A.; Pons, J.;
gic de les Balears. 5-6: 89-1 08.
Smart, P.L. & Trias, M. (1 989).
TRIAS, M. & ROCA,
L. (1975) - Noves aportacions al coneixe-
SOBERATS,
F. (1992): vid. Trias, M.; Soberats, F. & Bosch, J.R.
ment de les coves de sa Mola (Formentera) i de la seva
(1 992).
importancia arqueologica. 2: 15-33.
SOBERATS,
J. (1974) - Nota sobre la presencia de hielo en una
TRIAS, M.; SOBERATS,
F. & BOSCH,
J.R. (1 992) - Troballes d'epo-
sima de Mallorca. 1: 25-26.
ca islamica al puig Caragoler de Femenia, la coveta des
SONDAAR,
P.Y.; MCMINN,
M.; SEGU~,
B. & ALCOVER,
J.A. (1995) -
Rovell (Escorca, Mallorca). 17-1 8: 73-80.
l n t e r b paleontologic dels jaciments carstics de les
TRIAS, M. (1989): vid. Andrews, J.N.; Ginés, A.; Pons, J.;
Gimnesies i les Pitiüces. 20: 155-1 70.
Smart, P.L. & Trias, M. (1989).
STOCK,
J.H. & ILIFFE,
T.M. (1 987) - The status of Bogidiella bale-
TRIAS, M. (1989): vid. Fornós, J.J.; Pretus, J.L. & Trias, M.
arica Dancau, 1.973, A Stygobiont amphipod from
(1 989).
Mallorca. 13: 39-46.
TRIAS,
M. (1997): vid. Alcover, J.A.; Font, A. & Trias, M. (1997).
STOCK,
J.H. (1 990): vid. Pretus, J.L. & Stock, J.H. (1 990).
TRIAS, M. (1998): vid. Seguí, B.; Bover, P.; Trias, M. & Alcover,
STRACHAN,
R. (1993): vid. Pons, G.; Benzal, J.; Hinchcliffe, G.
J.A. (1998).
& Strachan, R. (1993).
TUCCIMEI, P.; GINÉS, J.; GINES, Á.; FORNÓS,
J.J. & VESICA, P.

(1 998) - Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos con-
Bover Arbós, Pere
Bover, P.
trolados por el nivel marino, procedentes de cuevas cos-
Cañabate Vecina, José Antonio
Cañabate, J.A.
teras de Mallorca (España). 22: 99-1 07.
Carbonell Roura, Eudald
Carbonell, E.
TUCCIMEI,
P.; GINÉS, J.; DELITALA,
C.; PAZZELLI,
L.; TAODEUCCI,
A.;
Casas López, Josep Antoni
Casas, J.A.
CLAMOR,
B.; FORNOS,
J.J.; GINÉS, A. & GRACIA,
F. (2000) -
Cifre Monserrat, Pere
Cifre, P.
Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos recolectados
Clamor Vilanova, Bernat
Clamor, B.
a cotas inferiores a l actual nivel marino en cuevas coste-
Clarke, Owen
Clarke, O.
ras de Mallorca (España): Aportaciones a la construcción
Coll Conesa, Jaume
Coll, J.
de una curva eustática detallada de los últimos 300 ka
Corella, José E.
Corella, J.E.
para el Mediterráneo Occidental. 23: 59-71
Crespí Bestard, Darnia
Crespí, D.
UBACH,
M. (1 993): vid. Lloret, J. & Ubach, M. (1 993).
Cruz Suárez, Antoni
Cruz, A.
URUSHIBARA-YOSHINO,
K. (1987) - The problems of soils in
Darnians Gelabert, Jaume
Darnians, J.
limestone afea of the Nansei Shoto, southwest Japan. 13:
de Villalta, Josep F.
de Villalta, J.F.
127-1 31.
Delitala, Cristina
Delitala, C.
VESICA, P. (1998): vid. Tuccimei, P.; Ginés, J.; Ginés, Á.;
Echtinger, Hannes
Echtinger, H.
Fornós, J.J. & Vesica, P. (1998).
Encinas Sánchez, José Antonio
Encinas, J.A.
VESMANIS,
1. (1985): vid. Alcover, J.A. & Vesmanis, 1. (1985).
Escudero García, Miguel
Escudero, M.
VICENS, D.; CRESP~,
D.; PLA, V.; BARCEL~,
M.A.; GRACIA,
F.
Espinar Parrilla, Maurici
Espinar, M.
GINARO,
A. & BOVER,
P. (2000) - Les cavitats de la serra de
Estévez Escalera, Jordi
Estévez, J.
na Burguesa. Zona 4 (la part): puig Gros de Bendinat
Fiol Mora, Lluís Antoni
Fiol, L.
(Calvia, Mallorca). 23: 23-40
Font Gelabert, Antoni
Font, A.
,
VICENS, D. (1997): vid. Gracia, F.; Crespí, D.; Barceló, M.A.;
Fontarnau, Ramón
Fontarnau, R.
Pla, V.; Casas, J.A. & Vicens, D. (1997).
Fornós Astó, Joan Josep
Fornós, J.J.
VICENS, D. (1998): vid. Barceló, M.A.; Gracia, F.; Crespí, D.;
Garnble, Frances M.
Gamble, F.M.
Vicens, D.; Pla, V.; Ginard, A. & Casas, J.A. (1998).
Garns, lvan
Gams, l.
VICENS,
D. (2000): vid. Pla, V. & Vicens, D. (2000).
García Socias, Lluc
García, L.
WATKINSON,
P. (1997): vid. Gracia, F.; Watkinson, P.; Monserrat,
Gasull Martínez, Lluís
Gasull, L.
T.; Clarke, O. & Landreth, R. (1997).
Gelabert Ferrer, Bernadí
Gelabert, B.
WATKINSON,
P. (1998): vid. Gracia, F.; Clamor, B.; Aguiló, C. &
Ginard Fullana, Antelrn
Ginard, A.
Watkinson, P. (1 998).
Ginés Borras, Pau
Ginés, P.
WATKINSON,
P. (1998): vid. Gracia, F.; Clamor, B.; Watkinson, P.
Ginés Gracia, Angel
Ginés, A.
(1 998).
Ginés Gracia, Joaquín
Ginés, J.
Goldie, Hellen S.
Goldie, H.S.
González Casasnovas, Concepción
González, C.
Gourbault, Nicole
Gourbault, N.
Gracia Lladó, Francesc
Gracia, F.
Apendix C. Llistat alfabetic d'au-
Grün, Rainer
Grün, R.
Grup Espeleologic EST
EST
tors que han publicat a ENDINS
Guarch, Juan J.
Guarch, J.J.
Guijarro Pastor, José Antonio
Guijarro, J.A.
Appendix C. Alphabetical list of
Habic, Peter
Habic, P.
Hennig, Gerd J.
Hennig, G.J.
authors who have published in
Hernández Marí, Justo
. Hernández, J.
ENDINS
Hinchcliffe, Gillian
Hinchcliffe, G.
Iliffe, Thomas M.
Iliffe, T.M.
Jakucs, László
Jakucs, L.
Jaume Llabrés, Darnia
Jaume, D.
Relació d'autors, arnb les abreviacions ernprades als apen-
Jian, Chen
Jian, C.
dixs A i B.
Jianyi, Tan
Jianyi, T.
Kiernan, Kevin
Kiernan, K.
Aguiló Adrover, Cosrne
Aguiló, C.
Kopper, John Steve
Kopper, J.S.
Agustí Ballester, Jordi
Agustí, J.
Landreth, Robert
Landreth, R.
Alcover Tomas, Josep Antoni
Alcover,J.A.
Lavergne Martinez, Joan Josep
Lavergne, J.J.
Altaba, Cristian Ruíz
Altaba, C.R.
Lescher-Moutoué, Franqoise
Lescher-Moutou
Andrews, J.N.
Andrews, J.N.
Llobera Canaves, Pedro J.
Llobera, P.J.
Arnau, Pere
Arnau, P.
Llobera Cerda, Miguel
Llobera, M.
Auroux Poblador, Lluís
Auroux, L.
Lloret Prieto, Jordi
Lloret, J.
Bar,Werner-Francisco
Bar,W-F.
Mahnert, Volker
Mahnert, V.
Bárány-Kevei, llona
Bárány-Kevei,l.
Marker, Margaret E.
Marker, M.E.
Barceló Gabarda, Miquel Angel
Barceló, M.A.
Maroto García, Ana Luz
Maroto, A.L.
Barón Periz, Alfredo
Barón, A.
Martín Esquivel, José Luis
Martín, J.L.
Barquín, J.
Barquín, J.
Mayol Serra, Joan
Mayol. J.
Bech, Miquel
Bech, M.
McMinn Grivé, Miquel
McMinn, M.
Bellés Ros, Xavier
Bellés, X.
Mediavilla Martín, Martiniano
Mediavilla, M.
Belmonte Fabregat, Eduard
Belmonte, E.
Merino Juncadella, Antoni
Merino, A.
Beltrán Alorda, Joana Maria
Beltrán, J.M.
Mir Fullana, Francesc
Mir, F.
Benzal, Jesús
Benzal, J.
Mitsui, Kazuo
Mitsui, K.
Bordoy, María
Bordoy, M.
Monserrat Veny, Cristofol
Monserrat, T.
Borras Llabrés, Catalina
Borras, L.
Mora, Rafel
Mora, R.
Bosch Cerda, Joan Rarnon
Bosch, J.R.
Moya Niell, Gabriel
Moya, G.
Bosch Martí, Xavier
Bosch, X.
Moya Sola, Salvador
Moya, S.
Bour, Roger
Bour, R.
Muntaner, Jordi
Muntaner, J.

Navarrete Miquel, Jerónimo
Navarrete, J.
Sala, Robert
Sala, R.
Oromí, Pere
Oromí, P.
Salva, Bartomeu
Salva, B.
Ottenwalder, José Alberto
Ottenwalder, J.A.
Sanges, Mario
Sanges, M.
Payeras Gelabert, Cristobal
Payeras, C.
Seguí Campaner, Bartomeu
Seguí, B.
Pazzelli, Laura
Pazzelli, L.
Sendra Mocholi, Alberto
Sendra, A.
Pérez Berrocal, José Antonio
Pérez, J.A.
Servera Nicolau, Jaume
Servera, J.
Pla Martínez, Vicenc
Pla, V.
Simó Bordoy, Bernat
Simó, B.
Pol Salom, Andreu
Pol, A.
Smart, Pete L.
Smart, P.L.
Pomar Goma, Lluís
Pomar, L.
Soberats Bauzá, Joan
Soberats, J.
Pons Buades, Guillem Xavier
Pons, G.
Soberats, Frederic
Soberats, F.
Pons Campos, Rafel
Pons, R.
Sondaar, Paul Y.
Sondaar, P.Y.
Pons Moya, Joan
Pons, J.
Stock, Jan H.
Stock, J.H.
Pretus Real, Joan Lluís
Pretus, J.L.
Strachan, Robert
Strachan, R.
Ramírez Trillo, Federico
Ramírez, F.
Suárez Lantarón, Román
Suárez, R.
Ramón Pérez de Rada, Guillem
Ramón, G.
Taddeucci, Adriano
Taddeucci, A.
Ribera Almerje, Carles
Ribera, C.
Trias Gusó, Miquel
Trias, M.
Riera, Gabrie
[Riera, G.
Tuccimei, Paola
Tuccimei, P.
Ripoll, Francisco
Ripoll, F.
Ubach Tarres, Montserrat
Ubach, M.
Roca Ramos, Lluís
Roca, L.
Urushibara-Yoshino, Kazuko
Urushibara-Yoshino, K.
Rodríguez Perea, Antonio
Rodríguez, A.
Vesica, Pierluigi
Vesica, P.
Rodríguez, Xose Pedro
Rodríguez, X.P.
Vesmanis, lndulis
Vesmanis, l.
Romero Rectoret, Dolors
Romero, D.
Vicens Xamena, Damia
Vicens, D.
Romero Rectoret, Martí
Romero, M.
Watkinson, Peter
Watkinson, P.
Rosselló Picornell, Josep Antoni
Rosselló, J.A.
Apendix D. Relació de les topografies publicades a ENDINS
Appendix D. List of topographical surveys published by ENDlNS

En aquest apendix es recullen totes les topografies publicades a les planes d'ENDINS, ordenades per municipis i dins dels muni-
cipis, alfabeticament. L'any és el de la finalització de la topografia. A continuació el número d'ENDINS, les pagines i el titol de I'ar-
ticle on apareix la topografia.
ALAIOR
Patarra, Pou de na
1976 7: 63-67
Aportació a I'estudi de na Patarra
Son Boter, cova de
1976 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
ALARÓ
Gegant, cova des
1987 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Ossos, cova des
1970 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Solleric, es Bufador de
1972 14-1 5: 101 -1 16 Grup Espeleologic EST 1.968-1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina
ALCÚDIA
Bassa Blanca, cova de sa
Proyecto Hades. Desarrollo de las campañas de 1981
C-6, cova
Aportació al coneixement espeleologic del cap des Pinar a Alcúdia (Mallorca)
C-7, cova
Aportació al coneixement espeleologic del cap des Pinar a Alcúdia (Mallorca)
C-8, cova
Aportació al coneixement espeleolbgic del cap des Pinar a Alcúdia (Mallorca)
C-10, cova
Aportació al coneixement espeleologic del cap des Pinar a Alcudia (Mallorca)
C-11 , cova-(Cova des Bastons)
Aportació al coneixement espeleologic del Cap des Pinar a Alcúdia (Mallorca)
Microgours, avenc des
Exploración y topografía de las cavidades situadas en el Cabo Pinar (Alcudia)
Penya Rotja, covota de sa
La covota de sa Penya Rotja (Alcúdia, Mallorca)
Reganots, cova des
Exploración y topografia de las cavidades situadas en el Cabo Pinar (Alcudia)
Son Sant Martí, cova de
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
ANDRATX
Martí, cova d'en
1973 14-1 5: 101 -1 16 Grup Espeleologic EST 1.968-1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina
Trau, avenc d'en
1983 14-15: 11 7-1 21 lnventari espeleologic dels termes d'Andratx i Estellencs
ARTA
Algar, cova de S'
1972 14-15: 65-67
Aglenus brunneus (Gyllenhal) (Coleoptera) al medi cavernícola de Mallorca
(Cova de s'Algar, Arta)
Corna, avenc de na
1973 1 : 17-20
Restos de grulla fósil en el Avenc de na Corna (Arta)
Paret, avenc de sa
7: 27-35
Introducció a la bioflora dels avencs mallorquins
Travessets, avenc des
1973 2: 44-47
Relación actualizada de las cavidades mas profundas de la isla de Mallorca
BlNlSSALEM
Cas Cabrit, cova de
1973 13: 03-1 9
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
BUNYOLA
Papallones, avenc de ses
1978 5-6: 29-31
L'avenc de ses Papallones
Sant Mateu, mina
1990 17-18: 89-95 Aportación al conocimiento de la mina "San Mateo" (Bunyola, Mallorca)
177

CABRERA
Cap Ventós, coves des
Una carnpanya a les illes de Cabrera
Llumeta, cova de sa
(Illa des Conills)
1972 1: 33-35
Una carnpanya a les illes de Cabrera
Penyal Blanc, cova des
1995 21 : 79-82
Primera troballa de fauna vertebrada plistocenica a Cabrera
CALVIA
Aigo Estiulada, avenc de S'
1997 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Albons, cova dets
1990 17-18: 25-36
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :SIHostalet (Calvia, Mallorca)
Andreu, avenc de n'
1990 17-1 8: 25-36
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :SIHostalet (Calvia, Mallorca)
Aranya, avenc de S'
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Artificial, pou
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Ase. avenc de S'
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Baf. forat des
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Baixa. cova
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Batzers, clot des
1996 21: 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Bloc, cova des
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Bones Herbes, coveta de ses 1997 22: 37-42
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca)
Cabots de Roca, cova des
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Cacadors, coves des
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Curt. avenc
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat
( l a part) (Calvia, Mallorca).
Dolina, avenc de sa
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Domingo, cova d'en
1990 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Dragons, avenc des
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Ernbut, avenc de S'
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Endinsada, avenc de S'
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Escorpí, forat de S'
1996 21: 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Esfondrarnents, cova dets
1990 17-1 8: 25-36
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :S'Hostalet (Calvia, Mallorca)
Forn de Calc, coves des
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Furnerol, avenc des
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors
(Calvia, Mallorca)
Gorg Amagat, crui des
1997 22: 37-42
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca)
Incendi, avenc de S'
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
infern, avenc de 1'
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
~lenyaters,
avenc des
1998 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Llirna, cova de sa
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Marmol, cova des
1969 14-1 5: 101-11 6 Grup Espeleologic EST: 1.968-1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina
Mirador, cova des
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Moneda, avenc de sa
1971 17-1 8: 25-36 Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona l:SIHostalet (Calvia, Mallorca)
Mort, avenc des
1990 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Mosques, crui de ses
1997 22: 37-42
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca)
Municipal, avenc des
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Ossos, cova dets
1997 22: 19-35
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Palern, cova d'en
1996 21 : 37-49
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Pasteretes. cova de ses
1999 23: 23-40
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).

Pasteretes Petita, cova de ses 1999
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Pastors, avenc des
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Pastors, cova des
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Pedrera, crui de sa
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Perduts, crui des
1997
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca)
Picacento, avenc-cova de na 1971
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :S'Hostalet (Calvia, Mallorca)
Pinet, crui des
1997
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Plana, cova
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :SIHostalet (Calvia, Mallorca)
Pols, avenc de sa
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Puig Gros de Bendinat, covota des 2000
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Ribellet, cova des
1990
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Sabaters, clot des
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Sero, clot des
Principals característiques climatiques des Clot des Sero (Calvia, ~ailorca)
Son Boronat, clot de
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1:S'Hostalet [Calvia, Mallorca)
Sorpresa, avenc de sa
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 2: puig d'en Bou (Calvia,
Mallorca)
Torreta, cova de sa
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat ( l a
part) (Calvia, Mallorca).
Ullastre, avenc de S'
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 3: col1 des Pastors (Calvia,
Mallorca)
Vent, avenc des
Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4: puig Gros de Bendinat (1 a
part) (Calvia, Mallorca).
Vilarrassa, avenc des
1990
Cavidades de la zona de na Burguesa. Zona 1 :SIHostalet (Calvia, Mallorca)
CAMPANET
Campanet, coves de
1946 19: 55-70
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1 362-1.992)
Carrasca de Biniatró, avenc de sa 1 975 14-15: 101 -116 Grup Espeleologic EST 1.968-1.988. Vint anys d'espeleologia mallorquina
CANARIES
Robada, sima
1972 10-11: 37-46
Estudio ecológico del ecosistema cavernícola de una sima de origen volcá-
nico: La Sima Robada (Tenerife, Islas Canarias)
CAPDEPERA
Arta, coves d' (Planol antic)
1862 19: 55-70
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1 362-1.992)
Arta, coves d' (Reproducció) 1926 20: 191 -203
Les coves turístiques de Mallorca
Barxa, cova dme na
1981 14-15: 17-25 Noves dades sobre el jaciment paleontologic de la cova de na Barxa
(Capdepera, Mallorca)
CIUTADELLA
Adela, mina
Contribució al coneixement de les mines de coure situades en el Permo-
Trias de Menorca
Badaluc, cova des
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Borinots, cova des
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca)
C-2, cova
El jaciment fossilífer de la cova C-2 (Ciutadella, Menorca)
Cala's Pous, cova de
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Caleta, cova de sa
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Colada, coveta de sa
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla.
Caprinae) de tafonomia infreqüent
Dormir, cova des
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Forat, coveta des
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla,
Caprinae) de tafonomia infreqüent
Leon, cova d'en
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Llarga, cova
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca)
Llarga, cova de na
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Mans, cova de ses
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca
Morts, cova des
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca
Murada, cova
Les formes hipogees del barranc dlAlgendar (Menorca)
Plans de Binigafull, pou des
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Punta na Mari, bufador de
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Punta Nati, bufador de
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
So n'Angladó, cova de
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Son Mestre de Dalt, cova de
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca
Tauleta, cova de sa
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Tres Sales, cova de ses
Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 19C9 (Artiodactyla,
Caprinae) de tafonomia infreqüent

DRAGONERA
Font, cova de sa
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
ESCORCA
Aigo, avenc de s'
Avenc de s'Aigo
Amics, forat dets
Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del Massanella
(Escorca, Mallorca)
Avenc. font de s'
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Balancí, crull des
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Batzers, avenc des
1973
Algunes cavitats del massís des Tossals
Benavenguts, avenc des
1983
Algunes cavitats del massís des Tossals
Boix, avenc des
1983
Algunes cavitats del massís des Tossals
Bon Comenpament, avenc des 1994
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollen~a),
Mallorca
Cabres, cova de ses
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Campana, cova de sa (Esquema) 1976
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
Campana, cova de sa (Fragment) 1976
Caracteristicas espeleológicas del Karst de Mallorca
Cap, avenc des
1987
Apunts sobre els avencs del puig Major
Capelletes, avenc de ses
1970
Algunes cavitats del massís des Tossals
Coma Estreta, forat de sa
1998
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Cometa des Morts, cova de sa 1972
Els aracnids de la cova de sa Cometa des Morts (Escorca, Mallorca)
Coscoll, engolidor des
1980
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Cucs, avenc des
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Diego, avenc den
1979
Algunes cavitats del massís des Tossals
Escorca, avenc d'
(o de sa Font de slEspinal)
1985
S'era d'Escorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes
Escorca, avenc d' (o de sa
Vessa (Reproducció)
1986
Cendocarst de Mallorca: Els mecanismes espeleogenetics
Escorca, avenc d'
(o de sa Vessa)
1986
S'era d'Escorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes
Escorca, s'era d'
1985
S'era dlEscorca (Escorca, Mallorca) i algunes cavitats vei'nes
Esquerdapenyes, avenc de n' 1973
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Falgueres, avenc de ses
1974
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Femenia, avenc de
Introduccio a la bioflora dels avencs mallorquins.
Fita, avenc de sa
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Font, avenc de sa
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Fra Rafel, avenc de
Introduccio a la bioflora dels avencs mallorquins.
Fra Rafel, avenc de
L'avenc de Fra Rafel (Escorca, Mallorca)
Gel, avenc des
Nota sobre la presencia de hielo en una sima de Mallorca
Gel, avenc des
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Gel, avenc des
Noves aportacions al coneixement espeleologic del massís del Massanella
(Escorca, Mallorca)
Gel, forat des
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Gerres. cova de ses
Consideracions sobre les formes epifreatiques de la cova de ses Gerres
(Escorca, Mallorca)
Gorg Blau, avenc des
Relación actualizada de las cavidades mas profundas de la isla de Mallorca
Gorg Blau, avenc des
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Grells, forat des
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca)
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Lloatxim, avenc d'en
Estudi geo-espeleolbgic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Llorer, avenc des
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenqa), Mallorca
Mamuts, avenc des
Apunts sobre els avencs del puig Major
Massanella, avenc de
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Meu, avenc
1986
Apunts sobre els avencs del puig Major
Mitja Torrada, avenc de sa
1982
Estudi Geo-Espeleolbgic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Mitjania, avenc de sa
El modelat carstic de sa Mitjania (Escorca, Mallorca)

Mola, avenc dse sa
1973 7: 03-16
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Mola, esquerda I de sa
1973 7: 03-16
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Mola, esquerda II de sa
1973 7: 03-16
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Mola, esquerda III de sa
1973 7: 03-16
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Mola, forat de sa
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Moros, cova des
1994 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Moscards, avenc des
1974 8: 03-12
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Obsidiana, avenc de 1'
1994 21 : 51 -62
Nuevas cavidades de la zona de Mortik - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenqa), Mallorca
Pauet. avenc d'en
1982 9: 03-13
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Pes, avenc des
1974 7: 03-16
Estudi geo-espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
1 .- Les cavitats del puig d'en Galileu
Pinotell, avene des
1973 10-11 : 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals
Por, avenc de sa
1973 10-1 1 : 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals
Portuguesas, avenc des
1993 21: 51 -62
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (~scoica
-
Pollenca), Mallorca
Roca Saltadora, cova de sa
1997 22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Rovell, coveta des
1991 17-18: 73-80 Troballes d'epoca islamica al puig Caragoler de Femenia, la coveta des
Rovell (Escorca, Mallorca)
Serra des Teix, avenc de sa
1981 8: 03-12
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
2.- Les cavitats de la serra des Teix
Talp, avenc des
1995 22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca)
(Mallorca)
Teixos, clot des
1987 13: 21 -26
Apunts sobre els avencs del puig Major
Tossals, avenc de
1973 7: 27-35
Introducció a la bioflora dels avencs mallorquins.
Tossals, avenc des
1973 10-11: 13-20 Algunes cavitats del massís des Tossals
Travessa, avenc de sa
1982 9: 03-13
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
Trobada, avenc de sa
1982 9: 03-13
Estudi Geo-Espeleologic del massís del Massanella (Escorca, Mallorca).
3.- Les cavitats del puig de Massanella
ESTELLENCS
Pinotells, avenc des
Les cavitats de la serra des Pinotells (Calvia - Estellencs, Mallorca)
ESTRANGER
Agua de Din
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Bir yussuf ( El Caire, Egipte)
7: 63-67
Aportació a I'estudi de na Patarra
Buscán Sampié, cueva de
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21: 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Casimbón, sima de
(Gibara, Cuba)
23: 131-138
Características espeleológicas del Karst de la región de Gibara (Cuba).
Colón, cueva de
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
ielipe, cueva de
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Hazor (Israel)
7: 63-67
Aportació a I'estudi de na Patarra
~ i ~ u e r a ,
cueva de la
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Meggido (Libia)
7: 63-67
Aportació a I'estudi de na Patarra
~oñdesí,
cueva de
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Papayo, cueva del
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Portales, sima de los
(Gibara, Cuba)
1994 23: 139-1 44
Formaciones fungiformes del medio vadoso en la Sima de los Portales (Cuba)
Porvenir, cuevas del
(Oviedo, República Dominicana) 1996 21 : 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Rafael, cueva de (Los Haitises,
República Dominicana)
1996 21: 63-74
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Tanque Azul, caverna de
(Gibara, Cuba)
1999 23: 131 -1 38
Características espeleológicas del Karst de la región de Gibara (Cuba).
Tanque Azul, caverna de
(Gibara, Cuba)
1999 23: 145-1 54
Die Caverna Tanque Azul

Trujín, poza de
(miedo, República Dominicana) 1996
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Trujin, pozo de
(Oviedo, República Dominicana) 1996
Una campaña en la República Dominicana. Resultados preliminares.
Yucatán, cenotes de
(Mexic) (Esquemes de Cenotes) 1989
Els Cenotes del Yucatán (Mexic)
FELANITX
Aire, sa Cambreta d'
1995
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Amagat, cova de S'
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Ases, cova dets
1972
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
Ases, cova dets
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Barraques, cova de ses
1997
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre Cala sa Nau i
Cala Mitjana (Felanitx, Mallorca)
Betlem de Felanitx, es
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Boixa, cova de na
1955
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1.862-1.992)
Bufador, cova des
1995
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Bufador, es -
cova de ses Paisses A
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Cala Mitjana, cova de
1997
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca)
Cala sa Nau, cova submarina de 1997
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca)
Carrer de sa Punta, cova des 1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Coll, cova des
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Comellar des Gatells, coves des 1995
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Comtes, cova d'en
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Cranc Pelut, cova des
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Dimoni, cova del
(o de sa Pedrera)
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Escorballs, cova dets
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Figueres, cova de ses
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Ganguil, cova des
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Garriguer, cova des
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Gran, cova
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Molls Reials, cova des
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Paisses B, cova de ses
1994
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Pardal de Moro, cova des
1996
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Passol. cova d'en
1998
La cova d'en Passol i altres cavitats litorals situades entre cala sa Nau i
cala Mitjana (Felanitx, Mallorca)
Penyal Roig, cova des -
Penyal Roig, bufador des
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Pop, coves des
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Porta del Cel, sa
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Roja, sa coveta
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Seu, coves de la
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Sínia, cova de sa
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Tenassa, coveta de sa
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
Tres Boques, cova de ses
Les coves de la zona de ses Partions - Portocolom (Felanitx, Mallorca)
FERRERIES
Algendar, avenc d'
1974
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Algendar, avenc d'
1987
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Cala Mitjana, cova de
1986
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Conductes 1 i 2
1974
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Coves, ses
1974
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Curt, cova d'en
1974
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Curt, cova d'en
1988
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Pleta 'Fonda, cova de sa
1976
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Punta des Barco, cova de sa 1974
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Rata, cova de sa
1974
Les formes hipogees del barranc d'Algendar (Menorca)
Revolt, cova des
1986
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
FORMENTERA
Can Ferrando, cova de
1985
Contribució al cataleg espeleologic de Forrnentera
Darrera, cova
1974
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica
Far de Barbaria, cova 1 des
1985
Contribució al cataleg espeleolbgic de Formentera
Far de Barbaria, cova 2 des
1985
Contribució al cataleg espeleolbgic de Formentera
Far de Barbaria, cova 3 des
1985
Contribució al cathleg espeleologic de Formentera
Foradada, cova
1985
Contribució al cataleg espeleologic de Formentera
Forcats, cova des
1974
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica
Fresca, cova de sa
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica

Mamelles, cova de ses
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Forrnentera) i
de la seva importancia arqueologica
Pedrera, coves 1, 2, 3, 4,
5 i 6 de sa
1982 9: 15-27
Noves dades sobre les cavernes pitiüses
Petita, cova
1974 2: 15-33
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica
Quatre Boques, ses
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica
Riuets, cova des
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i
de la seva importancia arqueologica
FORNALUTX
Arrel, avenc de S'
22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca.
Mallorca)
Cau, avenc des
22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Cero, avenc des
22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de slAlzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Dues Boques, avenc de ses
1996 22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de slAlzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
Dues Cuculles, avenc de ses 1995 22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca.
Mallorca)
Silveri, avenc d'en
1996 22: 43-50
Estudi geoespeleologic del puig de s'Alzinar i els seus voltants (Escorca,
Mallorca)
LLUCMAJOR
Pas de Vallgornera, cova des 1992
La cova des Pas de Vallgornera
Pas de Vallgornera, cova des
(Topografia parcial)
1992
La cova des Pas de Vallgornera
Pas de Vallgornera, cova des 2000
Nuevas extensiones de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor,
Mallorca)
MANACOR
Amagatalls, cova dels
(Topografia parcial)
1981 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Amagatalls, cova dels
(Topografia parcial)
1981
Noticia preliminar del jacirnent islarnic de la cova dets Arnagatalls
Amagatalls, cova dets
1981
Notícia preliminar del jaciment islarnic de la cova dets Arnagatalls
Balmes Pelades, ses
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Cala Falcó, cova de
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Cala Varques " A , cova de
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Cala Varques "ACD, cova de 2000
Les coves de Cala Varques (Manacor, Mallorca)
Cala Varques "B", cova de
1970
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Cala Varques " B , cova de
2000
Les coves de cala Varques (Manacor, Mallorca)
Cala Varques "C", cova de
1972
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Camp des Pou, avenc des
1976
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Colorns 1, cova des
1990
Noves dades sobre la cova des Coloms 1 (Manacor, Mallorca)
Coloms 1, cova des
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Coloms 2, cova des
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Diners, cova des
1972
Nota previa a I'estudi de les ceramiques de la cova des Diners
Drac, coves del (Reproducció) 1926
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené-
ticos
Drac, coves del (Planol antic) 1896
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené-
ticos
Drac, coves del (Planol antic) 1880
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogené-
ticos
Drac, coves del
(Planol esquematitzat)
1991 17-1 8: 05-20
Las coves del Drac (Manacor, Mallorca). Apuntes históricos y espeleogenéticos
Drac, coves del (Reproducció) 1991 20: 191-203
Les coves turístiques de Mallorca
Gleda, cova de sa
1974 14-1 5: 53-59
La cova de sa Gleda (Manacor, Mallorca), aspectes geologics i biologics.
Hams, coves dels (Reproducció) 1926 20: 191 -203
Les coves turístiques de Mallorca
Hams, coves dets
(Topografia antiga)
1911
El conocimiento espeleo-topográfico de las cavidades baleares (1.862-1.992)
Llimacs, cova des
1970
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Moro, cova des
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Moro, cova des
1999
La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Alguns destacats aspectes de la
seva morfologia.
Piqueta, cova de sa
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Pirata, cova des (Repr. del pla-
no1 esquematic de E.A. Martel) 1901
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Pirata, coves del
1971
Ses coves del Pirata
Pont, cova des
1977
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Pont, cova des (Repr. del pla-
no1 esquematic de E.A. Martel) 1901
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques

Pont, cova des (Reproducció) 1977 20: 71-86
L'endocarst de Mallorca: Els mecanismes espeleogenetics
Pont, cova marina des
1972 4: 21-42
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
Xots, cova des
1977 4: 21-42
Les coves de la zona de Can Frasquet-Cala Varques
M AÓ
Binimaimut, pou de
(Sant Climent)
1984 10-11 : 3-12
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca
Canutells, avenc des
1986 14-1 5: 05-1 6
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
MERCADAL, ES
Agla, avenc de S'
1988 14-1 5: 05-1 6
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Vall, font de sa
1976 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
MIGJORN GRAN, ES
Bassera, cova
1986 14-1 5: 05-1 6
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Coloms, cova des
1976 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Fosca, cova
1987 14-1 5: 05-1 6
Algunes noves cavitats de I'illa de Menorca
Polida, cova de na
1973 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Santuari, cova des
1973 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
Xalar, cova des
1976 5-6: 19-28
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca
PEN~NSULA
IBERICA
1, cueva ne (Ordiales)
1975 3: 71 -76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
2, sima n"0rdiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
3, sima nyordiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
4, sima n"0rdiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
5, sima nyordiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
6, sima n"0rdiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
7, sima ne (Ordiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
8, sima ne (Ordiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
9, sima nyordiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
10, sima n"0rdiales)
1975 3: 71-76
Campaña espeleológica en Picos de Europa
Argayón 1, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Aryayón II, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Argayón III, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Argayón, mina
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Bellaescusa, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
1996 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Cojuria, cueva
(Peñamellera Baja, Asturias)
1999 23: 111-121
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Collada Perujal, cueva
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Collada Perujal, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Collau, torca del
(Peñamellera Baja, Asturias)
1996 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Cotero Salvadora, torca
(Peñamellera Baja, Asturias) 1999 23: 111 -1 21
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Cueto-Coventosa, sistema
(Santander) (Parcial)
1979 8: 13-19
Algunas observaciones mineralógicas y morfológicas sobre el sistema
Cueto-Coventosa (Santander)
CV-1 (Escuain, Huesca)
1985 12: 35-40
Algunos resultados de la campañas de 1.984 y 1.985 en Escuain (Huesca)
Desamparados, torca de los
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Emita de San Cipriano, torca de la
(Peñamellera Baja, Asturias)
1999 23: 111-121
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Fierros, cueva de los
(Peñamellera Baja, Asturias) 1999 23: 11 1-1 21
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
G.E.S.M., sima
1977 5-6: 81-88
La representación de cavidades en perspectiva axonomética-trimétrica
Joyu Ruiz, torcajo
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Lombriz, torca la
(Peñamellera Baja, Asturias)
1996 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Mina, cueva de la
(Peñamellera Baja, Asturias)
1996 22: 67-79
Resultados de dos campñas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Murios, torca de los
(Peñamellera Baja, Asturias)
1999 23: 111-121
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Nido, torca del
(Peñamellera Baja, Asturias)
1997 22: 67-79
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)

Olaño, covajo de
(Peñamellera Baja, Asturias)
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Ortiga, torca la
(Peñamellera Baja, Asturias)
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Pozu Bermejo, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Sapo, torca del
(Peñamellera Baja, Asturias)
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Sojones, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Sojoyu, cueva
(Peñamellera Baja, Asturias)
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Sugores, cueva
(Peñamellera Baja, Asturias)
Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias)
Tucialeu, torca
(Peñamellera Baja, Asturias)
Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa (Asturias)
Victoria, cueva
(Murcia) (Croquis parcial)
"Cueva Victoria" (Murcia, España): Lugar de ocupación humana mas anti
guo de la Península Ibérica
PETRA
Tocahores, cova d'en
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
POLLENCA
4, avenc núm.
Las simas del Pla de les Basses
Algaret, font de 1'
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
~ m f o r a ,
avenc de 1'
Las simas del Pla de les Basses
Arc. avenc de 1'
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Banyes d'en Miquel, avenc de les 1995 21 : 51 -62
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Ceramica II, cova de la
El jaciment pre-talaiotic de la cova de la Ceramica II
Engolidor, I'
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Estreta, cova
El jaciment fossilífer de la cova Estreta (Pollenca)
Finestra, avenc de la
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Fonda, avenc
1972 5-6: 39-42
L'avenc Fonda (Pollenca, Mallorca)
Mil Postures, avenc de les
1995 21: 51-62
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Niu, avenc del
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
No, avenc
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Patrona, avenc d'en
1993 19: 05-08
L'avenc d'en Patrona (Pollenqa, Mallorca)
Pi del Pla de les Basses, avenc del 1980 7: 17-21
Las simas del Pla de les Basses
Pontet, avenc del
1994 21 : 51 -62
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Pucer, avenc
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
Punta, avenc de la
1994 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Rodes, cova de les
(Reproducció, veure)
1971 20: 71-86
Cendocarst de Mallorca: Els mecanismes espeleogenetics
Rodes, cova de les (Esquema) 1971 13: 27-38
Observaciones sobre la concentración de dioxido de carbono en la atmós
fera de la cova de les Rodes (Pollenca, Mallorca)
Serp, avenc de la
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenga), Mallorca
Silos, avenc
Las simas del Pla de les Basses
Son Grua, avenc de
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
Vent, avenc del
Nuevas cavidades de la zona de Mortitx - puig d'en Massot (Escorca -
Pollenca), Mallorca
SANT ANTONI
Jaume Orat, cova d'en
La cova d'en Jaume Orat (Parroquia dlAlbarca, Sant Antoni, Eivissa)
Jaume Orat, cova d'en
La fauna fossil de la cova d'en Jaume Orat (Parroquia d'Albarca, Sant
Antoni de Portmany, Eivissa)
Librells, cova des
1982 9: 15-27
Noves dades sobre les cavernes pitiüses
SANT LLORENC DES CARDESSAR
Fum, cova des (Planta)
8: 21-24
Nota preliminar a I'estudi de la distribució del genere Typhlocirolana
Racovitza (Crustacea, Isopoda). Primera cita a Menorca
Talaies, cova de ses
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
SANT LLU~S

Figueres, cova de ses
Nota preliminar a I'estudi de la distribució del genere Typhlocirolana
Racovitza (Crustacea, Isopoda). Primera cita a Menorca
Pont, cova des
Les campanyes espeleologiques del 84 a Menorca
SANTA EULARIA
Ca na Reia, coves de (Parcial) 1982
Noves dades sobre les cavernes pitiüses
Xives, cova
1977
Cova Xives: Troballes prehistoriques a Eivissa
SANTANY~
Drac de Cala Santanyí, cova des 1998
La cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyí, Mallorca)
Drac de Cala Santanyí, cova des
(Reproducció)
1969
La cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyí, Mallorca)
Drac de Cala Santanyí, cova des
(Reproducció. Croquis parcial) 1968
La cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyí, Mallorca)
Riu, cova des
1997
La cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyi, Mallorca)
SELVA
Mal Pas, avenc des
Características espeleológicas del Karst de Mallorca
SENCELLES
Son Ganyada, cova de
1977
Troballa arqueologica a Sencelles
SÓLLER
Coa de Ca sa Santa, cova de sa 1999 23: 79-81
La cova de sa Coa de Ca sa Santa (Sóller, Mallorca)
Estudiants, cova dets
1974 2: 35-37
Notícia de la cova dets Estudiants (Sóller)
Estudiants, cova dets
(Croquis dels sifons terminals) 1987 14-1 5: 123-1 25 Noticiari
Negret, cova des
1971 20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Patró Lau, font des
1998 22: 51-54
La font des Patró Lau (Sóller, Mallorca)
Verger, font des
1973 1 : 21 -24
Algunas observaciones sobre sa Font des Verger y su funcionamiento
hidrológico
VALLDEMOSSA
Son Matge, balma de
(Reproducció)
20: 171 -1 90
Arqueologia de les cavernes de Mallorca