Uni� Geogr�fica Internacional : grup d'estudi sobre l'impacte hum� en el carst : actes de la reuni� de 1986, Palma de Mallorca = International Geographical Union : study group on man's impact in karst : proceedings of the 1986 meeting, Palma de Mallorca
UN/¿, GEOGRAFICA INTERNACIONAL
Grup d'Estudi sobre l'lmpacte Huma en el Carst

Actes de la reunió de 7986
Palma de Mallorca.
INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION
Study Group on Man's lmpact in Karst
Proceedings of the 7986 Meeting
Palma de Mallorca.


Preambul
Les arees carstiques ofereixen un arnpli camp
Karstic countries offer a wide field for investi-
d'investigació pel que fa a les peculiaritats de 1'0-
gation with regard t o the peculiarities of rnan's oc-
cupació humana en elles. Les especials característi-
cupation o f these areas. Singular geornorphologi-
ques geomorfologiques de les zones carstiques do-
cal characteristics o f karstic zones originate a very
nen lloc a una interessant i variada incidencia de
interesting and plural incidence of man's activity in
I'activitat de I'horne, en la seva adaptació a les con-
his adaptation t o the particular conditions that such
dicions particulars irnposades per un rnedi geogra-
an especial geographical environment imposes.
fic tan especial.
The consequences of hurnan activities develop-
Les conseqüencies del desenvoluparnent de
rnent i n karstic areas were the object of a meeting
les activitats humanes en les zones carstiques fo-
o f the Study Group on Man's lmpact i n Karst, that
ren I'objecte d'una reunió del Grup dlEstudi sobre
took place in Palma de Mallorca from 25th t o 30th
I'lmpacte Huma en el Carst, que se celebra a Palma
August 1986. On that occasion, a reduced group of
del dia 25 al 30 d'Agost de 1986; arnb aquest rnotiu
karstologists frorn different countries interested i n
vingueren a la nostra llla un reduit grup de carsto-
this specific subject rnet in Mallorca. This event
legs de diversos pai'sos, interessats en aquesta te-
was a part o f the tasks o f Regional Conference o n
matica específica. Aquesta trobada era part de les
Mediterranean Countries o f the INTERNATIONAL
. activitats de la Conferencia Regional sobre els Pai-
GEOGRAPHICAL UNION, celebrated in Barcelona
sos Mediterranis de la UNIÓ GEOGRAFICA INTER-
i n September 1986.
NACIONAL, que tingué lloc a Barcelona durant el
In the mentioned meeting, 12 papers dealing
mes de Setembre d'aqueix rnateix any.
o n a wide range o f interactions between human
En I'esmentada reunió foren presentades 12
activity and karst were presented. It stands out the
cornunicacions que s'ocupen d'una amplia gamrna
great diversity of the subjects discussed covering,
d'interaccions entre I'activitat humana i el carst.
among other topics, global approaches on environ-
Sobresurt la gran diversitat de temes tractats,
mental planning i n karstic lands as well as collapse
abracant tant plantejaments globals de gestió arn-
forecast, deforestation problems, drainage and hy-
biental en terrenys carstics, corn previsió d'enfon-
drological regulation o f poljes, geomorphological
saments, problemes de deforestació, drenatge de
effects related t o agricultural uses in the past, or
poljes, efectes geomorfologics lligats a utilitzacions
possible damages produced by acid rain o n speleo-
agrícoles preterites o possibles deterioracions pro-
thems i n certain caves. The papers also give a wide
dui'des per la pluja acida en els espeleoternes de
approach from the geographical point o f view since
certes coves. Les cornunicacions ofereixen també
in addition t o those treating the classic karst in Yu-
una amplia panoramica des del punt de vista geo-
goslavia and Central Europe, the reports on the
grafic ja que, endernés d'aquelles que tracten so-
karst i n Great Britain, Tasmania, Japan, China,
bre el carst classic de lugoslavia i Centre-Europa,
Thailand and South Africa allow t o contrast the
les aportacions referides als carsts de Gran Breta-
consequences of man's irnpact in karst regions al1
nya, Tasmania, Japó, Xina, Tailandia i frica del
over the world.
Sud, permeten contrastar les conseqüencies de
The FEDERACIÓ BALEAR D'ESPELEOLOGIA
I'impacte de I'home sobre regions carstiques de tot
accepted t o be in charge of publishing the procee-
el món.
dings o f this recent meeting i n a special edition o f
La FEDERACIÓ BALEAR D'ESPELEOLOGIA ac-
ENDINS that w e n o w present. We would like t o
cepta I'encarrec de la publicació de les comunica-
acknowledge Dr lvan GAMS, chairman of the
cions d'aquesta recent reunió dins un número es-
Study Group, and Prof Pere RIPOLL, from the De-
pecial dlENDINS, el qual ara presentarn. Aprofitam
partament de Geografia de la Universitat de les
aquesta ocasió per agrair al Dr. lvan GAMS, presi-
llles Balears, for having charge us the publication
dent del Grup dlEstudi, i al Professor Pere RIPOLL,
o f the proceedings o f this meeting.
del Departament de Geografia de la Universitat de
With this volume w e intend to contribute t o
les llles Balears, el fet d'haver-nos confiat I'edició
know human occupation incidence in karstic coun-
de les actes d'aquesta trobada.
tries as well as t o spread the results o f a scientific
Pretenem amb aquesta publicació contribuir al
event developed i n our Island. We finally would
coneixement de la incidencia de I'ocupació hu-
like t o wish a fruitful and a long life task t o the
mana en els paisos carstics, a la vegada que es
I.G.U.'s Study Group on Man's lmpact in Karst.
dóna difusió als resultats d'un fet científic desenvo-
lupat en la nostra Illa. Volem des d'aquí desitjar
una fructífera i continuada labor al Grup dfEstudi
Joaquín GINÉS
de la U.G.I. sobre I'lrnpacte Hurna en el Carst.
FEDERACI~
BALEAR D'ESPELEOLOGIA