Els espeleotemes de les coves de Mallorca : the speleothems of majorcan caves
ENDINS, n." 20 1 Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 3.1995. Palma de Mallorca.
ELS ESPELEOTEMES DE LES COVES
DE MALLORCA
THE SPELEOTHEMS OF MAJORCAN CAVES
Resum
Les coves de Mallorca són ben conegudes per la bellesa i abundancia d'espeleotemes
que es troben en el seu interior. A més de I'atractiu escenic notable que mostren els habi-
tuals conjunts d'estalactites, estalagmites i colades, una gran varietat de classes d'espe-
leotemes estan representats en els rnés d'un rnilenar d'avencs i coves catalogats avui dia
en Mallorca. Estalactites excentriques, helictites, escuts, gours i diverses formacions bo-
trioidals, són freqüents en algunes cavitats. La immensa majoria dels espeleotemes ma-
llorquins són de calcita i, tan SOIS
ocasionalment, d'aragonita. Fins ara, els principals estu-
dis mineralogics i petrologics s'han focalitzat en els destacables espeleotemes freatics que
caracteritzen nombroses coves costaneres de la meitat oriental de I'illa.
Abstract
Majorcan caves are famous for the beauty and abundance of speleothems they
contain. The more than one thousand caves and shafts up-to-date catalogued in Mallorca
offer an attractive subterranean landscape of stalactites, stalagmites and flowstones, as well
as a great variety of other kinds of speleothems. Some of the caves frequently contain

eccentric stalactites, helictites, shields, rimstone dams and severa1 botryoidal wall and floor
growings. Most Majorcan speleothems are of calcite and occasionally of aragonite. To date,
the main mineralogical and petrological studies have focused on the remarkable phreatic
speleothems characterking many coastal caves from the eastern part of the island.
Introducció
ln troduction
Des que els primers llibres de viatges comenca-
Since the first traveller books described in the
ren a descriure, en el segle XIX, la bellesa dels pai-
nineteenth century the beauty of the subterranean
satges subterranis mallorquins, les formacions esta-
landscapes of Mallorca, the stalagmitic decorations
lagmítiques que decoren les Coves d'Arta i les Coves
from Coves dJArta and Coves del Drac have reached
del Drac han anat assolint un just renom. Nombrosos
a deserved fame. Plenty of drawings and illustrations
gravats i il.lustracions, que complementaven aquelles
included in those pre-speleologic -and also pre-
publicacions pre-espeleologiques i al mateix temps
touristic-
publications showed beautiful sets of
pre-turístiques, mostraven formosos conjunts d'esta-
stalactites, stalagmites, columns and flowstones. Al1
lactites, estalagmites, columnes i colades estalagmí-
these stone decorations present inside the caves and
tiques. A aquestes variades formacions que decoren
composed mainly by calcium carbonate crystal-
['interior de les coves, i que estan constituides en la
lizations are scientifically designated as speleothems
seva major part per cristal~litzacions
de carbonat cal-
in the international specialised publications.
cic, se les denomina científicament espeleotemes en
The richness of speleothems which contributed
les publicacions internacionals especialitzades.
to increase the prestige of the first Majorcan caves
that were visited by tourists, was later enhanced
when Coves del Pirata, Coves des Hams, Coves de
1 Grup Espeleologic EST. Palma de Mallorca.
2 Museu Balear de Ciencies Naturals. Ctra Palma - Port de Sóller
Campanet and Coves de Genova were discovered.
km 30. E-07100 Sóller (Mallorca).
This fact showed to what extent the geo-climatic

La riquesa d'espeleoternes, que havia contribuit
conditions of Mallorca are highly suitable for the
al prestigi de les primeres coves mallorquines adap-
growth of such great variety and quantity of
tades per a la visita turística, s'amplia en descobrir-
speleothems inside its karsts.
se les Coves del Pirata, les Coves des Hams, les Co-
Nowadays, thanks to the explorations carried out
ves de Carnpanet i les Coves de Genova. Aquest fet
in the last fifty years, it can be assured that the
posava de manifest I'existencia d'unes condicions
abundance of speleothems is a general phenomena
geo-climatiques idonies per al creixement d'una gran
in caves of the Balearic islands. Therefore, the
varietat i abundancia d'espeleoternes en els carsts de
development of the speleology in Mallorca has
Mallorca.
allowed a great amount of descriptive and
En I'actualitat, gracies a les exploracions que
photographic data. However, detailed petrologic and
s'han realitzat en els darrers cinquanta anys, es pot
mineralogical studies are still scanty, with the
afirmar que I'abundancia d'espeleotemes és un feno-
exception of some punctual research centered mainly
men general a les coves de I'illa. El desenvolupament
in the phreatic coastal speleothems.
de I'espeleologia a Mallorca ha permes així de reunir
gran quantitat de dades descriptives i fotografiques.
No obstant, encara es troben a faltar estudis petrolo-
Mineralogy and typology
gics i mineralogics detallats, arnb I'excepció d'algu-
nes investigacions puntuals que concerneixen fona-
of the Majorcan speleothems
mentalrnent als espeleotemes freatics costaners.
The caves of Mallorca, as far as it is known
today, contain a scarce group of mineral species. The
Mineralogia i tipologia dels
lithologic composition of the island is hardly varied
and the karstified carbonate rocks are characterized

espeleotemes mallorquins
by their purity. The oxides and metal sulphides
mineralizations are scanty, being only present in non-

Les coves de Mallorca, segons els coneixernents
karstifiable rocks. Thus, calcite is farly the
disponibles, alberguen un exigu grup d'especies mine-
predominant mineral in the Majorcan cavities.
rals. La cornposició litologica de I'illa és poc variada i les
Secondly, the aragonite as a component of phreatic
roques carbonatades que han estat objecte de carstifi-
speleothems and small cave wall crystallizations
cació es caracteritzen perla seva puresa. Les rninera-
must be quoted. Scanty quantities of gypsum
litzacions d'oxids i sulfurs rnetal.lics són escasses, i es
crystallizations have been found too, although other
troben endernés localitzades a roques poco gens cars-
minerals could not be identified. Nevertheless, it must
tificables. Per aixo és la calcita, amb molt d'avantatge,
be assumed that no exhaustive mineral prospection
el mineral predorninant a les cavitats mallorquines. En
has been yet done.
segon lloc s'ha de citar la presencia d'aragonita, for-
On the contrary, the endokarst of Mallorca
mant part d'espeleotemes freatics i de petites cristal.lit-
contains a great variety of speleothems regarding
zacions parietals. Tarnbé s'han citat escasses cris-
their shapes. A satisfactory classification of the
tal.litzacions de guix, pero no s'han identificat d'altres
different kinds of calcium carbonate speleothems,
minerals. Tanrnateix és precís reconeixer que encara
most of which are well-represented inside the island
falta realitzar una prospecció mineral exhaustiva.
caves, remains a difficult task. The criteria given by
Pel contrari, I'endocarst de Mallorca conté una ri-
SWEETING (1972), WHITE (1976), HlLL & FORTl
ca varietat d'espeleoternes. És difícil d'establir una
(1986) and ZHU (1988) permit to differenciate the
classificació satisfactoria dels distints tipus d'espe-
following generic types: dripping water speleothems,
leoternes de carbonat calcic, la majoria dels quals es-
flowing water speleotherns, seeping water
tan representats a les coves de I'illa. Els criteris for-
speleotherns, subaqueous speleothems and mixed
mulats per SWEETING (1 972), WHITE (1 976), HlLL
speleotherns. Good examples of al1 of them can be
& FORTl (1986) i ZHU (1988) perrneten de diferenciar
found in the Majorcan karst context.
els següents tipus genetics: espeleotemes de dego-
The most obvious distinction among the main
teig, espeleotemes de flux, espeleotemes de tras-
types of speleothems stems from whether the
puament, espeleotemes subaquatics i espeleotemes
speleothems growth direction is controlled by gravity
mixtos. Se'n poden trobar bons exemples de tots ells
or such growth is quicker in other direction determined
en el context del carst mallorquí.
by mineral and crystallographic condítionants. WHlTE
La distinció més evident entre els principals tipus
(1976) suggests the terms gravitornorphic and erratic,
d'espeleotemes que existeixen, radica en si la direc-
respectively. The erratic speleothems are approx-
ció de creixernent de I'espeleotema esta controlada
imately equivalent to those related to seepage, which
per la gravetat o si el creixement és més veloc en al-
are likewise controlled by capillarity phenomena. Both
tres direccions deterrninades per condicionants mi-
the genetic and the strictly morphological classification
n e r a l ~
i
cristal.lografics. WHITE (1976) suggereix els
present their pros and cons. In this case, due to the
termes gravitomorfic i erratic pera ambdues classes
divulgative character of this paper, the more usual

d'espeleotemes. Els espeleotemes erratics coinci-
descriptive terms within a vague genetic frame will be
deixen aproximadament amb els espeleotemes for-
maintained.
mats per aigües traspuants, que a la vegada estan
controlades per fenomens de capil.laritat. Tant els in-
tents de classificacions genetiques com les estricta-
Stalactites, stalagmites
ment morfologiques tenen els seus avantatges i els
seus inconvenients. En aquest cas, per mor del
and columns
caracter divulgatiu d'aquesta revisió, es mantindran
els termes descriptius més usuals situant-los dins
The more common speleothems produced by
d'un vague marc genetic.
dripping waters are the stalactites and the
stalagmites. They are extraordinarily abundant inside
most of the Majorcan caverns.

Estalactites, estalagmites
Their genesis is well-known and it is clearly
implicit in their etymology: stalaktós meaning
i columnes
dripping and stalágmatos standing for a liquid filtered
drop by drop. So, the water that reaches the cave

Els espeleotemes més comuns formats per ai-
ceiling after running through the rock fissures remains
gües de degoteig són les estalactites i les estalagmi-
suspended as a drop for a short time, before it falls
tes. Es tracta d'espeleotemes extraordinariament
down to the floor. While the drop is hanging, a loss of
abundants a la majoria de les cavernes de Mallorca.
carbon dioxide towards the cave atmosphere is
La seva genesi és ben coneguda, i esta implícita
produced, so that a small quantity of calcite
en I'etimologia d'ambdós termes: stalaktós significa
precipitates, building then a ring around the drop
degoteig i stálagmatos significa Iíquid filtrat gota a go-
which will become a stalactite. When the drop falls on
ta. L'aigua, que arriba al sotil de la cova després de
the cave floor the carbon dioxide detachment as well
recórrer les fissures de la roca, roman suspesa en for-
as the subsequent calcium carbonate deposition go
ma de gota durant un curt espai de temps abans de
on forming stalagmites, ti11 the chemical over-
caure en terra. Mentre la gota esta penjant del sotil es
saturation stops.
produeix una perdua de dioxid de carboni cap a I'at-
Some of the most impressive stalactitic
mosfera de la cova, per la qual cosa precipita una pe-
assemblages are hanging from the Coves del Drac
tita quantitat de calcita que va construint un anell al
ceiling (Photo l ) , although stalactites are so frequent
voltant de la gota (formant-se estalactites). Quan
inside the island caves and shafts that a selection of
aquesta cau al sol de la cova continua el despreni-
the most outstanding places becomes a difficult task.
ment de dioxid de carboni i la deposició de carbonat
The caves from the seacoast of Manacor (upper
calcic (formant-se estalagmites), fins que cessa la so-
Miocene calcarenites) contain the best stalactitic
bresaturació.
Foto 1:
Estalactites amb abundants excentriques i helictites, en
els sotils de les Coves del Drac (foto cortesia de Cuevas
del Drach S.A.).
Photo 1:
Stalactites showino numerous eccentrics and helictites,

Alguns dels més impressionants grups d'esta-
groups both in number and density of individuals
lactites es troben en els sotils de les Coves del Drac
(FOURMARIER, 1926), but the biggest stalactites are
(Foto l ) , encara que les estalactites són tan freqüents
placed in those caves developed within Mesozoic
a les cavitats de I'illa que resulta difícil seleccionar les
massive limestone rocks. The simple stalactites or
localitats més destacables. Les cavitats de la Marina
<<soda
straws*, constituted by very thin fistula-like
de Manacor (calcarenites del Mioce superior) conte-
tubes, are abundant in most caves.
nen els millors conjunts estalagmítics quant a nombre
The flags and draperies are also dangling
i a densitat d'individus (FOURMARIER, 1926), pero
speleothems and, even if hanging from the ceilings,
les estalactites de major mida es localitzen a coves
they are not strictly stalactitic but of mixed origin.
desenvolupades a calcaries mesozoiques. Les esta-
They are formed on walls orsteep ceilings where thin
lactites més simples, constituides per tubs molt fins
water lines flow downwards, and are rather common
d'aspecte fistulós, són abundants a la majoria de les
inside the caves of Mallorca.
coves.
The main forests of stalagmites are those incide
Les banderes i draperies són espeleotemes que
Cova des Pas de Vallgornera, Cova de Son
pengen del sotil i que, a pesar de la seva aparenqa
Berenguer as well as severa1 areas from Coves del
estalactítica, tenen un origen mixt. Es formen a parets
Drac. In any case, almost every Majorcan cavity has
o sotils inclinats pels quals discorren primes Iínies
different sizes and abundant morphologies of
d'aigua a favor del pendent. Són comunes a les co-
stalagmites (Photo 2). Some of the best dome-like
ves de Mallorca.
stalagmites are located in Cova de sa Campana and
Els principals boscos d'estalagmites són els de
ia Cova des Pas de Vallgornera, els de la Cova de
Son Berenguer i els que ocupen varis sectors de les
Coves del Drac. De tota manera, quasi totes les cavi-
tats mallorquines contenen estalagmites, de diferents
morfologies i tamanys (Foto 2). Algunes de les millors
estalagmites en forma de cúpula es troben a la Cova
de sa Campana i a la Cova de Cornavaques. Proba-
blement es podria establir una certa correlació entre
pluviometria i tipologia de les estalagmites, pero és
un treball que encara no s'ha empres.
Com que les columnes no són més que el resul-
tat del creixement d'estalactites i estalagmites, que
acaben connectant entre si, són també espeleotemes
bastant abundants. Entre els millors grups de colum-
nes es poden citar els que decoren les primeres sa-
les de les Coves d'Arta.
Colades parietals i
pavimentaries
Quan les aigües d'infiltració descorren per les
parets o pel sol de les coves, mantenint-se sobresa-
turades al llarg del seu recorregut, donen lloc a un
conjunt d'espeleotemes que es denominen colades
(Foto 3). El seu creixement es realitza a partir del flux
de petits corrents d'aigua que es generen freqüent-
ment al peu de formacions estalagmítiques o a llocs
Foto 2:
Estalagmita de la Cova Nova de Son Lluís (Porreres).
on es van col.lectant aigües de degoteig. L'orientació
Una ressenya de I'exploració d'aquesta cova fou publi-
dels cristalls és perpendicular a la superfície de crei-
cada -1'any 1839- per I'escriptor i erudit mallorquí
Joaquim M. Bover, en un opuscle que pot ésser conside-

xement de la colada, per la qual cosa la seva estruc-
rat com la primera publicació espeleologica sobre I'illa de
tura interna presenta unes bandes característiques
Mallorca.
que permeten d'efectuar interpretacions estratigrafi-
ques. Les colades parietals solen presentar morfolo-
Photo 2:
Stalagmite from Cova Nova de Son Lluís (Porreres). In
gies mimetiques que semblen arbres, cascades i or-
1839 the Majorcan writer and scholar Joaquim M. Bover
published an article about the exploration of this cave,
gues, per la qual cosa constitueixen elements
that may be considered as the first speleological paper on
fonamentals en la decoració de les coves turístiques.
Mallorca.

A Mallorca aquests espeleotemes son molt
Cova de Corna vaques. Brobably, a certain statistical
abundants. Destaquen pel seu valor ornamental les
correlation between the pluviometry of the cave
colades de les Coves del Drac i de les Coves de
locality and the dominant stalagmite typology could
Campanet. A moltes cavitats es troben colades pa-
be established, but this work is still to be undertaken.
vimentaries de gran potencia que mereixerien es-
As the columns are just the result of the union of
tudis espeleocronologics detallats. Amb frequencia
stalactites and stalagmites they are quite abundant
les colades recobreixen amuntegaments de blocs
too. Among the best columns sets we could quote the
inestables, per la qual cosa es produeixen feno-
ones from the first chambers of Coves dJArta.
mens d'assentament i de solifluxió que impliquen a
vegades desplaqaments de varis metres. Aquest es
el cas de les Coves del Pirata, on s'observen co-
Parietal and paving flows tones
lumnes xapades, estalagmites basculades i profun-
des clivelles en el substrat de blocs i colades (LLO-
When infiltrafion waters run on the walls or over
PIS-LLADO & THOMAS-CASAJUANA, 1948;
the floor of the caves, remaining oversaturated along
GINES & GINES, 1976).
their way, they produce a set of speleothems named
f lowstones (Photo 3). Their growth originates from the
flow of small water currents frequently genekated at
the foot of stalagmites or where the dripping waters

are collected. The crystal orientation is perpendicular
to the flowstone growing surface, so that its infernal
structure shows a characteristical layering which
permits good stratigraphic interpretations. The
parietal or wall covering flowstones usually have
mimetic features resembling organ pipes, trees and
cascades, thus constituting important elements of

decoration inside the touristic show caves.
In Mallorca this kind of speleothems is very
common. The flowstones from Coves del Drac and
Coves de Campanet could be highlighted for their
ornamental value. In many cavities can be found
paving flowstones of high thickness and, in some
cases, a detailed speleochronological study of them
would be worthy. Often, flowstones cover unstable
block pile-ups, being affected by subsidence
movements and solifluction phenomena in the

ground-floor that sometimes cause a displacement of
a few meters. This is the case of Coves del Pirata,
where broken columns, tilted stalagmites and deep
cracks affecting the substratum of boulders and
flowstones can be observed (LLOPIS-LLADO
&
THOMAS-CASAJUANA, 1948; GINES & GINES,
1976).
. . .
Colada estaiagrnitica amb rnicragours, en la galeria prin-
Eccentric speleothems,
cipal de la Cova des Estudiants (Sóller).
helictites and shields
Photo 3:
Stalagmitic flowstone with microgours in the rnain
passage of Cova des Estudiants (Sdller).
At the cave ceilings many speleothems grow in
an erratic way and apparently at random directions.
WHlTE (1976) explains the eccentric stalactites as
Estalactites excentriques,
the resuit of the piedominance of the crystal growing
strengths over the hydraulic ones that act vertically
helictites i escuts
favoured by gravity. Almost every researcher agrees
that the formation of erratic speleothems requires a
Als sotils de les coves molts d'espeleotemes crei-
water supply so meagre as to prevent the formation of
xen en direccions erratiques i aparentment a I'atzar.
drops. However, the specific genetic mechanisms
WHlTE (1976) explica la formació d'estalactites
involved as well as the different morphologies

excentriques com el resultat del predomini de les for-
produced make it difficult to elaborate a brief
ces de creixement dels cristalls sobre les forces
classification of these types of speleothems.
hidrauliques que actuen verticalment a favor de la
The eccentric stalactites are common in
gravetat. Quasi tots els investigadors coincideixen
Majorcan caves (Photo I ) , being outstanding the
que la generació d'espeleotemes erratics requereix
spectacular formations from Coves des Hams. MIR &
que el flux d'aigua sigui suficientment escas com per
TRlAS (1973) described huge eccentric stalactites
impedir la formació de gotes. No obstant, els meca-
from Cova de sa Campana. Apart from those caves,
nismes genetics concrets que intervenen i les dife-
there are a lot of places where such crystallization
rents morfologies que es produeixen dificulten qual-
forms can be found. The terminology used tends to be
sevol intent de sistematitzar breument aquesta classe
confusing due to the morphological and textural
d'espeleotemes.
complexity of these features. In Mallorca there are
Les estalactites excentriques són comunes a les
frequently found small eccentric speleothems curved
coves de Mallorca (Foto l ) , destacant les espectacu-
and winding, designated as helictites in the
lars formacions de les Coves des Hams. MIR &
specialized bibliography.
TRlAS (1 973) descriuen les grans estalactites excen-
The shields or discs are other remarkable
triques de la Cova de sa Campana i, per altra part,
stalactitic speleothems which grow from tiny fissural
són nombroses les localitats que posseeixen diver-
supplies and 'form oval or circular concentric
sos tipus d'aquestes cristal.litzacions. La terminolo-
structures that are occasionally found in the Majorcan
gia que s'utilitza tendeix a ser confusa a causa de la
caves; as the outstanding examples from Coves
complexitat morfologica i textural que presenten. Són
dJArta.
freqüents a les coves mallorquines les petites excen-
triques corbades i sinuoses, que es denominen he-
lictites a la bibliografia especialitzada.
Speleothems generated
Altres espeleotemes estalactítics destacables
són els escuts o discos, que creixen a partir de peti-
by seeping waters
tes aportacions fissurals formant curioses estructures
and botryoidal forms
concentriques. Es troben ocasionalment a les coves
de Mallorca, d'entre les quals les Coves dlArta són
The seeping water that percolates very slowly
les que contenen els millors exemplars.
through the narrow pores and microficsures of the
cave walls produces a set of characteristic
speleothems. As a consequence of the local

Espeleotemes generats
conditions of rock porosity and due to the influence of
per aigües de percolació
microclimatic factors these speleothems can get to be
highly complex. The interference of other processes,

i formacions botrioidals
including the sliding of thin water layers and the
dripping water splash, can easily contribute to make
Les aigües de percolació que traspuen molt len-
the genesis even more complicated. Some authors
tament a través dels petits porus i intersticis de les
suggest that minute aerosol particles could be
parets són les causants d'un conjunt d'espeleotemes
trapped by the small sharp points of certain
característics. A causa de les condicions locals de
formations, thus accelerating their growth.
porositat de la roca i a la influencia de factors micro-
The speleothems generated by seepage waters
climatics aquests espeleotemes poden mostrar una
are relatively frequent within the caves and shafts of
gran complexitat. La interferencia d'altres processos,
Mallorca. However, the best represented types as
incloent-hi el flux per capil.laritat i els esquitxos
those finely ramified coralloids from Cova de Garrafa,
d'aigua de degoteig, pot contribuir a complicar-ne en-
Bufador de Solleric or Cova des Mirador are just
cara més la genesi. Alguns autors suggereixen que
occasionally found. Some of them, named botryoidal
minúscules polvoritzacions poder ser atrapades pels
speleothems, happen to be rather branched globular
vertexs de certes formacions, col.laborant en el seu
and smooth protuberances, isolated or clustered as
creixement.
grapefruit; this kind of knobstone grows on the walls
Els espeleotemes generats per aigües de perco-
and floors of Coves de Genova. Others, normally
lació són relativament freqüents a les coves i avencs
associated to air circulation, produce coarse and
de Mallorca, encara que els tipus amb exemplars més
irregular coatings that align themselves in almost
destacables, com els finament ramificats que aparei-
horizontal bands on the walls of some caves. This
xen a la Cova de Garrafa, al Bufador de Solleric o a la
anemolithic features are rather rare in Mallorca, but
Cova des Mirador, només es troben de manera oca-
good examples can yet be seen in Avenc de Fra Rafe1
sional. Alguns d'ells, denominats espeleotemes bo-
and in Cova de sa Campana.
trioidals, es presenten com a protuberancies globu-
lars i Ilises, aillades o arraimades i d'aspecte
coral.loide; formes d'aquest tipus creixen a les parets

i als sols de les Coves de Genova. D'altres, associa-
Rimstone dams and
des generalment amb circulacions d'aire, produeixen
recobriments aspres i irregulars que es disposen en
subaqueous speleothems
bandes quasi horitzontals sobre les parets d'algunes
cavitats. Aquestes formacions anemolítiques són ra-
The rimstone dams or gours are concave
res a Mallorca, pero n'hi ha bons exemples a I'Avenc
speleothems showing a subvertical wall that
de Fra Rafel i a la Cova de sa Campana.
frequently overhangs against the slope direction,
where the water that flows slowly on the pavement of
the caves can be retained. They can be of an

Gours i espeleotemes
extremely wide range of dimensions: from minute
microgours of hardly one centimeter long to gigantic
su baquatics
gours of severa1 meters. lnside the gours, on their
bottom and walls, there are covers of subaqueous
Els gours són espeleotemes concaus que pos-
speleothems of coralloidal appearance, and also
seeixen una paret subvertical, o extraplomada a con-
accumulations of calcite rafts are often found. The
trapendent, on es pot embassar I'aigua que flueix
growth in volume of the gours is produced from the
amb lentitud sobre el paviment de les coves. Les se-
water overflowing level, as the carbon dioxide
ves dimensions són extremadament diverses, ja que
detachment is enhanced in the rim of the dam which
abracen des de minúsculs microgours de a penes un
height, thus, becomes progressively bigger.
centímetre de longitud fins a gours gegants que ami-
Meanwhile, if the waters retained inside the rimstone
den varis rnetres. En el seu interior, el fons i les pa-
dam are oversaturated in calcium bicarbonate the
rets apareixen recoberts per espeleotemes sub-
concavity tends to be filled with subaqueous
aquatics d'aspecte coral.loide, i amb freqüencia
crystallizations.
s'observen acumulacions de calcita flotant. El crei-
Many rimstone dams are associated to the
xement en volum dels gours es produeix a partir del
growth of flowstone over the cave floors. The running
nivell en que I'aigua vessa, ja que I'emissió de dioxid
of thin water sheets and their oscillating pulses upon
de carboni es veu potenciada a la vorera per on cau
the flowstone surface are in the end determinant for
I'aigua amb la qual cosa aquesta augmenta progres-
the formation of rimstone dams (BATLLE, 1973).
sivament la seva altura. Mentrestant, si les aigües
Moreover, the gours can be originated on the bottom
que s'estanquen al gour estan molt sobresaturades
of subterranean streams and even in exokarstic
de bicarbonat calcic, la concavitat tendeix a farcir-se
rivers, provided that the circulating waters are
de cristal.litzacions subaquatiques.
oversaturated. The rimstone dams are quite common
Molts de gours estan associats amb la formació i
in Mallorca not only within the caves andshafts of the
desenvolupament de colades pavimentaries. El flux
Serra de Tramuntana mountains but also in the
de primes lamines d'aigua i les oscil.lacions del regim
caverns of the Migjorn region. Al1 of them are paving
amb que aquestes circulen sobre la superfície de les
speleothems that cover flowstones or small
colades són factors determinants per a la seva for-
depressions where dripping and trickles of cave
mació (BATLLE, 1973). També es poden engendrar
waters accumulate. In Cova de sa Campana and
gours en el llit de rius subterranis i fins i tot a I'exte-
Cova de Can Sion excellent examples of rimstone
rior, sempre que I'aigua circulant estigui sobresatu-
dams can be observed.
rada. Els gours són espeleotemes comuns a Mallor-
The subaqueous crystallizations are character-
ca, tant a les coves i avencs de la Serra de
ized by rough surfaces with prominent crystalline
Tramuntana com a les cavernes de la comarca del
faces showing well-developed calcite crystals. Their
Migjorn. En tots els casos es tracta d'espeleotemes
growth takes place below the water level and under
pavimentaris que recobreixen colades o petites de-
the oversaturation conditions that provoke the
pressions on s'acumula aigua de degoteig i d'esco-
calcium carbonate precipitation. In Majorcan caves
rrentia. Excel.lents exemples de gours es poden ob-
they are just occasional speleothems (with the
servar a la Cova de sa Campana i a la Cova de Can
exception of the coastal phreatic ones) as they are
Sion.
nearly always located inside rimstone dams. The
Les cristal.litzacions subaquatiques es caracte-
subaqueous speleothems are very beautiful despite
ritzen per presentar superfícies rugoses, amb cares
their small size.
cristal.lines prominents que mostren cristalls de cal-
The pisolithic concretions are an interesting kind
cita ben desenvolupats. El seu creixement es realitza
of subaquatic speleothems, just occasionally found in
per davall del nivell que ocupen localment les aigües
Mallorca. There are some papers written on them,
i en condicions de sobresaturació que provoquen la
being noteworthy that by AUROUX (1985).
precipitació del carbonat calcic. A les coves mallor-
quines són espeleotemes ocasionals, donat que
d'una manera quasi exclusiva estan localitzats a I'in-
terior de gours (si s'exceptuen els espeleotemes frea-

tics costaners). Es tracta d'espeleotemes de gran be-
Ilesa, pero les dimensions dels quals són petites.
Una interessant varietat d'espeleotemes sub-
aquatics són les concrecions pisolítiques, que només
ocasionalment es troben a Mallorca. Han estat ob-
jecte d'alguns estudis, entre els que destaca el
d'AUROUX (1 985).
Cristal.litzacions freatiques
costaneres

Les arees carstiaues litorals de I'illa de Mallorca
contenen nombroses coves que estan parcialment
inundades per aigües freatiques salobres. Es tracta
d'un medi freatic litoral, controlat pel nivell marí, on es
registren fluctuacions periodiques del pla de les
aigües d'una manera compassada amb les oscil.la-
cions que experimenta la superfície de la mar. La
inundació parcial d'aquestes cavernes costaneres
crea llacs subterranis que poden assolir dimensions
notables, com succeeix amb el Llac Miramar de les
Coves del Drac.
Una considerable varietat d'espeleotemes sub-
aquatics apareix associada amb aquest ambient geo-
químic singular (GINÉS & GINÉS, 1974) (Foto 4).
Són comunes les cristal.litzacions freatiques de cal-
cita i aragonita situades per damunt dels actuals llacs
salobres (POMAR etal., 1976; GINÉS etal., 1981). A
les bandes horitzontals, que aquests espeleotemes
Foto 4:
Vista d'un sector de la Cova de sa Bassa Blanca (Alcú-
conformen, hi queden registrades les cotes d'ante-
dia); es tracta d'una important cavitat costanera en la que
riors nivells d'estabilització del nivell marí correspo-
abunden els espeleotemes, tant freatics com subaeris.
nents a etapes interglacials (GINÉS & GINÉS, 1974).
També s'observa amb freqüencia la formació de cal-
Photo 4:
View of a chamber from Cova de sa Bassa Blanca
cita flotant sobre la superfície dels Ilacs (POMAR et
(Alcúdia), a littoral karstic cave where both phreatic and
aerial speleothems are remarkably abundant.
al., 1975), així com la presencia d'engrossiments ca-
racterístics entorn d'estalactites o d'estalagmites si-
tuades dins de la banda de fluctuació actual del pla
Coastal phrea tic crystallizations
de les aigües (POMAR et al., 1979). Aquests feno-
mens de deposició de carbonats pareixen haver es-
The littoral karstic areas o f Mallorca present
tat bastant comuns des del Pleistoce mitja fins a I'ac-
many caves partially drowned b y brackish waters.
tualitat i estan essent objecte de datacions i d'estudis
This happens to be a coastal phreatic environment
petrologics detallats (Foto 5).
controlled b y the sea leve1 where periodical water
Foto 5:
Secció transversal d'unes estalactites amb sobrecreixe-
ments freatics, corresponents a un paleonivell marí en-
registrat en la localitat costanera de la Cova de sa Bassa
Blanca (Alcúdia). Datacions realitzades sobre un frag-
ment d'aquesta mostra han proporcionat edats superiors
als 350.000 anys.
Photo 5:
Transversal section of stalactites with phreatic
overgrowths, corresponding to a sea paleolevel recorded
incide the coastal locality of Cova de sa Bassa Blanca
(Alcúdia). Datings carried out on a fragment of this
sample have shown ages over 350.000 years.

A grans trets, les cristal-litzacions freatiques cos-
oscillations, adjusted to the sea level changes, take
taneres presenten una aparenca semblant a les d'al-
place. The partial drowning of such coastal caverns
tres espeleotemes subaquatics, pero la seva varietat
creates subterranean pools that sometimes reach
morfologica i textural és notable. POMAR et al.
great dimensions as the Llac Martel from Coves del
(1976) les classifiquen en tres tipus: Ilises, rugoses i
Drac.
anguloses; estant constituides les primeres d'elles
A great number of different subaqueous
per aragonita (Foto 6) i les restants per calcita.
speleothems seems to be associated to this singular
geochemical environment (GINÉS & GINÉS, 1974).
Phreatic crystallizations of calcite and aragonite over
the level of present day brackish ponds are common
(POMAR
et al., 1976; GINÉS et al., 1981) (Photo 4).
Through the bands of speleothems marked by them,
former marine levels of stabilization corresponding to
the interglacial periods are recorded. The formation

of calcite rafts on the surface of these cave pools is
often found too (POMAR
et al., 1975), as wellas
some characteristic overgrowths developed around
those stalagmites or stalactites situateti on the
current fluctuation range of the water-table (POMAR
et al., 1979). These carbonate depositionalprocesses
have been quite common since the middle
Pleistocene, and today they are being the subject of
datings with Uranium series and detailedpetrological

works (Photo 5).
Generally speaking, the coastal phreatic
crystallizations are similar to other subaqueous
speleothems, but their morphological and textural
range are more remarkable. According to POMAR et
al. (1976) they can be classified in three types:
smooth, coralloidal and crystal spikes; the first being
aragonitic (Photo 6) and the rest calcitic.

Most of the phreatic crystallizations overgrow
around pre-existent speleothems adopting bulky
forms, as those from Coves del Drac and Cova des
Pont. In many cases, as in Cova de na Mitjana,
especially when the overgrowth coating appears on

stalactites, the original speleothems morphology can
be greatly modified. Sometimes, the coating are belt-

Foto 6:
Conjunt d'espeleotemes freatics d'aragonita, que reco-
breixen els sbtils de la Cova de sa Bassa Blanca (Alcú-
like around stalagmites and columns. Occasionally,
dia) a una alpada aproximada de 6 metres per damunt de
some floating calcite rafts are also trapped. The
I'actual nivel1 rnarí.
impressive cave cones from Cova de sa Bassa
Blanca, similar but not analogue to very sharp

Photo 6: Assemblages of aragonite phreatic speleothems
covering the ceilings of Cova de sa Bassa Blanca
stalagmites, are outstanding examples of such
(Alcódia), approximately 6 meters above the current sea
accumulations of floating cemented calcite (Photo 7).
level.
Although it still remains a lot to be known about
the geochemistry of the coastal karsts where
La majoria de les cristal.litzacions freatiques for-
carbonate precipitation takes place, it looks certain
men sobrecreixements d'aspecte boterut al voltant
that the phreatic speleothems are originated mainly
d'altres espeleotemes preexistents, com els que es
along the oscillation range, usually 50 cm high, of
poden observar a les Coves del Drac o a la Cova des
such subterranean pools. Other phreatic speleo-
Pont. En molts de casos, especialment quan el reco-
thems may prove that the phreatic coatings can be
briment es desenvolupa sobre estalactites, les mor-
produced even severa1 decimeters below the water-
fologies originals dels espeleotemes poden veure's
table. In both cases the proximity to the pool surface
fortament modificades, com ocorre a la Cova de na
favours the precipitation processes as the carbon
Mitjana. Altres sobrecreixements es disposen d'una
dioxide degassing occurs easily throughout the water
manera anular, rodejant estalagmites i columnes.
surface. So, as a consequence of the readjustment of
Ocasionalment també queden englobades petites Ia-
the chemical equilibrium ofphreatic waters, the zone
mines de calcita flotant. Són destacables els cons de
close to the air-water interphase tends to be
la Cova de sa Bassa Blanca, que semblen estalag-
oversaturated.

mites punxegudes pero que estan construits per acu-
mulacions de calcita flotant cimentada (Foto 7).
Encara que és necessari millorar el coneixement
de la geoquímica dels carsts litorals en els quals te-
nen lloc aquests processos de precipitació de carbo-
nats, pareix que la formació d'espeleotemes freatics
es localitza principalment dins de la banda d'oscil-la-
ció d'aquests llacs subterranis, que abraca una am-
plitud del voltant de 50 cm. Altres espeleotemes frea-
tics suggereixen que el sobrecreixement pot
produir-se fins a varis decímetres per davall del pla
de les aigües. En ambdós casos els processos de
precipitació es veuen afavorits per la proximitat a la
superfície del Ilac, lloc on I'escapada de dioxid de car-
boni es realitza amb més facilitat. Per aquesta raó la
zona propera a la interfase aire-aigua tendeix a tro-
bar-se sobresaturada, com a conseqüencia dels rea-
justaments que es produeixen en I'equilibri químic
d'aquestes aigües freatiques.
Principals processos de
formació d'espeleotemes
a Mallorca
Les condicions físico-químiques que caracterit-
zen I'endocarst mallorquí són molt aptes per a la for-
mació d'importants diposits d'espeleotemes. El marc
Foto 7:
Espeleoternes conicc forrnats en condicions freatiques,
bioclimatic recent afavoreix, en termes generals, I'ac-
ernergint d'un petit llac d'aigües salobres en la Cova de
tuació dels processos generadors d'espeleotemes.
sa Basca Blanca (Alcúdia).
Endemés, les datacions disponibles demostren que
Photo 7:
Conical speleothems formed underphreatic conditions,
al llarg del Quaternari aquests processos han estat
emerging from a small brackish poolin Cova de sa Bassa
actius i fins i tot intensos.
Blanca (Alcúdia).
La marcada diferenciació litologica existent entre
les calcarenites miocenes, les dolomies triasiques i
Major processes of speleothem
les calcaries massives liasiques i burdigalianes es
manifesta en mecanismes de permeabilitat i vies d'in-
formation in Mallorca
filtració de I'aigua molt diversos. Per altra part, la con-
siderable diversitat topografica de les cavitats illen-
The physico-chemical conditions that prevail in
ques dóna lloc a múltiples ambients que posseeixen
the Majorcan endokarst are really suitable for the
microclimes particulars. Per aixo, la varietat de con-
development of important speleothem deposits. The
dicions en que arriben a les coves les substancies
recent bioclimatic context favours, in generalferms,
que viatgen dissoltes a les aigües de percolació, i la
the presence o f the processes that generate
varietat de condicions en que aquestes poden des-
speleothems. Moreover, available datings de-
prendre dioxid de carboni (i excepcionalment vapor
monstrate that these processes have been active and
d'aigua, per evaporació) a I'atmosfera subterrania
even intense throughout the Quaternary.
més immediata, expliquen la riquesa de tipus d'es-
The obvious lithological differentiation among the
peleotemes que s'observen a les coves mallorquines.
Miocene calcarenites, the Triassic dolomites and the
Predominen els espeleotemes formats per ai-
massive Liassic and Burdigalian limestone rocks i s
gües de degoteig (estalactites, estalagmites, colum-
displayed in rather diversified permeability
nes) i aquells generats pel flux de petits corrents la-
mechanisms and infiltration paths. Furthermore, the
m i n a r ~
d'aigua (colades parietals, colades pavi-
great topographical diversity of Majorcan caves gives
mentaries i gours). També són comuns els espeleo-
rise to numerous environments showing particular
temes generats pel lent aflorament d'aigües de per-
microclimates. Therefore, the varied conditions under
colació (estalactites excentriques, helictites,
which the substances dissolved i n the infiltration
anemolites, formacions botrioidals). Entre els espe-
waters reach the caves, a s well as the different
leotemes subaquatics de la zona d'infiltració és pos-
circumstances in which carbon dioxide is detached

sible trobar-hi nombroses varietats de tamany mo-
(and, exceptionally, water is lost by evaporation) to
dest, encara que la seva presencia és tan SOIS
the cave atmosphere, explain the abundance of
ocasional. Pel contrari, són freqüents els espeleote-
speleothem types in the caves of Mallorca.
mes freatics a coves properes a la Iínia de costa, on
The speleothems produced by dripping waters
formen interessants revestiments de calcita i arago-
(stalactites, stalagmites and columns) and those
nita d'aspecte coral.loide o globular, respectivament.
generated by slight water currents (wall and paving
Els espe0eotemes de les cavitats de Mallorca es
flowstones, and rimstone dams) are predominant.
caracteritzen per la seva abundancia quantitativa, la
The speleothems generated by the seeping waters
seva notable diversitat tipologica, la relativa pobresa
coming slowly to the cave walls (eccentric stalactites,
en especies minerals i el clar predomini de morfolo-
helictites, anemolites, botryoidal features) are also
gies que denoten aportacions d'infiltració moderades
common. Among the subaquatic speleothems from
o fins i tot escasses.
the vadose zone it can be occasionally found a varied
group of items of modest size. On the contrary, the
phreatic speleothems are quite frequent in the caves
Agraiment
located near the shoreline, where they form
interesting calcite and aragonite coverings,
Aquest treball forma part del projecte d'investi-
coralloidal and globular respectively.
gació de la DGICYT número PB94-1175.
The speleothems of Majorcan caves and shafts
are characterized by their abundance, their
noteworthy typological diversity, their relative lack of

mineral species and the predominance of features
revealing moderate or even scarce infiltration supply.
Acknowledgement
This work is part of the DGICYT investigation
project number PB94- 1 175.
Bibliografia l Referentes
AUROUX, L. (1985):
Concreciones pisolíticas en cavidades de Ma-
MIR, F. & TRIAS, M. (1973):
Sobre el karst de la Cova de sa Cam-
llorca. End,ins. 10-1
l : 27-31.
Palma de Mallorca.
pana i les seves concrecions excentriques. Comunicacions 111
BATLLE, A. (1973):
Notes sobre la litogenesi de la Cova de Can Bor-
Simp. Espeleologia. 53-70.
Mataró.
dils. Comlrnicacions 111 Simp. Espeleologia. 31 4-320.
Mataró.
POMAR, L.; GINÉS, A.; GINÉS, J.; MOYA, G. & RAMÓN, G. (1975):
FOURMARIER, P. (1
926):
Queiques observations sur I'ornamenta-
Nota previa sobre la petrología y mineralogía de la calcita flo-
tion naturelle de deux grottes de I'ile de Majorque. Ann. Soc.
tante de algunas cavidades del Levante mallorquin. Endins. 2 :
Géol. Belgique. 49 : 320-322.
Liege.
3-5.
Palma de Mallorca.
GINÉS, A. & GIF~IES,
J. (1
974):
Consideraciones sobre los mecanis-
POMAR, L.; GINÉS, A. & FONTARNAU, R. (1976):
Las cristaliza-
mos de fosilización de la Cova de Sa Bassa Blanca y su para-
ciones freáticas. Endins. 3 : 3-25.
Palma de Mallorca.
lelismo con formaciones marinas del Cuaternario. Bol. Soc.
POMAR, L.; GINÉS, A. & GINÉS, J. (1979):
Morfología, estructura y
Hist. Nat. Baleares. 19 : 11-28.
Palma de Mallorca.
origen de los espeleotemas epiacuáticos. Endins. 5-6
: 3-17.
GINÉS, J. & GINÉS, A. (1
976):
Ses Coves del Pirata. Endins. 3 : 41-
Palma de Mallorca.
45.
Palma de Mallorca.
SWEETING, M.M. (1972):
Karst Landforms. McMilian Press. 362
GINÉS, J.; GINES, A. & POMAR, L. (1981):
Morphological and mi-
pags. London.
neralogicai features of phreatic speleothems occurring in
WHITE, W.B. (1976):
Cave minerals and speleothems. In: FORD,
coastai caves of Majorca (Spain). Proceed. Eighth Internt. Con-
T.D. & CULLINGFORD, C.H.D. (Eds.): Thescience of Speleo-
gress of Speleology. 529-532.
Bowling Green.
logy. Academic Press. 267-327.
London.
HILL, C.A. & FOlRTI, P. (1
986):
Cave minerals of the World. National
ZHU, X. (1
988):
Guilin karst/Secondary chemical depositional forms
Speleological Society. 238 pags. Huntsville.
(speleothems) in caves. Shanghai Scient. & Techn. Publishers.
LLOPIS-LLADO, N. & THOMAS-CASAJUANA, J.M. (1948):
La hi-
188 pags. Shanghai.
drologia cárstica de los alrededores de Campanet. Miscelánea
Almera. 7 : 39-60.
Barcelona.