Les inscripcions de les coves de Cala Blanca: Cova de S�Aigo i Cova des M�rmol (Cala Blanca, Ciutadella de Menorca)
ENDINS, núm. 32. 2008. Mallorca
LES INSCRIPCIONS DE LES COVES DE CALA BLANCA:
COVA DE S’AIGO I COVA DES MÀRMOL
(Cala Blanca, Ciutadella de Menorca)
per Pere ARNAU 1 i 2, Natalia LAÍNEZ 2 i Mónica ZUBILLAGA 2
Resum

En aquest treball es fa referència a les inscripcions de la cova des Màrmol (cova
de Parella o cova de na Figuera) i de la cova de s’Aigo (cova de Parelleta), ambdues
a cala Blanca, al terme municipal de Ciutadella de Menorca. La cova des Màrmol és
la que té major nombre d’inscripcions llegibles, 181 en total, mentre que la cova de
s’Aigo presenta 57 inscripcions. Es troben al costat de noms i cognoms típicament
menorquins, altres estrangers, principalment d’origen anglosaxó que ens remeten
a l’època d’ocupació britànica de la illa, en la majoria dels casos. Les dates més
antigues proporcionades per les inscripcions es remunten al segle XV a la cova
des Màrmol, anys 14(13-15) i 1471 i al segle XVI en el cas de la cova de s´Aigo,
concretament a la data 158( ). Després del procés de documentació fotogràfica i de
localització de les inscripcions s’ha consultat el fons de l’arxiu diocesà a la recerca
de dades dels autors de les signatures.
Abstract

In this paper we refer to the inscriptions found in the caves cova des Màrmol
(cova de Parella or cova de na Figuera) and de la cova de s’Aigo (cova de Parelleta),
both in the cove cala Blanca, in the municipal district of Ciutadella de Menorca. The
cova des Màrmol has the greatest number of legible inscriptions,181 in total, while the
cova de s’Aigo has 57 inscriptions. They are find on the walls and consist of names
and surnames, typical Menorcan, others foreign, mainly of Anglo-Saxon origin, going
back to when the British occupation of the island, in the majority of cases. The oldest
inscription dates found go back to the 15th century in the cova des Màrmol, the
years 14(13-15) and 1471 in the 16th century in the case of the cova des’Aigo, being
158( ). After the process of photographic documentation and the localisation of the
inscriptions, the diocese archive was consulted for information about the authors of
the signatures.
Introducció
No són gaire freqüents els estudis dels grafits dins
cala Blanca. La part descriptiva de les cavitats apareix
cavitats de les Balears. Exemples d’aquests estudis són
publicada a ARNAU et al. (2008). Malgrat que fonts es-
els que tracten sobre la cova dels Coloms (BARCELÓ
crites, com l’apareguda en el diari “el Menorquí”, daten
et al., 2003) al terme de Calvià, la cova dets Escolapis
el descobriment de la cova de s´Aigo o cova de Parelleta
(VICENS et al., 2005) al terme de Palma, a les coves
a l’any 1867, les inscripcions existents tant en aquesta
d’Artà del terme de Capdepera (GARAU, 2005), a les
cavitat com en la veïna cova des Màrmol (cova de na
coves des Pirata i la cova des Pont al terme de Manacor
Figuera o cova de Parella), presenten en molts casos
(PASQUAL i NICOLAU, 2006) i a la cova Nova de Son
dates més antigues, el que demostra que aquestes co-
Lluís al terme de Porreres (GINÉS i GINÉS, 2006). No
ves ja eren freqüentades amb anterioritat al descobri-
coneixem cap investigació fins al present, que tracti de
ment “oficial” de les mateixes. A la resta de coves de
les coves de Menorca.
cala Blanca no existeixen inscripcions llevat de la cova
Aquest treball forma part de l’estudi encomanat per
des Caramells, que per la seva escassesa i modernitat,
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de les coves de
no han estat considerades d’interès. Aquestes coves no
només són importants pel fet de ser joies naturals, sinó
perquè s’han convertit en testimonis directes de la his-
1
Museu Municipal de Ciutadella.
2
Grup Nord de Mallorca (GNM).
tòria de Menorca.
139

Després de tot un procés de localització de les ins-
Llac M.A. Moll: a la zona terrestre i de blocs que
cripcions a la cova des Màrmol i de la posterior docu-
precedeix el llac, hi ha la major quantitat d’inscripcions;
mentació fotogràfica s’ha fet una aproximació als fons
aquestes se concentren en diferents punts de l’espai:
de l’arxiu diocesà a la recerca de dades, consultant les
zona de la columna pròxima a l’escala : 3 inscripcions;
següents fonts:
zona de la riba del llac: 49 inscripcions; Illot Serra-Ráfols:
- registre de baptismes de la Catedral de Menorca
3 inscripcions. Es localitzen aquestes signatures tant en
- registres de baptismes de la parròquia de Sant Fran-
la paret de la cova com en els blocs d’esfondrament.
cesc
TOTAL: 57 inscripcions a tota la cova.
- registres d’expedients matrimonials de l’arxiu diocesà
de Menorca
- registres de defuncions de l’arxiu diocesà de Menorca
Anàlisi de les inscripcions
Nombre d’inscripcions
Tant a la cova des Màrmol, com a la cova de s´Aigo,
vam trobar al costat de noms i cognoms típicament me-
norquins, altres d’estrangers, principalment d’origen
De les dues coves a les quals ens referirem en
anglosaxó. Aquestes inscripcions d’estrangers que van
aquest treball, la cova des Màrmol és la que té major
visitar les coves representen un percentatge considera-
nombre d’inscripcions, 181 en total. Aquest recompte es
ble, sobretot en el cas de la cova des Màrmol, a la qual
refereix a les inscripcions llegibles que s’han pogut re-
ascendeixen a un 22% de totes les signatures, amb un
copilar encara que hi faltin diversos caràcters. Però en
total de 40 inscripcions, enfront de les cinc trobades a la
realitat el nombre de signatures és major tant en aques-
cova de s´Aigo, que suposen un 9% del total. En amb-
ta cova com en la cova de s´Aigo, ja que n’existeixen
dues coves s’aprecia la relació d’algunes d’aquestes ins-
moltes que no ha estat possible reconèixer, per la seva
cripcions amb el món militar, s’hi descriu el regiment, el
deterioració o per trobar-se sota unes altres. La distri-
grau de la persona que realitza la inscripció i en alguns
bució de les inscripcions en ambdues coves ocupa di-
casos el lloc d’origen o la seva nacionalitat i la data, que
ferents zones, encara que existeixen espais amb una
ens remet a l’època d’ocupació britànica de la illa, a la
major concentració. La topografia de les cavitats es pot
majoria dels casos. Quant a les inscripcions d’origen
consultar a ARNAU et al., (2008).
menorquí i castellà, hem recopilat els cognoms que ens
En el cas de la cova des Màrmol, el nombre
ha estat possible desxifrar i llegir, sent els més freqüents
d’inscripcions que es troben a les diferents sales és el
els següents:
següent:
Sala de les Gerres: 18 inscripcions. Es localitzen en
dos espais als quals s’accedeix per passos estrets i on
COVA DES MÀRMOL O DE PARELLA
s’assoleix el nivell de l’aigua. La localització es dóna,
doncs en un dels extrems de la cova, al final del recorre-
- Camps. Apareix en dues inscripcions, una precedit del
gut principal en direcció oest.
nom Joan i l’altra al costat de la de 1779. Pot esser
Sala Principal: 64 inscripcions. Les inscripcions de
que ambdues corresponguin a la mateixa persona.
la sala principal es troben en el seu extrem oest, ocu-
- Cavaller. Apareix en dues inscripcions, precedit pel
pant tot aquest lateral de la cova tret del laminador que
nom de Rafael i en la inscripció de “Fra Cavaller” amb
dóna pas a la sala de les Gerres.
data 1660 .
Galeria Sinistra: 36 inscripcions. En aquest cas tro-
- Gelabert. Apareix en tres inscripcions, al costat del
bam inscripcions al llarg de tota la galeria però amb una
nom Ramon i amb data de 1804 , amb el nom de
major concentració a l’estretor del primer tram que pre-
Diego i la data de 1834 i finalment al costat de l’any
senta colada en un dels costats i un nivell d’aigua a la part
1844.
inferior; així com a la zona d’accés al següent tram.
- Gil. Apareix tres vegades precedit dels noms Juan,
Sala de les Marmites: 63 inscripcions. A la sala de
Antonio i Miguel i al costat de la data de 1[9]05. Les
les Marmites les signatures apareixen a l’extrem oposat
signatures es troben juntes una sota l’altra, pel que es
a l’accés. Moltes d’aquestes inscripcions es troben en
dedueix que pertanyien a la mateixa família.
els nivells inferiors entre blocs.
- Goñalons. Apareix en dues ocasions, al costat del
TOTAL: 181 inscripcions a tota la cova.
nom Josep i amb data 1839, i en la segona inscripció
al costat de l’any 1838 .
A la cova de s’Aigo, malgrat tenir gran quantitat
- Marquès. Apareix dues vegades, amb el nom de Mi-
d’inscripcions, la majoria són il·legibles per l’estat de de-
guel i la data de 1786 i precedit del nom Margalida.
terioració i sobretot per concentrar-se’n gran quantitat
- Mercadal. Apareix en dues inscripcions, al costat del
en un petit espai, cosa que fa que se superposin i sigui
nom de Juan i en la segona amb data 1849 .
impossible desxifrar-les i transcriure-les. Per tot això el
- Pons. Apareix en quatre ocasions, al costat dels noms
nombre de signatures que considerarem per a aquest
Avelino i Martí, en solitari i finalment amb la data
estudi es redueix significativament.
1657.
La localització de les inscripcions en aquesta cova
- Preto. Apareix en dues ocasions al costat del nom de
és la següent:
Tomás i la data 1874 , i al costat del nom de Carlos.
Zona del corredor Montoriol-Pous: 2 inscripcions.
- Sastre. Apareix en dues inscripcions precedit del nom
140

importància, cal tenir en compte a l’hora de la seva in-
terpretació, que moltes de les inscripcions no apareixen
datades o resulten il·legibles i que fins fa poc temps el
problema de l’analfabetisme era un fet comú a la majoria
de la població, per tant les dates més antigues que tro-
bam a les inscripcions ens serveixen de referència per a
saber des de quan es van començar a visitar les coves,
però aquestes visites es produïen ja abans de la data
reflectida a les inscripcions. Sobretot si tenim en compte
que tant la cova des Màrmol, com la de s´Aigo contenen
restes de presència humana des d’època pretalaiòtica,
talaiòtica, romana, medieval-islàmica...etc., de manera
que sembla que aquestes cavitats s’hagin freqüentat
ininterrompudament des d’època prehistòrica.
Les dates més antigues proporcionades per les ins-
cripcions es remunten al segle XVI en el cas de la cova
Foto 1: Inscripció localitzada a la sala de les Gerres de la cova des
Màrmol, està incompleta i va ésser escrita l’any 1415. S’ha de
de s´Aigo i al segle XV a la cova des Màrmol, ja que
destacar que és la inscripció més antiga que hem localitzat a
existeixen dues inscripcions amb dates de 14(13-15) i
les coves. Transcripció: [A....] 1415.
de 1471. La relació de dates recopilades en les inscrip-
cions d’ambdues coves és la següent:
Photo 1: Inscription located in the Sala de les Gerres of the Cova des
Màrmol, it´s incomplete and was written in 1415. It´s the most
ancient inscription that we found in the caves. Transciption:
Cova des Màrmol
[A....] 1415.
any 14(13-15)
any 1734
any 1832
Martín Miguel en la primera i del nom Miguel en la se-
any 1471
any 1736
any 1834
gona. Pot ser que les dues corresponguin a la mateixa
any 1586
any 1740
any 1838
persona. Al costat d’aquests, vam trobar signatures
any 1640
any 176(1)
any 1839
que es repeteixen diverses vegades i corresponen a la
any 1644
any 1764
any 1844
mateixa persona com és el cas de “Josep Sastressa”
any 1657
any 177(1)
any 1847
o el “de Juan Amangual”, la signatura del qual apareix
any 1660
any 1772
any 1849
a diferents espais de la cova i fins i tot diverses vega-
any 1683
any 1779
any 1852
des a la mateixa sala. En aquest sentit també cal fer
any 1684
any 1(7)84
any 1857
referència al cas de la inscripció amb el nom de “Pere
any 1696
any 1786
any 1874
Pomar”, la signatura del qual apareix en diverses oca-
any 1704
any 1787
any 1877
sions amb dates diferents, com ara 1784, 1800 i 1804.
any 1710
any 1(799)
any 1893
La coincidència del nom així com de la cal·ligrafia ens
any 1720
any 1800
any 1(9)0(5)
any 1722
any 1804
any 1907
fa pensar que es tracta de la mateixa persona que va
any 1730
any 1811
any 1955
visitar la cova en anys successius.
any 1733
any 1817

Cova de S’Aigo
COVA DE S´AIGO O DE PARELLETA
any 158( )
any 1742
any 1864
En aquesta cova únicament es repeteix un cognom
any 1602
any 1773
any 187( )
entre tots els recopilats:
any 1628
any 1784
any 1934
- Vidal. Apareix en tres inscripcions , al costat del nom
any 1710
any 1801
any 1942
Joan i la data 1742 , al costat del nom Bartomeu i
any 1714
any 1815
finalment al costat de la data de 1815.
any 1737
any 1825
Aquesta relació de dates mostra que les visites a
Cronologia de les inscripcions
les coves es mantenen bastant constants al llarg de di-
versos segles, existint pocs anys entre una data i altra,
llevat d’una sèrie d’intervals que presenten espais més
Un altre tema, en relació amb les inscripcions que
llargs de temps entre un any i el següent. Aquests inter-
resulta d’especial interès, és el de la cronologia. Com es
vals són els següents:
pot apreciar a l’apartat anterior, moltes de les signatu-

res inclouen a més una data, que ens dóna informació
Cova des Màrmol
Cova de S’Aigo
molt valuosa sobre el temps que les coves han estat
visitades i el moment que s’inicià aquest coneixement
14(13-15)-1471: 56-58 anys
158( )-1602: +/- 22 anys
de les cavitats, fet que com apuntàvem al principi, es va
1660-1683: 23 anys
1602-1628: 26 anys
produir amb anterioritat al descobriment “oficial” de les
1907-1955: 48 anys
1714-1737: 23 anys
coves, descobriment que en el cas de la cova de s´Aigo
1742-1773: 31 anys
es data en el 1867. Si bé aquestes dades són de gran
1825-1864: 39 anys
141

Foto 2: Inscripció de l’any 1471 a la sala de les Gerres de la cova
des Màrmol. És la segona inscripció més antiga de les coves.
Transcripció: 1471.
Photo 2: Inscription of 1471 in the Sala de les Gerres of the Cova des
Màrmol. It´s the second most ancient inscription of the caves.
Transciption: 1471.
Foto 4: Inscripció de 1683 localitzada a la galeria Sinistra de la cova
des Màrmol. Transcripció: [.. ]ca [...]lan 1683.
Photo 4: Inscription of 1683 located in the Galeria Sinistra of the Cova
des Màrmol. Transcription: [.. ]ca [...]lan 1683.
Foto 3: Inscripció de 148? escrita a la sala de les Marmites de la cova
des Màrmol. Transcripció: Per 1484.
Photo 3: Inscription of 148? written in the Sala de les Marmites of the
Cova des Màrmol. Transcription: Per 1484.
Aquestes dades mostren el major interval d’anys
entre 1907 i 1955, en la cova des Màrmol. Encara que
aquestes dades poden ser indicatives d’algun succés o
canvi de tendència que provoqui l’absència de visites a
les coves en aquests anys, també poden ser degudes
a la desaparició de dates per deterioració, perquè s’hi
ha escrit damunt d’elles o per que simplement no s’han
escrit les dates en les inscripcions d’aquests anys. Per
Foto 5: Inscripció a on es llegeix possiblement el nom o llinatge Garay,
escrita l’any 1710 a la sala de les Gerres de la cova des Màrmol.
tot això cal tractar les dades amb cautela a l’hora de
Transcripció: [G]aray 1710.
realitzar-ne interpretacions.
Photo 5: Inscription with possibly the name or surname of Garay, written
in 1710 in the Sala de les Gerres in the Cova des Màrmol.
Transcription: [G]aray 1710.
Investigació i documentació
res. Malgrat el gran nombre de gent que signa en la pa-
arxivística de les inscripcions de
rets i sostres, només alguns d’ells ho van fer amb data i
la cova des Màrmol
un cognom, requisit indispensable per a poder situar-los
cronològicament amb una mica d’encert. D’aquesta ma-
nera, descartant les inscripcions il·legibles, les que no
Després de tot un procés de documentació foto-
tenen data i aquelles que per ésser d’estrangers no ha
gràfica i de localització de les inscripcions a la cova des
estat possible treure’n cap dada, el nombre de signatu-
Màrmol, s’ha fet una aproximació als fons de l’arxiu dio-
res objecte d’estudi s’ha reduït dràsticament tot just en
cesà a la recerca de dades dels autors de les signatu-
una vintena. Partint de la data que apareix en aquests
142

Foto 6: Inscripció signada per James Burleig el 1734 a la sala de les
Gerres de la cova des Màrmol. Forma part del nombrós grup
d’inscripcions de visitants anglesos, que es troben a les coves
de cala Blanca. Transcripció: James Burleig 1734.
Photo 6: Inscription signed by james Burleig in 1734 in the Sala de
les Gerres of the Cova des Màrmol. It´s part of the numerous
group of inscriptions written by english visitors in Cala Blanca
caves. Transcription: James Burleig 1734.
casos acompanyant al nom s’ha fet un càlcul aproximat
de l’edat mínima que aquesta persona hauria de tenir
en aquest moment i es resta uns 50 anys cap a enrere,
per a així poder encertar en el dia del seu naixement.
Per exemple existeix una signatura de Miguel Janer de
1804. Començam a cercar en els documents de bap-
tismes de Ciutadella algun nin amb aquest nom en els
Foto 7: Inscripció incompleta a on es llegeix [...]lasyd, escrita el 1734 a
la galeria Sinistra de la cova des Màrmol. Transcripció: [...]lasyd
50 anys anteriors, 1755 aproximadament, fins a trobar
1734.
una persona que tengui una edat coherent per la data
de signatura a la cova. Més d’un cop hi ha més d’una
Photo 7: Incomplete inscription, [...]lasyd, written in 1734 in the Galeria
Sinistra of the Cova des Màrmol. Transcription: [...]lasyd
persona amb aquest nom i primer cognom i en aquests
1734.
casos s’ha de seguir investigant fins que se’n pugui des-
cartar algun. Generalment, abans de descartar-ne a un
o un altre és necessari anar als arxius de defuncions
de les línies originals va acompanyada de la transcripció
i de matrimonis per a veure si s’aclareix alguna cosa i
correcta per a la seva lectura.
només en algunes ocasions es pot arribar a descartar
Han estat molts els casos en els quals no s’ha pogut
qualcú, per exemple perquè hagi mort abans de la data
treure gens d’informació ja que no apareixen en cap ti-
de la signatura o perquè es dedueix que se n’hagi anat
pus de registre. D’aquesta manera pareix deduir-se que
a viure a Maó.
eren en general gent que estava de passada a l’illa. El
El punt de partida és que consideram que la gent
més probable és que fossin militars o mariners, que ni
que signa és gent de Ciutadella i voltants, ja que en
neixen a l’illa ni se casen amb ningú del lloc. És molt
aquella època no era tan fàcil desplaçar-se. Una vega-
elevat el nombre de persones estrangeres en aquesta
da determinada la data de bateig i de naixença podem
cova, cosa que li dóna un caràcter més especial, si cap.
saber pels documents de l’arxiu diocesà de Ciutadella
Ja no només parlam de gent procedent de la península
els noms dels pares i esbrinar el segon cognom que ge-
(hi ha casos de cognoms de Zamora per exemple) sinó
neralment no apareix en la inscripció. En molts casos
també de llocs molt més llunyans, com són els casos
no apareixen en els llistats de baptismes de les parrò-
dels militars americans (Boston...).
quies, així que la recerca comença a partir dels registres
Els tres primers documents eren il·legibles en el seu
de casaments, tant amb gent del lloc com amb forans.
suport original així que només es presenta la seva trans-
Després hem investigat quan i amb qui es casen i la
cripció.
data aproximada de la mort, encara que en aquest últim
assumpte l’arxiu presenta importants buits de documen-
Miguel Mayans
tació ja que les guerres i el temps han fet desaparèixer
Anno Domini Millesimo Septigentesimo Septuage-
nombrosos documents, ara ja irrecuperables. S’ha in-
simo octavo. die sexto de octobris. Ego don Raymun-
tentat també esbrinar els oficis d’aquestes persones a
dus Carrio presbiter et vicarius hujus Parrochia ciuitella,
partir de les seves defuncions i testaments. Atès açò.
secundum ritum Sancta Matris Ecclesia baptizaui filium
presentam a continuació els noms i les còpies de part
Michaelis Mayans et Magdalena Ferrer conyugam hu-
dels arxius on se’n veu reflectit el naixement. La còpia
jus Parrochiae. Natum die dicta et nomen impossui Mi-
143

LOCALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS A LA COVA DES MÀRMOL
GRUP 1. LOCALITZACIÓ: GALERIA SINISTRA
Bar[me]s
IV MCMLXI
James Burleig
Antoni
Liea[u]t[....] reg
SFB
1734
VIPA[...]
Andreu
u[..........]
1779
176[1]
EN
John Hamilton
F.SANCHO
1852
MOLIKE
Karl Simon[...]
BOLDO
Fulluj[eod]
1740
Carlos
SM SX MAUM [....]
Lum[...]rdame
L.H.M.
M[..]e[g-y]e[........]
173[4]
1832
[Le...]GX
177[1]
Wil[..]a[..]
LL
Pera Qua
J.Nati[g]
Joan
180[..]
drado
Gu[.....]al
DUKE
1730
H.Sanchez
18[...]
173[6-5]
Robe[...]
spiga[...]
Gudalm[..]
Raphel 1786
[......]
Will[...]
[B]ando
G Will[...]
16[...]
Raphael Barcelo
aug[......]
Joseph
Jordit
1736
Cameres
S Wakeman
J=Hereu[....]
1772
[...] ca
[...]lasyd
[......]
Dall[a]n Fullwgod
[...]lan
1734
[L] RANEDAS
1683
WINCHILSEA
Miquel Comas
XXX
RWAMO[...]
1[5-8]86
GRUPS 2 i 3. LOCALITZACIÓ: SALA DE LES MARMITES
Pere
1786
Aloy
Pomar
Milciccens
Josep
1720
Goñalons
Joan [Vila]
Sastre
Martí pons
t[ara]mt[i]
1839
Goñalons
FB
pere fodes
Matheu
1838
x[........]
S Hugh
Victor MAR[....]
[...........]
Fra Cavaller
17[42]
[Yollet]
Cantallops
1660
Ano[..]n
Gue[vara] 1640
Ana
Olives 1696
1773
Miguel
Miguel
Joan[..]
Nugem
Janer Añ
Caymaris
Fa[....]
1804
Gredo
lacord[i...]e
Joan Camps
Joan Piris
1838
NEGRETE
Andreu
1782
Josep
Jph Chuhe[r] y W
17[7]2
Pons 1657
1779
[....]
Anrich
Per
Fra pere Fa[rran]
148[A]
Esqu[...]a
Pons
W Pitts
Guevara
Pere
1[7]84
[..]on[hlqala]
Pomar
1787
Ja[...] Cam
[...]luriol
1804
Jph
Campomar
[SAURA]
matheu ca[...]
Joseph
[Tnas....]
1684
Sastra
Miguel Marques
Pere
1764 Antoni[....]d
LLorens Vi[da-net]
Pomar
Ramon Gelabert
[....]Ouyfa[bu]
Ba[...]
1804
1804
Nicolau Saura
144

GRUP 4. LOCALITZACIÓ: SALA PRINCIPAL
Juan
Diego
AP
Antoni
S[...]
Cepeda
Pret[...]
MP
Torras
PJ[.....]
[208...]
1907
S.Vives
Juan Am
Tomas Preto
Jayme
-amgual
1874
1849
JH
TW
JE
1955
Diego Gelabert
Juan Gil
Fran[...]
1834
Antonio Gil
Juan[a] Mercadal
Juan
[...]emjam
Miguel Gil
[Pate] pons
Florit
Mi[guel] 1811
12-[0]8-1[9]05
tuta
RS 51
[...] Flores
Juan Mercadal
Pere Marg[.....]
Fiol
1849
Pomar
Juan Am[...]
Joseph
J.Rich
Margalida
J.Segui
Margalida
En 18 de Oc[tu]bre
Cj.Bates
Marques
1847
1839 U.S.N.
Miguel Janer
Pere Jeur[......]
Lorenzo Llorens
Pere
M Juan
Juana Salort
Juseph Furnaris
Pomar
MMA
[M]an
[Se...]
1800
3-6-52
Amu[ras]
Am[...]a[...]
Juan Amamgual
N.Salas
CJB
P Juan
Miguel
1839
C.A.L.Watzer
Joseph Ma[urami]
Monju
BOSTON
Fo[y]
Diego Cela
Juan [...]
Manuel
SEMINARIO
Llurense de le torres
Salord
1877
Juan Anglada
Martín Miguel Sastre
J. Dorsey Read
Lluch
Mateu
Miguel Sastre
R.J.D.Price
Pedro Net[....]
Joseph Vivo 1817
Dia 15 [...] 1893
Miguel Moll
AVELINO
Pareta
PONS
Rafael
Jose Comillas 1877
La compania de [las
Joseph
Cavaller
operas]
Sastra
Gabriel
Fran[...]
Bagur
Juan
Soliveran
GRUPOS 5 i 6. LOCALITZACIÓ: SALA DE LES GERRES
Set[...]we[...]ke
1843 IIIIIII
Camps
Agusti
miso[l.....]
[...]e[.....]me[...]a[...]
1779
180[...]
MA Burmes
1704
IS
[3-8]2 Reg
[A........]
CA
1471
1415
Gelabert
Ba[yz]
[A-R]eta
1844
Ant[t-i]q
Pera estela
1644
Pau
1[799]
Forne[l]
[.....]ma 1844
Juan Ela[...] 190[0]
W Noel
M[......]uel [........]
Diegu y
Miguel Mayans
Juan [.....]
Sales de
1804
XX
t[uw]a
Maho [240]24
Reta
An[a]
18[...]4
[G]aray
XX
toh[...]
1710
Jaume
[P]ueta
pau
145

chaelum.Fueron Patrini
Antonius Mayans et Magdalena Mayans hujus loci
habitatores.
Miguel Mayans signa a la cova el 1804, de tal ma-
nera que segons el registre de bateig va néixer el 1778,
així que quan va signar a la cova tenia 26 anys.
Pera Quadrado
A 6 Julio 1693 he baptizat yo Antoni Foner prebere
Ab licencia un fill de Miguel Quadrado y de la nuller
Juana Gornés foren Padrini Sebastiá Roseda y Speran-
za Rosellona lo nom del niño Pera Magí Lluis.
Pedro Quadrado signa a la cova el 1730, de tal ma-
nera que segons el registre de bateig havia de tenir 37
Foto 8: Inscripció incompleta a on es llegeix fulluj[eod] i que data del
anys d’edat
1740. Es troba a la galeria Sinistra de la cova des Màrmol.
Transcripció: fulluj[eod]1740.
Lorenz Llorens
Yo el doctor José Juaneda Vicario a veinteynueve
Photo 8: Incomplete inscription with the name fulluj[eod] and dated
in 1740. It´s located in the Galeria Sinistra of the Cova des
de octubre del año mil ochocientos veinte bautizo so-
Màrmol. Transcription: fulluj[eod]1740.
lamnemente un niño que nació el mismo día a la una
de la madrugada hijo legítimo de Antonio Llorens, y de
María Janet.Abuelos paternos Rafael Llorens y Anto-
nia Hila.Maternos Lorenzo Janet y Antonia Serra. Se le
puso por nombre Lorenzo. Fueron sus padrinos Jamet
y Antonia Vila naturales todos y vecinos de esta ciudad
deCiudadela obispado de Menorca.De que doy fe yo:
José Juaneda vicario.
Lorenz Llorens signa a la cova el 1847 pel qual es
dedueix segons l’arxiu de batejos de la parròquia de
Ciutadella que tenia 27 anys quan va entrar a la cova
i va signar.
Diego Gelabert
Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nonage-
simo Die Decima nona Septembris Ego Don Raphael
Pons Prebere loc hujus Parrochie Ciuidella secundum
Foto 9: Inscripció d’en Miquel Mayans realitzada l’any 1804 a la sala de
les Gerres de la cova des Màrmol. Transcripció: Miquel Mayans
ritum Sancta Matris Ecclesia. Baptizaui filium Raymundi
1804.
Gelabert et Marie Gracie conyugum hujus Parrochiana-
rum die dicta.Es nomen imposui Didacom.Fueruntque
Photo 9: Inscription of Miquel Mayans written in 1804 in the Sala de les
Gerres in the Cova des Màrmol. Transcription: Miquel Mayans
Padrini Joseph Serra et Magdalena Comellas, hujus
1804.
loci habitatores.
Diego Gelabert va signar a la cova en 1834. Neix el
1790 i es casa amb Antònia Feliu Canet en 1808. Quan
signa a la cova ja és casat i té 44 anys d’edat.
Pedro Pomar
Anno domini Millessimo Septigentesimo Octuages-
simo Tercio. Die Decimo Sesto Novembris.Ego Doctor
Raymundi Carrio Prebere et vicari hujus Parrochiae Ci-
vidella; secundum ritum Sancta Matris Ecclesia bapti-
zaui filium Joannis Pomar et María Mascaró conyugem
hujus Parrochiae. Natum die Decima Quinta die dicta et
nomen imposui Petrum. fueruntque Patrini; Petrus Po-
mar et Valentina Villalonga; hujus loci habitatores.
Pedro Pomar (Mascaró) neix el1783. La inscripció
de la cova està feta el 1804, de tal manera que tindria 21
anys. Però als arxius existeix un altre Pedro Pomar que
Foto 10: Inscripció incompleta del segle XVI. Va esser escrita a la
també podria haver estat el que signés. La conservació
vorera esquerra del llac de la cova de s’Aigo. És la inscripció
més antiga trobada en aquesta cavitat. Transcripció: 158[...]
de l’original és bastant dolenta així que presentam direc-
[..]sa[..]r
tament la transcripció:
Als Trenta Janer de Mil Set Cents Sisanat he bap-
Photo 10: Inscription of the 16th century. It was written in the left border
of the lake in the Cova de s´Aigo. Transcription: 158[...]
tizat jo [Barthomeu]Taltavull prebere y vicari un fill de
[..]sa[..]r.
Bartholomeu Pomar[ ][y de la sua]muller Margalida
146

Foto 11: Inscripció d’en Lord Georges Forbes del 1717, que es localitza
Foto 12: Inscripció que es localitza prop de l’anterior i pertany al mateix
a una pedra de l’illot Serra-Rafols de la cova de s´Aigo. El
personatge, encara que en aquest cas s’afegeix la paraula
tractament de Lord indica que és una persona d’elevada
“governour”, que fa referència al càrrec de governador. No va
posició dintre de la societat anglesa. Transcripció: Lord
ésser cap governador de Menorca. Transcripció: Lord Forbes
Georges Forbes 1717.
governour 1717.
Photo 11: Inscription of Lord Georges Forbes of 1717, located in a stone
Photo 12: Inscription located near of the inscription above, it owns to the
in the Serra-rafols small island in the Cova de s´Aigo. The
same person although in this case it has the word “governour”,
Lord treatment means that this man is part of the english high
that refers to the governour post, altough he wasn´t menorca´s
society. Transcription: Lord Georges Forbes 1717.
governour. Transcription: Lord Forbes governour 1717.
Juaneda [foren padrins] Francesch[Juaneda] y Marga-
lida Gornes. El nom del [niño]Pere[ ] Magi nat als [ ] vint
y [cinc] [ ][ ][ ] sinch de la tarda.
Segons aquest document, seria Pedro Pomar Jua-
neda nat el 1760 i tindria 44 anys en el moment de la
signatura. En aquest cas ens quedam amb les dues
possibilitats coherents, ja que no existeixen més arxius
que descartin a un o altre. Ambdues edats són possibles
per a entrar i explorar la cova.
Pere Canet
Als Vint Octubre de MilSet cents Cinquanta y dos
he baptizat Jo lo reverent Antoni Piza prebere y vicari
un fill de Rafel Canet y de la sua muller Maria Anna Po-
Foto 13: Inscripció del tinent J.Wickham del regiment número 11 de
mar: foren Padrins Christofol Canet y Elisabet Barcelo:
granaders, datada el 17 de juliol i el 10 de maig de 1801,
El nom del niño Pere Christofol Joseph Magí, nat dit die
del què es dedueix que visità al menys dues vegades la cova
de s´Aigo. Aquesta inscripció es troba a la paret sud del llac
circa las 7 del matí.
Miquel Àngel Moll. Transcripció: 1801 Lieut J Wickham Gren
Pere Canet entra a la cova en 1784 i segons el do-
XI 17th July 10th May.
cument que diu que neix el 1750 , es dedueix que a la
Photo 13: Inscription of Lieutenant J. Wickham, from the 11th regiment
cova va signar amb 34 anys.
of grenadiers, dated in the 17th of July and the 10th of May in
1801, that means that he visited the cave at least two times
Miguel Marques
this year. This inscription is located in the south border of the
Miquel Àngel Moll lake. Transcription: 1801 Lieut J Wickham
Als dos Decembre de Mil SetCents Cinquanta set
Gren XI 17th July 10th May.
he baptizat jo abaix firmat [ab li´ lencia] un fill de Miguel
Marquez y de la sua muller Juana Gornés. foren pa-
drins el Magnific Donzell Llorens Esquella y la señora
vigessima quinta dictorum et nomen imposui Michaele-
Doña Elisabeth Carreras. El nom del niño Miguel Juan
no: fueruntque Patrinis Janer et María Monju hujus loci
Magí nat als dits circa las dos del matí. Juan Gornés
habitatores.
prebere.
Miguel Janer neix el 1765 i a la cova signa el 1804
Miguel Marquès signa el 1786 i per tant té una edat
amb una edat de 39 anys. Es casa amb María Anna Moll
de 36 anys.
Supenya el 1796.
Miguel Janer
Josep Vivó
Anno Domini Millessimo Septingentesimo Sexa-
Anno Millessimo Septingentesimo Nonagesimo
gesimo quinto Die vigessima[quinta] February ego
Sexto. Die Quarta Desembris Ego Don Michali meiá
don Gabriel Amangual presbiter et vicari hujus Parro-
presbiter et vicari hujus Parroquia Civitelle secundum
chialy ecclesia Civitella secundum ritum Sancta Matry
ritum Sancta Matris Ecclesia baptizaui filium Gabrielis
Ecclesia baptizaui filium legitimum Michaely Janer et
Vivó et Apolonia Caymaris hujus Parroquiae natum die
Sprança Gornés conyugum hujus Parrochia natum []die
dicta et nomen imposui Josephum; fueruntque patrini
147

Sebastianus Caymaris et Maria Miret hujus loci habi-
tatores
Josep Vivó neix el 1796, i la inscripció de la cova és
de 1817. De tal manera que tenia una edat de 21 anys
quan fa la inscripció. En aquest cas hem pogut esbrinar
amb qui es casa. Ho fa amb María Cortès Florit el 1824.
Aquest matrimoni es revela en els arxius com un no con-
sentit pels pares, cosa per la qual la parella ha d’acudir
al tribunal de l’església per a poder-se casar, que era
el seu desig. El tribunal resol a favor d’ells argumen-
tant que ja són majors d’edat i per tant no necessiten
el consentiment dels pares per a casar-se. Les noces
es converteixen així en un acte de casament al que no
acudeix cap familiar.
Foto 14: Inscripció d’en Bartomeu Vidal i Vidal de 1815, que es localitza

prop de la vorera sud del llac Miquel Àngel Moll a la cova de
Antoni Andreu
s´aigo. Transcripció: Bartomeu Vi[dal] y Vidal 1815.
A la cova signa Antoni Andreu en 1779 i en la recer-
Photo 14: Inscription from Bartomeu Vidal of 1815, located near of the
ca en els arxius ens dóna com a resultat tres possibles
south border of the lake Miguel Ángel Moll in the Cova de
coincidències. Com no sabem el segon cognom que ens
s´Aigo. Transcription: Bartomeu Vi[dal] y Vidal 1815.
permetria afinar un poc més hem de jugar amb les tres
possibilitats. Existeix un Antoni Andreu que es casa amb
Catherina Camps, va tenir un fill de nom també Antoni
Andreu. Existeix també un Jaume Andreu que es casa
amb Francisca Feliu. En aquest cas el primer fill també
es diu Antoni Andreu. La mort se’n duu a aquest primo-
gènit del segon matrimoni en tot just el seu primer any
de vida. Al segon fill que tenen li tornen a posar de nom
Antoni Andreu.
Antoni Andreu Camps (1734)
Als sis de Juny de Mil set cents trenta y quatre he
baptizat jo Don Miguel Morera prebere et vicari un fill
de Antoni Andreu y de Catherina Camps conyuges.
foren Padrins francesch Camps y Antonia Gelabert, El
nom del niño Antoni de Padua Joseph Andreu dit dia
Foto 15: Inscripció de 1864 d’en Miquel Dalmau, localitzada al
circa las dotze del matí.
començament del llac Miquel Àngel Moll, a la cova de s’Aigo.
Transcripció: Miguel Delmau, 1864.
En aquest primer cas quan signés a la cova havia

de tenir 45 anys.
Photo 15: Inscription of 1864 of Miquel Dalmau, located near of the
Miquel Àngel Moll lake in the Cova de s´Aigo. Transcription:
Miguel Delmau, 1864.
Antoni Andreu Feliu (1744)
Als devuit Setembre de Mil Set Cents quaranta
quatre he baptizat jo el reverent don Barthomeu Talta-
vull prebere y vicari in fill de Jaime Andreu y de la sua
muller Francina Feliu. oren Padrins Esteva Feliu y Elisa-
beth Vila. El nom del niño Antoni Jaume Thomas. Nat als
dits circa las sis del matí.
Antoni Andreu Feliu (1745)
Al tercer Setembrede Mil Set Cents quaranta sinc
he baptizat jo el reverente Barthomeu Taltavull prebere
et vicari un fill de Jaume Andreu y de la sua muller Fran-
cisca Feliu. foren Padrins Jaume Riera y Juana Gela-
bert. el nom del niño Antoni Jaume Matgí. nat als setse
e dits circa las vuit de la nit.
El primer és el que sembla que va morir gairebé en
Foto 16: Inscripció de 1877 a on es llegeix la paraula “seminario”
un any. Segons açò, Antoni Andreu que signa el 1779
localitzada al final de la sala Principal, prop del llac de la
a la cova, havia de tenir en aquest cas una edat de 34
cova de s´Aigo. Podria ser una signatura que pertanyés a un
anys. Sembla ser que es casa amb Juana Gener
grup de visitants relacionats amb el seminari de Ciutadella.
Transcripció: SEMINARIO 1877.
Miguel Flores
Photo 16: Inscription of 1877 with the word “seminario” located in the
Anno Domini Millessimo Septingentésimo Nona-
end of the sala principal, near of the lake in the Cova de
s´Aigo. It could be a signature of a group of visitors related
gésimo sesto Die Decisivo quinto January. Ego Doctor
with Ciudadela´s seminary. Transcription: SEMINARIO 1877.
Raymundus Carrio Economyhujus Parrochiae. Secun-
148

LOCALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS A LA COVA DE S’AIGO
GRUP 1. LOCALITZACIÓ: ILLOT SERRA – RÀFOLS
George
Lord Forbes
S L
1717
1717
Governour
GRUP 2. LOCALITZACIÓ: ZONA DE ROQUES NEGRES PROP DE LA VORERA DEL LLAC M.A. MOLL
Diego Casasnovas
Vidal
AVI[S]P[PONS]
1869
1742
[---]AN[B]AIS
FILOMENA
Antoni
[-]
La[---]a
TORRENT
Ba[rt]holoME
Dán[?][?]
14 febre 1710
17[-]6
Sintes
a[-]no
Faner
1714
19-X- 40
Cor[-]
JMP
GPP
joan feo
1801
187[-]
19-X[--]6
TORO
WL
CBC
S.M.
1773
Pere
Mi[-]et
-15-
ET
Morgan
C[an]et
9NOS
EUM
Ano[-] Munro
1784
F.Ba[--]a
geand [-]enle
Rera
CONDE
Saba
Ca[mp]s
Tir[?]
CIFUENTES
ECHEVARRÍA
Po[n]s
23-III- 40
J.S.M.
1722
CONPAÑIA 4
E[--]d[-]ma

158[-]
1942
MARTI
PINS
Micaelo
[--]SA[-]R
LUIS
yP CAp[-]
PICAON
Antoni R Florit
1737
Ioan
BO
Arguinbou J. Florit
E Frye
GRUP 3. LOCALITZACIÓ: ZONA COMENÇAMENT DEL LLAC M. A. MOLL, PARET SUD
R Fonts
any 1602
79 Reg
Lieut J Wickham
1864
L´ANTONI
Gren XI 17th July
FORNARIS
Miguel Delmau
JAum[-] 1825
10th May
AVISPONS
187[-]
1864
Juan Llufriu
Bartomeu Vi[dal]
miguel
S(ir) Mc
y Vidal 1815
poguet
Doualt
1801
GRUP 4. LOCALITZACIÓ: ZONA PRIMERA COLUMNA SALA LLAC M.A. MOLL
TORI
S.L.F no[--]
Jenar[-]
Sau[-]
day[?]erga
GRUP 5. LOCALITZACIÓ: PARET SUD DEL CORREDOR MONTORIOL-POUS
Steup[-]an
PAR
Sol[t/k][--d]as
[--]M
[K/R]O[-]p[--]
M[-]
na[----]ni
17[--]
dum ritum Sancta Matris Ecclesia baptizaui filium Hora-
treure matrimoni en el qual ell no està present i en el seu
ci Flores et Maria Liiteras conyugam hujus Parrochiae.
lloc hi és en Ramón Moll Gelabert. El més segur és que
Natum die dicta et nomen imposui Michaelem. Fuerun-
fos mariner o militar, pel fet de no poder esser-hi el dia
tque Patrini Joannes Benejam et Joanna Flores hujus
acordat per a les noces.
loci habitatores.
Miguel Flores Lliteras neix el 1796 i quan signa a la
Ramon Gelabert
cova té 15 anys. En 1831 es casa amb Martina Parpal
També en aquest cas existeixen dues possibilitats:
Cardona. En els arxius es descriu el moment de con-
Anno Domini Millessimo Septingentesimo octuage-
149

simo cuarto die nona Marzi Ego Don Raymundy Carrio
diós de les dominacions angleses a Menorca. Malgrat
Prebere et vicari: hujus Parrochia Civitella;secundum ri-
la dificultat per a saber qui era, podem afirmar que el
tum Sancta Matris Ecclesia baptizaui filium Joseph Ge-
cognom Wickham era bastant conegut entre la gent
labert et Maria Anna Caymaris conyugem hujus Parro-
d’alt estatus i per això no és sorprenent que entràs a la
chiae; natum die dicta. et nomen imposui Raymundum
carrera militar, potser per tradició familiar. Pel que fa a
Antonium Raphaelum. Fueruntque Patrini Raphael Ge-
les lletres GREN, que apareixen en la inscripció, el Sr.
labert et Antoninaetiam Gelabert; hujus loci habitatores
Laurie, apunta a una possible abreviatura de la paraula
Ramon Gelabert Caymaris que neix en 1784 i lla-
“grenadier”, “granader”, que faria referència al regiment
vors en signar a la cova tenia 20 anys.
de granaders al que pertanyia el tinent. Conèixer el re-
giment de granaders on servia requereix un estudi més
Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuage-
detallat, per haver de consultar els arxius de l’exèrcit
simo Quinto die Decimo Desembris. Ego Don Raphael
anglès, custodiats a l’edifici de Chelsea Barracks a Lon-
Pons prebere et vicari. hujus Parrochia Civitella secun-
dres. Com es dedueix de la data de 1801 que apareix
dum ritum Sancta Matris Ecclesia Baptizaui filium Ray-
a la inscripció, el regiment del Lt. Wickham era un dels
mundi Gelabert et Maria Gracie Serra, conjugum hujus
destinats a la guarnició de Menorca en aquesta època,
Parroquia Nahum hesi; Et nomen imposui Raymundum.
potser per poc temps com era freqüent durant els règims
Fueruntque Patrini Jacobus Serra et Doriana Quintana,
dels governadors Stuart i Fox, abans de ser dirigits a
hujus loci habitatores.
una altra plaça més permanentment, cosa que significa-
Aquesta és l’altra possibilitat, segons la qual el
va una població flotant de fins a 10.000 homes a Menor-
naixement es produeix un any més tard que l’anterior,
ca en aquest període.
així que tindria 19 anys d’edat quan signés.
Agraïments
Investigació i documentació
arxivística de les inscripcions de

Aquest treball forma part de l’estudi encomanat per
la cova de s’Aigo
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de les coves de
cala Blanca. La informació que hem pogut replegar so-
bre el tinent Wickham, es deu a la col·laboració del Sr.
Tal com succeeix a la cova des Màrmol, proporcio-
Bruce Laurie i de la periodista Laura Bañón, que ens va
nalment al nombre d’inscripcions que apareixen, només
posar en contacte amb ell.
un mínim nombre d’elles ha pogut ser objecte d’estudi
i finalment només una s’ha pogut trobar en els arxius.
Moltes d’elles són il·legibles o les falta una data o bé
un cognom. A més, igual que succeeix a la cova des
Bibliografia
Màrmol, són moltes les inscripcions d’estrangers i de
militars. Fins i tot apareixen noms de frares (fra Andreu
ARNAU, P.; LAINEZ, N.; ZUBILLAGA, M. i GÓMEZ, D. (2008):
Busquets per exemple) així com d’unitats de l’exèrcit.
Les coves de cala Blanca (Ciutadella de Menorca). En-
D’aquesta forma, l’única inscripció en la qual s’ha pogut
dins, 32:
BARCELÓ, M. A.; BOVER, P.; GINARD, A. ; VADELL, M.;
arribar a saber una mica de l’autor a través dels arxius,
CRESPÍ, D. i VICENS, D. (2003): Les cavitats de la serra
és la de Miguel Poguet.
de na Burguesa. Zona 5: coma des Mal Pas (Calvià i
A 29 de Setembre any dit [1584] baptizat lo no-
Palma, Mallorca). Endins, 25: 87 - 106.
ble mosén [ ] [ ]prebere un fill del señor miguel poguet
GARAU, C. (2005): Les Coves d’Artà. Capdepera (Mallorca).
mariner, y de la muller Valentina Ague nom Miguel Ra-
Edicions Documenta Balear. 106 pàgs. Palma de Mallor-
fael. Compare lo señor Rafael Vell, comare Catherina
ca.
mar[]adale muller de bartomeu mercadal
GINÉS, J. i GINÉS, À. (2006): La cova Nova de Son Lluís (Po-
rreres, Mallorca). Notes sobre aspectes històrics i geoes-

peleològics. Endins, 29 : 5 - 24.
La inscripció de Miguel Poguet és una de les més
PASQUAL i NICOLAU (2006) : Anàlisi dels grafits de sa cova
antigues que es troben a la cova de s´Aigo ja que signa
des Pirata i de sa cova des Pont (Manacor). Endins, 29 :
amb la data de 1602 . Segons els documents neix l’any
65 - 74.
1584 així que a la cova havia de tenir 18 anys.
VICENS, D.; CRESPÍ, D.; BOVER, P.; GINARD, A.; VADELL,
L’altra inscripió de la qual hem pogut aportar algu-
M. i BARCELÓ, M. (2003): Les cavitats de la serra de na
nes dades és la inscripció del “Lieutenant J. Wickham”,
Burguesa. Zona 7: les coves del Pilar i les mines de Guix
(Palma, Mallorca). Endins, 27: 47 - 74.
gràcies a la informació aportada per Bruce Laurie, estu-
150