L'avenc de ses Papallones
ENDINS, N . O 5 - 6. 1979. Ciutat de Mallorca
L'AVENC DE SES PAPALLONES
It
Miquel Trias
de I'Speleo Club Mallorca
Introducció
A m b aquesta nota no donam més que la descripció d'una cavitat tectonica de la Serra de
Tramontana de Mallorca.
Si bé sembla un material no massa interessant per esser publicat, hi ha dos rnotius que ens han
empes a publicar-ho. En primer lloc ens trobam devant I'avenc tectbnic rnés fondo de Mallorca. En
segón, tenim que una cavitat de 142m. de fondiria, si bé a nivel1 mundial n o té importancia, n o és gens
negligible a escala de Mallorca, on se col.loca en el 7e lloc en la Ilista de les cavitats rnés fondes.
Aquest darrer punt se reforca per la pobresa del panorama exploratori de les llles en aquests darrers
anys, en que n o surten cavitats realment destacables.
No esta de més esmentar la troballa d'alguns ossos característics de Myotragus, cosa que dóna un
interés adicional a aquesta cavitat.
Situació
L'avenc que describim esta situat a la carena de la serra dlAlfibia, baixant uns d
vessant que mira a Orient.
Planimetricament queda a uns 500 metres cap al N.E. del punt cul
serra.
Pertany al terme municipal de Bunyola, i les seves coordenades són
2-1.040 m.
La seva via més facil d'accés és desde Orient pel camí que puja a les Rotes des Coll des Jou. Des
de aquí s'arriba a un portell ben vistable a la carena cap al S.O.; en ess
paret i baixant cap a Orient, devora una alzina trobam I'avenc.
L'avenc de ses Papallones és una enorme diaclassa de direcció ge
tre 1 m. i 4 m. Les zones impenetrables per massa estretes i per obst
la subdivisió en diferents pous i vies que donen una certa complicació topografica.
El primer pou de 26 m. comunica amb u n pis, d'on per cada u n dels seus extrems s'originen les
dues vies en que primer se divideix I'avenc.
La nord-oriental acaba abans dels 50 m.;lfaltre després d'un parell de bots de poca altiria arriba a
-40m. a I'entrada d'un pou de 59 m., que té un repla de blocs encaixats a -80 m. Destaquem que la
segona part del pou, enc que estreta, té baixada en buit.
Y
El fons d'aquest pou és un pis plé d'enderrocs, on I'avenc es torna a subdividir. Cap al NE. un puu
de 8 m., ens duu a u n sistema de petites verticals que quasi en el seu fons, aprop de la cota -124,
comunica amb I'altre via.
-
I
Aquesta s'inicia remontai-it unes colades, després amb una baixada entre blocs de gran mida,
"
guint per u n forat entre 'blocs que despr

Aquest repla se comunica amb la.via esmentada anteriorment, per u n pouet i per u n espai entre dos
blocs gegantins. Hem de manifestar que la part darrerament esmentada de I'avenc 6s d'exploració una
mica delicada, degut a I'aspecte dels blocs que amenayen caure.
Després d'aquest repla una vertical de 10 m. comunica amb la galeria final o n s'assoleix la cota de
-142m., a u n racó molt estret i que forma colze.
Morfologia i gknesi
Enc que I'avenc de ses Papallones és una cavitat tectbnica ben típica,. les formes reconstructives
són rnolt abundants; no tenen, empero gaire importancia moríolbgica. Se redueixen a revestiments
parietals generalment prirns que no arriben a desfrassar la correspond&ncia entre les parets. Més impor-
tants son els pisos estalagrnítics, especialment en el nivel1 de -100 m.
Aquestes formes litogeniques estan repartides molt irregularment, zones amb colades actives,
ilternen amb zones arnb blocs, i amb colades intensarnent decalcificades.
Els sediments del pis a les parts més fondes solen esser de graves o n no hi ha revestiment
estalagrnític.
Els blocs clastics son rnolt irnportants dins la topografia de la cavitat, ja que son responsables de la
subdivisió en pisos que presenta aquesta.
La cavitat se troba encaixada dins les roques del Lias que formen la part alta de le Serra dlAlfAbia.
La seva direcció és la rnateixa de les grans unitats tectbniques que formen la muntanya del nord de
Mallorca. La seva formació seria simultanea de la Serra, sofrint després molt pocs retocs.