Recull de la bibliografia existent sobre els vertebrats quaternaris, inclu�ts els Holoc�nics, de les Illes Balears
RECULL DE LA BlBLlOGRAFlA EXISTENT SOBRE ELS VERTEBRATS
QUATERNARIS (INCLUITS ELS HOLOCENICS) DE LES ILLES
BALEARS.
Josep Antoni ALCOVER i TOMAS (1)
A instancies de A. Ginés he elaborat el present recull bibliografic sobre els vertebrats del Quaternari
(incluit I'Holocé) de les nostres Illes. De fet les trobades s'han realitzat exclussivament a les Gimnbsies, la
qual cosa fa que aquest cataleg sigui realment de poca import'ancia per als eivissencs.
Els darrers treballs publicats pels autors mallorquins ens han mostrat que gairebé tota la bibliografia més.
moderna sobre aquest tema era desconeguda per ells. Per'aixb pens que té sentit I'elaboració d'aquest recull, i
llur publicació, per mor de que possiblement ajudarh a tothom en la realització dels futurs treballs científics
sobre vertebrats quaternaris de les Illes.
Malgrat que dle moment tota aquesta bibliografia que presentam es troba una mica disseminada, pensam
en pocs temps centralizar-la en la Biblioteca de la Societat dlHistbria Natural de Balears, a la Ciutat de
Mallorca, la biblioteca de cibncies de la Natura més completa que existeix a I'actualitat al país. Aixímatei
tarnbé ens agradaria poder crear dues biblioteques paral.leles, una a I'Agrupació dlHistoria Natural d
'Menorca, i I'altre en I'lnstitut dlEstudis Eivissencs, a Eivissa.
Només cal indicar que aquesta no és cap llista completa, enc que em pens que no resta molt a Ilu
d'esser-ho. Llevat dels treballs que m'he oblidat, cada any en surten de nous, pel que em pens que d'aquí uns
anys caldrá ampliar-la considerablement per possar-la al día.
Dins d'aquest catileg he incluit algunes obres que malgrat
no referir-se directament a la fa
pleistocbnica balear, són realment d'interés per al seu estudi. Aquestes obres s'indiquen amb un asterisc.
ADROVER, R. 1966.- Pequeño intento de lavado de las tierras de la Cueva de Son Muleta y los resultado
obtenidos.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,39-46. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. 1967.- Estudio comparativo de los restos craneanus de Myotragus procedentes de la
de Génova (Palma de Mallorca).
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 13,99-116. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. 1967.- Nuevos micromamíferos de Mallorca.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 13,117-132. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. 1972.- Predadores de la fauna pleistocénica de Mallorca.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 17,5-20. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. 1972.- L'insularité et I'evolution chez Myotragus et les autres endemismes ma
u Pleistocene des'anciennes Gyrnnesies (Majorque et Minorque).
Rapp. Corn. Int. Mer Medit. T. 20,4,563-565.
ADROVER, R. i ANGEL, B. 1966.- Yacimiento del Cuaternario Continental en Son Vida.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,107-110. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. i ANGEL, B. 1967.- El Myotragus de Ca'n Sion: primer esqueleto completo (no compuesto
del rupicaprido endémico de Baleares.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 13,75-95. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. i .ANGEL, B. 1968.- El proceso de masticación en .el género Myotragus.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 14,69-103. Ciutat de Mallorca.
ADROVER, R. i CUERDA, J. 1968.- Mandíbula de Myotragus con dos incisivos y dos premolares.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 14,125-142. Ciutat de ~ a l l o r c a .
ADROVER, R. i CUERDA, J. 1969.- Mandíbula de Myotragus de "Es Bufador" (Mallorca) c
incisivos y dos premolares.
Act. Geol. Hisp. T. 4,4,99-103. Madrid.
ALCOVER, J. A. (en premsa) 1976.- L'evolució de Myotraus Bate 1909 (Artiodactyla,
procés biologic lligat al fenomen de la insularitat.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 20 Ciutat de Mallorca.
ALCOVER, J. A. i ROCA, LI. 1975.- Noves aportaciones al coneixement del genere Hypnomys Bate 1918
dels seus jaciments.
Speleon 22 Barcelona.
(1) Membre de la Societat dr~istbria
Natural de Balears.

ANDREWS, Ch. W. 1915a.- A description of the skull and skeleton of a peculiarly modified rupicaprine
antilope (Myotragus balearicus Bate) with a notice or a new variety, Myotragus balearicus var. major.
Phil. Trnas. Roy. Soc. London T. 206,B,281-305. London.
ANDREWS, Ch. W. 1915b.- A mounted skeleton of Myotragus balearicus.
Geol. Mag. N. S. Dec. 6, T.11,337-339. London.
ANONIM. 1955.- Nueva localidad con Myotragus balearicus Bate
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 1,88-89. Ciutat de Mallorca.
ANGEL, B. 1961.- Hallazgo de Myotragus en las canteras de Génova (Mallorca).
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T.7,89-94. Ciutat de Mallorca.
ANGEL, B. 1966.- Myotragus balearicus Bate considerado como vertebrado mamífero troglófilo.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,35-38. Ciutat de Mallorca.
ARAMBOURG, G. 1962.- Les faunes mamrnalogiques du Pleistocene Circummediterranéen.
Quaternaria, T. 6,97-109. Roma.
BALLMAN, P. i ADROVER, R. 1970.- Yacimiento paleontológico de la Cueva de Son Bauzá (Mallorca).
Act. Geol. Hisp. T. 5,2,58-62. Madrid.
BATALLER, J. R. 1932. El jaciment fossilifer del Carmel (Barcelona).
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. T. 4-5-6. Barcelona.
BATALLER 1932.- Excursión científica por Mallorca. Ibérica T. 38 (945) Barcelona.
BATE, D. M. A. 1909.- A new artiodactyle from Majorca.
Geol. Mag. N. S. Dec. 5, T. 6 385-388. London
BATE, D. M. A. 1914.- The pleistocene ossiferous deposits of the Balearic Islands.
Geol. Mag. N. S. Dec. 6,T.1,347-354. London.
BATE, D. M. A. 1914.- A gigantic land tortoise from the pleistocene of Menorca.
Geol. Mag. N. S. Dec. 6, T.1, 100-107 London.
BATE, D. M. A. 1918.- On a new genus of extinct muscardine rodent from the Balearic Islands.
Proc. Zool. Soc. London, pp. 209-272. London.
BATE, D. M. A. 1944.- Pleistocene Shrews from the larger western mediterranean islands.
Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 11 T. 11, 738-769. London.
BAUZA, J. 1946.- Contribución a la paleontología de Mallorca. Notas sobre el Cuaternario.
Est. Geol. T. 4,199-204. Madrid.
BAUZA, J. 1954.- Formaciones cuaternarias en el puerto de Soller (Mallorca)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. T. 51,85-88. Madrid.
BAUZA, J. 1961.- Contribuciones a la geología de Mallorca.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 7,31-35. Ciutat de Mallorca.
BAUZA, J. 1971.- Paleontología de Mallorca: ciento ochenta millones de años de la flora y fauna de
Mallorca.
Separata de la "Historia de Mallorca", de J. Mascaró -Pasarius. T. 1,331-430. Ciutat de Mallorca.
BOEKSCHOTEN, G. J. i SONDAAR, P. Y. 1972.- On the fossil, Mammalia of Cyprus.
Kon. Ned. Ak. van Westenschapen. Proc. Ser. B, T. 75,4,306-338. Amsterdam-London.
BRUIJN, H. De 1966.- On the pleistocene Gliridae (Mammalia, Rodential from Malta and Mallorca.
Kon. Ned. Ak. van Wetenschappen. Proc. Ser. B, T. 6,4. Amsterdam-London.
CAÑIGUERAL, J. 1949.- Las Cuevas de Campanet.
Rev. Ibérica, 2. a epoca, n.° 156.
COLOM, G. 1935.- Els estudis de Miss Bate sobre els vertebrats fossils del Quaternari de Mallorca.
La Nostra Terra, T. 7,273-279. Ciutat de Mallorca.
COLOM, G. 1950.- Más allá de la prehistoria.
Ed. Cauce, C. S. I. C. pp. 1-285. Madrid.
COLOM, G. 1957.- Biogeografia de las Baleares.
Est. Gen. Lul. pp. 1-568. Ciutat de Mallorca.
COLOM, G. 1958.- El medio y la vida en las Baleares.
Pub. Inst. Biol. Apl. T. 27,115-127. Barcelona.
COLOM, G. 1964.- El Medio y la Vida en las Baleares.
Est. Gen. Lul. pp. 1-292. Ciutat de Mallorca.
COLOM, G. 1964b.- Las connaissance du Pleistocene Balear et l'origine de certains endemismes insulaires.
C. R. Soc. Biog. T., pp. 62-67. Paris.
COLOM, G. 1966.- Myotragus y la paleogeografia de su época.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,13-24. Ciutat de Mallorca.
COLOM, G. 1970.- Historia geológica de Mallorca
Separata de la "Historia de Mallorca", de J. MASCARO-PASARIUS T. 1,1-96. Ciutat de Mallorca.
COLOM, G. 1974.- Sobre la extensión del Vindoboniense marino en Menorca y los sondeos de la "Deep
Sea Drilling Project" (U.S.A.). Sugerencias respecto a una nueva interpretación de la biogeografia balear.
62

'
- Bol. Geol. Min. T. 85,6,664-677. Madrid.
COLOM, G. 1975.- Nuevas nociones generales sobre la evolución paleogeográfica y poblamiento del
chipiélago Balear desde el Eoceno al Cuaternario.
Rev. Bal. T. 38-39,7-24. Ciutat de Mallorca.
!
COMPTE SART, A. 1968.- La fauna de Menorca y su origen.
Rev. Men. T. 59,7a época, no extraordinario, pp. 1-217. Mao.
+tt COMASCHI, 1. 1968.- Fossili marini e continental¡ del Quaternario della Sardegna.
Atti del X Congresso lnternazionale di Studi Sardi (Simposio su1 Quaternario della Sardegna). Cagliari.
CRUSAFONT, M. 1957.- La variabilidad individual en el Myotragus balearicus Bate del Pleistoceno de
Mallorca.
INOUA, V Con~grés. Resúm de les cornunicacions. pp. 34-35. Madrid-Barcelona.
CRUSAFONT, M. 1965.- La variabilidad individual en el Myotragus balearicus Bate del Pleistoceno de
Mallorca.
Pub. Cat. Paleont. Univ. Barcelona T. 5 Barcelona.
CRUSAFONT, M. 1965b.- La variabilidad individual en el Myotragus balearicus Bate del Pleistoc,eno de
Mallorca.
Fossilia, no 3-4, Pub. no 10. Barcelona.
CRUSAFONT, M. 1966.- Sobre el origen, evolución y relaciones del género Myotragus.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,7-12. Ciutat de Mallorca.
. .
CRUSAFONT, M. 1970.- Observaciones a unos trabajos sobre fauna cuaternaria de Mallorca.
-
Act. Geol. Hisp. T. 5,3,67-69. Madrid.
CRUSAFONT, M. i ANGEL, B. 1
de Majorque: Myotragus batei nov. sp.
C. R. Acad. S'c. Paris T. 206,2012-2014. Paris.
CRUSAFONT, M., ANGEL, B. i CUERDA, J. 1965a.- Supervivencia del Myotragus en el Neolítico de I
Baleares.
Pub. Cat, Paleont. Univ. Barcelona T. 5 Barcelona.
CRUSAFONT, M., ANGEL, B. i CUERDA, J. 1965b.- Una nueva especie de Myotragus en la gran balear
Pub. Cat. Paleont. Univ. Barcelona T. 7 Barcelona.
CRUSAFONT, M. i SONDAAR,
pagne.
Paleovertebrata T. 4,2,59-66. Montpellier.
. '
CUERDA, J. 1966.- Sobre la edad de algunos yacimientos pleistocénicos de Baleares con Myotrag
%
.
: - , Bol. Soc. Hisf. Nat..Baleares T. 12,29-34. Cjutat de Mallorca.
'
CUERDA, J. 1975.- Los tiempos cuaternarios en Baleares
Edit. Inst. Est. Bal., pp. 1-304 -Lam. 1-XX. Ciutat de Mallorca.
, , CUERDA, J. i SACARES, J. 1959.- Hallazgo de Myotragus balearicus Bate en un. yacimiento de edad
postirreniense.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 5,51-54. Ciutat de Mallorca.
CUERDA, J. i SACARES, J. 1962.- Sobre la edad de las brechas con Myotragus de Porto Colom
relaciones con las playas cuaternarias tirrenienses.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 8,80-81. Ciutat de Mallorca.
,
,DARDER B. 1946.- Historia de la coneixenca geologica de I'illa de Mallorca.
Ed. Moll. Ciutat de Mallorca.
+ DEHAUT, E. G. 191 1.- Animaux
iles de Corse et de Sardaigne.
G. Steinheil, Edit. Paris.
DEHAUT, E. G. 1920.- ,Les antilo
Publicat en les "Contributions a
occidentale et particulierment en Sardaigne et en Corse". Edit. Paul Chevalier. Paris.
DESACH EAUX, C. 1961 .- Encephales dfArtiodactyles fossiles.
Publicat eq el ."Traité de Paleontologie", de J. Piveteau, T. 4,1,1085-1104. Paris.
DESACH EAUX, C. 1961 .- Moulages endocraniens de bovides fossiles.
Ann. Paleont. T. 47
Delvosalle, L. i DUVIGNEAUD, J
Les Naturalistes Belgues T. 48,8,365-388.
DUVIGNEAUD, J. 1967.- Majorque: apércu geographique et botanique
Les Naturalistes Belgues T. 48,8,347-365.
FREUDENBERG, W. 1914.- Die S
Geol. Paleont. Abhan. T. 12,455-670.

FURON, R. 1950.- Les grandes lignes de la paleogeographie de la Mediterranée (Tertiaire et Quaternaire).
Vie et Milieu T. 1,131-162.
GASULL, L. i ADROVER, R. 1966.- Fauna malacológica y mastológica del Yacimiento cuaternario de E
Bufador.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,141-148. Ciutat de Mallorca.
GOTTESFIEQD, A. i MARTIN, P. 1968.- Palynological analysis of the soil of Muleta.
Deyá Arch. Mus. T. 5. Ciutat de Mallorca.
y su relación con los niveles arqueológicos de Mallorca.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12,51-62. Ciutat de 'Mallorca.
3 GUERIN, C. 1965.- Gallogoral ln.g.l meneghinii (Rutimeyer 1878) un rupicaprine du Villafranchien dlEurope
occidentale.
Doc. Lab. Geol. Lyon Fac. Sc. T. 11,l-353. Lyon.
HERNANDEZ PACHECO E. 1932.- Las costas de la península Ibérica, sus movimientos.
As. Esp. Prog. Cien. Congreso de Lisboa, t 5 (2) pp. 114-1 16.
KAHMANN, H. i ALCOVER, J. A. 1974.- Sobre la bionomia del lirón careto (Eliomys quercinus L.) e
Mallorca (Baleares). Nota preliminar.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 19,57-74. Ciutat de Mallorca.
KOPPER, H. i WALDREN, W. 1967.- Balearic Prehistory. A new perspective.
Archeology T. 20,2,108-115.
KURTEN, B. 1968.- Pleistocene mammals of Europe.
Weidenfeld and Nicolson Ed. pp. 1-317. London.
LEINDERS, J. J. M. i SONDAAR, P. Y. 1974.- On functional fusions in footbones of Ungulates.
2. fur Saugetier. T. 39,109-115. Hamburg-Berlin.
MARMORA, De La 1855.- Observations geologiques sur les deux iles Baleares.
Mem. Ac. Sc. Torino Serie 1, T. 37. Torino.
MASCARO, J. 1968. - El Myotragus balearicus.
Publicat en la "Prehistoria de las Baleares", pp. 670-672. Ciutat de Mallorca.
MERCADAL, B. 1959.- Breve noticia sobre el hallazgo de un incisivo de Myotragus en una cueva m
quina junto a cerámica neolítica.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T.5, Ciutat de Mallorca.
MERCADAL, B. 1966.- Nuevas aportaciones al conocimiento del Cuaternario de Menorca.
Rev. Men. T. 54, 148-161. Mao.
MERCADAL, B. 1967.- Nuevos yacimientos con Myotragus en Menorca y su cronología.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 13, 63-74. Ciutat de Mallorca.
MERRILEES, D. 1971.- Resemblances between the extinct "cave goat" (Eutheria Bovidael o
learic lslands and Phalangeroid Marsupials. Helictite T. 9, 3, 51-60. Broadway.
MlLLS D., 1976.- Osteological study of the Pleistocene dormouse Hypnomys morpheus Bate from
Mallorca (Rodentia, Gliridae). pub. Paleont. Univ.
Upsala., Special vol. 4, pags 1-73. Upsala.
fasc. 13; pág. 45-50. Lyon.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 2, 115-116. Ciutat de Mallorca.
relaciones con el Tirreniense.
Com. Circular, marzo 1957 AECUA. Barcelona.
MUNTANER, A. 1966.- Distribución en Baleares del Myotragus balearicus Bate.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 12, 25-58. Ciutat de Mallorca.
duna cuaternaria de Capdepera.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T. 2, Ciutat de Mallorca.
Myotragus balearicus Bate en ,Bunola (Mallorca).
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T.2, 99-104. Ciutat de Mallorca.
aluviones de Buger.
Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T.2, 95-98. Ciutat de Mallorca.

PERICOT, L. 1975.- Las islas Baleares en los tiempos prehistóricos.
Ed. Destino. Barcelona.
PETRONIO, C. 1970.- 1 Roditori pleistoceni della grotta di Spignagallo.
Geol. Rorn. T. 9, 149-193, Roma.
PIVETEAU, J. 1959.- Quelques mammiferes singuliers de Corse et des iles Baleares et leur signification
paleogeographique.
Publicat en "Peuplement des iles mediterranneennes et le problerne de I'insularité", pp. 49-54. Ban-
yuls-sur-Mer.
PLANTALAMOR, L. 1974.- Avance al estudio de la cueva de "Son Maiol d'Establimentsr' (Palma de
Mallorca).
Publicat en "Prehistoria y arqueología de las islas Baleares" (IV Simposium de Prehistoria Peninsular), pp.
89-99. Barcelona.
PONS, J. 1974.- El yacimiento paleontológico de Sa Cova de sa Bassa Blanca (Alcudia, Mallorca).
Speleon T. 21, 125-132. Barcelona.
PONS J. 1975.- Nuevos yacimientos paleontológicos de la isla de Menorca. Endins T.2, 13. Ciutat de
Mallorca.
PONS J. 1976.- Presencia de.12 y sus características, en diferentes mandíbulas de Myotragus balearicus
Bate. Endins T. 3 Ciutat de Mallorca.
PONS, J.' i ROCA, LI. 1974.- Restos de grulla fósil en el "Avenc de Na Corna" (Artá).
Endins. T.l, 17-19. Ciutar de Mallorca.
PONS, J. i ROCA, LI. (En premsa).- Estudio de los yacimientos paleontológicos con Myotragus batea-
ricus Bate y su distribución geográfica.
RIPOLL, E. i ROSELLO, G. 1959.- Los grabados rupestres de "Sa Cova de Belern" (Deyá, Mallorca).
Arnpurias T. 21, 260-266.
ROSELLO, G. 1972.- La prehistoria de Mallorca. Rectificaciones y nuevos enfoques al problema.
Mayurqa T. 7, 115-156. Ciutat de Mallorca.
ROSELLO, G. 1973.- La cultura talayótica en Mallorca.
Edit. Cort pp. 1-224. Ciutat de Mallorca.
ROSELLO, G., WALDREN, W., i KOPPER, J. 1967.- Análisis de radiocarbono en Mallorca.
Trab. Mus. Mallorca n." 1. Ciutat de Mallorca.
ROSENSTINGL R., ROSSELLO-BORDOY G. 1976; El Santuario de "Sa Cova de Betlem". Notas para la
pretación de sus representaciones grabadas.
Mayurqa, 15: 247-260. Ciutat de Mallorca.
SAZ, E. 1946.- Las cuevas de "Son Apats" y fósiles de Mallorca.
Ibérica, 2.a época, Año 2, n." 72, 513-518. Barcelona.
SIMPSON, G.G. 1945.- The principies of the classification and a classification of rnarnrnals.
Bull. Am. Mus. Nat. Hist. T. 85, 1-350. New York.
THALER, L. 1973.- Nanisme et gigantisme insulaires.
echerche.n." 37, 741-750.
MAS, 0. 1901.- On the mammals of the Balearic Islands.
c. Zool. Soc. London T.l, 35-44. London.
RIAS, M. 1974.- Una campanya a les llles de Cabrera.
ndins T.l, 33-39. Ciutat de Mallorca.
ERPMANN, H.P. 1971.-
Die Tierknochenfunde aus der Talayot-Siedlung von S'lllot (San Lorenzo,
tu. Tierk. Iber. Halb. ~ . 2 .
Muunchen.
A N DER MEULEN, A.J. 7973.-
Middle Pleistocene srnaller Mammals frorn the Monte Peglia (Or-
vieto-ltaly) with special reference t o the Phylogene of Microtus (Arvicolae, Rodential.
uaternaria T. 17, 1-144. Roma.
LLALTA, J.F. 1964.- Datos para un catálogo de las aves fósiles del Cuaternario español.
peleon T. 15, 79-102. Barcelona.
ILLALTA, J.F. i CRUSAFONT, M. 1946.-
Sobre el Pleistoceno de las Baleares y sus nuevos ya-
cimientos de mamíferos.
Est. Geol. T. 6. Barcelona.
VIR ET, J. 1961. - "Artiodactyla".
Publicat en el "Traité de Paleontologie", de J. Piveteau. T. 6,1, 887-1084. Paris.
WALDREN, W . 1966.- Los materiales encontrados en la cueva de Son Muleta. Bol. Soc. Hist. Nat.
Baleares T. 12, 4749. Ciutat de Mallorca.
WALDREN, W. 1972.- Determinación de la edad por medio del C-14. Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares T.
17, 34-50. Ciutat de M allorca.

ueología de las islas Baleares" (Com. IV Simposium de Prehistoria Peninsular), pp. 31-38. Ciutat de
lorca.
WALDREN, W. i KOPPER, J.S. 1968.- A nucleus for a Mallorca chronolo
diocarbon anatysis.
Deya Arch. Mus. n." Ciutat de Mallorca.
WALDREN, W. i KOPPER, J.S. 1968.- Myotragus balearicus ... Paleopathol
analysis of the soil of the deposit. Deyá Arch. Mus. n." Ciutat de Mallorca.