Segona dada de Tadarida teniotis (Raf., 1814) (Chiroptera, Molossidae), a l'illa de Mallorca
+
- 3
ENDINS, N.O 4. 1977. Ciutat de Mallorca
SEGONA DADA DE Tadarida teniotis (Raf., 1814) (Chiroptera,
Molossidae),. A L'I LLA DE MALLORCA
Josep-Antoni ALCOVER*
SUMMARY
In the present paper is presented the second record of T. teniotis in the Majorca Island, with
osteologicals measurements.
El 12 de setembre de 1975 En Salvador MOYA va trobar morta a Génova dCi.utat de Mallorca) u
b.
rata pinyada de gran mida. L'animal ja duia un parell de dies mort, trobant-se aleshores en estat de des-
,
composició. Les restes foren recollides i Iresquelet fou preparat per ebullició. Els rnaterials ossis aixl ob-
tenguts es conserven a la col.lecci6 d'En Joan PONS (Grup Est, Ciutat de Mallorca).
Varem analitzar les restes i les varem identificar com a pertanyents a Tadarida teniotis (Raf., 1814)
(Chiroptera, Molossidae), essent, doncs, aquesta la segona
, '
i dada . que tenim sobre la susdita especie a
yada "doméstica".
nostro pais, molt especialmente pels serveis de I'ICONA ("Instituto Nacional para la Conservación de
la forta disminució que han sofert darrerament algunes poblacions de T. brasiliensis mexicana, cosa q
caldria tenir en compte per aconseguir la conservació de les rates pinyades als nostros pa'isos.
Mallorca. Durant I'abril d'enguany (1977) va poder observar sobre les costes del Port de Pollenca al
-
nes rates pinyades de gran mida, i pensa que degut a les caracterlstiques del seu vol i dels seus crits
drien esser exemplars de T. teniotis (carta del 2. 5. 19771, si be srhauria de confirmar. Si realment
,
fossin podriam pensar que aquesta .rata pinyada 6s més abundant del que es desprén de les dad
evolutiu, per mor de que es tracta d'una especie essencialmente mediterrhnia, i a més ha estat captu
da sobre vaixells i també s'ha trobat sobre la mar. Es pensa que la seva dispersió pot esser fins i tot
fet recent (AELLEN, 1966).
,
.
rlstiques más Ihb~ils
i discutibles (colo

Taula 1. Mesures cdnianes de T. teniotis
Cranials maasurements of T. teniotis
Localitat:
Mallorca
Gdcia
lthlia
Portugal Portugal Rússia
Kreta
Autor:
Prasent
MILLER
MILLER MILLER MILLER OGNEV KAHMANN
treball
(1912)
(1912)
(1912)
(1912)
(1928)
(1 959)
LCB
-
23.8
23.4
23.0
23.4
24.9
24.4
-
ZIG
13.94
14.0
14.0
14.0
14.2
14.8
El
4.75
4.8
5.0
4.8
4.8
5.7
5.0
ALL
7.24
8.0
7.8
7.6
7.8
-
-
AR
5.65
-
-
-
-
6.5
LM
16.35
17.0
17.2
16.8
17.2
-
17.5
SDS
9.38
9.2
9.0
9.0
9.2
9.7
9.2
SDI
9.92
10.0
9.6
9.6
9.6
-
-
SMS
7.24
-
-
-
-
-
-
SMI
8.17
-
-
-
-
-
-
LCB: Llarghria condilo-basal; ZIG: AmplAria cigomhtica; El; Estretamant Interorbiiri; ALL: AmpPria Ila-
crimal; AR: Amplhria rostrai; LM: Longitut mandibular; SDS: Llargeria de la serie dentbria superior; SDI:
Llarghria da la serie denaria inferior; SMS: Llarghria da la drie molar superior; SMI: Llarghria de la Aria
molar inferior.
Taula 2. Dimensions de les dents de la T. teniotis de GBnova (Ciutat da Mallorca)
Teeth maasurements of the T. teniotis of GBnova (Ciutat de Mallorca)
Llargbria
0.43
0.26
0.36
0.58
0.54
0.36
0.40
0.36
0.50
0.61
0.58
0.51
Les aitbries s'han mesurat des de la base da la corona fins al punt m& sortint de la dent.
Taula 3. Mesures dels osos llargs de I'exemplar de T. teniotis de GBnova (Ciuiat de Mallorca).
Long bones measurements of the T. teniotis of GBnova (Ciuiat de Mallorca)
Amplhria de
Amplbria de
Amplhria de
Llarghria
I'eplfisi proximal
la dibfisi
I'eplfisi dista1
Húmer
Radi
Cúbit
FBmur
Tmia
BIBLIOGRAFIP
AELLEN, V. 1966.-
Notes sur Tadarida teniotis (Raf.) (Mamrnalia, C
CLARK, D., MARTIN Ch. i SWINEFORD, D. 1975.- Organochlorine insectic
led bat (Tadarida brasiliensisl at Bracken Cave, Texas.
Jour. of Mamm. vol. 56, n.O 2, pp. 429-443.

collection of the British Museum. London. 1019 pags.
OGNEV, S. 1. 1928.- Marnmals of Eastern Europa and No
Traduit del rús a I'angles en Jerusalem.