Bibliografia espeleoarqueol�gica de les Illes Balears
BlBLlOGRAFlA ESPELEOAROUEOLOGICA DE LES ILLES BALEARS
Miquel Trias
Speleo Club Mallorca.
No hi cap dubte que dins la nostra arqueologia, les coves naturals representen un dels, camps més i
portants, tant per I'importancia intrinseca dels jaciments que s'hi troben, com per la facilitat de la seva "exc
vació". A la majoria de coves d'accés horitzontal hi trobam deixes de I'home prehistbric; totes, les fases de
nostra prehistoria s'hi troben representades, algunes de les quals no es coneixen fins ara a altre Iloc.
Malgrat la import>ncia del tema trobam a faltar treballs que el tractin sistematicament. Com a una
desta contribució al seu estudi, volem presentar ara aquest recull bibliografic de treballs que tracten d'al
aspecte relacionat amb I'ocupació per I'home prehistoric d'aquest medi.
Degut a I'inmensa quantitat de materials arqueológics trobats davall tera, hem considerat que només h
viem d'incloure els treballs que tractin extensament de coves d'interés arqueológic o bé aquells que descriuen
algun jaciment hipogeu en particular, eliminant tot alló on simplement s'anomena una cova en relació a un
objecte que s'hi ha trobat. Tanmateix, degut a la confusió entre coves naturals i artificials, la inclusió d'algun
treball no consultat pot esser dubtosa.
.
ALCOVER M. (1941) "excursión arqueológica a San Juan". Documenta 30-6; pp 10-12 Sant Joan (Ma-
llorca).
ALCOVER M. (1942) "Sa Cova Fosca (San Juan)" Documenta 14-3; pp 77-78. Sant Joan (Mallorca).
AMOROS L. (1929) "Contribución al estudio de la Edad del Hierro'en Mallorca. Cueva de Son Bauca".
Bol. Soc. Arq. Luliana 22; pp 290-292. Ciutat de Mallorca.
AMOROS L. (1953) "Ariany. Petra (Mallorca) Sa Canova". Not. Arq. His. 2. pp 17-24. Madrid.
ANONIM (1952) "Importantes descubrimientos arqueológicos en la Cueva del Drac (Mallorca)". Ibérica 2.a
época 16; pp 105. Barcelona.
BANQUIER H. (1930) "Le Dolmen de la Cueva del Drach a Porto Cristo (Majorque)". Bull. Soc.
Fran. 170. París.
CAMPS MERCADAL F. (1899) "Sepulcros y cráneos" Revista de Menorca 3." época; pp 44-49. Maó.
CAMPS MERCADAL F. (1900) "La Cueva des Ravelli" BSAL IV (1897-1900); p 92 Ciutat de Mallorc
CAKilGUERAL CID J. (1940) "Un pa
CAKiIGUERAL CID J. (1941) "El cuch
de Mallorca.
CAÑIGUERAL CID J. (1951) "Los primeros habitantes de Mallorca. La cueva de Sa Canova de Arian
Ibérica 2.a época 13; 348-355, 360. Barcelona.
CAKilGUERAL CID J. (1952) "Más sobre Sa Canova de Ariany" Ibérica 2." época 15; 385-389, 399. Bar-
celona.
CANTARELLAS CAMPS C. (1972) "Cerámica incisa en Mallorca". Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Beleares. Ciutat de Mallorca.
CRUSAFONT M., ANGEL B. i CUERD
leares". Pub. Cat. Pal. Univ. Barcelona, Tom 5. Barcelona.
DERIBERE M. (1952) "Le Minorque souterrain" "Le monde souterrain" num. 74. Paris.
DERIBERE M. (1953) "Menorca en
Mallo.
ENCINAS J. A. (1971) "Notas arqueológicas sobre la Cova de Sa Font" Speleon T. 18 pp 61-68.
Barcelona.
ENCINAS J. A. (197.1) "Grabados
Speleon T. 18; pp 69-74. Barcelona.
ENCINAS J. A. (1972) "Las cuevas de incineración en Pollensa (Mallorca)" Com. ler. Cong.
(1970) pp 137-142. Barcelona.
ENCINAS J. A. (1973) "Els bous de I'avenc de la Punta" Espeleoleg n.' 18 Barcelona.
ENCINAS J. A. (1974) "Note on .the expioration of the Avenc de la Punta, Majorca
search Assoc. Vol. 1, n.' 2 pp 127-1
ENSEKiAT ESTRANY B. (1955)
ENSEKiAT ESTRANY B, (1955) "Cu
ENSEÑAT ESTRANY B. (1955) "Cu
ENSEKiAT ESTRANY B. (1955) "Cueva del Negret" Not. Arq. Hisp. 3-4 (1954-55) p. 58. Madrid.
ENSEÑAT ESTRANY B. (1974)
ninsular. Prehistoria y arqueología

FAJARNES E. (1896) "Descubrimiento de 18 cráneos en una cueva de Porreres" B S A L 6 (1895-96)
139-140. Ciutat de Mallorca.
FERNANDEZ MIRANDA M. i WALDREN W. (1974) "El abrigo de Son Matge (Valldemossa) y, la perio-
dización de la prehistoria mallorquina mediante los análisis de Carbono 14" T. de P. 31; pp 297-304. Madrid.
FONT OBRADOR B. (1960) "Prospecciones arqueológicas en la Isla Dragonera" B S A L Tom XXXl n.'
790-791; pp 641-644. Ciutat de Mallorca.
GRAVES W. i WALDREN W. (1966) "El yacimiento de Myotragus Balearicus en las cuevas de Muleta y
su relación con los niveles arqueológicos de Mallorca". Bol. Soc. Hist. Nat. Bal. n.' 12 pp 51-58. Ciutat d
Mallorca.
HEMP W. J. (1930) "A propos du dolmen en la Cueva del Drach a Porto-Christo (Majorque)". Bull. So
Preh. Fran. 27; p 212. París.
JAUME G. i altres (1969) "Exploraciones en la Cova de sa Sinia (Manacor)". Com. X Cong. Nac.
Maó 1967. Zaragoza.
KOPPER J. S. i WALDREN W. (1967) "Balearic Prehistory. A new perspective" Archeology t.' 2
180-1 15.
KOPPER J. S. (1968) "The stratigraphy of the Cave of Muleta (Mallorca. Spain)" Thesis University o
Rennsylvania (USA).
LLOMPART MORAGUES G. (1958) "Bibliografia arqueológica de las Baleares, Mallorca y Menorca". 102
págs. Estudio General Luliano, Ciutat de Mallorca.
MASCAR0 PASARIUS J. (1954) "Las cuevas prehistóricas y los grabados rupestres de Menorca" Am-
purias 15-16 (1953-54). Barcelona.
MASCAR0 PASARIUS J. (1966) "Prehistoria de las Baleares" sobretiro del Corpus de Toponimia de Ma-
llorca. Tom V i part del VI 2866 planes. Ciutat de Mallorca.
MASCAR0 PASARIUS J. (1960) "Cuevas Prehistóricas de Mallorca". B S A L 31: pp 645-656. Ciutat de
Mallorca.
MASCAR0 PASARIUS J. i VENY CI (1964) "Talaiots, coves i altres megalits de la comarca de Sa
bla". Imprenta Politecnica. Ciutat de ~ a l l o r c a .
MAURA SALAS M. (1935) "Cueva sepulcral de Font Figuera (Alaró, Mallorca)" Actas y Memo
Soc. Eso. Antrop. Etn. y Preh. 14; pp 110-1 11. Madrid.
MERCADAL B. (1959) "Breve noticia sobre el hallazgo de un incisivo de Myotragus en una cueva
norquina junto a cerámica Neolítica". Bol. Soc. Hist. Nat. Bal Tom 5; pp 57-59. Ciutat de Mallorca.
M. (1953) "Noticias de una cueva de enterramienhto en Son Sard (Son Servera)" Not. Arq. Es
582. Madrid.
MALUQUER DE MOTES J. (1952) "Sobre la cueva de Na Parella en Menorca" Archivo Prehist.
(Homenaje a D. Isidro Ballester) 3; pp 195-198. Valencia.
PLANTALAMOR MASSANET L. (1974) "Avance al estudio de la cueva de Son Maiol dlEstabliment
(Palma de Mallorca)" Com VI SIMp. Preh. Pen. Preh. Arq. 1s. Baleares (1972) pp 90-99. Barcelona.
RIPOLL PERELLO E. i ROSSELLO BORDOY G. (1959) "Los grabados rupestres de Sa Cova de Betlem
(Deya, Mallorca)" Ampurias n.' 21; pp 160-266. Barcelona.
ROSSELLO BORDOY G. i MARTIN R. (1961) "La facies "cueva natural" en la cultura pre
mallorquina". Ampurias 22-23 (1960-61 ) pp 263-276. Barcelona.
ROSSELLO BORDOY G. i d'altres (1967) "Análisis de radiocarbono en Mallorca" Trabajos del
Mallorca (1) Ciutat de Mallorca.
ROSSELLO BORDOY G. i WALDREN W. (1973) "Excavaciones en el abrigo del bosque de Son Matg
(Valldemossa, Mallorca)". Not. Arqueo. Hisp. Prehistoria II. Madrid
ROSENSTINGL (1974) "Es Cui
Symp. pen. Preli. Arq. 1s. Baleares (1972) pp 269-279. Barcelona.
ROSENSTINGL R. i ROSSELLO-BORDOY (1976) "El Santuario de "Sa Cova de Betlem" Notas para I
interpretación de sus representaci
RUL.LAN MIR J. (1896) ~ a l l a z
de Mallorca.
TRlAS GUSO M. (1974) "Una
TRlAS GUSO M. (1975) "Sobre
Actas Xlll Cong. Nac. Arq. Huelva
TRlAS GUSO M. i ROCA L.
(Formentera) i de la seva importanci
VENY C. (1955) "La cultura de
pp 430-432 i 460-462. Barcelona.
VENY C. (1947 i 1950) "La ne
Arch. Español Arqueol. 20 (1947) pp 46-59; 23 (1950) pp 319-328. Madrid.
68

VENY C. (1953) "Esc orca (Mallorca) Cometa des Morts". Not. Arq. Esp. 2; pp 41-56 Madrid.
VENY C (1953 "La cueva de Ariant" B S A L 31; pp 35-39. Ciutat de Mallorca.
VENY C. 1961) "La cueva des Tossals Verd (Mallorca)" Saitabi XI pp. 201-212-Valencia.
VENY C. (1969) "Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca". C. S. l. C. Madrid.
WALDREN W. i KOPPER J. S. (
"Preliminary study of the cave of Muleta (Deia. Mallorca. Bale
WALDREN W (1962) "Los materiales encontrados en la cueva de Muleta". Bol. Soc. Hist. Nat. Bal. pp
47-49. Ciutat de Mallorca.
WALDREN W. i KOPPER J.S. (1968) "A nucleus for a Mallorca chronoly of prehistory based in ra-
diocarbon analysis". Deya Arch. Museum. Ciutat de Mallorca.
WALDREN W. (1974) "Evidence of the gxtinction of the Myotragus Balearicus" Com VI Syrnp. Preh. pen.
preh. Arq. 1s. Bal. (1972) pp 32-38. Barcelona.
WALDREN W.; ROSSELLO-BORDOY G. (1975): "Excavaciones en la cueva de Muleta (Sóller, Mallorca)
1
.Los niveles arqueológicos". N. A. H. Prehistoria 3. pp 73-108. 4 larn. Madrid.