Tanatocenosi dels mol�luscs marins de la cova de na Mitjana : Capdepera, Mallorca
ENDINS, nQ 21.1997. Palma de Mallorca.
TANATOCENOSI DELS MOL-LUSCS MARINS
DE LA COVA DE NA MITJANA
(CAPDEPERA, MALLORCA)
per Guillem X. PONS1 i Joan P O N S - M O Y ~
Resum
Es llista el material malacologic marí recollit en la cova de na Mitjana (Capdepera). La
tanatocenosi d'aquesta platja subterrania, després d'aquest estudi, esta composta per 61 espe-
cies. També es comenta la interessant comunitat estigobia que alberga aquesta localitat.
Abstract
Check-list of marine molluscs gathered at cova de na Mitjana, a marine cave located on
Capdepera (Mallorca). Sixty-one species compose the tanathocoenosis of this curious, under-
ground sandy beach. The composition of the stygobiont assemblage dwelling in the cave is also
reported.
Introducció
Les comunitats cavernícoles de gasterbpodes
fia així com els seus aspectes espeleogenetics i paleo-
marins han estat tractades en comptades ocasions.
faunístics vénen indicats a GINÉS et al. (1 975).
PONS i SUREDA (1995) realitzen una acurada revisió
L'estigofauna d'aquesta cavitat ha estat estudiada
bibliografica sobre els mol.luscs de les Balears i només
amb profunditat per JAUME (1995; en premsa) i JAUME
recullen dos articles que tracten, específicament,
i BOXSHALL (1 996) descrivint nombroses especies fins
mol.luscs d'ambients cavernícoles. ROS i GIL1 (1985)
aleshores endemiques d'aquesta cavitat ¡/o d'altres
estudien els opistobranquis de dues coves marines de
coves del Llevant de Mallorca i Cabrera.
Mallorca. OLlVElRO i RUSSO (1992) indiquen I'absen-
cia d'especies de mol.luscs marins adaptades a la vida
cavernícola. No obstant, indiquen que les coves són uns
Material i metode
ambients interessants pel que fa a I'alimentació i a la bio-
logia reproductiva d'algunes especies.
Per a la realització d'aquest treball han estat sedes-
Les especies trobades corresponen a un tipus de
sats uns 100 kg d'arena. El sedas emprat tenia 1 mm de
comunitat infra i circalitoral, amb un important compo-
Ilum. La mostra fou recollida el dia 1/4/95; no obstant
nent d'especies incrustants (propies de zones rocoses) i
també s'ha recollit més material durant els dies: 16/7/94;
especies de fons detrítics (fons arenosos).
26/5/96 i 27/6/96. El material fou separat i estudiat mit-
La cova de na Mitjana esta situada prop de la cala
jancant una lupa binocular Olympus SZH-ILLB.
hombnima, dins del terme municipal de Capdepera i
Per a la revisió del material s'ha seguit, essencial-
amb coordenades UTM 539050/ 4390950-7. La topogra-
ment, a NORDSIECK (1968; 1969; 1972; 1977 i 1982).
Pel que fa a I'ordenació taxonbmica s'ha seguit el criteri
establert per ABBOTT i BOSS (1989) i SABELLI et al.
1 lnstitut Mediterrani d'Estudis Avancats (IMEDEA-CSIC), carretera de
(1 990-92). Cal dir que tota ordenació taxonomica i ads-
Valldemossa km 7 3 , 07071 Palma de Mallorca.
cripció de les especies dins jerarquies de rang superior
2 lnstitut de Paleontologia "Miquel Crusafont", carrer Escoia Industrial
resta avui dia molt controvertida. Els diferents taxons
23, Sabadell, E-08201.

s'han agrupat en classes, famílies i subfamílies i dintre
Família Tricoliidae
d'aquestes s'ha seguit I'ordenació alfabetica, tal com
Tricolia speciosa (Von Muehlfeldt, 1824)
suggereixen ABBOTT i BOSS (1989). Aquest material
Tricolia tenuis (Michaud, 1 829)
esta depositat en la col.lecció malacologica Pons-
Moya-Pons.
Família Neritidae
Subfamília Smaragdiinae
Smaragdia viridis (Linneo, 1758)
Cataleg faunístic
Família Littorinidae
En el següent cataleg es relacionen tots els taxons
Littorina neritoides (Linneo, 1758)
estudiats indicant la classe, família, subfamília, genere,
especie, descriptor i any de descripció.
Família Truncatellidae
Truncatella subcylindrica (Linneo, 1758)
Classe Polyplacophora
Família Rissoidae
Subfamília Rissoinae
Família Leptochitonidae
Alvania beani (Hanley in Thorpe, 18441
Subfamília Leptochitoninae
Alvania cimex (Linneo, 1758)
Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791)
Alvania Iineata Risco, 1826
Alvania paupercula (Jeffreys, 1867)
Família Chitonidae
Rissoa auriscalpium (Linneo, 1 758)
Subfamília Chitoninae
Rissoa decorata Philippi, 1846
Chiton olivaceus Spengler, 1 797
Subfamília Rissoininae
Classe Gastropoda
Rissoina bruguierei (Payraudeau, 1826)
Família Haliotidae
Família Cerithiidae
Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Cerithium vulgatum Bruguiere, 1792
Família Fissurellidae
Subfamília Emarginulinae
Família Fossariidae
Emarginella huzardii (Payraudeau, 1826)
Fossarus ambiguus (Linneo, 1758)
Emarginula octaviana Coen, 1 939
Família Cypraeidae
Subfamília Diodorinae
Erosaria spurca (Linneo, 1 758)
Diodora italica (Defrance, 1820)
Família Naticidae
Subfamília Fissurelinae
Subfamília Polinicinae
Ficsurella nubecula Linneo, 1758
Payraudeautia intricata (Donovan, 1804)
Família Patellidae
Família Triphoridae
Subfamília Patellinae
Subfamília Triphorininae
Patella rustica Linneo, 1758
Monophorus penlersus (Linneo, 1758)
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1 791
Família Muricidae
Família Trochidae
Subfamília Nassariinae
Subfamília Monodontinae
Nassarius costulatus cuvierii (Payraudeau,
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1 777)
Monodonta turbinata (Von Born, 1778)
Família Columbellidae
Subfamília Columbellinae
Subfamília Trochinae
Columbella rustica (Linneo, 1758)
Clanculus cruciatus (Linneo, 1758)
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)
Família Marginellidae
Clelandella miliaris (Brocchi, 181 4)
Subfamília Marginellinae
Gibberula miliaria (Linneo, 1 758)
Família Turbiniidae
Bolma rugosa (Linnneo, 1767)
Família Costellariidae
Vexillum tricolor (Gmelin, 1 790)

Família Conidae
Família Cardiidae
Conus ventricosus Gmelin, 1791
Subfamília Cardiinae
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1 79 1 )
Família Ellobiidae
Ovatella myosotis (Draparnaud, 1 801 )
Família Trimusculidae
Subfamília Laevicardiinae
Trimusculus mammilaric (Linneo, 1758)
Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789)
Classe Bivalvia
Família Veneridae
Subfamília Tapetinae
Família Arcidae
Irus irus (Linneo, 1758)
Subfamília Arcinae
Arca noae Linneo, 1758
Família Petricolidae
Barbatia barbata (Linneo, 1758)
Petricola lithophaga (Retzius, 1786)
Família Noetiidae
Classe Scaphopoda
Subfamília Striarcinae
Striarca lactea (Linneo, 1767)
Família Siphonodentaliidae
Família Mytilidae
Cadulus politus (Wood, 1842)
Subfamília Modiolinae
Modiolus barbatus (Linneo, 1758)
Fauna acompanyant
Família Limidae
Lima exilis Wood, 1839
Únicament s'han capturat vives dues especies:
Lima lima (Linneo, 1758)
Clanculus jusieui i Ovatella myosotis, sota pedres.
També ha estat capturat un Ofiuroideu (Ophiotrix fragi-
Família Pectinidae
lis). La cova de na Mitjana compta amb una important
Subfamília Chlamydinae
comunitat d'altres grups faunístics, entre els que cal des-
Chlamys varia (Linneo, 1758)
tacar els crustacis estigobis: Superornatiremis mendai,
Intercrusia
garciai,
Neoechinophora
xoni,
Subfamília Camptonectinae
Trogloianiropsis lloberai i Muceddina multispinosa.
Lissopecten hyalinus (Poli, 1795)
JAUME (1995) descriu un nou genere d'isopode:
Trogloianiropsis Iloberai. Aquest és el darrer genere
Família Spondylidae
endemic descrit a les Balears, poblador del carst de lito-
Spondylus gaederopus Linneo, 1758
ral. Se trata d'un taxon que recorda, a primer cop d'ull,
als generes laniropsis o Janira, pero que difereix d'a-
Família Lucinidae
quests de forma clara. Es troba localitzat en les aigües
Anodonta fragilis (Philippi, 1836)
més pregones dels Ilacs anquihalins (cova de Sa
Ctena decussata (Costa, 1829)
Llumeta, cova de na Barxa i cova de na Mitjana), i mos-
tra una morfologia troglobititzada característica (absen-
Família Carditidae
cia d'ulls i pigmentació corporal, així com antenes d'una
Subfamília Carditinae
longitud extraordinaria). Donat que les seves afinitats
Cardita calyculata (Linneo, 1 758)
filetiques no han pogut esser clarificades, I'autor propo-
sa aquest nou genere encara que, per aquestes raons,
Subfamília Carditamerinae
no se'n pot avaluar el significat biogeografic ni avanqar
Glans trapezia (Linneo, 1767)
si es tracta o bé d'un taxon amb ancestres en el bentos
profund o bé de les aigües superficials (JAUME, 1995;
Família Ungulinidae
recollit en PONS i PALMER, 1996).
Diplodonta apicalis Philippi, 1836
Per altra banda, JAUME i BOXSHALL (1996) des-
criuen un altre genere de copepode, Muceddina multis-
Família Chamidae
pinosa, present a la cova de na Mitjana. Aquest també
Chama gryphoides Linneo, 1758
s'ha trobat a coves anquihalines de Mallorca, Cabrera,
Sardenya i Lanzarote (Illes Canaries). Aquest és el pri-
Família Galeommatidae
mer ciclopínid capturat en ambients cavernícoles, totes
Galeomma turioni Turton, 1825
les altres citacions de ciclopínids d'ambients hipogeus
havien estat de zones marines intersticials. Viuen en
ambients amb una salinitat superior al 18 per mil.

Per últim, i seguint I'ordre cronolhgic, JAUME (en
ROS, J. i GILI, J.M. (1985): Opistobranches des groiies sous-marines de
premsa) descriu tres especies de copepodes harpacti-
I'iles de Majorque (Baléares). Rapp. Comm. int. Mer ~ é d i t . ,
29:
141-145.
coides de la família Superornatiremidae: Superornati-
SABELLI, B.; GIANNUZZI-SAVELLI, R. i BEDULLI, D. (1990-92):
remis mendai, Intercr~sia
garciai i Neoechinophora xoni
Catalogo annotato dei Molluschi marini del Mediterraneo. Societa
Els dos primers generes, monotípics, només són cone-
Italiana di Malacologia. Bologna. 781 pp.
guts de les coves anquihalines de I'illa de Bermuda. El
genere Neoechinophora actualment és conegut per tres
especies de les coves de I'illa de Bermuda i per una
quarta localitat, un tub volcanic anegat per la mar de I'i-
Ila de Lanzarote i ara, amb aquesta nova especie, de I'i-
Ila de Mallorca. Segons JAUME (en premsa) la família
Superornatiremidae té una distribució amfiatlanticalme-
diterrania semblant al patró de distribució conegut d'al-
tres malacostracis estigobions, patró que ve suggerint
I in origen tetia.
Volem agrair I'agradable companyia de D. Jaume
(Inst. Med. Est. Avancats, Palma de Mallorca) i G.
Boxshall (British Museum, Natural History, Londres)
durant els dies de camp. Aquest treball s'ha vist beneficiat
del projecte d'investigació de la DGICYT MAR95-1825 i
PB 94-1 175.
Bibliografia
ABBOTT, R.T. i BOSS, K.J. (1989): A classification of the living Mollusca.
Kay Cunningham Vaught i American Malacologists, Inc. Melbourne.
195 pp.
GINÉS. A.; GINÉS, J. i PONS-MOYA, J. (1975): Nuevas aportaciones al
conocimiento morfológico y cronológico de las cavernas costeras
mallorquinas. Speleon (Monografía 1): 49-56.
JAUME, D. (1995): Presence of troglobitized Janiridae (Isopoda:
Asellota: Janiridae) in anchialine caves of the Balearic Islands
(Meditermnean); description of Trogloianiropsis lloberai n. gen., n.
sp. Contributions to Zoology, 65(3): 177-1 87.
JAUME, D. (en premsa): First record of Superornatiremidae (Copepoda:
Harpacticoida) from Mediterranean waters, with description of three
new species from Baiearic Anchialine Caves. Scientia Marina.
JAUME. D. i BOXSHALL, G.A. (1996): Two new genera of cyclopinid
copepods (Crustacea) from anchialine caves on western
Mediterranean and eastern Atlantic islands. Zooiogical Journal of
the Linnean Society, 117: 283-304.
NORDSIECK, F. (1 968): Die europaischen Meeres-Gehauseschne-cken
(Prosobranchia). Vom Ekmeer bis Kapverden und Mitteimer. G.
Fischer. 273 pp. Stuttgart.
NORDSIECK, F. (1 969): Die europaischen Meeres-Gehauseschne-cken
(Bivalvia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmer und Schwarzes
Meer. G. Fischer. 256 pp. Stuttgart.
NORDSIECK. F. (1972): Die europaischen Meeresschnecken
(Opisthobranchia mit Pyramidellidae; Rissoacea). Vom Eismeer bis
Kapverden, Mittelmer und Schwarzes Meer. G. Fischer. 327 pp.
Stuttgart.
NORDSIECK, F. (1977): The Turridae of the European Seas. 131 pp.
Roma.
NORDSIECK, F. (1 982): Die europaischen Meeres-Gehauseschne-cken
(Prosobranquia). G. Fischer. 539 pp. Stuttgart-New York.
OLIVEIRO, M. i RUSSO, G.F. (1992): Larval development of Medi-terra-
nean rnarine cave Molluscs (Gastropoda, Prosobranchia; Bivaivia).
Int. Symp. Biospeleology. Tenerife.
PONS, G.X. i PALMER, M. (1996): Fauna endemica de les illes Balears.
COPOT-IEB-SHNB, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 5. 307 pp.
PONS, G.X. i SUREDA, P. (1995): Cathleg de la col.lecciÓ de mol.luscs
(Mollusca) del Museu Regional d'Arta. Boll. Soc. Hist. Nat. Balearc,
38: 15-34.
78