Cronologia de la desaparici� de Myotragus balearicus Bate 1909 a Menorca
ENDINS, núm. 25. 2003. Mallorca
CRONOLOGIA DE LA DESAPARICIÓ DE
Myotragus balearicus Bate 1909 A MENORCA
per Josep QUINTANA 1, Pere BOVER 2, Damià RAMIS 2 & Josep Antoni ALCOVER 2, 3
Resum
Es presenten dues noves datacions radiocarbòniques obtingudes directament
sobre ossos de Myotragus balearicus provinents de jaciments de Menorca. El resul-
tat d'una d'elles, Beta-177237 [5060±40 BP; 3970-3760 (95.4%) cal BC 2s], permet
establir que la desaparició de l'espècie a Menorca es va produir després del 3970 cal
BC, i reforça la interpretació que aquesta desaparició es relaciona amb l'arribada
dels primers humans a l'illa.
Abstract
Two new radiocarbon datings based on Myotragus balearicus bones from
Menorca are presented here. The result of one of them, Beta-177237 [5060±40 BP;
3970-3760 (95.4%) cal BC 2s], permit us to establish that the disappearance of this
species took place on Menorca later than 3970 cal BC, and strengthens the relation
between this event and the human arrival on the island.
Introducció
La cronologia de l'extinció de Myotragus balearicus
Myotragus balearicus de Menorca i es discutirà el seu
ha estat objecte d'un ampli debat. A un recent treball
significat.
BOVER & ALCOVER (2003) han revisat la cronologia i
les causes de la desaparició de l'espècie a Mallorca,
Menorca i Cabrera. Més recentment, mentre el treball
anterior es trobava en premsa (abril de 2003), s'han
Material i mètodes
obtingut dues noves datacions radiocarbòniques sobre
ossos de Myotragus balearicus de Menorca que apor-
ten informacions novedoses sobre la cronologia de la
S'han datat dues mostres de Myotragus balearicus
desaparició de Myotragus a l'illa.
procedents de Menorca que es conservaven a la
La primera referència a la desaparició de Myotragus
col·lecció de vertebrats "Museu de la Naturalesa de les
balearicus a Menorca es va deure a MERCADAL (1959),
Illes Balears" (acrònim MNIB). Aquestes mostres han
qui va assenyalar la presència de banyes i incisives de
estat les següents:
Myotragus al jaciment de la cova Murada (barranc de
1.
Fragment de mandíbula (MNIB 81758, Figura 1).
l'Algendar), i va suposar que provenien del jaciment
Pas den Revull-Sa Penya Fosca, barranc de l'Algendar,
arqueològic de la cova, suggerint la seva associació
Ferreries, Menorca (QUINTANA, 2001). Número de
amb ceràmica de tipus neolític. En el seu moment,
laboratori: Beta-177237.
aquest treball va expandir la distribució estratigràfica de
2.
Fragment proximal de tíbia (MNIB 58428). Cova
Myotragus fins a una època molt recent.
des Myotragus, Alaior, Menorca. Número de laboratori:
D'altra banda, cal esmentar que no ha estat fins el tre-
Beta-177238.
ball de MESTRES & DE NICOLÀS (1999) que no es dis-
Les mostres varen ser enviades a datar a Beta Analytics
posava a Menorca de cap datació radiocarbònica obtin-
Inc. S'ha datat la fracció de col·lagen dels ossos.
guda directament sobre ossos de Myotragus balearicus.
L'extracció de col·lagen s'ha fet mitjançant alcali. Les
Al present treball es presentaran les noves datacions
mostres varen subministrar prou col·lagen de bona qua-
radiocarbòniques obtingudes sobre materials de
litat com per permetre'n la datació. Totes les passes
analítiques es van desenvolupar amb normalitat.
Les mostres MNIB 81758 i MNIB 58428 han subminis-
1
Carrer Gustau Mas, 79-1er. 07760 Ciutadella de Menorca.
trat datacions susceptibles de calibratge. Aquest s'ha fet
2
Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB), Cta de
a partir de la corba de calibratge proposada per STUI-
Valldemossa km 7,5, 07122 Palma (Balears).
3
Research Associate, Department of Mammalogy, American Museum
VER et al. (1998), mitjançant el Programa OxCal v3.5
of Natural History, Central Park West at 79th Street, New York (USA).
(BRONK RAMSEY, 2000).
155

Foto 1:
Mandíbula de Myotragus balearicus del jaciment del Pas d'en
Photo 1: Dated Myotragus balearicus jaw from Pas d'en Revull-Sa
Revull-Sa Penya Fosca (MNIB 81758) datada. La fletxa
Penya Fosca deposit (MNIB 81758). The arrow shows the
assenyala el fragment que se va enviar a datar (Número de
fragment dated (Lab. number Beta-177237). Scale bar 2 cm.
laboratori Beta-177237). Escala 2 cm.
Resultats
Myotragus balearicus va desaparèixer de Menorca des-
prés del 3970 calBC. Aquesta data representa una
La cronologia de la desaparició de Myotragus bale-
millora considerable en el poder de resolució de què es
aricus a Menorca s'estableix en base a la definició d'un
disposava fins ara per a establir la cronologia de la des-
període d'incertesa en el qual cal situar aquesta des-
aparició de l'espècie a l'illa, la qual es documenta que
aparició. El període d'incertesa de la desaparició de
hauria esdevingut més de 6000 anys després de l'evi-
Myotragus a Menorca se situa entre un terminus post
dència sòlida més recent disponible fins ara (BOVER &
quem (és a dir, una data que seria anterior a la desapa-
ALCOVER, 2003). El material datat provè del jaciment
rició de Myotragus) i un terminus ante quem (és a dir,
del Pas den Revull, descrit per QUINTANA (2001).
una data que seria posterior a la desaparició de
Aquest jaciment, no gaire ric, conté a la seva part supe-
Myotragus).
rior alguns materials arqueològics que no han estat
estudiats. Es desconeix l'edat de les restes coetànies
amb els humans.
TERMINUS POST QUEM
La millor manera d'establir un terminus post quem
TERMINUS ANTE QUEM
per a la cronologia de la desaparició de Myotragus bale-
aricus
prové de la datació directa dels seus ossos. La
L'evidència més antiga d'absència de Myotragus
desaparició ha de ser posterior a la datació més recent
balearicus no és tan sòlida com l'evidència més moder-
de l'espècie. A la taula 1 presentam les datacions dis-
na de la seva presència. A Menorca no existeix cap evi-
ponibles de Myotragus balearicus de Menorca. La
dència de la presència de Myotragus balearicus als
datació més recent és altament informativa per als
contextos arqueològics estudiats més primerencs. Les
objectius de la nostra anàlisi. La informació científica
dades disponibles suggereixen que l'espècie no era
que procedeix d'aquesta datació és molt sòlida.
present a Menorca ca. 1930 calBC. Aquesta data
La datació Beta-177237 [5060±40 BP; 3970-3760
correspon al límit superior de l'interval 2s de l'evidència
(95.4%) cal BC 2s, Figura 2], representa a l'actualitat
sòlida més primerenca de presència humana, corregida
l'evidència cronològica més moderna de presència de
amb l'estima del percentatge de carboni marí vs. atmos-
Myotragus balearicus a Menorca. Aquesta datació C14
fèric al col·làgen, provinent del depòsit de Biniai Nou
ens permet concloure, amb una p > 95,4 %, que
(veure VAN STRYDONCK & MAES, 2001; ALCOVER et
156

Figura 2: Corba de calibratge de la datació Beta-177237, que docu-
Figure 2: Calibration curve for the Beta-177237 dating, which records
menta la presència més recent de Myotragus balearicus a
the most recent evidence for Myotragus balearicus presence
Menorca.
on Menorca.
al., 2001; UtC-8949: 3745±35 BP; 2290-2030 calBC
una xifra ja bastant similar a la disponible a Mallorca
2s). No s'han obtinguit restes de Myotragus balearicus
(58%, d'acord amb BOVER & ALCOVER, 2003). Aquest
contemporànies amb aquestes restes o amb restes més
percentatge de solapament és prou alt com per indicar
recents.
sòlidament que els dos fenòmens (desaparició de
Myotragus balearicus i arribada dels humans) estan
relacionats. En conseqüència, la desaparició de l'espè-
cie a Menorca ha d'haver esdevingut a un moment inde-
Discussió
terminat entre ca. 3000 i ca. 1930 cal BC.
Cal esperar que l'obtenció de noves datacions dels
D'acord amb les dades disponibles, el "període d'in-
Myotragus més tardans puguin estrènyer el període
certesa dintre del qual cal situar la desaparició de
d'incertesa de la desaparició de Myotragus balearicus
Myotragus balearicus" a Menorca (UPME, segons les
definit en base a les datacions directes sobre els seus
seves sigles angleses, BOVER & ALCOVER, 2003)
ossos. Igualment, cal esperar que l'obtenció de noves
correspon a l'interval 3970 - ca.1930 cal BC. Es tracta
datacions de presència arcaica d'humans a l'illa i nous
d'un període d'incertesa de ca. 2000 anys, molt més
indicis sòlids de la seva absència permeti establir amb
precís que el període de ca. 8000 anys disponible fins
més precisió el període en el qual es pugui deduir que
ara (BOVER & ALCOVER, 2003). Gràcies a la datació
es va produir la desaparició de l'espècie a Menorca.
Beta-177237, la informació disponible sobre la cronolo-
gia de la desaparició de l'espècie a Menorca és quatre
vegades més precisa que el que s'havia pogut establir
fins a la data.
Agraïment
Aquest període d'incertesa reforça la interpretació
que la desaparició de l'espècie de l'illa s'ha de relacionar
El present treball s'inclou al Projecte de Recerca
amb l'arribada dels humans. En efecte, gràcies a la
BTE 2001-0589 "Análisis de la Evolución y Extinción de
datació del Pas den Revull-Sa Penya Fosca el solapa-
Myotragus balearicus Bate (Artiodactyla, Caprinae). II",
ment entre el període d'incertesa de la desaparició de
finançat per la Dirección General de Investigación. Les
Myotragus balearicus a Menorca i el període d'incertesa
datacions han estat cobertes pel Conveni de Col·labo-
en el qual cal situar l'arribada dels humans a Menorca
ració entre l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats i el
(entre ca. 3000 i ca. 1930 cal BC) passa del 13% al 53%,
Consell de Mallorca de l'any 2002. El Sr Pere Arnau va
157

Jaciment
Número
Os
Núm.
Datació
cal BC 2s
d C13/C12
col·lecció
Laboratori
convencional
Pas den Revull
MNIB 81758
Mandíbula
Beta-177237
5060±40 BP
3970-3760
-20.9 ‰
Cova des Myotragus
MNIB 58428
Tíbia
Beta-177238
19480±90 BP
22000-20400
-20.6 ‰
Cova des Tancats
-
?
UtC-3740
10020±50 BP
10000-9250
?
Taula 1: Datacions radiocarbòniques realitzades directament sobre
Table 1: Radiocarbon dating based on Myotragus balearicus bones
ossos de Myotragus balearicus de Menorca.
from Menorca.
descobrir el jaciment de la cova des Myotragus (Alaior).
BRONK RAMSEY, C. (2000). OxCal Program v3.5. Radiocarbon
Accelerator Unit, University of Oxford. [Disponible en
Un dels autors (PB) gaudeix d'una beca de Formació de
www.rlaha.oc.ac.uk/oxcal/oxcal.htm]
Personal Investigador de la Direcció General d'R+D+I
MERCADAL, B. (1959). Breve noticia sobre el hallazgo de un incisivo de
de la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de
Myotragus en una cueva menorquina junto a cerámica neolítica.
les Illes Balears.
Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 5: 57-59.
MESTRES, J.S. & DE NICOLÁS, J.C. (1999). Contribución de la data-
ción por radiocarbono al establecimiento de la cronología absolu-
ta de la prehistoria menorquina. Caesaraugusta, 73: 327-341.
QUINTANA, J. (2001). Fauna malacológica presente en los sedimentos
holocénicos del Barranc d'Algendar (Ferreries, Menorca). Spira, 1
(1): 33-40.
Bibliografia
STRYDONCK, M. van & MAES, A. (2001). Les datacions i les anàlisis
isotòpiques de Biniai Nou. In PLANTALAMOR, Ll. & MARQUÈS,
J. (coord.), Biniai Nou. El megalitisme mediterrani a Menorca.
ALCOVER, J.A.; RAMIS, D.; COLL, M. & TRIAS, M. (2001). Bases per
Treballs del Museu de Menorca, 24: 163-174. Maó.
al coneixement del contacte entre els primers colonitzadors
STUIVER, M.; REIMER, P.J.; BARD, E.; BECK, J.W.; BURR, G.S.;
humans i la naturalesa de les Balears. Endins, 24: 5-57.
HUGHEN, K.A.; KROMER, B.; MCCORMAC, G.; VAN DER
BOVER, P. & ALCOVER, J.A. (2003). Understanding Late Quaternary
PLICHT, J.; SPURK, M. (1998). INTCAL98 radiocarbon age cali-
Extincions: the case of Myotragus balearicus Bate 1909. Journal of
bration, 24,000-0 cal. BP. Radiocarbon, 40 (3): 1041-1083.
Biogeography, 30 (5): 711-721.
158