An�lisi dels grafits de sa cova des Pirata i de sa cova des Pont : Manacor
ENDINS, núm. 29. 2006. Mallorca
ANÀLISI DELS GRAFITS DE SA COVA DES PIRATA
I DE SA COVA DES PONT (Manacor)
per Antoni PASQUAL 1 i Maria Esperança NICOLAU 1
Resum
A través de l’anàlisi d’algunes de les nombroses inscripcions que hi ha a l’inte-
rior de sa Cova des Pirata i de sa Cova des Pont (Manacor), es pot seguir la pista de
la gent que entre finals del segle XIX i principis del segle XX es va atrevir a entrar en
un món desconegut fins aleshores com eren les coves. L’inici de les visites guiades
i el fàcil accés va fer que aquestes cavitats poguessin ésser visitades per tota clas-
se de gent, i que aquesta hi pogués deixar la seva empremta a manera de grafit.
Abstract
Following the analysis of some of the numerous inscriptions that there are in-
side Coves del Pirata and the Cova des Pont (Manacor), it is possible to trace the
people who between the end of the 19th century and the beginning of the 20th dared
to enter in the relatively unknown world of caves. The beginning of guided visits and
their ease of access meant that these caves began to be visited by all kinds of peo-
ple, who left their mark in the form of graffiti.
Introducció
Aprofitant l’avinentesa del muntatge de l’exposició:
en aquesta revista sobre la cova dels Coloms (BAR-
Coves de Manacor. De la prehistòria al turisme, en el
CELÓ et al., 2003) i la cova dets Escolapis (VICENS et
Museu d’Història de Manacor durant els mesos de maig
al., 2005). Per a les Coves d’Artà, Climent Garau publicà
i juny de 2006, i la realització d’un nou estudi sobre les
un estudi en el que hi ha un apartat on es fa una relació
coves de la zona de Can Frasquet a Manacor (GRÀCIA
de noms i dates escrites a l’interior de les coves
et al., 2006a) sorgí la idea de preparar aquest article,
(GARAU, 2005). No es pot deixar de banda el grafit de la
que tal com indica el seu títol versa sobre tota una sèrie
Cova del Drac, esmentat per F. X. Tobella el 1880.
de referències en forma de grafit que es troben a algu-
Aquest autor explica com l’11 de setembre de 1878, i
nes zones molt concretes de l’interior de sa Cova des
després d’haver estat perduts a l’interior de la cavitat
Pirata i sa Cova des Pont. La major part dels grafits
durant 16 hores amb escassa il·luminació, els excursio-
corresponen a finals del segle XIX i principis del XX, tot
nistes catalans Josep Llorenç Riu i Salvador Riu Font,
i que se n’ha trobat un de 1614. Per altra banda resulta
amb el guia manacorí Joan Jaume Ballester gravaren a
curiós que, tot i que les coves es segueixen visitant de
una roca no hi ha esperansa. Per conjunts de grafits a
manera més o manco controlada, sigui gairebé impos-
altres llocs com la Seu, el Castell de Bellver o la Torre
sible trobar grafits actuals.
dels Enagistes, entre d’altres, si que hi ha estudis mono-
Tot i que són diferents els estudis publicats sobre
gràfics.
aquest conjunt de coves, el més antic dels quals és Las
Amb aquest treball, no pretenem fer una simple
Cuevas del Pirata de Manacor (Mallorca). Guia y des-
recopilació dels centenars d’empremtes cal·ligràfiques
cripción de sus principales maravillas, de Pedro Estel-
que hi ha a l’interior de les coves, sinó que aquestes
rich que data de l’any 1897, cap ha tractat d’aquests
siguin un punt de partida que ens permeti a través de la
documents sobre pedra que començaren a deixar els
seva anàlisi conèixer com foren aquelles primeres visi-
primers visitants de les cavitats, ja fa més d’un segle. Hi
tes a les coves, qui foren els primers “expedicionaris”
ha altres coves a Mallorca, visitades des de diferents
que s’atreviren a entrar i explorar-les, i la impressió que
èpoques, a les que hi ha grafits que si són estudiats, o
se’n dugueren quan foren al seu interior.
al manco d’una manera o altra esmentats. Exemple d’a-
El número entre parèntesis que hi ha a cada una de
quests estudis poden ésser els recentment apareguts
les imatges o transcripció identifica el lloc on es troba el
grafit segons el plànol que apareix en aquest mateix
article. La toponímia està extreta de l’opuscle de Pedro
1
Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor
Estelrich, i situada segons la interpretació que hem fet
65

de la lectura del text a l’interior de la cova. Cal tenir en
compte, però que no hem situat tots els topònims que
apareixen en el text, sinó aquells que podien resultar
interessants per tal de situar els grafits. Els topònims en
cursiva estan directament extrets d’aquest llibre i en tots
els casos s’ha respectat la llengua original en què apa-
reixen.
Condicionament de les Coves
des Pirata. Les primeres visites
guiades

En el marc de l’Exposició Agrícola i les Fires i Fes-
tes de Manacor, de setembre de 1897 s’inauguraren les
visites guiades a ses Coves des Pirata, un conjunt de
vuit coves situades a la marina de Son Fortesa. D’entre
aquestes vuit, dues d’elles havien estat condicionades i
estudiades per a l’ocasió: la pròpiament anomenada des
Pirata
i la des Pont; les altres sis: de los Corderos, de la
Herrada, del Moro, l’avench d’en Fumat, l’avench del
Camp del pou i la Cueva de cala Falcó
(ESTELRICH,
1897), no havien merescut tal interès, tot i que amb el
Figura 1: Columna amb grafits a sa Cova des Pirata (10).
temps ha quedat demostrada la seva importància geolò-
gica, històrica, paleontològica, etc. Algunes d’aquestes
Figure 1: Column with graffiti in Coves del Pirata (10).
cavitats són clarament identificables, altres com la de la
Herrada
o l’avench d’en Fumat no es sap amb certesa,
tot i que una de les dues segurament ha de correspon-
dre a l’avui anomenada Cova de ses Piquetes.
Sa Cova des Pirata i sa Cova des Pont eren cone-
gudes des d’antic, això podria quedar corroborat per un
grafit trobat a la Rotonda de los Monumentos en el que
apareix la data 1614; però no fou fins el magne acon-
teixement de la fira del 1897 que foren habilitades per a
la visita turística. Això fou possible gràcies a un acord
entre el senyor de Son Fortesa, Joan Burgues Zaforte-
za i l’Ajuntament de Manacor. La corporació municipal
encarregà la feina als picapedrers Mateu Sansó i Llull,
Miquel Riera i Bisquerra, Llorenç Servera Miquel,
Miquel Parera Febrer i Guillem Morey i Mesquida,
segons podem extreure la primera edició del llibret d’Es-
telrich. El cost de les obres fou sufragat per la pròpia
explotació de les coves. Aquesta informació es coneix
gràcies a l’acta municipal de dia 22 de setembre de
1900 i la de 21 de setembre de 1901.
A partir del moment de l’obertura al públic de les
coves s’organitzaren visites guiades, les primeres coin-
cidint amb les dates de les Fires i Festes de Manacor.
Resulta evident que les coves foren visitades per gent
d’arreu de Mallorca, ja que s’oferia la possibilitat d’arri-
bar a Manacor en tren i des de la vila continuar fins a la
costa en carruatge, amb preus especials durant els dies
de l’exposició. Els grups havien d’estar formats per un
Figura 2: Inscripció de l’any 1614. Aquest grafit coincideix amb un altre
mínim de cinc persones, pagant cada una d’elles una
del mateix any que es troba a les Coves d’Artà. És casualitat,
pesseta. Amb aquest preu, a més del guiatge per l’inte-
o pogué ésser la mateixa persona l’autora de les dues ins-
cripcions? (5)
rior de les dues cavitats, quedava inclosa la il·luminació
amb grans fanals i un poderós reflector. En cas de voler
Figure 2: Inscription from the year 1614. This graffiti coincides with one
una il·luminació especial també s’oferia la possibilitat de
from the same year found in Coves d’Artà. Is it a causality, or
llum de magnesi per a llocs concrets havent de pagar
could it be that the same person is the author of both of them?
(5)

una pesseta més per expedició.
66

Figura 3: Programa de les Fires i Festes de Manacor. Setembre de 1897.
Figure 3: Programme for the Fires i Festes de Manacor, September 1897.
No sabem amb certesa fins quan les coves estigue-
Anàlisi dels grafits
ren obertes al públic d’una manera organitzada, però la
major part dels grafits arriben fins els anys 30 del segle
XX, coincidint amb l’esperit inquiet i aventurer de la clas-
Trescant per l’interior de sa Cova des Pirata, resul-
se benestant que caracteritzà el tombant de segle.
ta molt fàcil localitzar a un recó o altre inscripcions i
símbols a manera de fletxes, que posen de manifest la
freqüent visita de grups organitzats en èpoques pretèri-
tes. Per altra banda, no passa el mateix a sa Cova des
L’Opuscle de Pedro Estelrich
Pont, a la que aquest tipus d’inscripcions es localitzen,
en principi, a la sala del Llac Victòria. Per al plànol de sa
Cova des Pont consultar TRIAS & MIR (1977).
El catedràtic d’agricultura de l’Institut Balear, Pedro
Precisant més la situació dels grafismes, aquests
Estelrich Fuster (Santa Margalida 1845 – Palma 1912)
es solen trobar a llocs on possiblement el guia feria una
participà en l’exploració i condicionament de les cavitats i
aturada per a donar repòs als visitants i mostrar les
és gràcies al seu opuscle, entre d’altres coses, que podem
meravelles de la cavitat. És en aquests indrets on evi-
saber com eren aquelles primeres visites a les coves.
dentment la gent volia plasmar la seva empremta i dei-
Estelrich fa una acurada descripció tant de l’explo-
xar constància per a la posteritat que un dia entrà en
ració com dels diferents descobriments que anaren fent
aquell món màgic que eren les coves.
en aquelles primeres expedicions. Descriu detallada-
Els grups que visitaven aquestes coves eren molt
ment com serà la ruta a seguir pels visitants i les dife-
diversos i encara que ens pugui resultar xocant en
rents sales que aniran trobant. En tot moment explica
aquella època les dones realitzaven excursions espele-
les seves meravelles donant a cada un dels indrets més
ològiques. A partir de la lectura del text de Pedro Estel-
destacats noms fantàstics o mitològics, com a reflex
rich, sabem que ses Coves des Pirata presentaven, en
d’una societat que era encara capaç de meravellar-se
relació a altres coves visitables, tota una sèrie d’avan-
front a l’espectacle de la natura. El fet de donar noms
tatges i facilitats, com un bon accés i un recorregut
mitològics als diferents indrets no fa sinó sacralitzar,
segur, que afavorien la visita d’aquestes i de la gent
encara més uns espais fins a les hores destinats als
major, fet corroborat, al manco en el primer cas, per les
éssers eteris i per tant inaccessibles a l’home.
nombroses firmes de dones que hi hem pogut trobar.
Fent una lectura d’aquesta obra i coneixent les
Per no parlar en general pensam que és adient una
cavitats podem seguir perfectament la ruta dels primers
classificació que serveixi per veure l’ample ventall exis-
visitants a les Coves des Pirata i localitzar i donar nom
tent de grafits quan al contingut del missatge o l’estrat
als llocs on trobam els grafits.
social i procedència dels autors.
67

Salón de las columnas rotas
La Miranda
Lago de las Ondinas
Retiro del Pirata
Estatua de Colón, Ciprés Emínides, Columna palmera
Lago de las Sílfides
Gran sala de las Sílfides
El Infierno
.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
Entrada/Sortida
Abismo
estíbulo.
V

Sala de los Franceses
Columnas de Hércules
Saloncito del Doselete
Rotonda de los Monumentos
Pasaje del
Los Gigantes
Paso del Bruch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Figura 4: Plànol amb els topònims d’Estelrich, de sa Cova des Pirata.
Figure 4: Plan of Coves del Pirata with expression of the chamber
El mapa està agafat de GINÉS & GINÉS (1976).
names used by Estelrich. The map is taken from GINÉS &
GINÉS (1976).

68

NOMS I GRUPS FAMILIARS
El grup més nombrós correspon sens dubte a
aquells en que es deixa el nom i primer llinatge del visi-
tant, o les seves inicials, tot i que en alguns casos tro-
bem també el malnom i el dia que feren la visita. El més
habitual és que les firmes siguin individuals, però també
en trobam algunes que podríem titllar de familiars.
Transcripcions
- Juan Martí, 25 Enero 1898 (13).
- Miguel Matas Director del Fénix. (Sala del Llac Victò-
ria, Cova des Pont)
- Elvira B. de Castro, Marzo 31 1906 (15)
- D. Zaforteza, Marzo 1901 (12)
- Año 1926, Antonio Rosselló con su família y su amigo
Juan Sagrera visitaron la cueva (12)
- Isimos visita el 23 de junio de 1926 todas las trabaja-
doras de Casa Amigual (10)
Figura 5: De les inscripcions de finals del segle XIX, aquesta és la més
antiga que s’ha trobat, fins i tot anterior a la inauguració de
les visites guiades a la cova. 14 julio 1881 José Vilar, José
Valls, José Hervás, Joaquin Castellet
(10).
Figure 5: Among the inscriptions from the end of the 19th century, this
is the oldest that has been found, being even previous to the
beginning of organised and guided tours in the cave.
14 julio
1881 José Vilar, José Valls, José Hervás, Joaquin Castellet
(10).
Figura 7: Mateo Barrufau y su esposa. Barrufau és un malnom de
Manacor, existent encara avui dia. (Sala del Llac Victòria, a
sa Cova des Pont).
Figure 7: Mateo Barrufan and his wife. Barrufau is a nickname from
Manacor, which still exists today. (Chamber called Llac Victò-
ria, Cova des Pont).
MILITARS
Figura 6: Grup que visità sa Cova des Pirata el dia 3 de setembre de
1906, entre ells destaquen Gaspar Bonnin i Ynes Armstrong,
Un altre grup clarament nombrós és el format per
en aquells moments propietaris des Fangar. Els acompanya-
ven Joan Canals, Pedro J. Bonnin, Josefa Valls(10). El
les firmes d’homes relacionats amb el món militar, ja
mateix dia també deixaren un grafit a la sala del Llac Victòria,
siguin guàrdies civils, carabiners, aduaners, o pertan-
a sa Cova des Pont.
yents a altres cossos. En el cas del col·lectiu de carabi-
ners les firmes són molt abundants, possiblement per
Figure 6: Group that visited Coves del Pirata, 3rd September 1906,
among whom Gaspar Bonnin and Ynes Armstrong stand out,
que part de les seves guàrdies es realitzaven al litoral,
who were the owners of the Fangar. They were accompanied
on es troben les coves. Les firmes d’aquest grup són les
by Joan Canals, Pedro J. Bonnin, and Josefa Valls (10). On
que abasten un període de temps més extens, ja que la
the same day they left a graffiti in the chamber Llac Victòria,
in Cova des Pont.

primera trobada data de 1897 i la darrera de 1948.
69

Figura 8: El teniente Ferrer y su orde-
nanza Sirer, año 1916. (12)
Figure 8: The lieutenant Ferrer and
his batman Sirer, the year
1916. (12)

Figura 9: Saturnino Martin, 21-6-1917
José Martínez, Carabinero,
21-6-1917
(16)
Figure 9: Saturnino Martin, 21-6-1917
José Martínez, Carabinero,
21-6-1917 (16).

Figura 10: Bon. La Cruzada XXVII,
patrulla 40 Km., 12 – 4 –
48.
Aquesta inscripció del
Batallón La Cruzada, es
troba fora de la ruta habi-
tual de visita, entre el Gran
Salón de las Sílfides
i el
Paso del Bruch.
Figure 10: Bon. La Cruzada XXVII,
patrulla 40 km., 12-4-48.
This inscription from the
battalion La Cruzada, is
found outside the normal
tour route, between
Gran
Salón de las Sílfides and
Paso del Bruch.
70

Figura 11: C.A.F. 1898 Beziers 13 ....
1898 (10 i 12).
Figure 11: C.A.F. 1898 Beziers 13 …
1898 (10 and 12).
Transcripcions
- Blas ..., miliciano de Ariany, 28 – 10 – 1897. (Sala del
Llac Victòria, Cova des Pont).
- Basilio Juez, 5 – 5 – 98. (12). Aquest carabiner, va dei-
xar empremta a diversos llocs de les coves, de fet hem
trobat el seu nom a 5 llocs diferents.
- Sargento sementales, 24 Abril 1922 (Sala del Llac Vic-
tòria, Cova des Pont).
- Antonio Lliteras y sus compañeros milicianos prestan-
do el servicio de costas año 1937 El guia Pablo Riera
Salom
(12).
- La Comisión Marina dió visita el 2 de Abril 1918 (10).
GENT D’ALTRES LLOCS
Les coves han estat visitades no només per gent de
la contrada, sinó que també trobam referències de gent
d’altres pobles de l’illa, de la península i fins i tot de l’es-
tranger. Entre aquestes darreres cal fer un esment
especial a dues inscripcions pràcticament iguals, a sa
Cova des Pirata, deixades el 1898 per membres del
Club Alpin Français, de la secció de Beziers. Fou possi-
blement amb aquest grup que vengué el pintor i mem-
bre del club Gaston Vuillier, que fou qui posteriorment
informà al reconegut espeleòleg Edouard Alfred Martel
de l’elevat interès de les coves de la zona de Manacor
(GINES & GINES, 1976).
Transcripcions
- Juan Comella y Colom (à) Mastrot de Vich 7 de abril
de 1902 (12).
- Antonia Bauzá Gaya San Juan (15).
- Juan Piña de la Puebla 24 setiembre 1901 (Sala del
Llac Victòria, Cova des Pont).
Figura 12: P. Vila 37 años de Olot 1890 (10).
- Juan Oliver Soller ( entrada a la sala del Llac Victòria,
Cova des Pont).
Figure 12: P. Vila 37 years old, from Olot 1890 (10).
71

INSCRIPCIONS CURIOSES
Hi ha un grup d’inscripcions difícilment classifica-
bles, integrat per grafits curiosos que no es poden dei-
xar de banda. Amb ells, els autors, posaren de manifest
els seus sentiments polítics, afectius i fins i tot alguns
desitjos. També en trobam d’altres en els que l’autor
manifesta la impressió que li provoca la cova amb un
clar paral·lelisme amb la sensació que es desprèn de la
lectura de l’opuscle de Pedro Estelrich.
Transcripcions
- Viva la República (10).
- 1902 4 de Agosto Visite dichas grutas con el ser que
más aprecio en el mundo (12).
- Aquí firma por no saber que decir de estas maravillo-
sas cuevas ..... (10).
Tècniques i estat de conservació
Excepte un número molt concret d’inscripcions
Figura 14: “La Fiesta Nacional 1905” (Sala del Llac Victòria, Cova des
localitzades sobre els cantons de marès que tanquen la
Pont).
sala del Llac Victòria a sa Cova des Pont, els grafits es
troben sobre espeleotemes (ja siguin estalactites, esta-
Figure 14: “La Fiesta National 1905” (Chamber called Llac Victòria,
lagmites, colades, banderes), blocs solts, el sostre de
Cova des Pont).
Figura 13: Carabineros (jovenes) que desean casarse en esta Isla, los
Figure 13: (Young) military people who wish to marry on this Island, who
cuales se llaman Juan Sancho y Julio Garcia, el primero de
are called Juan Sancho and Julio Garcia, the first from Sego-
Segovia, y el segundo de Badajoz. Dado en este palacio 20
via, and the second from Badajoz. Written in this palace 20th
de Mayo 1916 (Sala del Llac Victòria, Cova des Pont).
of May 1916 (Chamber called Llac Victòria, Cova des Pont).
72

les coves, etc. Aquest tipus de suport, i l’època d’exe-
cució condiciona que la majoria dels grafits estiguin rea-
litzats en llapis, encara que n’hi ha alguns en carbó,
mascara dels estris d’il·luminació i esgrafiats. Segons el
suport i la tècnica emprada aquests poden ésser des
d’extremadament fins i petits fins a de traç gruixat i de
notable mida.
Quan a la conservació dels grafits localitzats, cal dir
que una gran part es troben en bastant bon estat, fet
que permet siguin fàcilment identificables i llegibles. Tot
i això també hi ha un grup que presenten notable dete-
riorament, bé sigui per l’acció de la humitat pròpia de
l’interior de les coves, bé per l’acció humana, per super-
posició d’inscripcions, o per desfigurar-los passant-hi la
ma per damunt.
Un grup localitzat a colades lleugerament inclina-
des són il·legibles per la pròpia acció de la cova, ja que
es troben coberts per una fina capa de concreció calcà-
Figura 17: Inscripcions de mascara (a diversos llocs de les coves).
ria, formada per la precipitació del carbonat càlcic de
l’aigua que ha regalimat de llavors ençà.
Figure 17: Soot inscriptions (in diverse places in the cave).
Figura 15: Inicials realitzades en carbó que pel tipus de cal·ligrafia
Figura 18: Grafit en llapis deteriorat per la mà d’algun visitant (Sala del
pareixen bastant antigues (3).
Llac Victòria, Cova des Pont).
Figure 15: Initials written in charcoal, which from their handwriting
Figure 18: Pencil graffiti deteriorated by the hand of a visitor (Llac Vic-
appear to be fairly old (3).
tòria, Cova des Pont).
Conclusions
Amb l’ajuda de la lectura de l’opuscle de Pedro
Estelrich, publicat el 1897 coincidint amb l’obertura al
públic de sa Cova des Pirata i sa Cova des Pont s’ha
intentat refer l’itinerari d’aquests primers visitants, i des-
cobrir-ne les empremtes per ells deixades. Aquestes
empremtes, a manera de grafits es solen localitzar a
llocs concrets de la cova, on possiblement el grup fes
una aturada per tal de descansar i contemplar les mera-
velles que els envoltaven. Les coves foren visitades per
persones de tota l’illa i també d’altres indrets d’Espanya
i fins i tot d’Europa. Hi trobam noms de propietaris de
grans possessions, grups familiars, grups de treballa-
dors, militars, persones anònimes i fins i tot una entitat
de prestigi com el Club Alpin Français.
Cal parlar de dos tipus de grafits, els incisos, que
Figura 16: Inscripció en llapis de traç gruixat (15).
solen ésser de difícil lectura i els realitzats a llapis,
Figure 16: Inscription in pencil with heavy lines (15).
carbó o mascara. Quan a la conservació es pot dir que
73

Figura 19: Grafit de difícil lectura cobert per una capa de concreció cal-
Figure 19: Graffiti difficult to read owing to a thin calcite coating (9).
cària (9).
la major part es troben en bastant bon estat, donades
el treball de camp i en l’aclariment d’alguns dubtes his-
les condicions de les coves i el fet que aquestes no
tòrics i bibliogràfics.
s’arribessin a explotar turísticament durant un llarg perí-
Als germans Ginés per deixar-nos el plànol original
ode de temps. Les visites esporàdiques han continuat
de sa Cova des Pirata, on hem pogut situar els topò-
fins als nostres dies, tot i que és de remarcar que
nims del llibret d’Estelrich.
aquests visitants actuals no han sentit la necessitat de
A Xisco Gràcia per haver-nos animat a escriure
deixar-hi la seva rúbrica.
aquest article i pel suport rebut en tot moment.
No hem de pensar que els grafits aquí analitzats
siguin un cas excepcional quan a les inscripcions que hi
ha a les coves. De fet ja a l’època prehistòrica l’home
Bibliografia
tenia la necessitat de deixar la seva empremta a les
cavitats. Quan les coves foren “redescobertes” a finals
ANÒNIM (1978): Las Cuevas del Pirata. Perlas y Cuevas, 438.
del segle XIX i s’habilitaren per a la visita, molta fou la
BARCELÓ, M, A., BOVER, P., GINARD, A., VADELL, M., CRESPÍ, D. &
VICENS, D. 2003. Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 5:
gent que hi tengué accés i davant un lloc tan meravellós
coma des Mal Pas (Calvià i Palma, Mallorca). Endins, 25: 87-106.
pogué deixar constància del seu pas, de manera que un
ESTELRICH, P. (1905): Las Cuevas del Pirata de Manacor (Mallorca).
segle més tard, recuperant part d’aquella màgia que
Guía y descripción de sus principales maravillas. Est. Tip. Fran-
cisco Soler Prats. 32 pàgs. Palma de Mallorca.
havia inspirat els homes de la prehistòria, aquestes per-
GARAU, C. (2005): Les Coves d’Artà. Edicions Documenta Balear,
sones han “reviscut” per a tots nosaltres.
Palma.
GAY, S. & CHAMPSAUR, B. (1885): Album de las Cuevas de Artá y
Manacor. Luis Fábregas; Librería Española. 50 pàgs + 25 gravats.
Palma de Mallorca. Barcelona.
GINÉS, J. & GINÉS, A. (1976): Ses Coves del Pirata. Endins, 3: 41-45.
Agraïments
Palma de Mallorca.
GRÀCIA, F.; CLAMOR, B.; FORNÓS, J.J.; JAUME, D. i FEBRER, M.
(2006a): El sistema Pirata-Pont-Piqueta (Manacor, Mallorca):
Geomorfologia, espeleogènesi, hidrologia, sedimentologia i fauna.
Al propietari de Can Frasquet, sr. Pere Santandreu
Endins, 29:
i al garriguer de la finca, sr. Joan Sureda per permetre’ns
TOBELLA, F.X. (1881): Excursió á Palma, Cova de Artá y de Manacor.
Anuari Assoc. Excurs. Cat. 30 pàgs. Barcelona.
accedir a les coves per fer aquest estudi.
TRIAS, M. & MIR, F. (1977): Les coves de la zona de Can Frasquet -
A Maria del Pilar Castor, arxivera municipal de
Cala Varques. Endins, 4: 21-42. Palma de Mallorca.
Manacor, per la seva ajuda en la localització de docu-
VICENS, D.; CRESPÍ, D.; BOVER, P.; GINARD, A.; VADELL, M. &
BARCELÓ, M. A. (2005): Les cavitats de la Serra de na Burguesa.
ments de l’arxiu.
Zona 7: les coves del Pilar i les mines de guix (Palma, Mallorca).
A Joan Riera i Dolors Domínguez per ajudar-nos en
Endins, 27: 47-74.
74