Dades malacol�giques: sobre alguns mol�luscs recollits en cavitats subterr�nies a l'illa de Menorca
ENDINS, n.O 14-15. 1989. Palma de Mallorca
DADES MALACOLOGIQUES.
SOBRE ALGUNS MOL-LUSCS RECOLLITS
EN CAVITATS SUBTERRANIES
A L'ILLA DE MENORCA
per Miquel BECH *
Summary
In this paper, reshts of the study of several molluscs collected in caves from Minorca Is-
land are presented. The more ubicuous species is the Zonitidae Oxychilus lentiformis (Kobelt),
which has been found in almost al1 visited caves. On the other hand, it is worth of note the
finding of a shell probably corresponding to the epigean species Monacha cantiana (Monta-
gu), which has not been previously recorded frorn Balearic Islands.
ñesum
En aquesta nota es presenten els resultats de I'estudi d'alguns mol.luscs recol.lectats en
coves de I'illa de Menorca. L'especie més ubiqua és el zonitid Oxychilus lentiformis (Kobelt),
la qual ha estat trobada en gairebé totes les cavitats visitades. D'altra banda, cal remarcar
la troballa d'una conquilla que correspon probablement a I'especie epigea Monacha cantiana
(Montagu), la qual no ha estat citada previament a les llles Baleares.
Introducció
Oferim en aquesta nota els resultats obtinguts de
buides). Especie propia i exclusiva de les Balears
I'estudi d'alguns mol.luscs recollits en diverses cavi-
orientals, molt abundant a Mallorca i menys a Menor-
tats subterranies de I'illa de Menorca. Aquesta col.lec-
ca. Viu en el bosc entre detritus o bé sota les pedres,
ció forma part de les captures realitzades en aquesta
d'ampla ecologia (GASULL, 1963).
illa durant la campanya biospeleologica c<Minor-87,,
que fou portada a terme per X. Bellés, J. Damians i
J.L. Pretus entre el desembre de 1987 i el gener de
1988. Hem complau agrair a aquests companys el fet
d'haver-me comunicat aquests materials.
Subclasse PULMONATA
Ordre STYLOMMATOPHORA
Família Pupillidae
Part descriptiva
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa)
Avenc de s'AglA (Es Mercadal), 2 ex., un d'ells en
Classe GASTROPODA
creixement; cova den Curt (Ferreries), 5 ex. (tots ells
Subclasse PROSOBRANCHIA
closques buides).
Ordre ARCHAEGASTROPODA
Especie molt freqüent a tota Europa, excepte a
Fam ília Cyclophoridae
les regions fredes, i a Argelia; molt comuna a Mallorca
Tudorella ferruginea (Lamarck)
i Menorca, pero manca a Eivissa i Formentera. Viu
Avenc de slAglA (Es Mercadal), 4 ex. (closques
sota les pedres i troncs morts; a les illes Balears es
pot trobar a la part inferior de les pedres dels rhurs a
sec antics, o bé en I'humus en els Ilocs humits, man-
CI. Cbrsega, 404. 08037 Barcelona.
cant solament a la muntanya (GASULL, 1965).

Fam ília Zonitidae
mentera. Viu sota les pedres, murs a sec, sota els
Subfam ília Zonitinae
troncs o bé a la fullaraca, en indrets calents, horts o
Vitrea (Crystallus) crystallina (Müller)
entremig d'enderrocs (GASULL, 1965).
Avenc de sa Tauleta (Ciutadella), una closca bui-
da. Especie europea i nord-africana propia de llocs
ombrívols la qual viu a la fullaraca, humus, i a prop de
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa)
les segles.
~ova'polida
(Es Mercadal), una closca en creixe-
GASULL (1965) la cita a Ferreries, Santa Galda-
ment; cova de ses Figueres (Sant Lluís), un altre
na, Font Binissaid, i esmenta que HIDALGO la va citar
exemplar en creixement. Especie molt comuna a tota
de Menorca, a Maó, arnb la indicació que és rara i que
Europa occidental, estenent la seva area de dispersió
viu al peu de les plantes.
fins a Anglaterra i centre-Europa, molt freqüent a les
riberes occidentals del Mediterrani. Viu tant en els
horts, damunt les parets, troncs d'arbres, herbes, etc.,
Oxychilus (Ortizius) lentiformis (Kobelt)
com a les regions seques i esteparies, mancant sola-
Cova Polida (Es Mercadal), 10 ex.; avenc de
ment en zones de boscos, especialment en els alzi-
slAgla (Es Mercadal), 28 ex.; cova de ses Figueres
nars (GASULL, 1965).
(Sant Lluís), 6 ex. (5 d'ells en creixement); cova den
Curt (Ferreries), 25 ex. La majoria d'exemplars reco-
llits eren vius.
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Draparnaud)
Endemisme de les Balears orientals (Mallorca i
Cova den Curt (Ferreries), 4 closques buides. Es-
Menorca) on s'ha trobat abundantment repartit. D'am-
pecie molt freqüent i abundant a tota la ribera del Me-
pla ecologia, es troba a totes les illes en llocs secs as-
diterrani occidental, molt comuna a totes les illes Ba-
solellats, sota pedres o en llocs humits amb humus.
lear~.
Viu en els cultius, al peu dels murs, damunt
Molt comú i abundant (GASULL, 1969).
troncs d'arbre, etc., no introduint-se en el bosc ni a
grans altures a la muntanya. Manca a I'illa de Formen-
tera (GASULL, 1965).
Fam ília Ferussaciidae
Caecilioides (Caecilioides) acicula (Müller)
Cova den Curt (Ferreries), una closca buida. Es-
pecie molt comuna a tota Europa. Animal cec, el qual
Xeroplexa nyeli (Mittre)
viu enterrat en nombroses colonies damunt material
Avenc de s'Agla (Es Mercadal), 7 closques bui-
organic, vegetal o animal, de preferencia en llocs hu-
des; cova Murada (Ciutadella), 1 ex. en creixement.
mits; és difícil de localitzar a causa dels seus costums
Endemisme de les Balears orientals. Comú i extensa-
subterranis, i per aquest motiu es pot trobar en gene-
ment repartit a tota Menorca, i Ilevant, centre i sud de
ral en els al.luvions.
Mallorca.
Es coneixen poques localitats a les illes Balears;
a Menorca solament es coneix de la platja de Fornells;
font des Garrover a Addaia; Son Saura, platja i segla,
i Cala Porter (GASULL, 1965).
Subfam ília Cochlicellinae
Cochlicella barbara (Linne)
Cova den Curt (Ferreries), 2 closques buides. Es-
Fam ília Clausiliidae
pecie circummediterrania, propia de ilocs humits, a la
Subfam ília Clausiliinae
vora de les fonts o canals de rec; molt comuna a Ma-
Papillifera papillaris (M ü ller)
llorca i Menorca (GASULL, 1965).
Cova Polida (Es Mercadal), una closca buida. Es-
pecie tirreniana molt comuna a les illes Balears orien-
tals, d'ampla ecologia, antropofila, molt abundant en
els mitjans ruderals i per tant molt facil d'introduir (GA-
dochlicella acuta (Müller)
SULL, 1963).
Avenc de sa Tauleta (Ciutadella), 9 ex. (7 en crei-
xement i 2 de trencats); cova den Curt (Ferreries), 4
closques buides. Especie molt comuna a tot el Medite-
Fam ília Helicidae
rrani i costes europees atlantiques, molt freqüent a tc
Subfam ília Helicellinae
tes les illes Balears, on viu en hhbitats sabulicoles ex-
Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud)
tremadament secs, cobrint els troncs superiors de les
Cova den Curt (Ferreries). 3 closques buides. Es-
herbes altes en ple estiuatge, especialment els exem-
pecie molt difosa a tot el Mediterrani occidental, molt
plars joves. La seva dispersió arriba fins als illots de
comuna a les Balears orientals; manca a Eivissa i For-
tot I'arxipdag (GASULL, 1965).

Su bfam ília Monachinae
per a poder comprovar les seves possibilitats de cobrir
Monacha (Monacha) cf. cantiana (Montagu)
la totalitat del seu cicle biologic dintre de I'habitat ca-
Cova den Curt (Ferreries), una closca buida molt
vernícola. L'elevat nombre d'exemplars que han estat
descolorida. Especie mediterrania i del NO. dlEuropa,
capturats, i trobant-se alguns d'ells en fase de creixe-
que habita a la muntanya baixa en el marge dels ca-
ment, permet creure que aixo sigui possible.
mins, damunt les herbes, molt sovint al peu dels oli-
De les demés especies, l4trea cristallína es pot
vers, no separant-se molt del litoral (GERMAIN, 1930).
trobar bastant sovint en els habitats cavernícoles, rna-
Especie no citada a les illes Balears.
jorment a les entrades, i Caecilioides acicula pot con-
siderar-se endogea. Quant a les especies de superfí-
cie arrossegades per les aigües de les pluges a I'inte-
Su bf am ília Hygromiinae
rior de les cavitats, hem d'esmentar com a rnés inte-
Hygromia (Ganula) lanuginosa (Boissy)
ressant a Monacha cantiana ja que, en cas de confir-
Cova de ses Figueres (Sant Lluís), 4 closques
mar-se la seva presencia, es tractaria d'una nova es-
buides i en fase de creixement. Especie nord-africana,
pecie per a la malacofauna de les Balears.
la qual estén la seva area de dispersió des de Gibral-
tar fins més enlla de Tunísia. A les Balears es coneix
exclusivament a Mallorca i Menorca, més rara a la da-
Bibliografia
rrera localitat (GASULL, 1963).
GASULL, L. 1963. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de
Baleares. Bol. Soc. Hist Nat. de Baleares, 9: 3-80.
GASULL, L. 1965. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de
Conclusions
Baleares. Bol. Soc. Hist. Nat. de Baleares, 11: 7-154.
GASULL, L. 1969. Adiciones y rectificaciones a la fauna malacológica
Des del punt de vista biospeleologic, I'especie
terrestre y de agua dulce de las Baleares. Bol. Soc. Hist. Nat.
de Baleares, 15: 59-72.
Oxychilus lentiformis és potser la que ofereix un major
GERMAIN, L. 1930. Faune de France. 21. Mollusques terrestres et flu-
interes, puix les especies d'aquest genere són consi-
viatiles. Libraire Facul. Sciences. París.
derades de caracter troglofil o bé trogloxe. Fóra inte-
MATEO, B. 1978. Estudio comparado de los moluscos terrestres de
ressant realitzar un estudi sobre I'esmentada especie
Menorca. Mahón. 1-56.