El carst i les coves de Mallorca : pre�mbul = karst and caves in Mallorca : preface
ENDINS, n.' 20 1 Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 3.1995. Palma de Mallorca.
EL CARST I LES COVES DE MALLORCA
KARST AND CAVES /N MALLORCA
Preambul
Preface
La geomorfologia carstica de Mallorca, i en es-
The interest in Majorcan karst geomorphology,
pecial el seu vessant espeleologic, ha anat desenvo-
and especially that in speleology, has lead to the
lupant una llarga tradició d'estudis naturalístics que
development of a long tradition of natural history
es remunten al segle XIX. Encara que sens dubte els
studies that date back from the 19th century. Without
avencos més importants s'han produit durant els da-
doubt the most important advances have occurred
rrers trenta anys, paral.lelament a la consolidació de
within the last thirty years, parallel with the
la FEDERACIÓ BALEAR D'ESPELEOLOGIA, les
establishment of the FEDERACIÓ BALEAR
aportacions al coneixement del carst mallorquí amb
D'ESPELEOLOGIA. Earlier contributions, some of
un cert valor historic han provingut d'investigadors
which have a certain historic value, to our knowledge
espanyols i estrangers ben coneguts, sobretot dins
of the Majorcan karst have been furnishkd by well
del camp de I'espeleologia: Edouard A. Martel, Emil
known Spanish and foreign researchers, above al1 in
G. Racovitza, Dorothy M.A. Bate, Jacques Maheu,
the field of speleology: Edouard A. Martel, Emil G.
Bartomeu Darder, Maria Faura i Sans, Robert de Joly,
Racovitza, Dorothy M.A. Bate, Jacques Maheu,
Francesc Español, Noel Llopis Lladó, Alfred Bogli i
Bartomeu Darder, Maria Faura i Sans, Robert de Joly,
Joaquim Montoriol-Pous, entre d'altres.
Francesc Español, Noel Llopis Lladó, Alfred Bogli and
Les exploracions més antigues de les quals es
Joaquim Montoriol-Pous, to name a few.
tenen notícies escrites corresponen a Joaquim Maria
The earliest written records of explorations that
Bover (Cova de Son Lluís, 1839), Antoni Cabrer (Co-
we have are those of Joaquim Maria Bover (Cova de
ves d'Arta, 1840) i Maria Conrado (Avenc de Son
Son Lluís, 1839), Antoni Cabrer (Coves #Arta, 1840)
Pou, 1865). D'aleshores enca, I'interes envers les co-
and Maria Conrado (Avenc de Son Pou, 1865). Since
ves i el carst de I'illa ha estat molt lligat a la divulga-
then, the interest shown towards caves and karst in
ció dels relats dels viatgers decimononics i a la pos-
Mallorca has been closely tied to that of the spread of
terior popularització del turisme; aquests fets han
nineteenth-century travellers and the subsequent
donat com a resultat el merescut prestigi internacio-
growth in tourism. As a result of this, a number of
nal assolit per algunes coves mallorquines des dels
Majorcan caves from the times of the explorations of
temps de les exploracions de Martel I'any 1896, fa ara
Martel in 1896, which is now almost a hundred years
quasi un segle.
ago, have obtained a worthy international prestige.
La historia recent de I'espeleologia -i fins i tot
The recent history of Majorcan speleology, even
de la carstologia-
mallorquina esta fortament Iliga-
karstology, has been tightly bound, since 1972, to that
da a la consolidació i creixement de la FEDERACIÓ
of the establishment and growth of the FEDERACIÓ
BALEAR D'ESPELEOLOGIA, des de I'any 1972. Els
BALEAR D'ESPELEOLOGIA. The results of the
resultats de les exploracions i del dinamisme generat
explorations and general activities of federated
pels grups espeleologics federats, així com pels in-
speleological groups, as well as those of investigators
vestigadors que s'han anat afegint de manera puntual
who have made regulary additions with specific
a determinades recerques científiques, varen quedar
scientific investigations, have been recorded, year
enregistrats any rera any a les pagines de la publica-
after year, in the pages of ourjournal ENDINS. These
ció ENDINS, ja sigui en forma d'articles d'investiga-
results have been published in the form of research
ció o de nombroses topografies incloses en treballs
articles, including works of a geographical or
de caire geografic i exploratori. Així, a poc a poc, el
exploratory character, or in the form of numerous
coneixement de les coves i dels avencs de les llles
cave surveys. Like this, our knowledge of Balearic
Balears va augmentar fins arribar a un nivel1 relativa-
caves and shafts has been increasing, little by little,
ment satisfactori, al mateix temps que I'interes per
until it has reached a relatively satisfactory level. At
I'estudi de les formes exocarstiques s'anava propa-
the same time, the interest in the study of exokarst
gant des de I'ambit més restringit dels espeleolegs
has spread from restricted speleology to other local
cap a d'altres institucions científiques locals.
scientific institutions.
Ja fa un parell d'anys que, en ocasió del número
For a number of years now and for the twentieth
20 de la publicació ENDINS, s'havia considerat la
publication of ENDINS, the possibility of putting
possibilitat d'elaborar una monografia que permetés
together a monograph which reflects the current state
fer un b a l a y de I'estat actual dels coneixements
of the karstological and speleological knowledge
carstologics i espeleologics disponibles sobre I'illa de
available about the Mallorca lsland has been
Mallorca. La coincidencia d'aquesta iniciativa amb
considered. The coincidence of this initiative with the

I'organització de I'INTERNATIONAL SYMPOSIUM
organisation of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM
O N KARREN LANDFORMS, portada a terme pel
ON KARREN LANDFORMS, carried out by the Museu
Museu Balear de Ciencies Naturals i la Universitat de
Balear de Ciencies Naturals and the Universitat de les
les llles Balears, ens acaba de decidir a emprendre la
Illes Balears, has incited our decision to undertake the
tasca de reunir en una publicació global els principals
task of pulling together under a single global publication
resultats que sintetitzen la feina desenvolupada pels
the major results which have been centralised within
espeleolegs, geolegs i biolegs, la qual ha estat
ENDINS over the last twenty years, and that represent
canalitzada per ENDINS al llarg dels darrers vint
a synthesis of the work undertaken by speleologists,
anys. Llevat d'algunes absencies importants -entre
geologists and biologists. Apart from a few important
les quals destaquen les de Joan Pons-Moya, Lluís
exceptions, among whom we would like to highlight
Pomar i José A. Encinas, per les seves aportacions
those of Joan Pons-Moya, Lluís Pomar and José A.
fonamentals a I'espeleologia mallorquina-
hem
Encinas for their fundamental contributions to Majorcan
tingut la satisfacció de comptar, com a autors dels
speleology, we have had the satisfaction of relying on,
capítols de la monografia, amb dinou especialistes i
as authors of the monograph, nineteen specialicts and
investigadors els quals representen prou bé les Iínies
investigators who are very representative of the fields of
de treball que caracteritzen I'espeleologia illenca. Per
work that characterke the speleology on our islands. We
a tots ells el nostre més cordial agraiment.
would like to express our deepest thanks to al1 of them.
Evidentment la publicació d'aquesta monografia
Obviously this publication about "karst dnd caves
sobre "el carst i les coves de Mallorca" no hagués
in Mallorca" would not have been possible without the
estat possible sense la participació dels autors que
participation of the authors who have undertaken the
han assumit la redacció dels diferents capítols, pero
writing of the different chapters, but what may not be so
també ha estat necessari el concurs eficaq d'un bon
obvious is the unacclaimed participation of many
grapat de companys i amics. En especial ens plau
friends and colleagues. Therefore, we would like to give
agrair a Antoni Nigorra, Lina Borras i Mateu Fiol la
our special thanks to Antoni Nigorra, Lina Borras and
revisió de diversos textos en catala, aixi com varies
Mateu Fiol for proof reading various texts in Catalan,
traduccions. També hem de fer constar I'agraiment
and likewise various translations. Also, we would like to
a Natalia Llorente i a Núria Cohen per haver traduit
thank Natalia Llorente and Núria Cohen, for having
a I'angles els textos de tots els articles, així com a
translated al1 of the texts to English, and to thank Peter
Peter Watkinson per la traducció d'aquest preambul.
Watkinson for his involvement in this preface. The
Ha estat molt valuosa la dedicació de Jaume
dedication given by Jaume Damians, Guillem X. Pons,
Damians, Guillem X. Pons, Joan J. Fornós i Xisca
Joan J. Fornós and Xisca Cañellas to some tasks of
Cañellas a diferents tasques d'edició, i per tant
editorial production has been of a great value, and for
mereixen el nostre reconeixement. Per finalitzar,
this they also deserve our thanks. Finally, we would like
volem deixar constancia del suport i comprensió que
to make know the constant support and understanding
hem rebut per part del President de la FEDERACIÓ
that has been given by the President of the
BALEAR D'ESPELEOLOGIA, Antonio Merino, així
FEDERACIÓ BALEAR D'ESPELEOLOGIA, Antonio
com del paper acomplert per Lluís Alemany
Merino, as well as the role performed by Lluís Alemany
(Director General d'ordenació del Territori i Medi
(Director General d'ordenació del Territori i Medi
Ambient, C.O.P.O.T.) i per les juntes directives del
Ambient, C. O. P. O. T.) and by the director boards of the
Museu Balear de Ciencies Naturals i de la Societat
Museu Balear de Ciencies Naturals and the Societat
d'Historia Natural de les Balears.
d'Historia Natural de les Balears.
L'espeleologia és una activitat mig esportiva i
Speleology is an activity which is half sport half
mig científica que es fonamenta sempre en un treball
science and which is always practised as a collective
col.lectiu. Tot comptant amb les inevitables dificultats
undertaking. After taking into account the inevitable
que comporta lafeina en equip, també són moltes les
difficulties that arice in any group activity, there are
satisfaccions que els espeleolegs i els carstolegs
many satisfactions for cavers and karstologists to
gaudim en explorar els sempre aspres terrenys
enjoy through exploring the always jagged karst
carstics, en el context d'amistat i contacte amb la
terrains, through friendship and through a contact
Natura propiciat per les nostres aficions i interessos
with Nature, al1 of which are provided by these
científics. Per aixo ens venen a la memoria amb motiu
activities and scientific interests. But even so, the
de la presentació d'aquesta monografia, que és sens
preparation of this monograph, which is without doubt
dubte la síntesi d'una amplia tasca col.lectiva, el
the combination of extensive and collective works,
record d'alguns amics q u e j a ens han deixat, com
has reminded us of those who are no longer with us,
Albert Alonso, Gerd J. Hennig, Pare Rafel Juan, John
Albert Alonso, Gerd J. Hennig, Pare Rafel Juan, John
S. Kopper i José Carlos Mármol, amb els quals varem
S. Kopper and José Carlos Mármol, and with who we
tenir I'oportunitat de participar en I'exploració i estudi
have had the opportunity of sharing the exploration
del carst mallorquí.
and study of Majorcan karst.
~ n g e l
GINÉS & Joaquín GINÉS (Editors)