Pre�mbul
A les Balears I'espeleologia compta amb una amplia i dilatada trajectoria, que la fa mereixedora de la
millor consideració, per I'ingent tasca exploratoria, científica i cultural desenvolupada. Aquesta publicació
és fruit, en part, d'aquest treball i de la voluntat i constancia de molts companys que han dedicat i dedi-
quen temps i esforqos a la realització dels articles.
Es compleix enguany el vint-i-sise aniversari de I'ENDINS. A les seves pagines s'han publicat els tre-
balls resultat de la laboriositat dels espeleolegs i carstolegs en general, al llarg de quasi tres decades.
En aquests vint-i-tres números s'han escrit 1884 pagines que han donat a coneixer: 205 treballs, 398
topografies, 485 fotografies, 464 figures i gran quantitat de taules. Estudis que abracen totes les branques
de I'espeleologia i que representen una gegantina obra humana. L'aportació de la publicació a la biblio-
grafia naturalística i arqueologica de les Balears és evident. Precisament un dels articles d'aquest núme-
ro parla de la historia de la publicació i ordena i compila tota aquesta ingent feina duita a terme.
La puixanca d'ENDINS ha estat constant al llarg de la seva trajectoria. L'evolució es pot veure any
rera any; a un senzill número u, realitzat amb pocs mitjans i cense tradició aleshores, pero amb entu-
siasme i afició, van seguir números cada vegada rnés acurats.
Ara, 26 anys després, i a les portes d'un altre mil-leni, a les Balears podem presumir de tenir una forta
tradició de publicació espeleologica. Poques revistes ens superen en antiguitat i prestigi. Un aspecte fona-
mental a tenir en compte per prosseguir en aquesta direcció és la de motivar als exploradors i estudiosos
del món de les coves i del carst a que publiquin, i que ho facin a I'ENDINS, I'eina que intenta aglutinar les
exploracions i estudis de totes les branques de I'espeleologia que es fan sobre el carst i les cavitats de
les Balears. Aquesta unificació facilita la consulta de I'investigador i, també així, és rnés avinent influir
sobre les institucions científiques, culturals, esportives i polítiques.
Hem sentit a dir, no poques vegades, que a les Balears espeleologicament esta quasi tot fet. Res rnés
lluny de la veritat. Queda molt rnés per realitzar del que s'ha fet fins ara, i aixo és valid per a tots els camps
de I'espeleologia. Les cavitats inedites, les troballes de noves continuacions a les "classiques", les revi-
sions de topografies s'han de documentar i publicar perque únicament d'aquesta manera no es perdra el
que s'ha fet i se'n podran contrastar, compartir i incrementar els coneixements. Continuarem endavant
amb I'aportació en aquesta ciencia interdisciplinar, tal com si fos una carrera de relleus, on altres com-
panys ja han realitzat un llarg camí. Només així té sentit la nostra activitat, com una contribució a la socie-
tat en general, i a la col.lectivitat d'espeleolegs i estudiosos del carst en particular. També aixo és una
forma que els espeleolegs quedin "enganxats" per I'espeleologia i no n'acabin deixant la practica quan ha
passat la fase únicament esportiva.
L'ENDINS ha d'esser un instrument integrador de les tasques efectuades sobre el món de les coves
i el carst de Balears i un medi per la seva defensa i conservació, per la qual cosa, quantes més aporta-
cions es facin més contribuim al coneixement geografic i cultural del nostre patrimoni subterrani.
Molts són els esforqos humans i la despesa economica que la confecció d'aquesta publicació supo-
sa. Cal afegir que no seria possible la seva existencia de no comptar amb la col-laboració de les entitats
subvencionadores. La publicació d'aquest número s'ha de agrair a les gestions realitzades per Da. Joana
Maria Petrus (Direcció General d'Esports. Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears),
D. Pere Muñoz (Direcció General de Cultura. Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears), Da. Catalina Massutí (Direcció General de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les llles Balears), D. Andreu Ramis (Obra Social i Cultural. Caixa d'Estalvis de les Balears "Sa
Nostra"), i gracies també als batles i regidors de cultura dels ajuntaments de Calvia, Llucmajor, Manacor
i a la Federación Española de Espeleología.
Poques coses em farien més feliq que poder veure d'aquí a 26 anys que I'ENDINS es segueixi publi-
cant. Pero aixo no es gens facil, depen de tots vosaltres, dels qui vendran i del suport institucional.
ENDINS, per molts d'anys!.
Francesc Gracia Lladó
(Director de Publicacions)